Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. Regulacje systemu rozliczeń OTC – zmiany i zagadnienia problemowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. Regulacje systemu rozliczeń OTC – zmiany i zagadnienia problemowe."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. Regulacje systemu rozliczeń OTC – zmiany i zagadnienia problemowe

2  KDPW_CCP stosuje nowację rozliczeniową, o której mowa art. 45h ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,  Do transakcji powstałych w wyniku nowacji stosuje się przepisy prawa polskiego. Zmiany w par. 8, par. 10, par.11 oraz par. 38 Regulaminu. Przepisy prawa właściwe dla nowacji oraz dla transakcji powstałych w wyniku nowacji - zmiany Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

3 Papier wartościowy rejestrowany w KDPW, wskazany na stronie internetowej KDPW_CCP Obligacje skarbowe (z wyłączeniem obligacji indeksowanych) Zmiany w par. 1 pkt 21 Regulaminu Zmiany dotyczące definicji papieru wartościowego Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A. Poziom regulaminu Publikacja na stronie www

4 o Dotychczasowa treść definicji platformy – elektroniczny system, który kojarzy transakcje w sposób skutkujący ich zawarciem lub potwierdzeniem ich zawarcia, o Zmiana definicji – „platforma elektroniczna”, wskazanie w treści definicji platformy transakcyjnej oraz konfirmacyjnej, o Skreślenie w Regulaminie postanowień dotyczących współpracy z platformami. Zmiana w par. 1 pkt 22 Regulaminu, dostosowanie oznaczenia platformy w innych postanowieniach Regulaminu oraz skreślenie działu „Współpraca z platformami”. Zmiany dotyczące platform transakcyjnych oraz konfirmacyjnych Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

5 Zmiany dotyczące przekazywania raportów do repozytorium transakcji Zawarcie przez uczestnika umowy z klientem Złożenie przez uczestnika świadczenia do KDPW_CCP Rozpoczęcie działalności w systemie rozliczeń OTC Wariant I Przekazywanie raportów przez KDPW_CCP Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A. Wariant II Przekazywanie raportów przez uczestnika

6 o KDPW_CCP wskazuje w Szczegółowych Zasadach Systemu Rozliczeń OTC repozytorium transakcji – Krajowy Depozyt, o KDPW_CCP przekazuje do repozytorium transakcji raporty o transakcjach, jeżeli uczestnik będący stroną rozliczenia złożył oświadczenie potwierdzające możliwość przekazywania przez KDPW_CCP tych raportów, o uczestnik zapewnia w umowie z klientem, aby raporty nie były dublowane, o uczestnik może złożyć oświadczenie, że będzie przekazywał raporty bez pośrednictwa KDPW_CCP do wybranego przez siebie repozytorium. Zmiany w par. 1 pkt 31, par. 24, par. 25, skreślenie par. 37 Regulaminu. Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

7 o KDPW_CCP wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z transakcji na podstawie instrukcji rozliczeniowej, o KDPW_CCP wykonuje swoje zobowiązanie poprzez spełnienie świadczenia rozliczeniowego ustalonego na podstawie tych instrukcji, Skutek: jeżeli świadczenia nie zostały ustalone w treści instrukcji rozliczeniowej, oznacza to, że transakcja nie zostaje przyjęta do rozliczenia w systemie rozliczeń OTC. o Wyłączenie wobec KDPW_CCP stosowania art Kodeksu cywilnego (skutki opóźnienia spełnienia świadczenia pieniężnego). Zmiany w par. 11, par. 40, par. 42, par. 43, 46 Regulaminu Zmiany dotyczące odpowiedzialności KDPW_CCP w zakresie świadczeń wynikających z transakcji Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

8 Skutki przekazania instrukcji niezgodnej z treścią transakcji Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A. Zawarcie transakcji A, której prawa i obowiązki są niestandardowe Przekazanie instrukcji niezgodnej z treścią transakcji A Powstanie transakcji B zgodnej z treścią instrukcji System rozliczeń OTC Transakcja A nie zostaje przyjęta do systemu rozliczeń OTC Rozliczenie transakcji B

