Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

01 Departament Wdrażania RPO Kwalifikowalność wydatków Departament Wdrażania RPO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "01 Departament Wdrażania RPO Kwalifikowalność wydatków Departament Wdrażania RPO."— Zapis prezentacji:

1 01 Departament Wdrażania RPO Kwalifikowalność wydatków Departament Wdrażania RPO

2 02 Departament Polityki Regionalnej Podstawa prawna  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. (rozporządzenie ogólne)  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. (rozporządzenie wykonawcze)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. (rozporządzenie ogólne)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. (rozporządzenie ogólne) Departament Wdrażania RPO

3 03 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (lipiec 2008 r.) Niniejsze wytyczne zostały opracowane na podstawie: - art. 26 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658) - oraz w oparciu o Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 (MRR/H/8(3)11/2007) z dnia 22 listopada 2007 r. Ministra Rozwoju Regionalnego. Departament Wdrażania RPO

4 04 Departament Polityki Regionalnej Wydatek kwalifikowalny - to wydatek poniesiony przez beneficjenta (lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych wskazany w umowie o dofinansowanie) w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wytycznych oraz listą wydatków kwalifikowalnych, które stanowią załącznik VI do Uszczegółowienia RPO. Departament Wdrażania RPO

5 05 Departament Polityki Regionalnej Okres kwalifikowania wydatków to okres w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne: Początek okresu kwalifikowalności wydatków dla Działania 5.5 RPO WK-P to: - 01.01.2007 r. - dzień złożenia wniosku w przypadku pomocy de minimis Koniec okresu kwalifikowalności wydatków dla RPO WK-P to dzień 30 czerwca 2015 r. Departament Wdrażania RPO

6 06 Jedynie wydatek faktycznie poniesiony (tj. wydatek faktycznie zrealizowany w znaczeniu kasowym - jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego Beneficjenta) może być uznany za kwalifikowalny. Wydatek faktycznie poniesiony powinien być poparty fakturą z oznaczoną datą zapłaty lub dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej wraz z potwierdzeniem płatności na rzecz wykonawcy w postaci wyciągu z rachunku bankowego. Departament Wdrażania RPO

7 07 Departament Polityki Regionalnej Podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy nie podlega zwrotowi w oparciu o przepisy o podatku od towarów i usług (nie jest możliwe jego odzyskanie przez beneficjenta). VAT podlegający odzyskaniu nie będzie uważany za kwalifikowalny, nawet jeśli nie został faktycznie odzyskany przez beneficjenta. Departament Wdrażania RPO

8 08 Szczegółowe kategorie wydatków kwalifikowalnych w Działaniu 5.5 Departament Wdrażania RPO

9 09 Prace przygotowawcze: -przeprowadzanie prac studialnych, ekspertyz, badań niezbędnych do realizacji projektu, -przygotowanie planu wdrożenia projektu. Departament Wdrażania RPO

10 10 Prace związane z realizacją projektu: -wydatki związane z organizacją wyjazdu na targi i misje, -wydatki związane z organizacją spotkań informacyjnych w przypadku wyjazdów grup przedsiębiorców na targi i misje, -wydatek udziału w krajowych (pod warunkiem, że mają charakter międzynarodowy) i międzynarodowych imprezach gospodarczych, - wydatek związany z wynajęciem powierzchni wystawienniczej, zabudowy stoiska, wstępu na teren targów lub wystaw, -transport eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z udziałem w targach i wystawach, -wpis do katalogu targowego i opłata rejestracyjna; Departament Wdrażania RPO

11 11 Prace związane z realizacją projektu: -przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w imprezie, -wydatki dotyczące transportu i zakwaterowania przedstawicieli przedsiębiorców uczestniczących w imprezach oraz przedstawicieli beneficjentów, którzy organizują misję, -koszt obsługi technicznej (np.: wynajęcie sali, tłumacze, oprawa multimedialna), -wydatki osobowe związane z realizacją projektu dotyczące pracownika/ów nowozatrudnionego/ych lub oddelegowanego/ych do prowadzenia projektu, -wydatki na informację i promocję projektu integralnie związane z realizacją inwestycji. Departament Wdrażania RPO

12 12 Wydatki niezbędne do realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu: -wydatki związane z zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie projektu, -wydatki związane z otwarciem i prowadzeniem odrębnego rachunku bankowego dla celów realizacji projektu. Inne wydatki, uznane przez Instytucję Zarządzająca, na wniosek beneficjenta, za niezbędne dla realizacji projektu. Departament Wdrażania RPO

13 13 Kontakt: Punkt Informacyjny tel. 056 656 11 00, tel. 056 656 10 50 e-mail: informacja_rpo@kujawsko-pomorskie.pl www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl www.mojregion.eu www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl Departament Wdrażania RPO


Pobierz ppt "01 Departament Wdrażania RPO Kwalifikowalność wydatków Departament Wdrażania RPO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google