Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA ROZWOJU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU WE WSPÓŁPRACY Z REGIONEM Z UWZGLĘDNIENIEM NAUKI, EDUKACJI I BIZNESU Prof. Tadeusz Trziszka Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA ROZWOJU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU WE WSPÓŁPRACY Z REGIONEM Z UWZGLĘDNIENIEM NAUKI, EDUKACJI I BIZNESU Prof. Tadeusz Trziszka Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA ROZWOJU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU WE WSPÓŁPRACY Z REGIONEM Z UWZGLĘDNIENIEM NAUKI, EDUKACJI I BIZNESU Prof. Tadeusz Trziszka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu PROGRAM PILOTAŻOWY DLA POLSKI NA MODELU WOJEWÓDZTWA DOLNOSLĄSKIEGO 3GU

2 W DOKUMENCIE „STRATEGIA EUROPA 2020 -STRATEGIA NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU” trzy wzajemnie powiązane priorytety Komisja Europejska rekomenduje trzy wzajemnie powiązane priorytety, na których powinien opierać się rozwój regionów europejskich. Są to: -rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; -rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; -rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną (Strategia Europa 2020, str. 5).

3 Wyżej wymienione cele mogą być realizowane w oparciu Trójkąt wiedzynaukę, edukację i biznes KIC o ścisłe powiązania gospodarki z nauką, co jest ujęte w unijnym programie Horyzont 2020. Zasadniczą formą kooperacyjną jest tzw. „Trójkąt wiedzy” uwzględniający naukę, edukację i biznes, co zostało przyjęte w tzw. Wspólnotach Wiedzy i Innowacji [KIC = Knowledge Innovation Communities]. Biznes i innowacje Systemy edukacyjne Szkolnictwo wyższe Badania naukowe Instytuty badawcze Uniwersytety KIC PARTNERZY KIC programy europejskie, europejskie fundusze strukturalne, fundacje, banki lokalne władze, uczelnie i instytuty badawcze przemysł, duże firmy oraz SME organizacje rządowe, samorządowe biznes, banki inwestycyjne

4 Komisja zaplanowała łącznie utworzyć 9 KIC Komisja zaplanowała łącznie utworzyć 9 KIC (do2020) Aktualnie istnieje KIC ds.: Aktualnie (do końca 2015 r.) istnieje KIC ds.: 1. Klimat - 1. Klimat - węzeł EIT+ Wrocław 2. Energia (InnoEnergy) - 2. Energia (InnoEnergy) - Centrum kolokacji – AGH Kraków 3. Zdrowie. Innowacji dla zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się (Łódź) 4.Surowce - trwałe poszukiwania, wydobycie, przetwarzanie, recykling i substytucja (materiały zastępcze) dwa w 2016 r.: Food4Future - zrównoważony łańcuch dostaw od 5. Food4Future - zrównoważony łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów zasobów do konsumentów 6. Wartość dodana w produkcji jeden w 2018 roku: 7. Mobilność w miastach Pozostają w odwodzie 8. Manufacturing – przemysł samochodowo-maszynowy 9. Inteligentne i bezpieczne społeczeństwa

5 W gospodarczej polityce europejskiej wraz z wdrażaniem programu Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC) włączono Program Inteligentnych Specjalizacji IS Program Inteligentnych Specjalizacji (IS) (Smart Specialization), który uszczegóławia inicjatywy społeczno-gospodarcze w powiązaniu z administracją rządową i samorządową. Działania przewidziane w Inteligentnych Specjalizacjach winne być realizowane w ramach konsorcjów jednostek naukowych, biznesowych i administracji samorządowej, które w oparciu o projekty powinny rozwiązywać aktualne problemy i wdrażać innowacyjność.

