Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Infrastruktura krytyczna i jej ochrona Konrad Kopeć Bezpieczeństwo wewnętrzne Nr 56155.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Infrastruktura krytyczna i jej ochrona Konrad Kopeć Bezpieczeństwo wewnętrzne Nr 56155."— Zapis prezentacji:

1 Infrastruktura krytyczna i jej ochrona Konrad Kopeć Bezpieczeństwo wewnętrzne Nr 56155

2 Infrastruktura Infrastruktura to podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Infrastruktura ekonomiczna obejmuje usługi w zakresie transportu, komunikacji, energetyki, melioracji itd. (np. porty, sieć kolejowa, elektrownie, zapory wodne). Infrastruktura społeczna obejmuje usługi w dziedzinie prawa, bezpieczeństwa, kształcenia i oświaty, kultury, opieki społecznej i służby zdrowia, budownictwa mieszkaniowego itp. (np. szkoły, szpitale, sądy, więzienia, instytucje administracji państwowej). http://edudziak.pl/index.php?menu=ilustracje&str=5 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/infrastruktura;3914708.html

3 Ochrona szczególna Ochrona szczególna to ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa prowadzona przez specjalnie tworzone w tym celu, na podstawie odrębnych przepisów, jednostki zmilitaryzowane. Ochrona szczególna jest przygotowywana i prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116, poz. 1090). Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116, poz. 1090 )..

4 Obiekty szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo państwa Wspomniane rozporządzenie wskazuje na dwie kategorie obiektów: - obiekty związane z potencjałem obronnym państwa, - obiekty związane z właściwym funkcjonowaniem administracji publicznej oraz zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. P. Kamiński, Systemy zabezpieczenia infrastruktury krytycznej- wprowadzenie, „Zabezpieczenia 1/2011” [w:] http://zabezpieczenia.com.pl/publicystyka/systemy-zabezpiecze%C5%84-obiekt%C3%B3w-infrastruktury-krytycznej- wprowadzenie

5 Obiekty związane z potencjałem obronnym państwa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116, poz. 1090).  zakłady produkujące, remontujące, magazynujące uzbrojenie, sprzęt wojskowy i środki bojowe,  zakłady prowadzące prace badawczo-rozwojowe oraz konstruktorskie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa,  magazyny rezerw państwowych (np. bazy, składy paliw płynnych, żywności, leków, materiałów sanitarnych),  obiekty podległe ministrowi obrony narodowej lub przez niego nadzorowane,  obiekty infrastruktur transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego, drogownictwa, kolejnictwa i łączności,  ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,  zapory wodne,  urządzenia hydrotechniczne,  obiekty należące do jednostek organizacyjnych Agencji Wywiadu,  obiekty Narodowego Banku Polskiego,  obiekty Banku Gospodarstwa Krajowego,  obiekty Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Mennicy Państwowej,  obiekty telekomunikacyjne służące nadawaniu programów radiowych i telewizji publicznej,  obiekty i miejsca, w których produkowane, stosowane lub magazynowane są materiały jądrowe czy też źródła i odpady promieniotwórcze.

6 Obiekty związane z właściwym funkcjonowaniem administracji publicznej oraz zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116, poz. 1090)..  obiekty organów i jednostek organizacyjnych podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji lub przez niego nadzorowane,  obiekty jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  obiekty policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,  obiekty będące we właściwości ministra sprawiedliwości, Służby Więziennej oraz jednostek organizacyjnych, które podlegają ministrowi sprawiedliwości bądź są przez niego nadzorowane,  zakłady, których działalność ma związek z wydobywaniem kopalin podstawowych,  obiekty (miejsca), w których produkowane, stosowane lub magazynowane są materiały stwarzające zagrożenie pożarem lub wybuchem,  obiekty, w których prowadzona jest działalność oparta na wykorzystywaniu toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów, środków biologicznych i mikrobiologicznych, mikroorganizmów, toksyn i innych substancji powodujących zachorowania u ludzi i (lub) zwierząt,  elektrownie oraz inne obiekty elektroenergetyczne,  inne obiekty znajdujące się we właściwości organów administracji rządowej lub też organów jednostek samorządu terytorialnego, formacji, instytucji państwowych, a także prywatnych przedsiębiorców.

