Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybory do Rady Miasta Knurów, Prezydenta Miasta Knurów, Rady Powiatu Gliwickiego, Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień 16.11.2014r. SZKOLENIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybory do Rady Miasta Knurów, Prezydenta Miasta Knurów, Rady Powiatu Gliwickiego, Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień 16.11.2014r. SZKOLENIE."— Zapis prezentacji:

1 Wybory do Rady Miasta Knurów, Prezydenta Miasta Knurów, Rady Powiatu Gliwickiego, Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień 16.11.2014r. SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - cz.I 04.11.2014r. 05.11.2014r. 06.11.2014r. – Knurów

2 CZYNNE PRAWO WYBORCZE Prawo udziału w głosowaniu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ma obywatel polski, który: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

3 Obwodowe Komisje Wyborcze Ustalają wyniki głosowania w obwodzie w wyborach wójta, rady, sejmiku oraz powiatu Terytorialne Komisje Wyborcze – Wojewódzka Komisja Wyborcza Ustala wyniki wyborów do Sejmiku Województwa – Powiatowe Komisje Wyborcze Ustalają wyniki wyborów do Rady Powiatu oraz cząstkowe wyniki wyborów do Sejmiku Województwa z obwodów swojej właściwości terytorialnej – Gminne/Miejskie Komisje Wyborcze Ustalają wyniki wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wyniki wyborów Rady Gminy/Miasta. Komisje wyborcze w miastach na prawach powiatu ustalają cząstkowe wyniki wyborów do Sejmiku Województwa z obwodów swojej właściwości terytorialnej Komisarz Wyborczy w Katowicach Ustala wyniki głosowania i wyniki wyborów na obszarze województwa Śląskiego. Publikuje Obwieszczenie zbiorcze o wynikach wyborów na obszarze województwa. Zadania organów wyborczych

4 Zadania obwodowej komisji wyborczej (art. 185 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy)  przeprowadzenie głosowania w obwodzie,  czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,  ustalenie wyników głosowania do właściwej Komisji wyborczej,  przesłanie wyników głosowania do właściwej Komisji wyborczej. Podczas głosowania przewodniczący Komisji odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju, czuwa nad przestrzeganiem tajności głosowania, przestrzeganiem zakazu prowadzenia w lokalu wyborczym i na terenie budynku, w którym lokal ten się znajduje w jakiejkolwiek formie agitacji wyborczej (art. 107§2 Kodeksu wyborczego),także nad przestrzeganiem właściwego toku czynności podczas głosowania. Ma prawo żądać opuszczenia lokalu przez osoby naruszające porządek i spokój.

5 Praca obwodowej komisji wyborczej Na podstawie Regulaminu Obwodowych Komisji Wyborczych, który stanowi załącznik nr 3 do uchwały PKW z dnia 25.08.2014r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. - pracami komisji kieruje, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy przewodniczący komisji, - komisja zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej, dotyczącymi przeprowadzenia głosownia i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy,

6 - członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego wyników, - w razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu wyborów, członek komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji, - w wypadku konieczności dokonania zmiany w składzie komisji, jej przewodniczący niezwłocznie powiadamia pełnomocnika ds. wyborów.

7 Uprawnienia członków obwodowych komisji wyborczych Członkowi obwodowej komisji wyborczej, w związku z wykonywaniem zadań, przysługuje zwolnienie od pracy do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia (art. 154 §4 ustawy z dnia 05.01.2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) W razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, należy co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań w komisji. Zaświadczenie zostanie opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej, podpisane przez przewodniczącego danej komisji wyborczej, a dla przewodniczącego komisji zaświadczenie podpisze jego zastępca. Zaświadczenie zostanie sporządzone w dwóch egz., jeden otrzyma zainteresowany członek komisji, a drugi pozostaje w dokumentacji komisji.

8 WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA W OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NASTĘPUJE W PRZYPADKU: 1) zrzeczenia się członkostwa, 2) o których mowa w art. 153 § 2 (z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach bądź objęcia funkcji pełnomocnika lub męża zaufania), 3) śmierci członka komisji, 4) utraty prawa wybierania, 5) nie spełnienia warunku, o którym mowa w art. 182 § 4 (nie ujęcia w stałym rejestrze wyborców danej gminy), 6) odwołania. Miejska Komisja Wyborcza odwołuje członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez członka komisji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nie później niż na 3 dni przed dniem głosowania przewodniczący zwołuje posiedzenie komisji poświęcone organizacji jej pracy w przeddzień i w dniu głosowania, Komisja ustala także miejsce i sposób przechowywania materiałów odebranych w dniu 15.11.2014r.

9 Diety członków komisji Członkom obwodowych komisji wyborczych w związku z udziałem w pracach tych komisji, za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania przysługują diety w wysokości: Przewodniczący komisji - 380 zł Zastępca przewodniczącego - 330 zł Członek komisji - 300 zł. Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach o których wyżej.