6 KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE [KIS] I. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO BIOGOSPODARKA ROLNO SPOŻYWCZA, LEŚNO DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA II. BIOGOSPODARKA ROLNO SPOŻYWCZA, LEŚNO DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA KIS 4. Inowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno spożywczego leśno i drzewnego spożywczego leśno i drzewnego KIS 5. Żywność wysokiej jakości KIS 6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej i inżynierii środowiska inżynierii środowiska III. ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA IV. SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI V. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE

7 Jako główny gracz w obszarze agrobiznesu, środowiska, innowacyjnych technologii w gospodarce żywnościowej i zdrowego odżywiania UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI - KIC, H2020 KIC – Food4Future, (FoodNexus) ODDZIAŁYWANIA ZEWNĘTRZNE EUROPEJSKA POLITYKA NAUKOWO-GOSPODARCZA KRAJOWE I REGIONALNE STRATEGIE I I. WSPÓŁPRACA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO Z REGIONEM ORAZ ZE ŚRODOWISKIEM AKADEMICKIM II. WEWNĘTRZNA POLITYKA ROZWOJU UNIWERSYTETU I BUDOWANIE JEGO KONKURENCYJNOŚCI 3GU

8 UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI Badania są głównie trans dyscyplinarne lub interdyscyplinarne, zamiast bycia monodyscyplinarnymi, jak ma to miejsce w przypadku uniwersytetów opartych na nauce. 3GU są uniwersytetami sieciowymi, współpracującymi z przemysłem, prywatnym biznesem, finansistami, dostawcami profesjonalnych usług oraz innymi uniwersytetami poprzez węzeł know-how. Wykorzystanie know-how stało się celem uniwersytetów trzeciej generacji, jako że uniwersytety widziane są jako kolebki działalności przedsiębiorców w powiązaniu z tradycyjnymi zadaniami jakimi są badania i edukacja. 3GU staną się mniej zależne od władz państwowych. Finansowanie publiczne nie będzie jedynym źródłem utrzymania. Zwiększy się udział środków publiczno-prywatnych na rozwój, badania i edukację. 3GU

9 W systemie współpracy gospodarczej uniwersytet musi angażować się w: Tworzenie nowych przedsiębiorstw innowacyjnych i miejsc pracy, Dostarczanie przedsiębiorczych talentów na rynek, Współpracę z administracją państwową i samorządową, Tworzenie powiązań kooperacyjnych z gospodarką poprzez: struktury klastrowe, parki technologiczne, Tworzenie własnych spółek celowych oraz wspieranie działań na rzecz tworzenia spółek Spin off, Spin out itp., Komercjalizację wyników badań.

10 INNOWACYJNY PROGRAM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA DLA DOLNEGO ŚLĄSKA Z UWZGLEDNIENIEM WSPÓLNOT WIEDZY I INNOWACJI W TYM KIC FOOD4FUTURE ŻYWNOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI- zrównoważony łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów

11 Analiza sytuacji w poszczególnych sektorach, których dotyczy Program Sektor rolny, obszary wiejskie oraz przetwórstwo spożywcze Teza 1: sektor rolny oraz przetwórstwa spożywczego stanowi istotną dziedzinę rozwijającej się gospodarki (dolnośląskiej, krajowej, wspólnotowej). Teza 2: efektywność gospodarstw rolnych jest niska i wymaga poprawy. Teza 3: sektor prozdrowotnej i ekologicznej żywności ma bardzo wysoki potencjał rozwojowy. Teza 4: specyfiką Dolnego Śląska jest większa koncentracja na produkcji roślinnej względem zwierzęcej. Teza 5: innowacyjność polskiego przemysłu spożywczego jest niska. Teza 6: niewykorzystany potencjał badawczy pozwalający podnieść produktywność w rolnictwie. Teza 7: Dolny Śląsk jest miejscem atrakcyjnym turystycznie. Teza 8: Dolny Śląsk posiada atrakcyjne zasoby lecznicze i uzdrowiskowe. Teza 9: W województwie dolnośląskim istnieje wysoki potencjał instytucjonalny dla realizacji Programu

12 „Zielona dolina żywności i zdrowia” ZDZZ ZDZZ DZIAŁANIA INNOWACYJNE NA DOLNYMŚLĄSKU W kooperacji z Programem KIC „Food4Future UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

