Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa robocza wspierająca przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (K-P RPO 2014-2020) Zespół ds. programowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa robocza wspierająca przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (K-P RPO 2014-2020) Zespół ds. programowania."— Zapis prezentacji:

1 Grupa robocza wspierająca przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (K-P RPO 2014-2020) Zespół ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Grupa robocza wspierająca przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (K-P RPO 2014-2020) oraz Zespół ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Toruń, 16.07.2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

2 Ewaluacja ex-ante 1.Obowiązek przeprowadzenia ewaluacji ex-ante programu operacyjnego wynika z zapisów art. 15. pkt. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także art. 48 projektu rozporządzenia ogólnego dla nowego okresu programowania. Założenia metodologiczne dotyczące sposobu ewaluacji ex-ante programów operacyjnych w Polsce zawarte zostały w dokumencie Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020, przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2.Ewaluacja ex-ante jest oceną programu operacyjnego dokonywaną przed jego rozpoczęciem. Polega ona głównie na ocenie przyjętej w ramach programu logiki interwencji. Jest ściśle powiązana z procesem programowania, a jej wnioski i rekomendacje powinny stanowić propozycje zmian w zapisach programu operacyjnego.

3 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Ewaluacja ex-ante K-P RPO na lata 2014-2020 1.Wykonawca wyłoniony został w przetargu nieograniczonym. 2.Umowa podpisana w dniu 10 czerwca 2013 r. z konsorcjum firm Agrotec Polska Sp. z o.o. i Ecorys Sp. z o.o. z Warszawy. 3.Ewaluacja ex-ante przeprowadzana jest w modelu partycypacyjnym – 20 osobowy zespół wraz z 10 ekspertami dziedzinowymi. 4.Etap I prac z ewaluatorami zakończy się w listopadzie br. po odbiorze raportu końcowego. 5.Etap II tj. doradztwo dla Zamawiającego przy negocjacjach kujawsko-pomorskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 z Komisją Europejską zakończy się po 63 tygodniach od podpisania umowy (sierpień 2014 r.)

4 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Moduły badacze w ramach oceny ex-ante K-P RPO 2014-2020 Moduł I Ocena trafności i spójności wewnętrznej programu operacyjnego Czy zaproponowana w ramach programu logika interwencji umożliwi realizację założonych celów rozwojowych? Czy interwencja publiczna w postaci programu operacyjnego trafnie odpowiada na zdiagnozowane wyzwania i potrzeby społeczno- ekonomiczne? Moduł II Ocena spójności zewnętrznej programu operacyjnego Czy założenia i cele programu są spójne z najważniejszymi politykami i strategiami na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym, w tym w szczególności ze strategią Europa 2020, Wspólnymi Ramami Strategicznymi oraz Umową Partnerską, Strategią Rozwoju Kraju 2020? Czy i w jakim zakresie program operacyjny uwzględnia i przyczynia się do realizacji celów polityk horyzontalnych (realizacja zasad równości kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju)? Moduł III Ocena systemu realizacji programu operacyjnego Czy i w jakim zakresie istniejący układ instytucjonalny, w tym zasoby ludzkie są wystarczające do realizacji założeń i celów programu operacyjnego? Czy założenia programu operacyjnego umożliwiają skuteczną i efektywną realizację procesów monitorowania i ewaluacji?