10 W trakcie dzisiejszego szkolenia wszystkie komisje odbędą pierwsze posiedzenie, na którym dokonają wyboru przewodniczącego i jego zastępcy. zostaną omówione zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w skład OKW; zostaną ustalone godziny rozpoczęcia pracy przed i w dniu głosowania (informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości w lokalach wyborczych i w Urzędzie Miasta - informacja ta jest przeznaczona dla mężów zaufania i obserwatorów międzynarodowych w celu umożliwienia im obecności przy wszystkich czynności komisji poprzedzających otwarcie lokalu); zostaną omówione zadania do dnia wyborów, w tym przygotowanie lokalu wyborczego, odbiór i zabezpieczenie kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braill'a, formularze protokołu, spisy wyborców, pieczęcie komisji, obwieszczenia i inne materiały; wybór przewodniczącego i zastępcy odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego, w razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie; z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się: a) porządek obrad, b) imiona i nazwiska członków uczestniczących w posiedzeniu, c) podaje rozstrzygnięcia i ustalenia, d) protokół z posiedzenia i uchwały podpisują przewodniczący posiedzenia, 

11 Protokół głosowania w obwodzie oraz kopie protokołu głosowania w obwodzie podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy ich sporządzaniu. Uchwały komisji lub zarządzenia przewodniczącego, dot. przebiegu głosowania bądź ustalenia wyników, wpisuje się do protokołu głosowania w obwodzie. W razie braku miejsca na formularzu protokołu, dołącza się je jako załączniki do protokołu. Uchwały, protokoły głosowania i inne dokumenty komisji oraz wydawane karty do głosowania opatrywane są pieczęcią komisji. Komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumentację członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz Komisarzowi Wyborczemu, a także osobom przez nie upoważnionym. Po ukonstytuowaniu się komisja niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, informacje o swoim składzie z uwzględnieniem pełnionych funkcji. ___________ _____________________________________________________________ Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej otrzymują od przewodniczącego komisji zaświadczenie potwierdzające członkostwo i funkcje pełnione w komisji. Zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji przewodniczącego komisji wystawia zastępca przewodniczącego. Zaświadczenie jest sporządzone w 2 egz. jeden egz. otrzymuje osoba zainteresowana, drugi pozostaje w aktach okw.

12 -Jeżeli komisja stwierdzi, że urna uległa zapełnieniu, np. zauważając, że wyborcy mają trudności z wrzucaniem do niej kart do głosowania, powinna zakleić oraz opieczętować tę urnę i wykorzystać drugą urnę, jeżeli została dostarczona przed rozpoczęciem głosowania lub niezwłocznie zwrócić się do wójta o dostarczenie drugiej urny. Urna, która uległa przepełnieniu pozostaje w lokalu wyborczym. W lokalu powinny znajdować się: - godło państwowe, -urna mogąca pomieścić wszystkie oddane karty do głosowania, komisja występuje do Prezydenta Miasta (Pełnomocnika ds. Wyborów) o zapewnienie dla potrzeb głosowania urny dodatkowej.

13 - pomieszczenia lub osłony zapewniające tajność głosowania umieszczone w takiej liczbie i w taki sposób, aby zapewnić sprawny jego przebieg. Miejsca za osłonami powinny być wyposażone w przybory do pisania. W miejscach tych należy także umieścić plakat informacyjny PKW o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

14 Obwieszczenia i informacje o numerach i granicach okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Knurów, Rady Powiatu Gliwickiego i Sejmiku Województwa Śląskiego oraz o liczbie radnych wybieranych w tym okręgach, mogą to być wyciągi z obwieszczeń dotyczących właściwych okręgów wyborczych; o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych; o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, numerach tych list i skrótach nazw komitetów, wraz z danymi o kandydatach do poszczególnych rad; o skreśleniu z listy kandydatów na radnych nazwiska kandydata, które pozostało na karcie do głosowania, wraz z informacjami o warunkach ważności głosów na takiej karcie;

15 -o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na radnych, która pozostała na karcie do głosowania, wraz z informacjami o warunkach ważności głosu na takiej karcie; -o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Miasta wraz z danymi o kandydatach; -o skreśleniu z listy kandydatów na Prezydenta nazwiska kandydata, które pozostało na karcie do głosowania, wraz z informacją o warunkach ważności głosu na takiej karcie; -o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Prezydenta Miasta; -o nieprzeprowadzaniu głosowania w wyborach Prezydenta Miasta z powodu braku kandydatów; -o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu; - o składzie komisji. W lokalu przystosowanym do głosowania dla osób niepełnosprawnych obwieszczenia i informacje powinny być dodatkowo umieszczone na wysokości umożliwiającej ich odczytanie z wózka inwalidzkiego

16 Zadania komisji przed dniem wyborów Komisja odbiera, najpóźniej w przeddzień głosowania, karty do głosowania, nakładki na karty do głosowania w alfabecie Braill'a, formularze protokołów głosowania w obwodzie, pieczęć, spis wyborców wraz z listą osób, którym udzielono pełnomocnictwa do głosowania w imieniu osób ujętych w spisie. Do wykonania tego zadania komisja wyznacza, co najmniej trzy osoby ze swego składu, przy czym jedną z nich powinien być przewodniczący komisji lub jego zastępca. Komisja ustala także miejsce i sposób przechowywania odebranych materiałów do dnia głosowania. Obwodowe Komisje Wyborcze odbiorą 4 rodzaje kart do głosowania: w wyborach do Rady Miasta Knurów, Prezydenta Miasta Knurów, do Rady Powiatu Gliwickiego i Sejmiku Województwa Śląskiego. Komisja dokonuje oceny, czy pojemność urny jest wystarczająca do zgromadzenia otrzymanych kart do głosowania.