9 Wybór Sądu polubownego właściwego dla: o dotychczasowych stosunków prawnych zawartych z Krajowym Depozytem, o dotychczasowych stosunków prawnych zawartych z KDPW_CCP w zakresie rozliczeń transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym. Skład Sądu Polubownego. Sąd polubowny Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

10 Zgodność z przepisami prawa upadłościowego oraz zmiany dotyczące przypadków naruszenia i rozwiązania umowy Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A. o Wyjaśnienie: 1/ tryb automatycznego rozwiązania umowy nie następuje z chwilą wystąpienia przypadku naruszenia, ale wymaga złożenia dodatkowych oświadczeń, 2/ składniki potrzebne do wykonania zobowiązań nie wchodzą do masy upadłości, 3/ dopuszczalność wypowiedzenia umowy ramowej (art.85 ust. 3 ustawy - Prawo upadłościowe) o Rozszerzenie katalogu przypadków naruszenia, o Zmiana oznaczenia procedury – natychmiastowe rozwiązanie umowy, o Rezygnacja z rozwiązywania transakcji na rzecz postawienia zobowiązań z nich wynikających w stan natychmiastowej wymagalności (zmiana treści transakcji), o Doprecyzowanie, że KDPW_CCP albo uczestnik składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. o Obliczanie kwoty zamknięcia przez uczestnika rozliczającego. Zmiany w par. 1 pkt 29, par. 51, par , par. 129 Regulaminu.

11 . Zmiany dotyczące wycofania transakcji z systemu rozliczeń OTC Zawarcie transakcji Rejestracja transakcji Zawarcie transakcji przeciwstawnej Rejestracja transakcji przeciwstawnej Zakończenie sesji rozliczeniowej Skierowanie instrukcji rozliczeniowej do systemu rozliczeń OTC Przyjęcie transakcji do rozliczenia - moment nowacji Kompensacja pozycji na koncie Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A. Skierowanie instrukcji rozliczeniowej do systemu rozliczeń OTC

12 Transfer pozycji: Stosowanie mechanizmu analogicznego, co przy wycofaniu transakcji z systemu rozliczeń OTC Przenoszenie transakcji: Stosowanie mechanizmu, jak przy zawieraniu lub potwierdzaniu transakcji przy wykorzystaniu platformy elektronicznej Skreślenie par Regulaminu, skreślenie par Regulaminu. Zmiany dotyczące transferu pozycji oraz przenoszenia dotychczasowych transakcji do systemu rozliczeń OTC Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

13 Dostosowanie dokumentacji ramowej do nowej rzeczywistości Ewentualne kolizje z regulaminem Zgodność z dotychczasowymi umowami ramowymi Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

14 Poziom KDPW_CCP S.A. konta pozycji własnych konta pozycji klientów konta pozycji klientów dla podmiotów zawierających transakcje Konto zabezpieczeńKonto lub konta zabezpieczeń Poziom uczestników System kont prowadzony przez KDPW_CCP S.A. – na poziom Regulaminu kont zabezpieczeń Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

15 Zmiany dotyczące zabezpieczeń o Zmiany dotyczące wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem zabezpieczenia, o Rezygnacja z gwarancji jako przedmiotu zabezpieczenia, o Przeniesienie kont zabezpieczeń na poziom regulaminu, o Zmiana kolejności wykorzystania depozytów zabezpieczających (depozyt wstępny przed właściwym depozytem zabezpieczającym), o Wyjaśnienie: kolejność wykorzystania środków własnych zostanie uregulowana po przygotowaniu projektu standardów technicznych. Zmiany w par. 77, par. 83, par. 84, par. 88, par. 90, skreślenie par. 87 Regulaminu, dodanie definicji konta zabezpieczeń w par. 1 Regulaminu, zmiany w par. 1 pkt 13, par. 1 pkt 33, par Regulaminu. Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