7 Ochrona obowiązkowa Ochrona obowiązkowa to ochrona obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa prowadzona przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1505)

8 1) w zakresie obronności państwa a) zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji, b) zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy, c) magazyny rezerw strategicznych, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.2)); 2) w zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa w szczególności: a) zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa, b) porty morskie i lotnicze, c) banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź transportujące wartości pieniężne w znacznych ilościach; Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1505) Ochrona obowiązkowa- obiekty

9 3) w zakresie bezpieczeństwa publicznego w szczególności: a) zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków, b) zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej, c) rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne; 4) w zakresie ochrony innych ważnych interesów państwa w szczególności: a) zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe, c) muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej, d) archiwa państwowe. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1505) Ochrona obowiązkowa- obiekty

10 Infrastruktura krytyczna http://rcb.gov.pl/infrastruktura-krytyczna/ Infrastruktura krytyczna (IK) to rzeczywiste i cybernetyczne systemy (obiekty, urządzenia bądź instalacje) niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa.

11 Infrastruktura krytyczna- definicja ustawowa „to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców” Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r., Dz.U. z 2007 r.,nr 89, poz. 590.

12 Infrastruktura krytyczna Istotą infrastruktury krytycznej można określić środki materialne (obiekty budowlane, urządzenia, instalacje) oraz usługi kluczowe dla bezpieczeństwa, służące sprawnemu funkcjonowaniu administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorstw. R. Radziejowski, Analiza możliwości zapewnienia ochrony infrastruktury krytycznej przez operatorów, „Problemy mechatroniki, uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa”, 5, 4 (18), 2014, 71-82.

13 Infrastruktura krytyczna W Polsce, podobnie jak i w innych krajach, działająca sprawnie i w sposób niezakłócony infrastruktura krytyczna ma coraz większy wpływ na obywateli, struktury administracji gospodarkę. Narodowy Program ochrony infrastruktury krytycznej 2015.

14 Europejska infrastruktura krytyczna- definicja ustawowa „to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia i instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców, wyznaczone w systemach, o których mowa w pkt 2 lit. a i h, w zakresie energii elektrycznej, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego śródlądowego, żeglugi oceanicznej, żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i portów, zlokalizowane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, których zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na co najmniej dwa państwa członkowskie”. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r., Dz.U. z 2007 r.,nr 89, poz. 590.

15 Europejska infrastruktura krytyczna Działania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej prowadzone na szczeblu krajowym wpisują się w szerszy kontekst europejski, czego przejawem jest wdrażany na forum Unii Europejskiej Europejski Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej (EPOIK). Narodowy Program ochrony infrastruktury krytycznej 2015.

16 Europejska infrastruktura krytyczna Na działania w ramach Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej składają się:  dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony,  instrumenty finansujące działania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej – w latach 2007–2013: program „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa” – CIPS, w latach 2014-2020 instrument „Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego” – ISF,  działania wspomagające państwa członkowskie w implementacji dyrektywy (m.in. system wymiany informacji – CIWIN),  wymiar zewnętrzny – koncepcja współpracy z państwami trzecimi, na których terytorium zlokalizowana jest infrastruktura, która w przypadku wystąpienia zakłóceń lub zniszczenia może mieć wpływ na infrastrukturę państw członkowskich (konkluzje Rady w sprawie rozwoju zewnętrznego wymiaru Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej),  możliwa pomoc państwom członkowskim w pracach nad rozwiązaniami krajowymi z zakresu IK. Narodowy Program ochrony infrastruktury krytycznej 2015.

17 Infrastruktura krytyczna systemy Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy: a) zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, b) łączności, c) sieci teleinformatycznych, d) finansowe, e) zaopatrzenia w żywność, f) zaopatrzenia w wodę, g) ochrony zdrowia, h) transportowe, i) ratownicze, j) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, k) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r., Dz.U. z 2007 r.,nr 89, poz. 590.

