Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Rezerwa Wykonania Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Rezerwa Wykonania Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Rezerwa Wykonania Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, Olsztyn, tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

2 2 Podstawa prawna i źródła finansowania KRW W oparciu o przepisy art. 50 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Polska zdecydowała się na utworzenie krajowej rezerwy wykonania (KRW) w ramach dostępnych środków strukturalnych. Zgodnie z zapisami NSRO na lata 2007–2013 wydzielona została kwota w wysokości 1,331 mld euro, pochodząca z następujących źródeł: EFRR – 1,031 mld euro (77,5%), EFS mln euro (25,5%)

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Cel podziału KRW Celem podziału KRW jest stymulowanie tempa wydatkowania i efektywności realizacji programów operacyjnych. KRW ma być instrumentem motywującym do szybkiego wydatkowania środków wspólnotowych, co jest szczególnie istotne w kontekście tzw. „zasady n+3/n+2”. Jednocześnie instrument ten ma zapewnić najbardziej efektywne wykorzystanie przyznanych środków.

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Uwarunkowania podziału KRW KRW została wydzielona z funduszy strukturalnych, dlatego dostępne w jej ramach środki mogą zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Oznacza to automatyczne wykluczenie przy podziale zarezerwowanych środków tych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które są współfinansowane z Funduszu Spójności. KRW została utworzona w ramach środków przeznaczonych dla Polski na Cel Konwergencja, co oznacza, że środki finansowe rezerwy nie mogą zostać przeznaczone na wsparcie działań realizowanych w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna.

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Założenia podziału KRW 1.Mechanizm alokacji KRW stanowić ma z założenia silne narzędzie konkurencji pomiędzy poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programów operacyjnych, przyczyniające się do sprawnego wydatkowania funduszy europejskich. Przyjęto, że o odrębną część środków z rezerwy konkurować będą pomiędzy sobą regionalne programy operacyjne (RPO). W przypadku krajowych programów operacyjnych (KPO) o dodatkowe środki konkurencja odbywać się będzie na poziomie poszczególnych priorytetów.

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Założenia podziału KRW c.d. 2. KRW jest instrumentem osiągania celów NSRO. Powinna przyczyniać się do koncentracji środków na najbardziej prorozwojowych w skali ogólnokrajowej działaniach, przynoszących wysoką wartość dodaną oraz jednocześnie na inwestycjach i obszarach interwencji uważanych za istotne na poziomie europejskim. Z tego względu środki KRW, przyznane na dany KPO i RPO, zostaną przede wszystkim alokowane na priorytety, działania i projekty realizujące cele Strategii Lizbońskiej, zdefiniowane jako dźwignie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Po dokonaniu podziału środków KRW, zakładany poziom wydatków na realizację założeń Strategii Lizbońskiej w ramach NSRO nie może być na poziomie niższym niż 63,9%.

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Założenia podziału KRW c.d. 3. Łączna kwota rezerwy 1,331 mld euro, zgodnie z indykatywną alokacją średnioroczną NSRO, została podzielona w kolejnych latach w następujący sposób: r. – 266,3 mln euro, r. – 532,5 mln euro, r. – 532,5 mln euro. Środki rezerwy rozdysponowane zostaną pomiędzy poszczególnymi programami operacyjnymi w następujących wielkościach: - RPO (finansowane z EFRR) – 512 mln euro, - KPO (finansowane z EFRR) – 519 mln euro, - PO Kapitał Ludzki (finansowany z EFS) – 300 mln.

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Założenia podziału KRW c.d. 4. Podział rezerwy, w oparciu o ustanowione kryteria, zostanie przeprowadzony jednokrotnie w I kwartale 2011 r. w oparciu o wykonanie realizacji programów operacyjnych w latach W podziale KRW będą brały udział wyłącznie programy/priorytety, których alokacja nie będzie zagrożona utratą ze względu na zasadę n+3.

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Kryteria podziału KRW na RPO 1.Kryterium dopuszczające 2.Kryteria rankingujące: 2.1. Wykorzystania środków wspólnotowych 2.2. Kontraktacja Kryteriom rankingującym zostały przypisane jednakowe wagi: po 0,5.

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. 1. Kryterium dopuszczające W konkursie o dodatkowe środki będą mogły uczestniczyć wyłącznie RPO, w których poziom wykorzystania dostępnej alokacji przekroczy minimalny próg. Jako kryterium dopuszczające przyjęto minimalny próg certyfikacji wydatków do KE, w którym środki UE będą stanowić 20% alokacji danego RPO (w przypadku deklaracji zrefundowanych przez KE uwzględniona będzie faktycznie wypłacona kwota, a w przypadku wydatków poświadczonych lecz niezrefundowanych przez KE – kwota wynikająca z poświadczenia).