16 . Zmiany dotyczące monitorowania ryzyka rozliczeniowego - par. 93 Regulaminu Przekroczenie limitu – Wezwanie Przyjmowanie do rozliczeń transakcji przekraczającej limit i kolejnych transakcji Uzupełnienie zabezpieczeń przez uczestnika Możliwość podjęcia decyzji o: -zamykaniu pozycji - odmowie dalszego przyjmowania transakcji do rozliczenia Przekroczenie limitu – Wezwanie Warunkowe przyjmowanie do rozliczeń: -transakcji pochodnej przekraczającej limit - Wszystkich kolejnych transakcji pochodnych oraz transakcji repo Uzupełnienie zabezpieczeń -Odrzucenie transakcji - Zamykanie pozycji Limit zabezpieczeń 30 minut Limit kredytowy 10 minut Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

17 Zmiany dotyczące monitorowania ryzyka rozliczeniowego - par. 93 Regulaminu Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A. Poziom koncentracji Wezwanie 5 dni lub więcej Przekroczenie poziomu koncentracji Przyjmowanie do rozliczeń transakcji przekraczającej poziomi kolejnych transakcji Możliwość podjęcia decyzji o zamykaniu pozycji lub kolejne wezwanie

18 Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.. Kolejność wykorzystania środków systemu gwarantowania Depozyt wstępny Właściwy depozyt zabezpieczający Depozyt dodatkowy Wpłata uczestnika do funduszu Środki funduszu Majątek KDPW_CCP Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A. Majątek KDPW_CCP

19 Skład Komitetu do spraw ryzyka: -członkowie Rady Nadzorczej (wybór nastąpi zgodnie z przepisami rozporządzenia EMIR), -osoby delegowane przez reprezentatywne (kryterium wyboru) stowarzyszenia i organizacje zrzeszające uczestników, -osoby delegowane przez uczestników, o których mowa w art. 51 ust. 3 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, -osoby delegowane przez reprezentatywne (kryterium wyboru) organizacje zrzeszające klientów zawierających transakcje lub osoby uczestniczące przy zawieraniu transakcji. Zmiany w par. 137 Regulaminu Komitet do spraw ryzyka Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

20 Zmiana dotycząca terminów w przypadku braku pokrycia na rachunku bankowym Niewykonanie zobowiązań w terminie (zawieszenie rozrachunku) Kompensacja z należnościami wynikającymi z transakcji wykonywanymi po T Działania KDPW_CCP w celu realizacji świadczenia pieniężnego (transakcje pochodne) Działania KDPW_CCP w celu: -zbycia papierów wartościowych (transakcje repo) Spełnienie świadczenia zastępczego (transakcje repo) T T+1 T+5 Wniesienie wpłat odtworzeniowych Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

21 Zmiana dotycząca terminów w przypadku braku pokrycia na rachunku papierów wartościowych Niewykonanie zobowiązań w terminie (zawieszenie rozrachunku) Kompensacja z należnościami wynikającymi z transakcji wykonywanymi po T Działania KDPW_CCP w celu: -nabycia papierów wartościowych Spełnienie świadczenia zastępczego T T+1 T+5 Wniesienie wpłat odtworzeniowych Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

22 Inne istotne zmiany Uwzględnienie pożytków w okresie podejmowania działań przez KDPW_CCP – par. 116 ust. 4 Regulaminu. Uwzględnienie możliwości otrzymania instrukcji rozliczeniowej po zakończeniu sesji rozliczeniowej – par. 60 Regulaminu. Doprecyzowanie zagadnienia kompensacji przeciwstawnych pozycji – par. 64 Regulaminu. Zmiana definicji limitu koncentracji – par. 1 pkt 25 Regulaminu.

23 Dziękuję za uwagę! Daniel Szańca Radca Prawny – KDPW_CCP S.A.


Pobierz ppt "Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. Regulacje systemu rozliczeń OTC – zmiany i zagadnienia problemowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google