Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Lubelskiego Kuratora Oświaty na rzecz promocji i rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim Rok Szkoły Zawodowców w województwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Lubelskiego Kuratora Oświaty na rzecz promocji i rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim Rok Szkoły Zawodowców w województwie."— Zapis prezentacji:

1 Działania Lubelskiego Kuratora Oświaty na rzecz promocji i rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim Rok Szkoły Zawodowców w województwie lubelskim Lublin, 12.09.2014 r.

2 Szkoły ponadgimnazjalne w województwie lubelskim Rok szkolny Liczba szkół (ogółem) uczniów i słuchaczy szkół zawodowych uczniów i słuchaczy szkół zawodowych 2013/201486110650650658830 2012/2013902115.19751463.587 2011/2012920118.98258466.334 2010/2011953117.07962362.602 2009/2010915120.17861770.051 * Źródło: SIO wrzesień 2013r.

3 Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim w latach 2009-2014 5

4 Liczba uczniów szkół zawodowych w województwie lubelskim w latach 2009-2014

5 Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży rok szkolny 2013/2014

6 Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych rok szkolny 2013/2014

7 Liczba szkół ponadgimnazjalnych w latach 2006-2014 Typ szkołyLiczba szkół w roku szkolnym 2006/ 07 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12 2012/ 13 2013/ 14 Liceum ogólnokształcące 179177214224238235266274 Liceum profilowane 10478826259503424 Zasadnicza szkoła zawodowa 128127125118 117100112 Technikum 190182150155157153151150 Szkoły policealne 200188211178219200197191

8 Liczba uczniów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych w latach 2006 – 2014 Typ szkoły Rok szkolny 2006/ 2007 Rok szkolny 2009/ 2010 Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/2014 Dla młodzie ży Dla dorosły ch Dla młodzie ży Dla dorosły ch Dla młodzie ży Dla dorosły ch Dla młodzie ży Dla dorosły ch Technikum92218527774578348472 8702 77450783408472 -8702- Zasadnicza szkoła zawodowa 46994342423740433443 3253 4160773955883424203253- Liceum ogólnokształcące 176331769716388160171614815016 14114227413 6982319131073041120632953 Szkoła policealna97231161913674161721630212975 288010794201214 160177214530146111514

9

10

11 16/25 Zawody, w których najchętniej kształcą się uczniowie i słuchacze szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim L p. Zawód Liczba uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2009/2010 Liczba uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2010/2011 Liczba uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2011/2012 Liczba uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2012/2013 Liczba uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2013/2014 1 Technik informatyk 5 399 5 947 (1)5585 (1)5460 (1)5352 (1) 2 Technik mechanik 4 014 2 971 (3)2799 (3)2376 (5)1839 (11) 3 Technik ekonomista 3 151 2 547 (4)2511(4)2175 (9)2167 (6) 4 Mechanik pojazdów samochodow ych 2 502 2 538 (5)2341(5)2233 (7)22165 (7) 5 Technik administracji 2 474 3 111 (2)3077 (2)3687 (2)2508 (5)

12 Zawody, w których najchętniej kształcą się uczniowie i słuchacze szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim w roku szkolnym 2013/2014 Lp.Zawód Liczba uczniów i słuchaczy 1Technik informatyk 5352 2 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 2917 3Technik pojazdów samochodowych 2568 4Technik usług kosmetycznych 2553 5Technik administracji 2509 6Technik ekonomista 2167 7Mechanik pojazdów samochodowych 2165 8Technik budownictwa 1860 9Technik rachunkowości 1849

13 Nowa forma kształcenia w formach pozaszkolnych Kwalifikacyjne kursy zawodowe Rok szkolny 2012/2013 Liczba kursów 41 ( 1131 uczestników ) Rok szkolny 2013/2014 Liczba kursów 96 ( 3331 uczestników )

14 Finansowanie przez Państwo kształcenia zawodowego Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.:Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Dofinansowanie dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników

15 Młodociani pracownicy Wysokość środków na realizację zadania w latach: 2008 r.6 565 256 zł (1004 młodocianych) 2009 r.7 388 124zł (1016 młodocianych) 2010 r.8 4600 000 zł (1265 młodocianych) 2011r.8 7680 877zł (1331 młodocianych) 2012 r.9 653 884 zł (1371 młodocianych ) 2013r.7 577 100 zł (10 354 210 śr. zagwarantowane przez Ministerstwo Pracy) (1191 młodocianych pracowników) 2014 r.7 030 400 zł (ok. 1100 młodocianych pracowników)

16 Główne działania LKO na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego I.Realizacja zadań wynikających z prawa oświatowego. II.Współpraca z organami prowadzącymi i dyrektorami nadzorowanych szkół i placówek. III.Współpraca z instytucjami, urzędami oraz innymi organizacjami: 1. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, 2.z instytucjami, w tym: JST, izby rzemieślnicze, 3.z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 4.z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, 5.z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie, 6.z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, 7.z wyższymi uczelniami, 8.z organizacjami pracodawców. IV. Promowanie ucznia zdolnego.