13 UPWr Miejsce na rozwijanie bio-biznesu Uzdrowiska i miejsca rekreacji Przestrzenie rolnictwa wielkotowarowego, ekologicznego, agroturystyki oraz drobnej przedsiębiorczości BAZA SUROWCÓW ROLNICZYCH NEOINDUSTRIALIZACJA () NEOINDUSTRIALIZACJA (M.Woron) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU – LIDER I POMYSŁODAWCA PROJEKTU PRZY WSPÓŁPRACY Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI I RZĄDOWYMI AKTUALNY STAN I MOŻLIWOŚCI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ORAZ ZASOBY Środowisko akademickie BIZNES PROGRAM PILOTAŻOWY Administracjasamorządowa

14 UPWr Przedsiębiorstwa precyzyjnego przemysłu bio-żywnościowego przemysłu bio-żywnościowego Małe browary i winiarnie Produkcja cydrów i soków regionalnych regionalnych Rolnictwo ekologiczne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CECHOWA Agroturystyka Inne produkty tradycyjne i regionalne m.in. karp milicki, pstrąg sudecki Wołowina sudecka Pawłowice - Centrum rozwoju produktu regionalnego produktu regionalnego i tradycyjnego Drobna przedsiębiorczość Serowarnie, masarnie itp. Regionalne produkty Pieczywo regionalne KIERUNEK NA NOWOCZESNY I INNOWACYJNY ROZWÓJ DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (CECHOWEJ), AGRO- i NUTRI- TURUSTYKI ORAZ BIZNESU NA RZECZ JAKOŚCI ŻYCIA i PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ Rolnictwo wielkotowarowe BIZNES SANATORYJNO-UZDROWISKOWY

15 DOLNY ŚLĄSK. ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA Program DOLNY ŚLĄSK. ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA, umożliwi efektywne podjęcie działań dla ożywienia gospodarczego w obszarze agrobiznesu i usług na rzecz jakości życia oraz przyczyni się do istotnego wzrostu zatrudnienia w wyżej wymienionych sektorach. Rękojmię skuteczności programu daje bogate doświadczenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w realizacji przedsięwzięć z dziedziny rozwoju obszarów wiejskich, ekosystemów oraz technologii żywności i biotechnologii. Uniwersytet Przyrodniczy we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami przygotowuje się do udziału we Wspólnocie Wiedzy i Innowacji Żywność dla Przyszłości (KIC Food4Future).

16 Kluczowy obszar strategii UE JAKOŚĆ ŻYCIA KIC Wspólnoty Wiedzy i innowacji Inteligentne Specjalizacje Społeczeństwo Zdrowie publiczne Profilaktyka Żywność Środowisko Polityka państwa Polityka regionalna Żywność funkcjonalna Nutraceutyki Żywność projektowana Suplementy diety Preparaty biomedyczne Żywność wysokiej jakości prozdrowotnej Programy rewitalizacji zdrowia

17 Żywność odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu zdrowia publicznego I JAKOŚCI ŻYCIA Żywność bogata w biologicznie aktywne substancje o określonych cechach oddziaływań fizjologicznych, np. n-3 kwasy tłuszczowe, antyoksydanty, witaminy itp., jako żywność funkcjonalna i nutraceutyki może być ważnym elementem w profilaktyce zdrowotnej, przyczyniając się do zasadniczego ograniczenia kosztów leczenia przynosząc satysfakcję społeczeństwu. KOSZTY PROFILAKTYKI SĄ OK. 20-KROTNIE NIŻSZE NIŻ KOSZTY LECZENIA Zdrowe społeczeństwo to mocne, innowacyjne i bogate państwo, którego stać na wspieranie aktywnego starzenia się społeczeństwa

18 Jakość życia – jeden z kluczowych elementów strategii UE, państw członkowskich i regionów. To: Profilaktyka na rzecz zdrowia publicznego i jakości życia (w tym zdrowe odżywianie) w aspekcie rozwoju sieci placówek rewitalizacji zdrowia i aktywnego starzenia Zdrowie publiczne jest kluczowym elementem jakości życia społeczeństwa i wynika ze sposobu odżywiania, rodzaju żywności, aktywności fizycznej oraz środowiska bytowania, w tym czynników stresogennych.