17 -- Po odbiorze w/w materiałów upoważnieni członkowie komisji dokładnie sprawdzają: - czy karty do głosowania zostały dostarczonej w odpowiedniej liczbie oraz czy w wyborach do Rady Miasta Knurów, Rady Powiatu Gliwickiego, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Knurów, karty dotyczą właściwego okręgu wyborczego, i czy właściwa jest liczba poszczególnych rodzajów kart. -czy karty do głosowania są prawidłowo wydrukowane, np. czy nie mają błędów i usterek drukarskich, -czy karty do głosowania są kompletne, tj. czy zawierają wszystkie listy kandydatów i kandydatów zarejestrowanych w danym okręgu oraz wszystkich kandydatów w wyborach prezydenta. Sprawdzenia kompletności kart komisja dokonuje na podstawie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów oraz o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta, - czy przekazano właściwą liczbę formularzy głosowania (po 4 egz.) Komisja przy odbiorze sprawdza czy:

18 - czy przekazano właściwy spis wyborców wraz z listą wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania, czy spis wyborców w obwodzie został sporządzony w oddzielnych częściach dla każdego z okręgów. W przypadku gdy nie został sporządzony spis wyborców w części B (obejmujący obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi), sprawdzić należy także, czy przekazany czysty formularz części B spisu wyborców, - czy przekazano właściwą pieczęć komisji (nazwa komisji, numer i siedziba komisji – miejscowość), - czy przekazano komplet nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a - czy przygotowane zostały potrzebne materiały biurowe (poduszka do stempli, przybory do pisania, papier, koperty, sznurek, nawilżacze, taśma klejąca, itp.) - odbiór dokumentów przewodniczący komisji potwierdza na piśmie, wymieniając ich rodzaj i ilość w tym liczbę otrzymanych kart do głosowania (odrębnie dla każdego rodzaju.

19 Kolor tuszu dowolny Niemniej, nie czarny W budynkach w których zlokalizowane są dwie komisje obwodowe, będą używane inne kolory tuszu dla każdej komisji, np. w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 w lokalu nr 1 – tusz w kolorze czerwonym, natomiast w lokalu nr 2 – tusz w kolorze zielonym.

20 Zadania komisji w dniu wyborów przed otwarciem lokalu W dniu wyborów komisja zbiera się w lokalu wyborczym w pełnym składzie, na tyle wcześnie, aby wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem głosowania, lecz nie później niż o godz. 6.00. - sprawdza dostarczone jej dokumenty oraz pieczęć komisji; - ponownie przelicza karty do głosowania, odrębnie w wyborach do poszczególnych rad i wyborach Prezydenta, -ostemplowuje karty do głosowania swoją pieczęcią, w miejscu na to przeznaczonym w celu uniknięcia wydania wyborcy karty nieważnej zaleca się ostemplowanie wszystkich kart do głosowania przed otwarciem lokalu, tj. przed godz.7.00, w razie niemożności wykonania tej czynności przed rozpoczęciem głosowania należy ostemplować karty po godz. 7.00 po ostemplowaniu wszystkich kart pieczęcią komisji należy je, wraz z pieczęcią komisji, odpowiednio zabezpieczyć Uwaga: Karty opatruje się pieczęcią komisji obwodowej Dostęp do kart mogą mieć jedynie członkowie komisji

21 Komisja ponadto: - rozkłada spis wyborców oraz karty do głosowania w sposób ułatwiający prowadzenie głosowania; - sprawdza, czy w lokalu wyborczym w widocznym miejscu wywieszone są urzędowe obwieszczenia i informacje, o których mowa w punkcie 9 wytycznych; w razie stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie komisja podejmuje działania dla ich usunięcia; - sprawdza, czy w lokalu wyborczym oraz wewnątrz i na zewnątrz budynku, w którym mieści się ten lokal, nie znajdują się elementy służące prowadzeniu kampanii wyborczej (plakaty, ulotki, napisy); w razie umieszczenia takich materiałów komisja usuwa je; w przypadku gdyby to nie było możliwe, zwraca się ona o pomoc do pełnomocnika ds. Wyborów, kontrolę w tym zakresie należy przeprowadzić również w toku głosowania;

22 -sprawdza, czy urna jest pusta, a następnie zamyka ją i opieczętowuje; - urna powinna być ustawiona w takim miejscu, by była przez cały czas głosowania widoczna dla członków komisji i mężów zaufania oraz obserwatorów międzynarodowych; ponadto możliwe jest wyznaczenie jednego członka komisji (rotacyjnie), którego zadaniem będzie czuwanie nad urną. Urna winna mieć taką pojemność, by mogła pomieścić wszystkie karty. Urny nie wolno wynosić z lokalu wyborczego; dotyczy to również urny zasadniczej w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej. Dozwala się, w przypadkach tego wymagających, dostawienie dodatkowej urny. Wówczas, urnę zapełnioną zabezpiecza się poprzez zapieczętowanie wlotu paskiem papieru opatrzonym pieczęcią komisji i podpisami jej członków. Urnę dodatkową, po sprawdzeniu, czy jest pusta, zamyka się i opieczętowuje. Urnę dodatkową ustawia się obok urny zapełnionej kartami.

23 Komisja pracuje zawsze w co najmniej 3-osobowym składzie. Zawsze w składzie komisji musi znajdować się jej przewodniczący lub zastępca przewodniczącego. Liczba członków komisji przebywających jednocześnie w lokalu wyborczym powinna być dostosowana do tradycyjnie zwiększonej frekwencji w określonych lokalnie porach dnia. w praktyce, wskazana jest praca komisji w składzie 4- osobowym Sąd Najwyższy, rozpatrując po wyborach Prezydenta RP w 2010 r. protest wyborczy, dotyczący „chwilowej” pracy komisji obwodowej w składzie dwóch członków stwierdził, że protest jest uzasadniony. Głosowanie odbywa się bez przerw między godziną od 7.00 a 21.00