17 I. Realizacja zadań wynikających z prawa oświatowego sprawowano nadzór pedagogiczny nad szkołami zawodowymi w celu zapewnienia ich funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa oświatowego i zapewnienia jakości kształcenia; wydawano opinie w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych, głównie liceów profilowanych, z powodu braku naboru kandydatów do tego typu szkół i wynikających z modernizacji szkolnictwa zawodowego i ustawicznego od roku szkolnego 2012/2013; opracowano tematykę doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, realizowanego w ramach grantów, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb m.in.: kształcenie modułowe, doradztwo zawodowe, zmiany programowe w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, w tym w szkolnictwie zawodowym; podjęto współpracę w zakresie organizacji konkursów i olimpiad zawodowych, rozwijających wiedzę i umiejętności uczniów szkół zawodowych m.in.: Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy, Rok przed dyplomem, Konkurs wiedzy o wynalazczości, olimpiady chemicznej, biologicznej, ekologicznej i rolniczej; akredytowano ośrodki i placówki kształcące w formach pozaszkolnych (62 – stan na 01.09.2014 r.), potwierdzając w ten sposób wysoką jakość prowadzonych przez nie szkoleń zawodowych (kształcenie ustawiczne); opracowywano corocznie Informator o szkołach ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego; opracowano materiał pomocniczy dla dyrektorów szkół zawodowych dotyczący planowania i organizacji nowej formy kształcenia ustawicznego – kkz, IX 2012 r.

18 I. Realizacja zadań wynikających z prawa oświatowego Nadzór pedagogiczny – ewaluacje i kontrole w szkołach zawodowych w latach 2010 – 2014 przeprowadzono 108 ewaluacji, w tym : 78 w technikach ( 56 % ogólnej liczby techników) i 30 w zsz (30 % ogólnej liczby zsz). i 194 kontrole planowe ( 98 - T, 52 - ZSZ, 44 - Sz. Pol.)

19 II. Współpraca z organami prowadzącymi i dyrektorami nadzorowanych szkół i placówek zorganizowano: I Europejski Kongres Szkół Zawodowych i II Europejski Kongres Szkół Zawodowych Kształcenie i szkolenie zawodowe jako forma poszukiwania skutecznych rozwiązań w procesie uczenia się przez całe życie poświęcone problemom szkolnictwa zawodowego i planowanym zmianom w dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – 2009 r. i 2010 r.; III Europejski Kongres Dyrektorów Szkół Zawodowych pod hasłem Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej wobec modyfikacji systemu jakości żywności w Polsce i Unii Europejskiej, jednym z tematów była nowa forma kształcenia ustawicznego od IX 2012 r. – kwalifikacyjne kursy zawodowe - IX 2012 r.; zorganizowano konferencję - Innowacje pedagogiczne w szkołach ponadgimnazjalnych sposobem na kreatywność ucznia i atrakcyjną edukację - 2009 r.; wspierano poradnictwo zawodowe i działania na rzecz rozwoju kariery w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – październik 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 r.; zorganizowano, w ramach wspomagania szkół, konkurs Edukacja dla rynku pracy służący promocji dobrych praktyk w szkolnictwie zawodowym i wymianie doświadczeń organizacyjnych oraz programowych pomiędzy szkołami zawodowymi – 2009 r.; zorganizowano konferencje dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dotyczące zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym – Konstruowanie szkolnych planów nauczania obowiązujących od 1 września 2012 r. – III 2012 r. (dla wszystkich dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z woj. lubelskiego); zorganizowano konferencje dla dyrektorów gimnazjów dotyczącą zmian w kształceniu ponadgimnazjalnym – IV 2012 r. i dwudniową konferencję dla dyrektorów gimnazjów dotyczącą zmian w szkolnictwie zawodowym (gimnazjaliści, dyrektorzy, jst) – Zamość XI 2012 r.

20 II. Współpraca z organami prowadzącymi i dyrektorami nadzorowanych szkół i placówek zorganizowano konferencję dla dyrektorów szkół, nauczycieli, doradców metodycznych, doradców zawodowych Edukacja ustawiczna nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów, której celem było upowszechnianie i promowanie kształcenia ustawicznego wśród kadry pedagogicznej województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości oferowanych przez projekt systemowy,,Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – 19.03. 2013 r., wojewódzką konferencję dla dyrektorów szkół Forum kształcenia zawodowego: Zawód – Pewność - Przyszłość w Zamościu - 15,16.11.2012 r.; uczestniczono w przedsięwzięciach szkół zawodowych dotyczących:  współpracy z pracodawcami: I Szkolny Dzień Zawodów w Ekonomiku, ZSP w Zamościu – 14.11.2013r.;  doradztwa zawodowego: Utworzenie Sieci Doradztwa Zawodowego w Zamościu, ZSP Nr 2 w Zamościu – 4.12.2013r.