19 Żywność funkcjonalna, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, nutraceutyki, suplementy diety, preparaty biomedyczne naturalnego pochodzenia na bazie surowców roślinnych (zioła), zwierzęcych i biotechnologicznych jako żywność nowej generacji, winny stać się POLSKĄ (Smart) SPECJALNOŚCIĄ Budujmy gospodarkę opartą na wiedzy i innowacjach POSIADAMY POTENCJAŁ ABY STAĆ SIĘ KONKURENCYJNYMI DLA ŚWIATA

20 Uzasadnienie: Polska zaangażowała się w europejskie programy obejmujące „Wspólnoty Wiedzy i Innowacji” –(KIC). Aktualnie wysoce zaangażowany jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) oraz Grupa Mlekpol (Warmia i Mazury) w przygotowywaniu się do konkursu w 2016 r. „KIC Food4Future”, występując wspólnie z europejskim konsorcjum FoodNexus.

21 FOODNEXUS I JEGO FILARY Filary  Zapewnienie bezpieczeństwa żywności & zrównoważony rozwój  Zapewnienie jakości żywności  Zapewnienie żywności służącej zdrowiu Przekrój elementów kluczowych  Wysokiej jakości system innowacyjny  Wdrażanie technologii ICT  Poszukiwanie i rozwój talentów  Konsumenci

22 Obszary kooperacji FoodNexus A. Zaangażowanie konsumentów B. Nowe procesy i produkty prozdrowotne C. Zrównoważona produkcja D. Poszukiwanie talentów i edukacja w agrobiznesie E. Konserwujące właściwości (pakowanie, logistyka, ochrona, bezpieczeństwo, unikanie marnotrawstwa). Zdrowie konsumentów F. Zdrowie konsumentów G. Połączenie biznesu rolno-spożywczego z regionalnym systemem produkcji żywności It Fr Es Bl Nordic FoodNexus Food4Future H. Nowe modele innowacyjne w przedsiębiorczości „ZIELONA DOLINA żywności i zdrowia” GREEN VALLEY food and health

23 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu FoodNexusKIC FOOD4FUTURE FoodNexus KIC FOOD4FUTURE Wroclaw Wrocław Aktywność oraz współpraca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Regionu Dolnego Śląska w przygotowaniu do wejścia do struktur KIC Food4Future Rozwój innowacji poprzez NEOIDUSTRIALIZACJĘ (M. Woron) na przykładzie Regionu Dolnego Śląska Zasoby intelektualne, gospodarczo-przemysłowe, surowcowe, zdrojowiskowo- sanatoryjne i edukacyjne Dolny Śląsk Mlekpol

24 Zintegrowany łańcuch działań obejmuje: Instytucje naukowe; Inkubatory przedsiębiorczości i spółki spin off; Nowoczesny przemysł nutraceutyków i żywności funkcjonalnej w systemie bio/natura Klaster NUTRIBIOMED; Baza surowców naturalnych i innowacyjne rolnictwo nieintensywne; Zintegrowane programy i centra profilaktyki, terapii i rewitalizacji zdrowia w systemie uzdrowisk i Spa; Usieciowana gospodarka ekologiczna i agroturystyka; Gminna i regionalna drobna przedsiębiorczość cechowa /spółdzielcza na rzecz rozwoju produktów tradycyjnych i regionalnych; Systemy edukacji środowiskowo-społecznej, żywieniowej, medycznej, aktywności fizycznej itp. TO WSZYSTKO JEST NA DOLNYM ŚLĄSKU

25 OBSZARY KOOPERACJI NAUKOWEJ I TRANSFER OBSZARY KOOPERACJI NAUKOWEJ I TRANSFER WIEDZY UPWr WIEDZY UPWrUPWrWROCLAW Poznań Olsztyn Warszawa Kraków Krosno Opole Katowice Szczecin Gdańsk Lublin Puławy A4 A4 A4 Toruń Dąbki Obszary /miejsca Rewitalizacji zdrowia A4 SZLAK DOBREJ I MARKOWEJ ŻYWNOŚCI DLA ZDROWIA Łódź MLEKPOL EnFoodLife Mapa Drogowa