24 Głosowania nie wolno przerywać, Głosowania nie wolno przerywać, chyba że w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń zostanie ono przejściowo lub trwale uniemożliwione. Przez nadzwyczajne wydarzenie należy rozumieć wyłącznie takie, które realnie uniemożliwia głosowanie (np. katastrofa budowlana dotycząca budynku, w którym znajduje się lokal wyborczy); nie są nadzwyczajnymi wydarzeniami sytuacje o charakterze techniczno- organizacyjnym (brak właściwej pieczęci, trudność w dostaniu się do budynku lub lokalu przed rozpoczęciem głosowania itp.). O przyczynach uzasadniających — zdaniem komisji — zarządzenie przerwy w głosowaniu, jego przedłużenie lub odroczenie komisja powiadamia niezwłocznie Miejską Komisję Wyborczą i za jej zgodą podejmuje uchwałę w tej sprawie. Uchwałę o zarządzeniu przerwy w głosowaniu, jego przedłużeniu lub odroczeniu komisja bezzwłocznie podaje do publicznej wiadomości oraz przesyła Miejskiej Komisji Wyborczej w Knurowie, Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach, który przekazuje ją Państwowej Komisji Wyborczej i Prezydentowi Miasta Knurów. Dalsze czynności omówione są w pkt 45 wytycznych.

25 W razie przerwania lub odroczenia głosowania komisja: 1) zakleja i opieczętowuje wlot urny, 2) spis wyborców i niewykorzystane karty do głosowania umieszcza w odrębnych pakietach, opieczętowuje je i opisuje, 3) urnę wraz z pakietem zawierającym spis wyborców oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji, 4) ustala liczbę niewykorzystane karty do głosowania każdego rodzaju,liczbę osób uprawnionych do głosowania, 5) z wykonanych czynności sporządza protokół i podaje w nim liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, odrębnie do każdej z wybranych rad i do wyborów prezydenta, 6) pakiet z niewykorzystanymi kartami oddaje przewodniczącemu komisji, 7) pieczęć komisji oddaje zastępcy przewodniczącego, a gdyby zastępca był nieobecny – innemu członkowi komisji. Przed wznowieniem głosowania komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie i pakietach kart oraz spisie nie zostały naruszone.

26 Mężowie zaufania wyznaczeni przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w danym okręgu lub zarejestrowały kandydata na wójta w danej gminie, mogą być obecni w dniu wyborów w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności wykonywanych przez komisję. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego spełniającego powyższe warunki może zgłosić po jednym mężu zaufania, ale mogą się oni zmieniać w ciągu pracy komisji. Mężowie zaufania mogą być wyłącznie pełnoletnie. Mężowie zaufania przedstawiają komisji zaświadczenie podpisane przez pełnomocnika wyborczego lub upoważnioną przez niego osobę. Wzór zaświadczenia dla męża zaufania opublikowany jest na str. 205 wytycznych Krajowego Biura Wyborczego – Akty prawne/ Wybory samorządowe 2014r. Jeżeli zaświadczenie wystawiła osoba upoważniona przez pełnomocnika, mąż zaufania okazuje komisji kserokopię tego upoważnienia. Zaświadczenia mogą się różnić między sobą wyglądem i układem graficznym, ale ich treść musi odpowiadać wzorowi ustalonemu przez PKW. Komisja sprawdza zgodność treści przedłożonego zaświadczenia z ustalonym wzorem oraz tożsamość osoby okazującej zaświadczenie. MĘŻOWIE ZAUFANIA

27 Funkcji męża zaufania w danym obwodzie głosowania nie może pełnić osoba kandydująca na radnego w okręgu wyborczym właściwym dla tego obwodu, a także kandydat na Prezydenta. Podczas obecności w lokalu wyborczym mężowie zaufania noszą identyfikatory z imieniem, nazwiskiem, funkcją oraz nazwą komitetu wyborczego, który reprezentują. Identyfikatory nie mogą zawierać elementów kampanii wyborczej. Mężowie zaufania mają prawo obserwować wszystkie czynności obwodowej komisji wyborczej, zarówno przed rozpoczęciem głosowania, w trakcie jego trwania oraz po jego zakończeniu, zgłaszać przewodniczącemu komisji na bieżąco uwagi i zastrzeżenia oraz wnosić uwagi do protokołu głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów, oraz być obecni przy transmisji danych z protokołu do Miejskiej Komisji Wyborczej, a także przy przekazywaniu protokołu głosowania Miejskiej Komisji Wyborczej.

28 Mężowie zaufania nie mogą wykonywać żadnych czynności członka komisji, pomagać wyborcom w głosowaniu ani udzielać im wyjaśnień. Wykonywanie uprawnień mężów zaufania nie może także utrudniać pracy komisji, zakłócać powagi głosowania ani naruszać jego tajności. Przewodniczący komisji może wydawać polecenia o charakterze porządkowym, w przypadku gdy działania mężów zaufania wykraczają poza ich uprawnienia. Fakt ten należy odnotować w punkcie 17 protokołu głosowania w obwodzie sporządzonym przez komisję. Przewodniczący komisji informuje mężów zaufania o przysługujących im prawach i wskazuje im miejsce w lokalu wyborczym, z którego będą mogli obserwować przebieg głosowania.

29 Mężowie zaufania nie są także uprawnieni do liczenia, ani przeglądania kart do głosowania przez rozpoczęciem głosowania, w trakcie głosowania i po jego zakończeniu. Obserwacja czynności wykonywanych przez komisję obwodową nie uprawnia mężów zaufania do utrwalania pracy komisji ani dokumentów komisji za pomocą aparatów fotograficznych lub kamer. Dopuszczalne jest natomiast fotografowanie oraz filmowanie protokołów głosowania podanych do wiadomości publicznej przez obwodową komisję wyborczą. Wykonywanie uprawnień mężów zaufania nie może utrudniać pracy komisji, zakłócać powagi głosowania ani naruszać jego tajności. Niedopuszczalne jest także wchodzenie przez mężów zaufania do pomieszczenia za zasłoną, zapewniającego tajność głosowania gdy w pomieszczeniu tym znajduje się wyborca, nawet jeśli wyraził on na to zgodę lub poprosił o to męża zaufania.

