Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. Regulacje systemu rozliczeń OTC – zmiany i zagadnienia problemowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. Regulacje systemu rozliczeń OTC – zmiany i zagadnienia problemowe."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. Regulacje systemu rozliczeń OTC – zmiany i zagadnienia problemowe

2  KDPW_CCP stosuje nowację rozliczeniową, o której mowa art. 45h ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,  Do transakcji powstałych w wyniku nowacji stosuje się przepisy prawa polskiego. Zmiany w par. 8, par. 10, par.11 oraz par. 38 Regulaminu. Przepisy prawa właściwe dla nowacji oraz dla transakcji powstałych w wyniku nowacji - zmiany Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

3 Papier wartościowy rejestrowany w KDPW, wskazany na stronie internetowej KDPW_CCP Obligacje skarbowe (z wyłączeniem obligacji indeksowanych) Zmiany w par. 1 pkt 21 Regulaminu Zmiany dotyczące definicji papieru wartościowego Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A. Poziom regulaminu Publikacja na stronie www

4 o Dotychczasowa treść definicji platformy – elektroniczny system, który kojarzy transakcje w sposób skutkujący ich zawarciem lub potwierdzeniem ich zawarcia, o Zmiana definicji – „platforma elektroniczna”, wskazanie w treści definicji platformy transakcyjnej oraz konfirmacyjnej, o Skreślenie w Regulaminie postanowień dotyczących współpracy z platformami. Zmiana w par. 1 pkt 22 Regulaminu, dostosowanie oznaczenia platformy w innych postanowieniach Regulaminu oraz skreślenie działu „Współpraca z platformami”. Zmiany dotyczące platform transakcyjnych oraz konfirmacyjnych Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

5 Zmiany dotyczące przekazywania raportów do repozytorium transakcji Zawarcie przez uczestnika umowy z klientem Złożenie przez uczestnika świadczenia do KDPW_CCP Rozpoczęcie działalności w systemie rozliczeń OTC Wariant I Przekazywanie raportów przez KDPW_CCP Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A. Wariant II Przekazywanie raportów przez uczestnika

6 o KDPW_CCP wskazuje w Szczegółowych Zasadach Systemu Rozliczeń OTC repozytorium transakcji – Krajowy Depozyt, o KDPW_CCP przekazuje do repozytorium transakcji raporty o transakcjach, jeżeli uczestnik będący stroną rozliczenia złożył oświadczenie potwierdzające możliwość przekazywania przez KDPW_CCP tych raportów, o uczestnik zapewnia w umowie z klientem, aby raporty nie były dublowane, o uczestnik może złożyć oświadczenie, że będzie przekazywał raporty bez pośrednictwa KDPW_CCP do wybranego przez siebie repozytorium. Zmiany w par. 1 pkt 31, par. 24, par. 25, skreślenie par. 37 Regulaminu. Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

7 o KDPW_CCP wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z transakcji na podstawie instrukcji rozliczeniowej, o KDPW_CCP wykonuje swoje zobowiązanie poprzez spełnienie świadczenia rozliczeniowego ustalonego na podstawie tych instrukcji, Skutek: jeżeli świadczenia nie zostały ustalone w treści instrukcji rozliczeniowej, oznacza to, że transakcja nie zostaje przyjęta do rozliczenia w systemie rozliczeń OTC. o Wyłączenie wobec KDPW_CCP stosowania art. 481 1 Kodeksu cywilnego (skutki opóźnienia spełnienia świadczenia pieniężnego). Zmiany w par. 11, par. 40, par. 42, par. 43, 46 Regulaminu Zmiany dotyczące odpowiedzialności KDPW_CCP w zakresie świadczeń wynikających z transakcji Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

8 Skutki przekazania instrukcji niezgodnej z treścią transakcji Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A. Zawarcie transakcji A, której prawa i obowiązki są niestandardowe Przekazanie instrukcji niezgodnej z treścią transakcji A Powstanie transakcji B zgodnej z treścią instrukcji System rozliczeń OTC Transakcja A nie zostaje przyjęta do systemu rozliczeń OTC Rozliczenie transakcji B