18 Ochrona infrastruktury krytycznej Ochrona infrastruktury krytycznej to wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r., Dz.U. z 2007 r.,nr 89, poz. 590.

19 Ochrona infrastruktury Infrastruktura krytyczna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli. W wyniku zdarzeń spowodowanych siłami natury lub będących konsekwencją działań człowieka, infrastruktura krytyczna może być zniszczona, uszkodzona, a jej działanie może ulec zakłóceniu, przez co zagrożone może być życie i mienie obywateli. Równocześnie tego typu wydarzenia negatywnie wpływają na rozwój gospodarczy państwa. Stąd też ochrona infrastruktury krytycznej jest jednym z priorytetów stojących przed państwem polskim. Istota zadań związanych z infrastrukturą krytyczną sprowadza się nie tylko do zapewnienia jej ochrony przed zagrożeniami, ale również do tego aby ewentualne uszkodzenia i zakłócenia w jej funkcjonowaniu były możliwie krótkotrwałe, łatwe do usunięcia i nie wywoływały dodatkowych strat dla obywateli i gospodarki. http://rcb.gov.pl/infrastruktura-krytyczna/

20 Planowanie ochrony infrastruktury krytycznej- organy Organizacja i wykonanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej należy do krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów zajmujących się zarządzaniem kryzysowym. Są to: 1. Poziom Krajowy: – Rada Ministrów, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 2. Poziom Wojewódzki: – Wojewoda, Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. 3. Poziom Powiatowy: – Starosta, Powiatowy Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. 4. Poziom Gminny: – Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminne (Miejskie) Centrum Zarządzania Kryzysowego. Z. Łukasik, W. Nowakowski, A. Kuśmińska- Fiałkowska, Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, „Logistyka 4/2014”.s. 762.

21 Planowanie ochrony infrastruktury krytycznej Organy te mają obowiązek tworzenia krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów zarządzania kryzysowego. Plany zarządzania kryzysowego podlegają systematycznej aktualizacji, a cykl planowania nie może być dłuższy niż dwa lata. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r., Dz.U. z 2007 r.,nr 89, poz. 590

22 Planowanie ochrony infrastruktury krytycznej Plany zarządzani kryzysowego powinny zawierać w szczególności: 1) plan główny: a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia b) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa, c) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, 2) zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym: a) zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, b) tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej, c) procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych, d) współdziałanie między siłami 3) załączniki funkcjonalne planu głównego określające procedury, organizację ochrony oraz wykaz infrastruktury krytycznej podlegającej ochronie. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r., Dz.U. z 2007 r.,nr 89, poz. 590

23 Planowanie ochrony infrastruktury krytycznej- raporty Na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, ministrowie kierujący działami administracji rządowej, kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie sporządzają Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.. Raport jest dokumentem zawierającym następujące elementy: 1) wskazanie najważniejszych zagrożeń przez stworzenie mapy ryzyka; 2) określenie celów strategicznych; 3) określenie priorytetów w reagowaniu na określone zagrożenia; 4) wskazanie sił i środków niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych; 5) programowanie zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przez uwzględnianie regionalnych i lokalnych inicjatyw; 6) wnioski zawierające hierarchicznie uporządkowaną listę przedsięwzięć niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych. Kierunki działania wynikające z wniosków z Raportu stanowią element Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz są uwzględniane w planach zarządzania kryzysowego Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r., Dz.U. z 2007 r.,nr 89, poz. 590

24 Narodowy Program ochrony infrastruktury krytycznej 2015 P. Kamiński, Systemy zabezpieczenia infrastruktury krytycznej- wprowadzenie, „Zabezpieczenia 1/2011” [w:] http://zabezpieczenia.com.pl/publicystyka/systemy-zabezpiecze%C5%84-obiekt%C3%B3w-infrastruktury-krytycznej- wprowadzenie Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej został opracowany na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Program wyznacza narodowe priorytety, cele, wymagania oraz standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej, a także szczegółowe kryteria pozwalające wyodrębnić obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów infrastruktury krytycznej z uwzględnieniem ich znaczenia dla funkcjonowania państwa i zaspokojenia potrzeb obywateli. Jednocześnie wskazane są instytucje i osoby odpowiedzialne za wspomniane działania

