Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Katarzyna Urban Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Lublin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Katarzyna Urban Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Lublin."— Zapis prezentacji:

1 Dr Katarzyna Urban Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Lublin

2  IRZL i wspó ł praca mi ę dzynarodowa  Porsgrunn  Wspólne inicjatywy  Plany i potencja ł wspó ł pracy PL-NO

3  Fundacja, NGO  Edukacja  Rynek pracy  Przedsi ę biorczo ść  Innowacje  Wspó ł praca mi ę dzysektorowa NGO-publiczne-akademickie-biznes  Kszta ł towanie polityk

4

5 NORWEGIADYSTRYKT TELEMARK

6 HERB GMINYDANE GEOGRAFICZNE  Porsgrunn-Telemark- Grenland-Norway  Porsgrunn, Brevik, Skien, Eidanger  7 Porsgrunn-Skien najwi ę ksze miasto w Norwegii  Telemarksvassdraget  Populacja > 35 000

7 TELEMARKSVASSDRAGENEKONOMIA  Od XVII wieku siedziba S ł u ż by celnej wzrost znaczenia portu  Przemys ł :  Elkem –silikony  Yara International – nawozy azotowe  Fabryka Porcelany Porsgrunn  Norsk Hydro – magnez  Isola – materia ł y ociepleniowe  Renowable Energy Corporation

8 RATUSZ DZIA Ł ALNO ŚĆ URZ Ę DU GMINY  Kszta ł towanie polityki lokalnej  Edukacja przedszkolna, szkolna, doros ł ych  Inwestycje  Infrastruktura i zagospodarowanie przestrzeni  Wsparcie przedsi ę biorców i przemys ł u  Sport, kultura, rozrywka  Op ł aty  Praca, podatki  Opieka zdrowotna  Aktywno ść obywatelska

9 PORSGRUNNZAKRES WSPÓ Ł PRACY  Projekty edukacyjne – edukacja doros ł ych, edukacja ś rodowiskowa i ekologiczna  Wizyty studyjne – wymiana do ś wiadcze ń, transfer wiedzy i rozwi ą za ń  Sie ć partnerska – planowanie projektów, nawi ą zywanie kontaktów lokalnych i bran ż owych

10 PROJEKT PEOPLE LLPSPOTKANIE W NORWEGII

11 PEOPLE OBSZARY PROJEKTU  Edukacja doros ł ych  Edukacja ICT i kompetencje kluczowe  Certyfikacja kompetencji cyfrowych - ECCC  Podnoszenie kwalifikacji  Innowacyjne narz ę dzia edukacyjne – PLE (Personal Learning Environments)

12  Edukacja – kompetencje kluczowe, edukacja ekologiczna, kultura i ró ż norodno ść, migranci, integracja, innowacje w nauczaniu  Ekologia - gospodarka wodna, bioró ż norodno ść  Energie odnawialne – solarne, wiatrowe  Urbanistyka – transport, tereny zielone, budownictwo mieszkaniowe (Canal Living) rewitalizacja terenów poprzemys ł owych (City Farming)

13 Katarzyna Urban, PhD. euroconsulting@irzl.pl


Pobierz ppt "Dr Katarzyna Urban Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Lublin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google