Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""— Zapis prezentacji:

1

2 http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Skarga_(kaznodzieja)

3  Polski jezuita, teolog, pisarz i kaznodzieja, czo ł owy polski przedstawiciel kontrreformacji, kaznodzieja nadworny Zygmunta III Wazy, rektor Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszy rektor Uniwersytetu Wile ń skiego. S ł uga Bo ż y.  W latach 1552-1555 studiowa ł na Akademii Krakowskiej, uzyskuj ą c stopie ń baka ł arza na Wydziale Filozoficznym. W roku 1564 we Lwowie przyj ął ś wi ę cenie kap ł a ń skie i jako kanonik zacz ął dzia ł alno ść kaznodziejsk ą, m.in. przy katedrze lwowskiej. Po kilku latach uda ł si ę do W ł och, gdzie w Rzymie w roku 1569 wst ą pi ł do zakonu jezuitów.  W swojej twórczo ś ci Skarga prezentuje bogaty, ornamentacyjny styl oratorski o kunsztownej konstrukcji z wpleceniem wydarze ń polskich w proz ę stylizowan ą na biblijne ksi ę gi prorockie. Narrator jawi si ę jako profetyczny obro ń ca warto ś ci i tradycji narodowej, a tak ż e wiary chrze ś cija ń skiej. * Ź ród ł o http://pl.wikipedia.org

4

5 Ulica Piotra Skargi biegnie w kierunku pó ł nocno- zachodnim. D ł ugo ść wynosi oko ł o 170 m. Prowadzi od ul. Jana Matejki do ul. Jana Sobieskiego. Jest ulic ą jednokierunkow ą na odcinku ul. Obro ń ców Westerplatte do ul. Pod Lasem.

6 Ulica powsta ł a w XX wieku. Najstarszy dom (na zdj ę ciu) liczy ponad 80 lat. Zamieszkuje go pani, która opiekuje si ę nim 50 lat.

7

8 Dzi ę ki informacjom zdobytym od pewnego mieszka ń ca, uda ł o nam si ę ustali ć, i ż ro ś lina widoczna na zdj ę ciu, rosn ą ca w pewnym ogródku pochodzi z Nowej Zelandii i zosta ł a niedawno odkryta.

9 Koniec Przygotowali Jakub i Oskar


Pobierz ppt ""

Podobne prezentacje


Reklamy Google