30 Dziennikarze – w czasie głosowania w lokalu mogą przebywać dziennikarze posiadający ważne legitymacje dziennikarskie lub inny dokument potwierdzający reprezentowanie redakcji. - Dziennikarze są obowiązani zgłosić swoją obecność przewodniczącemu komisji oraz stosować się do zarządzeń mających na celu zapewnienie powagi i tajności głosowania. -Dziennikarze nie mogą przeprowadzać wywiadów w lokalu w którym odbywa się głosowanie, ani przebywać w tym lokalu przed rozpoczęciem głosowania oraz po jego zakończeniu głosowania. Za zgodą właściwej Miejskiej Komisji Wyborczej wyborczej dopuszczalne jest sfilmowanie i sfotografowanie przez przedstawicieli prasy momentu otwierania przez obwodową komisję wyborczą urny wyborczej do głosowania i wyjmowania z niej kart. Po wykonaniu tej czynności przedstawiciele prasy obowiązani są niezwłocznie opuścić lokal komisji. -Obserwatorzy międzynarodowi- przy wszystkich czynnościach komisji mogą być również obecni obserwatorzy międzynarodowi zaproszeni przez Państwową Komisje Wyborczą. Obserwatorzy międzynarodowi przedstawiają komisji zaświadczenie wydane przez PKW. Obserwatorzy posiadają uprawnienia mężów zaufania, z wyjątkiem prawa do wnoszenia uwag do protokołów. Nie mogą wykonywać żadnych czynności członka komisji, pomagać wyborcom w głosowaniu ani udzielać im wyjaśnień.

31 Postępowanie w przypadku skreślenia kandydata lub unieważnienia rejestracji listy Jeżeli w okresie po wydrukowaniu kart do głosowania, a przed dniem wyborów, terytorialna komisja wyborcza wyborcza skreśli z zarejestrowanej listy nazwisko kandydata lub (oraz) unieważni rejestrację listy kandydatów, wówczas obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie wszystkie obwodowe komisje wyborcze na obszarze swojej właściwości. W takim przypadku nie dokonuje się druku nowych kart do głosowania. Terytorialna komisja wyborcza sporządza informację o nowym, prawidłowym brzmieniu karty do głosowania przez odwzorowanie właściwego arkusza takiej karty ze skreślonym nazwiskiem kandydata lub unieważnioną listą kandydatów oraz o warunkach ważności głosu oddanego na takiej karcie. Otrzymaną informację o dokonanych skreśleniach i nowym brzmieniu karty do głosowania komisja obwodowa umieszcza w lokalu wyborczym przy właściwym obwieszczeniu oraz informuje ustnie o tym wyborców. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez komisję jakichkolwiek skreśleń i adnotacji na kartach do głosowania.

32 Jakie karty otrzyma wyborca w obwodzie odrębnym (Szpital)? Wyborca wpisany do rejestru wyborów w gminie w której usytuowany jest obwód odrębny Wyborca wpisany do rejestru wyborów w innej gminie na obszarze powiatu w której usytuowany jest obwód odrębny Wyborca wpisany do rejestru wyborów w innej gminie, w innym powiecie na obszarze województwa w której usytuowany jest obwód odrębny Otrzymuje komplet kart z zastrzeżeniem, iż karta do wyboru rady gminy/miasta może nie być właściwą dla miejsca zamieszkania wyborcy, lecz jest właściwą dla tego obwodu odrębnego Tylko karty: - do wyboru rady powiatu - do wyboru Sejmiku Tylko kartę do wyboru Sejmiku

33 Komisje, przy wydawaniu kart wyborcom, powinny zwracać szczególną uwagę na wydanie wyborcy właściwej karty do głosowania w wyborach do rady gminy. Wyborca może odmówić przyjęcia karty do głosowania w danych wyborach. Wówczas komisja jest zobowiązana w rubryce uwagi spisu wyborców nanieść stosowna uwagę. Należy zapobiegać wynoszeniu kart do głosowania przez wyborców z lokalu wyborczego. Uwaga: W przypadku gdy komisja zauważy, że wyborca wyniósł kartę do głosowania na zewnątrz, lub otrzyma informację, że w lokalu wyborczym lub poza nim oferowane jest odstąpienie karty, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym Policję i fakt ten opisać w punkcie 20 każdego protokołu głosowania w obwodzie sporządzanego przez komisję.

34 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości w pracach komisji Dopisywanie do spisu osób nieuprawnionych do głosowania. Dopuszczenie do sytuacji, w której wyborca składa podpis w spisie wyborców nie przy swoim nazwisku. Dopuszczenie do sytuacji, w której wyborca pobiera karty do głosowania bez potwierdzenia ich otrzymania w spisie wyborców. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wyborca odmawia złożenia podpisu a komisja, wiedząc o powyższym, umieszcza w spisie stosowną adnotację. Wydanie wyborcy więcej niż jednej karty do głosowania w danych wyborach. Okresowa praca komisji w składzie mniejszym niż trzyosobowy.

