Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenia Młynarzy Stowarzyszenia Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa - 14 stycznia 2016 roku Spotkanie Opłatkowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenia Młynarzy Stowarzyszenia Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa - 14 stycznia 2016 roku Spotkanie Opłatkowe."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenia Młynarzy Stowarzyszenia Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa - 14 stycznia 2016 roku Spotkanie Opłatkowe Najnowsze zmiany w zakresie prawa żywnościowego Unii Europejskiej Jadwiga Rothkaehl – Stowarzyszenie Młynarzy RP

2 - wersja jednolita Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku - badania monitoringowe w zakresie obecności w ziarnie zbóż alkaloidów sporyszu i form przetrwalnikowych sporyszu oraz wprowadzenie do R. nr 1881/2006 wymagań w tym zakresie - badania monitoringowe w zakresie obecności w ziarnie zbóż alkaloidów tropanowych

3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LSU/?uri=CELEX:32006R1881 Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez kraje UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Rozporządzenie (WE) nr 1126/20071126/2007 30.9.2007-Dz.U. L 255 z 29.9.2007, s. 14-17 Rozporządzenie (WE) nr 629/2008629/2008 23.7.2008-Dz.U. L 173 z 3.7.2008, s.6-9 Rozporządzenie (WE) nr 165/2010165/2010 9.3.2010-Dz.U. L 50 z 27.2.2010, s. 8-12 Rozporządzenie (UE) nr 420/2011 420/2011 20.5.2011-Dz.U. L 111 z 30.4.2011, s. 3-6 Rozporządzenie (UE) nr 1258/2011 1258/2011 23.12.2011-Dz.U. L 320 z 3.12.2011, s. 15-17 Rozporządzenie (UE) nr 1259/2011 1259/2011 23.12.2011-Dz.U. L 320 z 3.12.2011, s. 18-23 Rozporządzenie (UE) nr 594/2012 594/2012 26.7.2012-Dz.U. L 176 z 6.7.2012, s. 43-45 Rozporządzenie (UE) nr 1058/2012 1058/2012 03.12.2012-Dz.U. L 313 z 13.11.2012, s. 14-15 Rozporządzenie (UE) nr 1067/2013 1067/2013 20.11.2013-Dz.U. L 289 z 31.10.2013, s. 56-57 Rozporządzenie (UE) nr 212/2014 212/2014 27.3.2014-Dz.U. L 67 z 7.3.2014, s. 3-4 Rozporządzenie (UE) nr 362/2014 362/2014 30.4.2014-Dz.U. L 107 z 10.4.2014, s. 56-56 Rozporządzenie (UE) nr 488/2014 488/2014 2.6.2014-Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 75-79 Ostatnia aktualizacja: 20.04.2015 Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życie Rozporządzenie (WE) nr 1126/2007 1126/2007 30.9.2007 Rozporządzenie (WE) nr 629/2008 629/2008 23.7.2008 12 od września 2007 do kwietnia 2015 Wymagania w zakresie dopuszczalnej zawartości w ziarnie zbóż i przetworach zbożowych sporyszu i alkaloidów sporyszu

4 Od połowy 2015 roku w Komisji Europejskiej trwają prace nad przeredagowaniem (ang.: recast) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1881/2006. Technicznie są one prowadzone przez Komitet Ekspertów KE ds. Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych w Żywności Liczne zmiany i uzupełnienia w jego treści i kilkadziesiąt przypisów spowodowało trudności w interpretacji jego zapisów. Ponadto wiele wprowadzonych zmian było wewnętrznie niespójnych z całością dokumentu. Dlatego Komisja Europejska podjęła prace nad przeredagowaniem dokumentu obejmującym m.in. : - zmianę organizacji i kolejności poszczególnych grup zanieczyszczeń, - ujednolicenie nazewnictwa produktów (kategorii produktów), - ujednolicenie sposobu wyrażania limitów itp. Powyższe zmiany mają wyłącznie techniczny charakter i nie obejmują zmian wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń. Przeredagowanie Rozporządzenia nr 1881/2006 powinno ułatwić stosowanie i interpretację jego zapisów. Zakończenie prac – wiosna 2016

