Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYBÓR LGD DO REALIZACJI LSR” Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szkolenie dla lokalnych grup działania z terenu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYBÓR LGD DO REALIZACJI LSR” Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szkolenie dla lokalnych grup działania z terenu."— Zapis prezentacji:

1 „ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYBÓR LGD DO REALIZACJI LSR” Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szkolenie dla lokalnych grup działania z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Górzno; 14 – 15 listopada 2008 r.

2 ZAŁĄCZNIKI Kopie dokumentów składanych wraz z wnioskiem powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo podmiot, który wydał dokument albo pracownika UM. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć dokonane przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie danego dokumentu na język polski, z wyjątkiem certyfikatów poświadczających znajomość języka obcego. We wszystkich składanych wraz z wnioskiem załącznikach sporządzanych przez LGD należy wpisać miejscowość, datę oraz złożyć w wyznaczonym miejscu pieczęć i podpisy albo czytelne podpisy osób reprezentujących.

3 Załączniki do wniosku - obowiązkowe  STATUT Lokalnej Grupy Działania (kopia lub oryginał).  Pełny odpis z KRS (kopia lub oryginał) wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów nie podlegających ujawnieniu. ( par.6 ust.1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.)  ZAŚWIADCZENIE z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o nadaniu przez ARiMR numeru identyfikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

4 Załączniki do wniosku – obowiązkowe c.d.  LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (oryginał wraz z wersją elektroniczną dokumentu na płycie CD). Płyta powinna być umieszczona w opisanej kopercie nazwą LGD. LSR najlepiej zapisać w formacie PDF Jeżeli do wniosku nie zostanie załączony oryginał LSR w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną dokumentu na płycie CD wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, bez możliwości uzupełnienia.  LIMITY ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA OSI 4. Należy wpisać kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych działań Osi 4, które muszą być zgodne z wielkością kosztów do refundacji określoną w budżecie LSR dla każdego roku jej realizacji ( formularz załączony do wniosku) - załącznik nr 9.

5 Załączniki do wniosku – obowiązkowe c.d.  Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Należy wstawić „X” w polu odpowiadającym kwartałowi roku, w którym przewiduje się ogłoszenie naboru wniosków dotyczących danego rodzaju operacji. (formularz załączony do wniosku)- załącznik nr 10

6 Załączniki do wniosku – obowiązkowe c.d.  DANE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ORGANU DECYZYJNEGO LGD (formularz załączony do wniosku) – załącznik 11 Poszczególne kolumny obowiązkowo wypełnione w odniesieniu do wszystkich członków/ osób reprezentujących członków organu decyzyjnego: Nazwisko i imię/imiona członka/osoby reprezentującej członka organu decyzyjnego LGD, Nazwa reprezentowanej gminy, Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego LGD, Dokumenty potwierdzające przedstawicielstwo danego sektora Warunkiem dostępu, który muszą spełnić wszystkie LGD ubiegające się o wybór do realizacji LSR jest zapewnienie w składzie organu decyzyjnego LGD co najmniej 50 % udziału partnerów sektora społecznego i gospodarczego. Kolejnym warunkiem dostępu, który muszą spełnić wszystkie LGD ubiegające się o wybór do realizacji LSR jest przestrzeganie zakazu łączenia funkcji w organie decyzyjnym z funkcją w zarządzie lub organie kontroli, co powinno być uregulowane w statucie.

7 Załączniki do wniosku – obowiązkowe c.d. Jeśli LGD będzie chciała uzyskać punkty w zakresie kwalifikacji i doświadczenia osób wchodzących w skład organu decyzyjnego w ramach kryteriów oceny lokalnej grupy działania powinna również wypełnić kolumny: Wiedza i doświadczenie : –z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader co najmniej połowy członków/osób reprezentujących członków organu decyzyjnego; –w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z budżetu UE co najmniej połowy członków/osób reprezentujących członków organu decyzyjnego;

8 Załączniki do wniosku – obowiązkowe c.d. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie w zakresie określonym w punkcie Wiedza i doświadczenie; Język roboczy UE i dokument potwierdzający jego znajomość przez przynajmniej jednego członka/jedną osobę reprezentującą członka organu decyzyjnego; Oświadczenia o co najmniej 3-letnim zameldowaniu na pobyt stały na obszarze LSR co najmniej połowy składu organu decyzyjnego.  DOKUMENTY POTWIERDZAJACE PRZEDSTAWICIELSTWO DANEGO SEKTORA (oryginał lub kopia). Dotyczy wszystkich osób reprezentujących członków organu decyzyjnego. Wpisana i załączona liczba dokumentów musi być zgodna z liczbą określoną w Załączniku nr 11 Dane wszystkich członków organu decyzyjnego LGD – Wiersz: Liczba załączników ogółem, Kolumna 12 Liczba.