9 Wybór Sądu polubownego właściwego dla: o dotychczasowych stosunków prawnych zawartych z Krajowym Depozytem, o dotychczasowych stosunków prawnych zawartych z KDPW_CCP w zakresie rozliczeń transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym. Skład Sądu Polubownego. Sąd polubowny Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

10 Zgodność z przepisami prawa upadłościowego oraz zmiany dotyczące przypadków naruszenia i rozwiązania umowy Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A. o Wyjaśnienie: 1/ tryb automatycznego rozwiązania umowy nie następuje z chwilą wystąpienia przypadku naruszenia, ale wymaga złożenia dodatkowych oświadczeń, 2/ składniki potrzebne do wykonania zobowiązań nie wchodzą do masy upadłości, 3/ dopuszczalność wypowiedzenia umowy ramowej (art.85 ust. 3 ustawy - Prawo upadłościowe) o Rozszerzenie katalogu przypadków naruszenia, o Zmiana oznaczenia procedury – natychmiastowe rozwiązanie umowy, o Rezygnacja z rozwiązywania transakcji na rzecz postawienia zobowiązań z nich wynikających w stan natychmiastowej wymagalności (zmiana treści transakcji), o Doprecyzowanie, że KDPW_CCP albo uczestnik składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. o Obliczanie kwoty zamknięcia przez uczestnika rozliczającego. Zmiany w par. 1 pkt 29, par. 51, par. 118-123, par. 129 Regulaminu.

11 . Zmiany dotyczące wycofania transakcji z systemu rozliczeń OTC Zawarcie transakcji Rejestracja transakcji Zawarcie transakcji przeciwstawnej Rejestracja transakcji przeciwstawnej Zakończenie sesji rozliczeniowej Skierowanie instrukcji rozliczeniowej do systemu rozliczeń OTC Przyjęcie transakcji do rozliczenia - moment nowacji Kompensacja pozycji na koncie Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A. Skierowanie instrukcji rozliczeniowej do systemu rozliczeń OTC

12 Transfer pozycji: Stosowanie mechanizmu analogicznego, co przy wycofaniu transakcji z systemu rozliczeń OTC Przenoszenie transakcji: Stosowanie mechanizmu, jak przy zawieraniu lub potwierdzaniu transakcji przy wykorzystaniu platformy elektronicznej Skreślenie par. 74-76 Regulaminu, skreślenie par. 151- 154 Regulaminu. Zmiany dotyczące transferu pozycji oraz przenoszenia dotychczasowych transakcji do systemu rozliczeń OTC Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

13 Dostosowanie dokumentacji ramowej do nowej rzeczywistości Ewentualne kolizje z regulaminem Zgodność z dotychczasowymi umowami ramowymi Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

14 Poziom KDPW_CCP S.A. konta pozycji własnych konta pozycji klientów konta pozycji klientów dla podmiotów zawierających transakcje Konto zabezpieczeńKonto lub konta zabezpieczeń Poziom uczestników System kont prowadzony przez KDPW_CCP S.A. – na poziom Regulaminu kont zabezpieczeń Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

15 Zmiany dotyczące zabezpieczeń o Zmiany dotyczące wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem zabezpieczenia, o Rezygnacja z gwarancji jako przedmiotu zabezpieczenia, o Przeniesienie kont zabezpieczeń na poziom regulaminu, o Zmiana kolejności wykorzystania depozytów zabezpieczających (depozyt wstępny przed właściwym depozytem zabezpieczającym), o Wyjaśnienie: kolejność wykorzystania środków własnych zostanie uregulowana po przygotowaniu projektu standardów technicznych. Zmiany w par. 77, par. 83, par. 84, par. 88, par. 90, skreślenie par. 87 Regulaminu, dodanie definicji konta zabezpieczeń w par. 1 Regulaminu, zmiany w par. 1 pkt 13, par. 1 pkt 33, par. 55-59 Regulaminu. Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