35 Podział komisji „na grupy” wykonujące oddzielnie czynności po zakończeniu głosowania. Brak reakcji na zakłócenie ciszy wyborczej na terenie lokalu. W incydentalnych wypadkach, „tolerowanie” obecności w komisji członka komisji, którego stan może wskazywać na spożycie alkoholu. Niepodanie przez komisję do wiadomości wyborców ustalonych wyników głosowania w obwodzie przez wywieszenie protokołu głosowania w widocznym miejscu. Niepodanie przez komisję do wiadomości wyborców ponownie ustalonych wyników głosowania w obwodzie przez wywieszenie protokołu głosowania w widocznym miejscu.

36 Przed wydaniem karty do głosowania komisja: - sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub każdego innego dokumentu z fotografią, pod warunkiem że ustalenie tożsamości wyborcy na jego podstawie nie budzi wątpliwości (art. 52 § 1 Kodeksu wyborczego). Dokumentem tym nie może być „książeczkowy” dowód osobisty - ustala, czy wyborca jest uprawniony do głosowania w tym obwodzie, przez sprawdzenie, czy jego nazwisko jest ujęte w spisie wyborców. Obywatele polscy umieszczani są w części A spisu wyborców, natomiast pozostali obywatele Unii Europejskiej w części B spisu wyborców. W dniu głosowania komisja dopisuje, do spisu wyborców, na właściwym dodatkowy formularzu spisu (w części A spisu wyborców – obywateli polskich, natomiast w części B spisu wyborców – pozostałych obywateli Unii Europejskiej) i umożliwia głosowanie:

37 1) osobie pominiętej w spisie, jeżeli udokumentuje ona (np. przedstawiając dowód osobisty), iż stale zamieszkuje na terenie obwodu głosowania, a Wydział Ewidencji Ludności Urzędu Miasta na żądanie komisji, potwierdzi telefonicznie, że pominięcie jest wynikiem pomyłki powstałej przy sporządzaniu spisu; członek komisji, który otrzymał potwierdzenie z urzędu gminy, sporządza notatkę, którą dołącza się do spisu wyborców. 2) osobie skreślonej ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z umieszczeniem w spisie wyborców w obwodzie odrębnym (Szpital), jeżeli udokumentuje ona, iż opuściła daną jednostkę przed dniem głosowania; przed dopisaniem takiej osoby do spisu wyborców, należy sprawdzić, czy wyborca jest skreślony ze spisu, a przy nazwisku znajduje się adnotacja o skreśleniu w związku z umieszczeniem w spisie wyborców w obwodzie odrębnym (Szpitalu). Przed dopisaniem do spisu koniecznie należy się skontaktować telefonicznie z Wydział Ewidencji Ludności Urzędu Miasta. 3) osobie, która chce głosować w obwodzie odrębnym (Szpital), a przybyła do danej jednostki przed dniem głosowania,

38 pod warunkiem, że stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym położona jest ta jednostka, przy nazwisku osoby, która stale zamieszkuje na obszarze innej gminy niż gmina, w której położona jest jednostka, ale w tym samym powiecie, w rubryce spisu „Uwagi” należy dopisać adnotację „Tylko wybory do rady powiatu i sejmiku województwa”, a jeśli zamieszkuje na obszarze innego powiatu – adnotację „Tylko wybory do sejmiku województwa”. Przed dopisaniem do spisu koniecznie należy się skontaktować telefonicznie z Wydział Ewidencji Ludności Urzędu Miasta, czy osoba ta ujęta jest w rejestrze wyborców w danej gminie lub czy jest ujęta w rejestrze wyborców w gminie odpowiednio na obszarze powiatu lub województwa, członek komisji, który otrzymał potwierdzenie z Wydział Ewidencji Ludności Urzędu Miasta, sporządza notatkę, którą dołącza się do spisu wyborców. W celu uniknięcia trudności z bieżącym potwierdzaniem przybycia do jednostki (Szpitala) komisja wcześniej powinna zwrócić się do kierownika tej jednostki o udostępnienie wykazu osób, które zostały przyjęte przed dniem głosowania, a nie były ujęte w wykazie przekazanym Urzędowi Miasta w celu sporządzenia spisu wyborców. Komisja nie jest uprawniona do dokonywania jakichkolwiek innych zmian w spisie wyborców.

39 WYDAWANIE WYBORCOM KART DO GŁOSOWANIA Wyborcom – obywatelom polskim (wyborcy ujęci w części A spisu wyborców) wydaje się po jednej karcie do głosowania w wyborach do każdej z wybieranych rad oraz w wyborach Prezydenta Miasta. do głosowania. Komisja odmawia ponownego wydania karty niezależnie od przyczyn tego żądania (np. z powodu pomyłkowego wypełnienia karty, zniszczenia jej itp.). Przy wydawaniu kart do głosowania komisja sprawdza, czy wydawana karta jest ostemplowana jej pieczęcią. Ponadto komisja zwraca uwagę, by wyborca potwierdził własnoręcznym podpisem, w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców, fakt otrzymania karty. W przypadku odmowy złożenia podpisu wydający karty członek komisji w rubryce spisu „Uwagi” czyni adnotację „odmowa podpisu” i opatruje ją swoją parafą. Podobnie należy postąpić w przypadku, gdy wyborca odmówi przyjęcia jednej z kart do głosowania. Adnotacja w rubryce „Uwagi” powinna wówczas brzmieć odpowiednio „bez gminy”, „bez powiatu”, „bez sejmiku”, „bez prezydenta”. Przy czynności potwierdzania przez wyborców otrzymania karty należy zwrócić szczególną uwagę, by podpisy składane były w miejscach (w linii) odpowiadających nazwiskom. Możliwe jest składanie podpisu bez odwracania spisu.