5

6

7

8 Wymagania w zakresie dopuszczalnej zawartości w ziarnie zbóż i przetworach zbożowych sporyszu i alkaloidów sporyszu

9 Sporysz (buławinka czerwona) grzyb pasożytujący na słupkach kwiatów żyta i innych zbóż

10 Forma przetrwalnikowa sporyszu - sklerotium - zawiera alkaloidy o silnym działaniu farmakologicznym -oddziaływają one na system nerwowy ssaków -alkaloidy nie ulegają rozkładowi podczas obróbki ziarna, przechodzą do mąki a następnie do pieczywa

11 W 2009 roku rozpoczęto dyskusję nad wnioskiem organizacji konsumenckich dotyczących wprowadzenia do rozporządzenia nr 1881/2006 wymagań w zakresie dopuszczalnej zawartości alkaloidów sporyszu w ziarnie pszenicy i żyta oraz w mące pszennej i żytniej. Stwierdzano obecność alkaloidów sporyszu w produktach żywnościowych wytwarzanych na bazie ziarna zbóż.

12 KE stwierdziła jednak brak wiarygodnych danych dotyczących występowania alkaloidów sporyszu w ziarnie zbóż oraz mące pszennej i żytniej oraz w wytworzonej na ich bazie żywności w poszczególnych krajach członkowskich UE a także brak uznanej metody oznaczania obecności alkaloidów sporyszu w produktach zbożowych, odpowiedniej do stosowania w wielu laboratoriach Dlatego też zlecono wykonanie badań nad występowaniem alkaloidów sporyszu w produktach zbożowych w krajach członkowskich UE

13 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) Laboratorium Analizy Żywności na Wydziale Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu Ghent w Belgii Gromadzenie próbek mąki pszennej i żytniej z pomocą krajowych organizacji młynarskich w okresie od sierpnia do listopada 2010 roku

14 Raport końcowy został opublikowany w dniu 2 grudnia 2011 roku Obecność alkaloidów sporyszu badano stosując metodę czułej chromatografii cieczowej sprzężoną z tandemową metodą spektrometrii masowej. Zbadano łącznie 803 próbki różnych produktów zbożowych pochodzących z 13 krajów. Stowarzyszenie Młynarzy RP poproszono o dostarczenie z Polski 15 próbek mąki pszennej oraz 30 próbek mąki żytniej Z Polski dostarczono również próbki ziarna pszenicy, żyta i pszenżyta

15 Zawartość alkaloidów w sklerotium od 0,01 do 1,00% Znanych jest 40 różnych alkaloidów sporyszu Najczęściej stwierdzana jest obecność 6. : ergometryny, ergotaminy, ergozyny, ergokrystyny, ergokryptyny i ergokorniny

16 Produkty Liczba badanych próbek Średnia zawartość (µg/kg) Mediana (µg/kg) Zawartość maksy- malna (µg/kg) Odchyle- nie stan- dardowe (µg/kg) Próbki, w których stwierdzono obecność alkaloidów Ziarno żyta 148319112340124552% Mąka żytnia 1829439112016695% Ziarno pszenicy 13719< 17039434% Mąka pszenna 1271866055686% Ziarno pszenżyta 2862< 1110321848% *Produkty żywnościowe 18227115337576% *Przetworzone produkty żywnościowe wytworzone na bazie ziarna zbóż zakupione w sklepach na terenie Belgii

17 W podsumowaniu raportu stwierdzono, że wyniki przeprowadzonych badań można uznać za wyjściowe do przeprowadzenia analizy ryzyka występowania alkaloidów sporyszu w przetworzonej żywności wyprodukowanej na bazie ziarna zbóż ale dotyczą one ziarna z tylko jednego roku zbiorów. Konsekwencją tych badań jest decyzja KE w sprawie włączenia alkaloidów sporyszu do obowiązkowego monitoringu prowadzonego przez kraje członkowskie UE Próbki mąki i ziarna z Polski: poziom zawartości alkaloidów sporyszu zarówno w ziarnie, jak i w mące nie odbiegał od obserwowanego w próbkach dostar- czonych z innych krajów o podobnych warunkach klimatycznych