21 III. Współpraca z instytucjami, urzędami oraz innymi organizacjami 1. 1. z Ministerstwem Edukacji Narodowej m.in. w zakresie: opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa zawodowego, w tym: rozporządzenia MEN w sprawie oceniania w szkołach dla dorosłych i projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – 2009 r., rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – VIII 2012 r.; udziału w konferencji MEN - Włączenie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania gwarancją jakości i skuteczności kształcenia zawodowego - 28.10. 2013 r ; opracowania sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do 2010 roku (dokument MEN); promowania konkursu ogłoszonego przez MEN - Lider edukacji zawodowej - 2010 r; udziału w pracach Zespołu opiniodawczo - doradczego do spraw kształcenia zawodowego przy Ministrze Edukacji Narodowej: 2008 – 2009 r.

22 III. Współpraca z instytucjami, urzędami oraz innymi organizacjami 2. z instytucjami, w tym: JST, izby rzemieślnicze udział w konwentach starostów, wójtów przedstawiając założenia planowanej przez MEN modyfikacji szkolnictwa zawodowego (2009 – 2014); udział w targach edukacyjnych organizowanych przez JST (m. in.: Lublin, Puławy, Ryki, Tomaszów Lubelski, Krasnystaw) - corocznie; udział w konferencjach organizowanych przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie dotyczących modyfikacji szkolnictwa zawodowego – m.in.: Ogólnopolskiej konferencji Rozwój kształcenia zawodowego = rozwijanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, 14 IX 2012 r.

23 III. Współpraca z instytucjami, urzędami oraz innymi organizacjami 3. z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w szczególności: promowano kształcenie modułowe – w projekcie,,System wsparcia szkół i placówek wdrażających kształcenie modułowe” uczestniczyło 21 szkół zawodowych z województwa lubelskiego; współorganizowano powiatowe konferencje dotyczące zmian w podstawach programowych kształcenia w zawodach; zorganizowano konferencję wojewódzką upowszechniającą rezultaty projektu,,System wsparcia szkół i placówek wdrażających kształcenie modułowe” – 2011 r.

24 III. Współpraca z instytucjami, urzędami oraz innymi organizacjami 4. z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie pracowano w Podkomitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego, który działa pod przewodnictwem Instytucji Pośredniczącej PO KL odpowiedzialnej za wdrożenie Priorytetów PO KL na poziomie regionalnym; pracowano w Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego, która stanowi forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne a ekspertami i praktykami w dziedzinie, jakiej dotyczą projekty, jak również z przedstawicielami Instytucji Pośredniczących oraz decydentami na różnych szczeblach władzy; pracowano w zespole ds. aktualizacji Strategii Województwa Lubelskiego – 2012 r.

25 III. Współpraca z instytucjami, urzędami oraz innymi organizacjami 5. z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie w szczególności: przekazywano pracodawcom w imieniu Wojewody Lubelskiego środki finansowe z Funduszu Pracy na kształcenie młodocianych pracowników; opracowywano materiały dotyczące szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim na posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

26 III. Współpraca z instytucjami, urzędami oraz innymi organizacjami 6. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie realizowano coroczne plany działań w ramach Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia poprzez:  upowszechnianie kształcenia ustawicznego i zawodowego m.in.: udział w konferencjach (Obserwatorium Lubelskiego Rynku Pracy, Kształcenie ustawiczne na terenach wiejskich, Reforma oświaty w świetle założeń Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji), kampaniach promujących kształcenie ustawiczne, m.in.: Czas sprzyja wiedzy realizowanej przez Fundację Rozwoju Edukacji, Wiedza po godzinach realizowanej przez Fundację EOS, Aktywność edukacyjna osób dorosłych realizowanej przez Agencję Rozwoju Regionalnego;  promowanie doradztwa zawodowego w szkołach;  prowadzenie dialogu społecznego;  podejmowanie inicjatyw edukacyjnych ukierunkowanych na zatrudnianie;  promowanie przedsiębiorczości.