40 . Na wniosek wniosek wyborcy komisja jest obowiązana wyjaśnić mu sposób głosowania w wyborach do poszczególnych rad i wyborach Prezydenta Miasta, oraz warunek ważności głosu, zgodnie z informacja umieszczoną na karcie do głosowania. Wyjaśnienie to nie może mieć elementów agitacyjnych.  Komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych, biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i list kandydatów powinien się ograniczać do poinformowania wyborcy o liczbie zarejestrowanych list kandydatów w danym okręgu wyborczym, ich numerach i ewentualnie numerze strony na której lista jest umieszczona na karcie do głosowania, oraz o liczbie kandydatów, a także imionach i nazwiskach kandydatów na konkretnej wskazanej przez wyborcę liście kandydatach na Prezydenta. Czynności te wykonuje przewodniczący w obecności innego członka komisji

41 Komisja dopuszcza do głosowania osoby posiadające pełnomocnictwo do głosowania w imieniu wyborcy ujętego w spisie. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może w dniu głosowania doręczyć komisji oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa, a także zagłosować osobiście, jeżeli nie zagłosował jeszcze w jego imieniu pełnomocnik. Głosowanie osobiste wyborcy powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Komisja nie dopuści natomiast do głosowania wyborcy, którego pełnomocnik wziął udział w głosowaniu w jego imieniu wcześniej. Również złożenie oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa jest w takiej sytuacji bezskuteczne. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania komisja obowiązana jest odnotować w spisie wyborców oraz na otrzymanej wraz ze spisem liście wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu. Głosowanie przez pełnomocnika

42 Pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okazuje swój dowód osobisty lub inny dokument z fotografią oraz akt pełnomocnictwa sporządzony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub pracownika urzędu gminy działającego z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Pełnomocnik może głosować za osobę udzielającą pełnomocnictwa tylko w obwodzie głosowania, w którym osoba udzielająca pełnomocnictwa jest wpisana do spisu oraz jej nazwisko oraz nazwisko pełnomocnika są ujęte w wykazie udzielonych pełnomocnictw. Przed wydaniem karty do głosowania komisja sprawdza w spisie wyborców, czy wyborca, który udzielił pełnomocnictwa nie głosował wcześniej osobiście oraz czy w spisie nie odnotowano, że pełnomocnictwo wygasło z innej przyczyny lub zostało cofnięte. Komisja odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania w przypadku wcześniejszego głosowania osobistego wyborcy, wygaśnięcia pełnomocnictwa z innej przyczyny lub cofnięcia pełnomocnictwa.

43 Po stwierdzeniu, że wyborca nie głosował osobiście, pełnomocnictwo nie wygasło z innej przyczyny i nie zostało cofnięte, komisja odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce „Uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem „pełnomocnik”, akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu i wydaje pełnomocnikowi kartę do głosowania. Ponadto komisja odnotowuje fakt głosowania przez pełnomocnika na otrzymanej wraz ze spisem wyborców liście wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania.

44 Wydawanie nakładek na karty do głosowania Komisja wraz z kartami do głosowania wydaje wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braill'a. Komisja informuje wyborcę, że po oddaniu głosu obowiązany jest on zwrócić komisji nakładki na karty. Komisja zwraca uwagę, aby wyborca wraz kartami nie wrzucił nakładek do urny. W przypadku utraty nakładek lub ich zniszczenia komisja niezwłocznie informuje Pełnomocnika ds. Wyborów o konieczności dostarczenia kompletu nakładek.

45 Komisja zwraca uwagę, by wyborcy nie wynosili kart do głosowania poza lokal wyborczy. W przypadku gdy komisja zauważy, że wyborca wyniósł kartę do głosowania na zewnątrz lub otrzyma informację, że w lokalu wyborczym lub poza nim oferowane jest odstąpienie karty, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić Policję i fakt ten opisać w punkcie 20 protokołu głosowania w obwodzie. Komisja zwraca również uwagę, aby wyborcy nie wrzucali do urny innych przedmiotów niż karty do głosowania. W razie stwierdzenia takich przypadków fakt ten należy opisać w punkcie 20 protokołu głosowania w obwodzie. Pomocy w głosowaniu nie może udzielać członek komisji ani mąż zaufania (art. 53 Kodeksu wyborczego). Przeprowadzanie głosowania poza lokalem możliwe jest wyłącznie w zakładach opieki zdrowotnej przy zastosowaniu urny pomocniczej, o czym mowa w pkt 60-62 wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych.

46 Niedopuszczalne jest głosowanie za członka rodziny lub za inną osobę. Zakaz ten nie dotyczy osób posiadających pełnomocnictwo do głosowania. Osobie niepełnosprawnej, na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu inna osoba, w tym także niepełnoletnia, pomoc ta może mieć charakter tylko techniczny, nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy, dopuszczalne jest na życzenie osoby niepełnosprawnej w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Pomocy w głosowaniu nie może udzielać członek komisji ani mąż zaufania.

47 Komisja na bieżąco sprawdza liczbę podpisów w spisie potwierdzających otrzymanie karty przez wyborców. W przypadku gdy liczba wydanych kart przekroczy 60% otrzymanych przez komisję kart do głosowania, komisja winna powiadomić Miejską Komisję Wyborczą, za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Wyborów o możliwej potrzebie uruchomienia dla niej kart z rezerwy okręgowej komisji wyborczej. Natomiast gdy liczba ta przekroczy 80% liczby otrzymanych przez komisję kart do głosowania, komisja bezwzględnie występuje do Miejskiej Komisji Wyborczej za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Wyborów o wydanie kart z rezerwy.