25 Narodowy Program ochrony infrastruktury krytycznej 2015 Celem programu jest stworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, w szczególności w zakresie: 1) zapobiegania zakłóceniom funkcjonowania infrastruktury krytycznej; 2) przygotowania na sytuacje kryzysowe mogące niekorzystnie wpłynąć na infrastrukturę krytyczną; 3) reagowania w sytuacjach zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej; 4) odtwarzania infrastruktury krytycznej. Priorytetami programu są: 1)pogłębienie współpracy między uczestnikami Programu w obszarze ochrony IK, 2) identyfikacja zależności pomiędzy systemami IK, 3) dokonanie oceny ryzyka zakłócenia funkcjonowania systemu IK. Narodowy Program ochrony infrastruktury krytycznej 2015. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r., Dz.U. z 2007 r.,nr 89, poz. 590

26 Działania w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej Narodowy Program ochrony infrastruktury krytycznej 2015. 1)zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego – zespół działań organizacyjnych i technicznych mających na celu minimalizację ryzyka zakłócenia funkcjonowania IK w następstwie działań osób, które w sposób nieautoryzowany podjęły próbę dostania się lub znalazły się na terenie IK; 2) zapewnienie bezpieczeństwa technicznego – zespół działań organizacyjnych i technicznych mających na celu minimalizację ryzyka zakłócenia funkcjonowania IK w następstwie zaburzenia realizowanych procesów technologicznych; 3) zapewnienie bezpieczeństwa osobowego – zespół działań organizacyjnych i technicznych mających na celu minimalizację ryzyka zakłócenia funkcjonowania IK w następstwie działań osób, które posiadają uprawniony dostęp do infrastruktury krytycznej;

27 Działania w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej cd. Narodowy Program ochrony infrastruktury krytycznej 2015. 4) zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego – zespół działań organizacyjnych i technicznych mających na celu minimalizację ryzyka zakłócenia funkcjonowania IK w następstwie nieautoryzowanego oddziaływania na aparaturę kontrolną oraz systemy i sieci teleinformatyczne; 5) zapewnienie bezpieczeństwa prawnego – zespół działań organizacyjnych i technicznych mających na celu minimalizację ryzyka zakłócenia funkcjonowania IK w następstwie prawnych działań podmiotów zewnętrznych; 6) plany ciągłości działania i odtwarzania, rozumiane jako zespół działań organizacyjnych i technicznych prowadzących do utrzymania i odtworzenia funkcji realizowanych przez IK.

28 Źródła: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1505) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116, poz. 1090). Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r., Dz.U. z 2007 r.,nr 89, poz. 590. Narodowy program ochrony infrastruktury krytycznej 2015. http://edudziak.pl/index.php?menu=ilustracje&str=5 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/infrastruktura;3914708.html http://rcb.gov.pl/infrastruktura-krytyczna/ Kamiński, P., Systemy zabezpieczenia infrastruktury krytycznej- wprowadzenie, „Zabezpieczenia 1/2011” [w:] http://zabezpieczenia.com.pl/publicystyka/systemy-zabezpiecze%C5%84-obiekt%C3%B3w- infrastruktury-krytycznej-wprowadzenie Łukasik Z.,, Nowakowski W., Kuśmińska- Fiałkowska A., Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, „Logistyka 4/2014”. Radziejowski R., Analiza możliwości zapewnienia ochrony infrastruktury krytycznej przez operatorów, „Problemy mechatroniki, uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa”, 5, 4 (18), 2014, 71-82.

29 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Infrastruktura krytyczna i jej ochrona Konrad Kopeć Bezpieczeństwo wewnętrzne Nr 56155."

Podobne prezentacje


Reklamy Google