5 Harmonogram procesu realizacji ewaluacji ex-ante K-P RPO 2014-2020 Zadanie Miesiące od podpisania umowy – rok 2013 -2014 VIIVIIIIXXXIXII do momentu uzyskania decyzji KE Opracowanie raportu metodologicznego Bieżąca współpraca, ocena i doradztwo w zakresie opracowywania poszczególnych elementów programu Bieżący monitoring stanu prac na szczeblu krajowym w zakresie przygotowywania dokumentów strategicznych oraz krajowych programów operacyjnych 2014-2020 Desk research – analiza dokumentacji Warsztaty z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie K-P RPO 2014-2020 (I tura – 8 warsztatów ) Udział w konsultacjach społecznych IDI Eksperci dziedzinowi zewnętrzni (5) IDI Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (3) IDI z przedstawicielami instytucji RPO WK-P 2007-2013 oraz PO KL 2007-2013 (10) CAWI potencjalni beneficjenci instytucjonalnie K-P RPO 2014-2020 Badanie delfickie – organizacja i raport Warsztaty z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie K-P RPO 2014-2020 (II tura – 7 warsztatów) Uwzględnienie wniosków i rekomendacji ze Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - FGI z ekspertami opracowującymi prognozę oddziaływania na środowisko (4) Współpraca z ekspertami w ramach zespołu badawczego Analiza danych ilościowych i jakościowych ze zrealizowanych badań Przygotowywanie raportu końcowego Przygotowywanie i przedstawienie prezentacji z wynikami badania Tłumaczenie raportu końcowego na język angielski Udział w negocjacjach K-P RPO 2014-2020 z KE – doradztwo, dodatkowe analizy, opnie Max. 63 tygodnie od podpisania umowy

6 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Harmonogram I tury warsztatów z osobami odpowiedzialnymi za programowanie K-P RPO 2014-2020 – ewaluacja ex-ante Lp.Oś priorytetowa / Obszar Termin spotkania Godzina spotkania Moderator warsztatu Agrotec Polska Sp. z o.o lub Ecorys Sp. z o.o. 1 Oś priorytetowa 2. Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu Oś priorytetowa 12. Rozwój kierowany przez społeczność lokalną 25.07.201311:00Michał Marciniak 2 Oś priorytetowa 5. Dostosowanie do zmian klimatu Oś priorytetowa 6. Region przyjazny środowisku 26.07.201309:00 Paweł Pijanowski Michał Marciniak 3 Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 31.07.201311:00Cezary Gołębiewski 4 Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R przedsiębiorstw Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region 01.08.201311:00Marta Mackiewicz 5 Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 05.08.201311:00Marta Cichowicz-Major 6 Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo – EFS Oś priorytetowa 10. Solidarne społeczeństwo – EFRR 06.08.201309:00Marta Cichowicz-Major 7 Oś priorytetowa 8. Edukacja i zatrudnienie06.08.201313:00Ewa Dzielnicka 8 Oś priorytetowa 11. Polityka miejska08.08.201311:00Joanna Sędek

7 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Efekt warsztatów Wypracowanie logiki interwencji dla programu oraz dla poszczególnych osi priorytetowych

8 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Zasady uczestnictwa w I turze warsztatów z osobami odpowiedzialnymi za programowanie K-P RPO 2014-2020 – ewaluacja ex-ante Swoją kandydaturę należy przesłać w terminie do 23 lipca 2013 r. na adres e-mail: j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl W warsztatach przewidziany jest udział maksymalnie 20 osób - w związku z tym zastrzegamy sobie prawo zamknięcia listy przed wskazanym terminem, jeśli uzyskana zostanie wymagana liczba uczestników O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie warsztaty odbędą się w siedzibie UM WK-P przy Pl. Teatralnym 2 w Toruniu w sali patio A na parterze przy statku. W przypadku pojawienia się zmian w harmonogramie będziemy informować w odpowiednim czasie. Za stronę merytoryczną i prowadzenie warsztatów odpowiada Wykonawca badania, natomiast za organizację Biuro Ewaluacji RPO tel. 56 62 18 649, 56 62 18 653. Zachęcamy do udziału w warsztatach

9 Dziękuję za uwagę Jolanta Rudnicka Biuro Ewaluacji RPO e-mail: j.rudnicka@kujawsko-pomorskie.plj.rudnicka@kujawsko-pomorskie.pl tel. 56 62 18 653 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO


Pobierz ppt "Grupa robocza wspierająca przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (K-P RPO 2014-2020) Zespół ds. programowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google