48 Urna pomocnicza - Komisja obwodowa powołana dla takiego obwodu, po uzgodnieniu z okręgową komisją wyborczą, może stosować w głosowaniu (oprócz urny zasadniczej) urnę pomocniczą. - Urna pomocnicza służy do głosowania poza lokalem tylko przez te osoby, których nazwiska figurują w spisie wyborców w danym obwodzie głosowania i wyrażą wolę takiego głosowania. - Wyborca po otrzymaniu karty do głosowania kwituje jej odbiór podpisem w spisie, a członek komisji w rubryce spisu „Uwagi” umieszcza dopisek „UP”, w celu późniejszego rozliczenia kart do głosowania; podczas głosowania należy dbać o to, aby zachowana była tajność głosowania. Zastosowaniu urny pomocniczej jest dopuszczalne jedynie w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach i zakładach pomocy społecznej Uwaga: Przygotowując się do stosowania urny pomocniczej, należy wziąć pod uwagę zwiększony ciężar kart do głosowania.

49 Numery telefonów osób funkcyjnych przy wyborach do Rady Miasta, Prezydenta Miasta Knurów, do Rady Powiatu Gliwickiego, do Sejmiku Województwa Śląskiego Sekretariat Urzędu Miasta Knurów – (32)2352121 Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej (Gabriela Dąbrowska) -(32)3392257, Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej (Elżbieta Piotrowska) - (32)3392260 Koordynator gminny ds. informatycznej obsługi wyborów (Andrzej Reszka) - (32)3392295 Wydział Spraw Obywatelskich -(32)3392279, (32)3392281 Straż Miejska w Knurowie – (32)3392237 Komisariat Policji w Knurowie – 997, (32) 3372500

50 Zaświadczenie potwierdzające wzięcie udziału w głosowaniu Komisja, na żądanie wyborcy, zobowiązana jest wydać zaświadczenie potwierdzające wzięcie udziału w głosowaniu. Jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia wystąpił pełnomocnik głosujący w imieniu wyborcy ujętego w spisie, wówczas w zaświadczeniu po wyrazach „otrzymał/otrzymała” należy dodać wyrazy „jako pełnomocnik wyborcy”. Zaświadczenie podpisuje przewodniczący komisji lub jego zastępca i opatruje pieczęcią komisji. Zaświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach - jeden przekazuje się wyborcy, a drugi załącza się do spisu. Jeżeli komisja nie ma możliwości sporządzenia zaświadczenia pismem maszynowym, może sporządzić je ręcznie. Treść zaświadczenia zawiera pkt 40 wytycznych

51 ZAŚWIADCZENIE Obwodowa Komisja Wyborcza Nr......w......../zaświadcza, że Pan/Pani......................................... otrzymał/otrzymała (imię i nazwisko wyborcy) kartę do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego/w głosowaniu ponownym w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w dniu....................... (data głosowania).......................................................... (miejscowość,data) (podpis) (pieczęć Komisji)

52 MELDUNEK FREKWENCYJNY Stan na godzinę 12.00 Stan na godzinę 17.30 O liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez komisarzy wyborczych i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014r.

53 Obwodowe komisje wyborcze przekazują dane Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem pełnomocników ustanowionych przez komisarza wyborczego, zwanych dalej „pełnomocnikami”, upoważnionych do przyjęcia danych od wskazanych Komisji obwodowych. In formację o liczbie osób uprawnionych do głosowania. Liczbę tę stanowi ilość osób umieszczonych w spisie wyborców, łącznie z osobami dopisanymi przez komisję obwodową w trakcie głosowania, Informację o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania. Liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, stanowi suma podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania, łącznie z adnotacjami "odmowa podpisu"

54 Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu głosowania dwukrotnie przekazują dane- wg. stanu na godz. 12.00 oraz na godzinę 17.30 zwane dalej „godzinami sprawozdawczymi”. Pełnomocnik oczekuje na dane z komisji nie dłużej niż 30min, czyli do 12.30 i 18.00. Do godz. 8.00 w dniu wyborów Sekretariat Urzędu skontaktuje się telefonicznie z komisjami obwodowymi, potwierdzając w ten sposób sprawność połączeń telefonicznych i poprawność informacji o numerach telefonów. W razie trudności z uzyskaniem kontrolnych połączeń telefonicznych należy niezwłocznie powiadomić o tym Urząd. Obwodowe komisje wyborcze, w miarę możliwości, przystępują do ustalenia danych jeszcze przed upływem godzin sprawozdawczych. Niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych komisje ustalają dane i przekazują je pełnomocnikom. Dane przekazywane przez komisje obwodowe pełnomocnikom powinny zawierać: a)numer obwodu; b)adres komisji obwodowej; c)Imię i nazwisko przewodniczącego Komisji obwodowej(jeśli inf. przekazuje z-ca przewodniczącego lub inny członek komisji, powinien podać imię i nazwisko przewodniczącego oraz własne); d)Liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie:”liczba uprawnionych:jeden, zero, dwa, cztery: powtarzam: tysiąc dwieście cztery”; e)Liczbę wyborców, którym wydano kartę do głosowania, w formie:”liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden: powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden”.

55 O B W Ó D N R 1 Uprawnionych do głosowania -1779 Lista dodatkowa -1 Skreślenia -16 _________________________________________________________ Ogółem : -1764 O B W Ó D N R 2 Uprawnionych do głosowania -2292 Lista dodatkowa -2 Skreślenia -21 ______________________________________________________________ Ogółem : -2273

56 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wybory do Rady Miasta Knurów, Prezydenta Miasta Knurów, Rady Powiatu Gliwickiego, Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień 16.11.2014r. SZKOLENIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google