18

19

20

21 Nastąpiła zmiana rangi obowiązywania wymagań w zakresie obecności sporyszu Poprzednio określone w normach branżowych i Polskich Normach, które od 2002 roku są do dobrowolnego stosowania Teraz określone w regulacji prawnej – obowiązuje wszystkich Poziom wymagań w zakresie obecności formy przetrwalnikowej sporyszu jest taki sam w Polskich Normach, jak i w Rozporządzeniu Komisji (WE) 2015/1940 z dnia 28 października 2015 roku

22 BN-88/9131-04 Ziarno zbóż – Pszenica BN-88/9131-05 Ziarno zbóż – Żyto i pszenżyto PN-R-74102:1996 Ziarno zbóż – Żyto PN-R-74103:1996 Ziarno zbóż – Pszenica Jako wyodrębniona podgrupa „sporysz” w grupie zanieczyszczeń „Nasiona szkodliwe i/lub toksyczne, ziarna porażone śniecią i sporysz” z limitem określonym w odniesieniu do tej podgrupy na poziomie „nie więcej niż 0,05%” Forma przetrwalnikowa sporyszu zaliczana do grupy „Zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia” a wyznaczony limit tylko w odniesieniu do całej tej grupy zanieczyszczeń na poziomie „nie więcej niż 0,5%” Rozporządzeniu Komisji (WE) 2015/1940 forma przetrwalnikowa sporyszu - nie więcej niż 0,5 g/kg forma przetrwalnikowa sporyszu - nie więcej niż 0,5 g/kg

23 Skopolamina Bieluń dziędzierzawa

24

25 http://lavita.com.pl/alkaloidy-tropanowe-w-kaszkach-dla-niemowlat-holle-wyjasniamy/ Alkaloidy tropanowe to naturalne substancje z nasion chwastów w uprawach prosa. Staranna uprawa pozwala na ich wyeliminowanie. Rok temu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i jego niemiecki odpowiednik, Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR) podniosły problem śladów nasion takich jak nasiona lulka czarnego, jakie zawsze są obecne w żywności. Umieszczono je w kategorii niepożądanych i oceniono ich ryzyko. Wskutek tego oficjalne laboratoria zajęły się tymi alkaloidami, aby opracować własne metody referencyjne. Śladowe ilości, jakie zgłosiły one po zastosowaniu tych metod, są obecnie przedmiotem ostrzeżeń, a produkty z nimi są wycofywane. Nie istnieje jeszcze obowiązująca metoda standardowa.

26 Lulek czarny – gatunek roślin z rodziny psiankowatych. Nazwy ludowe: lulka, lulek jadowity, szalej czarny, żabi barszcz. Obecnie jest dość szeroko rozprzestrzeniony na świecie. Wszystkie części rośliny są trujące, najbardziej jednak korzeń i nasiona. Roślina zawiera alkaloidy: - skopolaminę - atropinę - L-hioscyjaminę - kuskohigrynę Szeroko stosowana w przemyśle farmakologicznym https://pl.wikipedia.org/wiki/Lulek_czarny#W.C5.82asno.C5.9Bci_truj.C4.85ce

27 Nasiona zawierające alkaloidy tropanowe występują w zbiorach bezpośrednio na polu, nasiona zbiorów następnie sortuje się, wykorzystując nowoczesne techniki filtrowania. Rodzina roślin wytwarzających alkaloidy tropanowe jest bardzo duża, a podobieństwa między ich nasionami a ziarnami ze zbioru są zawsze możliwe, więc mogły nie zostać usunięte przy sortowaniu. Rośliny wytwarzające alkaloidy tropanowe zbierane są wraz ze zbiorem, odkąd tylko rozwinęło się rolnictwo. Dzisiejsze techniki filtrowania oczywiście wiele polepszyły, lecz to samo dotyczy też metod laboratoryjnych analizy zbioru. Obecnie wykrywalne są nawet najmniejsze ilości alkaloidów tropanowych. http://lavita.com.pl/alkaloidy-tropanowe-w-kaszkach-dla-niemowlat-holle- wyjasniamy/

28 Stowarzyszenia Młynarzy Stowarzyszenia Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa - 14 stycznia 2016 roku Spotkanie Opłatkowe Najnowsze zmiany w zakresie prawa żywnościowego Unii Europejskiej Jadwiga Rothkaehl – Stowarzyszenie Młynarzy RP Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "Stowarzyszenia Młynarzy Stowarzyszenia Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa - 14 stycznia 2016 roku Spotkanie Opłatkowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google