Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki strukturotwórcze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki strukturotwórcze"— Zapis prezentacji:

1 Czynniki strukturotwórcze
prof. dr hab. Agnieszka Sopińska © Agnieszka Sopińska

2 Struktura organizacyjna:
Zbiór reguł porządkujących zachowania uczestników organizacji. Skupia niesamodzielne prawnie podmioty gospodarcze (komórki organizacyjne, piony, wydziały), które tworzą przedsiębiorstwo. © Agnieszka Sopińska

3 Parametry (cechy) struktury organizacyjnej:
Opis parametru Rodzaje Specjalizacja Określa podział pracy i rodzaj więzi wewnątrz podmiotu. specjalizacja produktowa specjalizacja funkcjonalna specjalizacja regionalna (geograficzna) specjalizacja rynkowa specjalizacja technologiczna Centralizacja Określa podział uprawnień decyzyjnych między poszczególnymi szczeblami organizacyjnymi i stanowiskami kierowniczymi. Określa wewnętrzną strukturę władzy w organizacji. Struktury scentralizowane Struktury zdecentralizowane Formalizacja To liczba reguł formalnych obowiązujących w organizacji, zakres działań objętych przepisami, rygorystyczność i szczegółowość przepisów. Struktury niedoformalizowane Struktury przeformalizowane Struktury o odpowiednim poziomie formalizacji Hierarchizacja Określa liczbę stanowisk organizacyjnych i kierowniczych oraz sposób ich powiązania. Rozstrzyga, kto, komu podlega w danej strukturze i jaką w związku z tym ponosi odpowiedzialność ? Struktura płaska Struktura wysmukła Struktury jednoliniowe Struktury wieloliniowe Parametry (cechy) struktury organizacyjnej: © Agnieszka Sopińska

4 Czynniki strukturotwórcze
Wewnętrzne Zewnętrzne Faza życia organizacji Otoczenie Wielkość organizacji Relacje władzy Strategia Technologia Kultura organizacyjna Cechy osobowości ludzi © Agnieszka Sopińska

5 Faza życia organizacji a struktura
Im starsze organizacje, tym wyższy poziom standaryzacji i formalizacji, aż do nadmiernej biurokracji. © Agnieszka Sopińska

6 Cykl życia organizacji
I II III IV narodziny wzrost dojrzałość schyłek © Agnieszka Sopińska

7 Wielkość organizacji a struktura
W małych firmach- proste, scentralizowane struktury ( liniowe, liniowo-sztabowe); Im większa organizacja- tym bardziej złożona struktura (macierzowa, tensorowa) Wzrasta formalizacja i hierarchia; Następuje decentralizacja decyzji i delegowanie uprawnień; Wzrasta rozpiętość kierowania. © Agnieszka Sopińska

8 funkcjonalna struktura
Strategia a struktura Specjalizacja rynkowa/geograficzna Specjalizacja produktowa /technologiczna Rozwój produktu Dywersyfikacja Penetracja Rozwój rynku funkcjonalna struktura struktura dywizjonalna holdingowa © Agnieszka Sopińska

9 Technologia a struktura
Technlogia Struktura organizacyjna produkcja masowa, wielkoseryjna, powiązana produkcja jednostkowa, małoseryjna, rozproszona produkcja ciągła, specyficzna połączenie statycznej, i organicznej, ale wyspecjalizowana i scentralizowana statyczna, zasady mechaniczne dynamiczna, wskazówki organiczne, elastyczna © Agnieszka Sopińska

10 Cechy osobowości ludzi a struktura
Potrzeba władzy nadmierna centralizacja; Skłonność do kontroli wynikająca z braku zaufania do pracowników nadmierne upraszczanie i ujednolicanie komórek; rozbudowy administracji (komórek sztabowych) Nadmierny paternalizm („to MOJA firma”) niedocenianie kreatywności podwładnych; osłabienie ich motywacji do pracy © Agnieszka Sopińska

11 Kultura organizacyjna a struktura
Cechy (wymiary) kultury organizacyjnej Struktury mechanistyczne (scentralizowane) Struktury organiczne (zdecentralizowane) Stosunek do otoczenia Zamkniętość Otwartość Stosunek do zmian Negatywny Pozytywny Wzorce działania Jednolitość Różnorodność Sposób oddziaływania Instrumentalny Rozwojowy Orientacja wyników Na koszty Na korzyści Rola pracowników Aktorzy/ wykonawcy uczestnicy Specjalizacja ról pracowników Kolektywizm Indywidualizm © Agnieszka Sopińska

12 Otoczenie a struktura organizacyjna
Stałe (wysoki stopień pewności) OTOCZENIE Zmienne (umiarkowana niepewność) Burzliwe (wysoki stopień niepewności) STRUKTURA Umiarkowanie sformalizowana; zdecentralizowana; przestrzega się kombinacji zasad statycznych i podejścia dynamicznego Nieformalna i niejednoznaczna; stosująca podejście dynamiczne; organiczny system rozwiązywania problemów Bardzo sformalizowana; scentralizowana; przestrzega się zasad statycznych; system mechanistyczny © Agnieszka Sopińska

13 Relacje władzy, a struktura
Im większa potrzeba kontroli (wynikająca z cech osobowościowych właściciela lub przepisów)- tym większa centralizacja; Im silniejsza władza państwa- tym większa centralizacja i biurokracja (szczególnie przedsiębiorstw państwowych i jednostek budżetowych). Liberalizacja i wolny rynek- sprzyjają decentralizacji struktur. © Agnieszka Sopińska

14 Kierunki ewolucji struktur
Globalizacja Specjalizacja Wirtualizacja Kooperencja © Agnieszka Sopińska


Pobierz ppt "Czynniki strukturotwórcze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google