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. 2. Kryterium rankingujące 2.1. Wykorzystanie środków wspólnotowych wartość środków UE we wnioskach o płatność, przekazanych przez IZ do IPOC do końca 2010 r., odniesioną do alokacji danego RPO, z zastrzeżeniami dotyczącymi instrumentów inżynierii finansowej: a) w przypadku, gdy do końca 2010 r. jedynie zasilono fundusz (powierniczy, pożyczkowy lub poręczeniowy), uwzględnione zostanie 30% kwoty stanowiącej wkład wspólnotowy, b) w przypadku, gdy do końca 2010 r. środki zostaną wypłacone przez fundusz do beneficjentów, wówczas uwzględniona zostanie suma kwoty wskazanej wyżej oraz kwoty wypłaconej przez fundusz do beneficjentów, stanowiącej nadwyżkę powyżej progu 30%, jednak nie więcej niż 100% wartości wkładu wspólnotowego, c) za moment wypłacenia środków uznaje się moment podpisania umowy na udzielenie wsparcia pomiędzy funduszem a beneficjentem.

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. 2. Kryterium rankingujące c.d Kontraktacja poziom zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji w danym RPO przeznaczonej na 5 obszarów wsparcia (grup kategorii interwencji) odpowiadającym wydatkom prolizbońskim: Obszar wsparciaKod kategorii Badania i rozwój technologiczny, innowacje, przedsiębiorczość1 – 9 Społeczeństwo informacyjne10 – 15 Transport16 – 32 Energia33 – 43 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom44 – 54 Dla każdego z obszarów zostanie stworzony punktowy ranking 16 RPO wg stanu na koniec 2010 r. Punkty ze wszystkich obszarów zostaną zsumowane i podzielone przez liczbę obszarów (spośród powyższych) występujących w alokacji danego RPO.

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Podział KRW (w mln euro) M-ce w rankingu ↓ Liczba RPO ←

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. KRW a realizacja RPO WiM 1. Kryterium dopuszczające Konieczna certyfikacja wydatków do KE na koniec 2010 r: 870,7 mln zł* (20% wartości wkładu EFRR w RPO WiM) Wykonanie na koniec 2009 r: 224,8 mln zł* Pozostało do wykonania w 2010 r: 645,9 mln zł* * do obliczeń przyjęto kurs 1 euro = 4,20 zł; środki EFRR

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. KRW a realizacja RPO WiM c.d. 2. Kryterium rankingujące: wykorzystanie środków wspólnotowych Konieczne wykorzystanie środków na koniec 2010 r. na poziomie co najmniej kryterium dopuszczającego tj. 870,7 mln zł* Zabezpieczona kwota w projekcie budżetu państwa na 2010 r. na realizację RPO WiM: 1,043 mld zł (z czego w cz. 34: 400,8 mln zł, w cz. 83 – rezerwa celowa: 642,2 mln zł) * do obliczeń przyjęto kurs 1 euro = 4,20 zł; środki EFRR

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. KRW a realizacja RPO WiM c.d. 2. Kryterium rankingujące: obecna kontraktacja w obszarach wsparcia: a) branych pod uwagę przy podziale KRW: b) nie branych pod uwagę przy podziale KRW: * do obliczeń przyjęto kurs 1 euro = 4,20 zł; środki EFRR Obszar wsparcia Alokacja w RPO WiM (w mln zł)* Dofinansowanie EFRR w umowach (w mln zł) Obecny poziom kontraktacji B+RT, innowacje, przedsiębiorczość 987,7367,437,20 % Społeczeństwo informacyjne 261,234,113,06 % Transport 1 479,6264,017,84 % Energia 87,01,01,15 % Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 325,884,525,94 % RAZEM: 3 141,3751,023,91 % Obszar wsparcia Alokacja w RPO WiM (w mln zł)* Dofinansowanie EFRR w umowach (w mln zł) Obecny poziom kontraktacji (w %) Turystyka; Kultura; Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich; Inwestycje w infrastrukturę społeczną; Pomoc techniczna 1 212,3431,035,55 %

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. KRW a realizacja RPO WiM c.d. 2. Kryterium rankingujące: kontraktacja c.d. Konkursy do ogłoszenia w 2009 r i 2010 r (wszystkie w I półroczu): Planowana kontraktacja na koniec 2010 r: ok. 3,0 mld zł * do obliczeń przyjęto kurs 1 euro = 4,20 zł Oś priorytetowa RAZEM liczbaalokacja (w zł)*liczbaalokacja (w zł)*liczbaalokacja (w zł)* Przedsiębiorczość , , ,94 Turystyka ,76 2 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ,70 3 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna ,78 4 Środowisko przyrodnicze ,35 4 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego , , ,02 RAZEM , , ,55

18 Dziękuję za uwagę 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.


Pobierz ppt "Krajowa Rezerwa Wykonania Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09."

Podobne prezentacje


Reklamy Google