26 C entra rekreacji, odnowy biologicznej i rewitalizacji biologicznej i rewitalizacji zdrowia zdrowia Centraneoindustrializacji EFEKT ROZWOJU „ZIELONEJ DOLINY EFEKT ROZWOJU „ZIELONEJ DOLINY ŻYWNOŚCI I ZDROWIA” W RAMACH KIC FOOD4FUTURE W rocław Kraków Krosno EKSPANSJA PROZDROWOTNA ZIELONA DOLINA Legenda MLEKPOL WARMIA I MAZURY UPWr Food4Future

27 „ ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA ” Korzyści: 1.Utworzenie przestrzeni naukowo-biznesowej jako europejskiego wzorca innowacji i współpracy na rzecz jakości życia ludzi. W takiej przestrzeni będzie rozwijać się przedsiębiorczość i kreatywność, co będzie służyć rozwojowi rynku pracy i redukcji bezrobocia. 2.Utworzenie polskiej grupy innowacyjnych produktów żywnościowych nowej generacji służących profilaktyce zdrowotnej społeczeństwa i doskonaleniu jakości życia z wykorzystaniem polskiego potencjału intelektualnego, naturalnych zasobów środowiska oraz istniejącej infrastruktury; 2.

28 „ ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA ” Korzyści: 3.Ożywienie agrobiznesu (w tym w obszarach podgórskich) oraz rozwój innowacyjnej małej przedsiębiorczości, w tym cechowego/spółdzielczego systemu gospodarczego ze wskazaniem na produkty wysokiej jakości – nisko- przetworzone, produkty regionalne i żywność tradycyjną; 4.Wdrożenie programu pilotażowego „Zielona dolina …” przyczyni się do istotnego wzrostu zatrudnienia w obszarze usług ( w tym uzdrowiskowo-sanatoryjnych) i w systemie produkcji, zwłaszcza w przemyśle żywności precyzyjnej i prozdrowotnej;

29 „ ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA ” Korzyści 5. Rozwój profilaktyki i lecznictwa zdrojowiskowo- sanatoryjnego może mieć przełożenie na cały kraj i politykę zdrowotną, zwłaszcza zdrowia publicznego. Wprowadzając odpowiednie programy profilaktyki zdrowotnej w istotny sposób obniżymy koszty leczenia.

30 „ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA” Korzyści 6. Rozwinięty system edukacji żywieniowej zwiększy świadomość społeczną i przyczyni się do wzrostu rynku żywności i w przyszłości eksportu. Dolny Śląsk mógłby się stać liderem w tym obszarze i wzorcem dla Polski i Europy. Uwzględniając całokształt stworzymy: Inteligentną Specjalizację pod nazwą „Zielona dolina żywności i zdrowia”.

31 „ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA” Korzyści: 7. Przedsięwzięcie pilotażowego programu „ZIELONEJ DOLINY” ma silny aspekt integracyjny, który przyczyni się do współpracy z europejskim systemem Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC Food4Future wraz z innymi Wspólnotami, w tym KIC- Klimat i KIC- Zdrowie, co może przynieść niewyobrażalne korzyści wszystkim aktorom tego przedsięwzięcia.

32 „ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA” Korzyści: 8. Dobrze skonstruowany nasz polski program uwzględniający relacje ŻYWNOŚĆ-ZDROWIE mógłby się stać jednym z kluczowych programów przyszłego KIC Food4Future w skali całej Europy. Będzie to skutkować powstaniem istotnej wartości dodanej przy eksporcie produktów wytworzonych z polskich surowców rolnych, a z drugiej strony polskie know how w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej.

33 KIC - ŻYWNOŚĆ PRZYSZŁOŚCI – DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA PROGRAM PILOTAŻOWY DLA POLSKI DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI 3GU MLEKPOL WARMIA I MAZURY A 4 ZIELONA DOLINA


Pobierz ppt "KONCEPCJA ROZWOJU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU WE WSPÓŁPRACY Z REGIONEM Z UWZGLĘDNIENIEM NAUKI, EDUKACJI I BIZNESU Prof. Tadeusz Trziszka Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google