16 . Zmiany dotyczące monitorowania ryzyka rozliczeniowego - par. 93 Regulaminu Przekroczenie limitu – Wezwanie Przyjmowanie do rozliczeń transakcji przekraczającej limit i kolejnych transakcji Uzupełnienie zabezpieczeń przez uczestnika Możliwość podjęcia decyzji o: -zamykaniu pozycji - odmowie dalszego przyjmowania transakcji do rozliczenia Przekroczenie limitu – Wezwanie Warunkowe przyjmowanie do rozliczeń: -transakcji pochodnej przekraczającej limit - Wszystkich kolejnych transakcji pochodnych oraz transakcji repo Uzupełnienie zabezpieczeń -Odrzucenie transakcji - Zamykanie pozycji Limit zabezpieczeń 30 minut Limit kredytowy 10 minut Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

17 Zmiany dotyczące monitorowania ryzyka rozliczeniowego - par. 93 Regulaminu Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A. Poziom koncentracji Wezwanie 5 dni lub więcej Przekroczenie poziomu koncentracji Przyjmowanie do rozliczeń transakcji przekraczającej poziomi kolejnych transakcji Możliwość podjęcia decyzji o zamykaniu pozycji lub kolejne wezwanie

18 Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.. Kolejność wykorzystania środków systemu gwarantowania Depozyt wstępny Właściwy depozyt zabezpieczający Depozyt dodatkowy Wpłata uczestnika do funduszu Środki funduszu Majątek KDPW_CCP Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A. Majątek KDPW_CCP

19 Skład Komitetu do spraw ryzyka: -członkowie Rady Nadzorczej (wybór nastąpi zgodnie z przepisami rozporządzenia EMIR), -osoby delegowane przez reprezentatywne (kryterium wyboru) stowarzyszenia i organizacje zrzeszające uczestników, -osoby delegowane przez uczestników, o których mowa w art. 51 ust. 3 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, -osoby delegowane przez reprezentatywne (kryterium wyboru) organizacje zrzeszające klientów zawierających transakcje lub osoby uczestniczące przy zawieraniu transakcji. Zmiany w par. 137 Regulaminu Komitet do spraw ryzyka Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

20 Zmiana dotycząca terminów w przypadku braku pokrycia na rachunku bankowym Niewykonanie zobowiązań w terminie (zawieszenie rozrachunku) Kompensacja z należnościami wynikającymi z transakcji wykonywanymi po T Działania KDPW_CCP w celu realizacji świadczenia pieniężnego (transakcje pochodne) Działania KDPW_CCP w celu: -zbycia papierów wartościowych (transakcje repo) Spełnienie świadczenia zastępczego (transakcje repo) T T+1 T+5 Wniesienie wpłat odtworzeniowych Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

21 Zmiana dotycząca terminów w przypadku braku pokrycia na rachunku papierów wartościowych Niewykonanie zobowiązań w terminie (zawieszenie rozrachunku) Kompensacja z należnościami wynikającymi z transakcji wykonywanymi po T Działania KDPW_CCP w celu: -nabycia papierów wartościowych Spełnienie świadczenia zastępczego T T+1 T+5 Wniesienie wpłat odtworzeniowych Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

22 Inne istotne zmiany Uwzględnienie pożytków w okresie podejmowania działań przez KDPW_CCP – par. 116 ust. 4 Regulaminu. Uwzględnienie możliwości otrzymania instrukcji rozliczeniowej po zakończeniu sesji rozliczeniowej – par. 60 Regulaminu. Doprecyzowanie zagadnienia kompensacji przeciwstawnych pozycji – par. 64 Regulaminu. Zmiana definicji limitu koncentracji – par. 1 pkt 25 Regulaminu.

23 Dziękuję za uwagę! Daniel Szańca Radca Prawny – KDPW_CCP S.A. www.kdpw.pl www.kdpwccp.pl


Pobierz ppt "Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. Regulacje systemu rozliczeń OTC – zmiany i zagadnienia problemowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google