9 Załączniki do wniosku – obowiązkowe c.d.  UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO O WYBORZE DANEJ OSOBY/ OSÓB DO ORGANU DECYZYJNEGO LGD (oryginał lub kopia).  PEŁNOMOCNICTWO (oryginał, jeśli LGD udzieliła pełnomocnictwa). pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej, Pełnomocnictwo winno określać w swojej treści w sposób niebudzący wątpliwości rodzaj czynności, do których pełnomocnik ma umocowanie, udzielone pełnomocnictwo - zgodnie ze sposobem reprezentowania podmiotu opisanym w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w udzielonym pełnomocnictwie własnoręczność podpisów powinna być potwierdzona przez notariusza lub inne uprawnione do tego organy.

10 Załączniki do wniosku – obowiązkowe c.d.  UCHWAŁA RADY GMINY O PRZYSTAPIENIU DO LGD ( oryginał lub kopia) – dotyczy wszystkich gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania. Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu w charakterze członka albo partnera do LGD dotyczy wszystkich gmin wchodzących w skład LGD.  DEKLARACJA o przystąpieniu w charakterze członka albo deklaracja ustanowienia partnerstwa wskazująca, jaki sektor dany członek albo partner reprezentuje – (oryginał lub kopia). Deklaracje wszystkich członków albo partnerów o przystąpieniu w charakterze członka albo deklaracja ustanowienia partnerstwa wskazująca, jaki sektor dany członek albo partner reprezentuje.

11 Załączniki do wniosku – dodatkowe Jeżeli Lokalna Grupa Działania będzie chciała uzyskać dodatkowe punkty w ramach kryteriów oceny lokalnej grupy działania i lokalnej strategii rozwoju powinna przedstawić następujące dokumenty:  REGULAMIN ORGANIZACYJNY organu decyzyjnego Lokalnej Grupy Działania (oryginał albo kopia).  PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW Lokalnej Grupy Działania – określa wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy w Lokalnej Grupie Działania w tym procedury postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników spełniających wymagania konieczne.

12 Załączniki do wniosku – dodatkowe c.d.  OPISY STANOWISK prezentujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach (oryginał lub kopia). Powinny być one adekwatne do wymagań koniecznych i pożądanych w odniesieniu do kandydatów do pracy w LGD  OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH I LOKALOWYCH BIURA LGD – umożliwi stwierdzenie, czy warunki pracy w biurze LGD pozwalają na sprawne i efektywne wykonywanie zadań LGD, w tym możliwość przyjmowania i obsługi interesantów, archiwizowania dokumentów, organizację spotkań.

13 Załączniki do wniosku – dodatkowe c.d.  Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie co najmniej połowy składu organu decyzyjnego (oryginał lub kopia). Jeśli LGD wypełniła Kolumnę 4 Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie w Załączniku 11 Dane wszystkich członków organu decyzyjnego LGD – obowiązkowo załącza oryginały alb kopie wszystkich wymienionych dokumentów. Wpisana i załączona liczba dokumentów musi być zgodna z liczbą określoną w Załączniku nr 11 Dane wszystkich członków organu decyzyjnego LGD – Wiersz: Liczba załączników ogółem, Kolumna 5 Liczba.

14 Załączniki do wniosku – dodatkowe c.d.  Dokumenty potwierdzające znajomość języka roboczego UE przynajmniej jednego członka organu decyzyjnego LGD (angielski, francuski lub niemiecki). Jeśli LGD wypełniła Kolumnę 6 Język roboczy UE i dokument potwierdzający jego znajomość w Załączniku 11 Dane wszystkich członków organu decyzyjnego LGD – obowiązkowo załącza oryginały albo kopie wszystkich wymienionych dokumentów. Wpisana i załączona liczba dokumentów musi być zgodna z liczbą określoną w Załączniku nr 11 Dane wszystkich członków organu decyzyjnego LGD – Wiersz: Liczba załączników ogółem, Kolumna 7 Liczba.

15 Załączniki do wniosku – dodatkowe c.d.  Oświadczenie o co najmniej 3 – letnim zameldowaniu na pobyt stały na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju co najmniej połowy składu organu decyzyjnego LGD. Jeśli LGD wypełniła Kolumnę 8 Oświadczenie o co najmniej 3-letnim zameldowaniu na pobyt stały na obszarze LSR w Załączniku 11 Dane wszystkich członków organu decyzyjnego LGD – obowiązkowo załącza oryginały wszystkich wymienionych dokumentów. Wpisana i załączona liczba dokumentów musi być zgodna z liczbą określoną w Załączniku nr 11 Dane wszystkich członków organu decyzyjnego LGD – Wiersz: Liczba załączników ogółem, Kolumna 8 Oświadczenie o co najmniej 3-letnim zameldowaniu na pobyt stały na obszarze LSR.

16 Załączniki do wniosku – dodatkowe c.d.  Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji (oryginał lub kopia).  Doświadczenie członków albo partnerów LGD w zakresie realizacji projektów (oryginał sporządzony na formularzu dołączonym do wniosku – zał. 17).

17 Dziękuję za uwagę Wydział Zarządzania PROW


Pobierz ppt "„ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYBÓR LGD DO REALIZACJI LSR” Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szkolenie dla lokalnych grup działania z terenu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google