27 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie cd. wspierano szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne w zakresie realizacji zadań z doradztwa zawodowego – w ramach Sieci Doradztwa Zawodowego – 2013 r. 27 III. Współpraca z instytucjami, urzędami oraz innymi organizacjami

28 7. z wyższymi uczelniami brano udział w pracach komisji olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanych przez wyższe uczelnie m.in.: biologicznej, chemicznej i ekologicznej; podpisano porozumienia :  pomiędzy: Politechniką Lubelską, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz powiatami mające na celu współpracę w zakresie promowania szkolnictwa zawodowego i kariery inżynierskiej na rynku pracy – 2009 r.;  pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie i Kuratorium Oświaty w Lublinie m.in.: o w zakresie współpracy przy realizacji projektu,,Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów Szkół Polski Wschodniej” - 2009 r.- 2013 r.; o objęto patronatem konkurs organizowany przez WSEI w Lublinie Szkoła Innowacji, celem którego jest wyróżnienie certyfikatem szkół ponadgimnazjalnych, w których m.in.: organizowane są pomysły nowatorskie i promuje się przedsiębiorczość, pracowano w komisji konkursowej – 2013 r.; o uczestniczono w konferencji Młodzi na rynku pracy – 4.10.2013r.

29 III. Współpraca z instytucjami, urzędami oraz innymi organizacjami 8. z organizacjami pracodawców Od roku 2004 Kuratorium Oświaty w Lublinie zawarło 10 porozumień z organizacjami pracodawców działającymi na terenie woj. lubelskiego na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego, w szczególności kształcenia praktycznego, z: 1. Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. 2. Stowarzyszeniem Elektryków Polskich – Oddział w Lublinie. 3. Stowarzyszeniem Inżynierów Mechaników Polskich – Ośrodek Doskonalenia w Lublinie. 4. Stowarzyszeniem Rzemieślników Piekarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej – Region Lubelszczyzna. 5. Stowarzyszeniem Księgowych – Oddział w Lublinie. 6. Lubelskim Forum Pracodawców w Lublinie. 7. Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział Lublin. 8. Lubelską Izbą Rzemieślniczą w Lublinie. W roku szkolnym 2013/2014 podpisano porozumienia z : Lożą Lubelska BCC – 25.03.1014 i z Pracodawcami Ziemi Lubelskiej – 15.05.2014.

30 III. Współpraca z instytucjami, urzędami oraz innymi organizacjami Działania organizacji pracodawców obejmują realizację zadań objętych zakresem porozumień, w tym:  doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych (np. Lubelskie Forum Pracodawców – kierunki mechaniczne);  prowadzenie kursów zawodowych (np. Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Oddział w Lublinie – uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektrycznych);  modyfikowanie programów nauczania (specjalizacja zawodu), praktyk zawodowych w zakresie uzupełniania o nowe technologie;  odbywanie praktyk zawodowych przez uczniów technikum i zajęć praktycznych dla uczniów ZSZ u pracodawców;  współpracę w zakresie dostępu do informacji o nowych technologiach (czasopisma, szkolenia); wycieczki zawodowe szkół do zakładów pracy.  współpracę przy organizacji konkursów zawodowych m.in.: Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy, Rok przed dyplomem, Turniej Piekarsko – Cukierniczy; 30

31 III. Współpraca z instytucjami, urzędami oraz innymi organizacjami z organizacjami pracodawców inne:  kierowano zaproszenia do pracodawców na spotkania i konferencje organizowane przez Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego m.in.: konferencje promujące modernizację szkolnictwa zawodowego i ustawicznego, Europejskie Kongresy Szkół Zawodowych – od 2009 r. ;  koordynowano współpracę pracodawców ze szkołami zawodowymi z terenu Lubelszczyzny m.in.: Zespołem Szkół Energetycznych im. K. Drewnowskiego w Lublinie, Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie (szkoły posiadają umowy partnerskie szkół o współpracy z pracodawcami).  uczestniczono w Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - Odział w Lublinie, wystąpienie na temat: Nadzór pedagogiczny kuratora oświaty nad działalnością niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego – 14,15.10.2014.  opracowano materiał pomocniczy dla pracodawców dotyczący kształcenia młodocianych pracowników ( przepisy prawa oświatowego, procedury, wzory pism) – 2013/2014 r.

32 IV. Promowanie ucznia zdolnego corocznie prowadzono sprawy związane ze stypendiami Prezesa Rady Ministrów (I - VI 408 672 zł dla 264 stypendystów, XII - VI 266 256 zł dla 258 stypendystów); prowadzono sprawy związane ze stypendiami Ministra Edukacji Narodowej (36 000 zł dla 12 stypendystów); organizowano uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej; organizowano wyjazdy przedstawicieli stypendystów województwa lubelskiego i ich udział w uroczystości centralnej w Ministerstwie Edukacji Narodowej; brano udział w pracach komisji olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanych przez wyższe uczelnie m.in.: biologicznej, chemicznej i ekologicznej.

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działania Lubelskiego Kuratora Oświaty na rzecz promocji i rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim Rok Szkoły Zawodowców w województwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google