Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej Katowice, 30 maja 2016 roku Rozprawa administracyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej Katowice, 30 maja 2016 roku Rozprawa administracyjna."— Zapis prezentacji:

1 Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej Katowice, 30 maja 2016 roku Rozprawa administracyjna

2 Wstęp 2

3 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim oraz częściowo w województwie małopolskim. Poszczególne warianty trasy S1 przebiegają przez tereny dziesięciu gmin w województwie śląskim: Mysłowice, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski, Bieruń, Bojszowy, Miedźna, Bestwina, Wilamowice, Bielsko – Biała oraz trzech gmin w województwie małopolskim: Brzeszcze, Oświęcim i Miasto Oświęcim. Wstęp Projektowany odcinek drogi ekspresowej S1 3

4 W latach 2006 – 2008 r.: opracowano pięć wariantów trasy: I, II, III, IV i V wraz z przynależnymi im obwodnicami Bierunia i Oświęcimia. zostały przeprowadzone badania gruntu na zawartość prochów i szczątków ludzkich w śladzie wariantu IV, w rejonie Muzeum Auschwitz-Birkenau. zostało opracowane studium krajobrazowo – konserwatorskie dla przebiegu drogi ekspresowej w rejonie Muzeum Auschwitz-Birkenau. w konsekwencji jako preferowany wskazywany był wówczas wariant IV drogi. Rys historyczny W latach 2008 – 2010 r.: eksperci UNESCO zgłosili sprzeciw wobec przebiegu drogi w rejonie byłego obozu KL Auschwitz-Birkenau, w wyniku czego został opracowany nowy wariant VI trasy, który miał być wariantem preferowanym. następnie Minister Środowiska wydał rozporządzenie w którym włączono ostoje „Stawy w Brzeszczach” i „Dolina Dolnej Soły” w granice obszarów NATURA 2000 i tym samym wariant VI stał się niemożliwy do realizacji, gdyż stwierdzono że wariant ten może potencjalnie negatywnie oddziaływać na przedmiot ochrony tych obszarów. w konsekwencji jako preferowany wskazywany był wariant V wraz ze skorygowaną obwodnicą Oświęcimia. 4

5 W latach 2011 – 2013 r.: w skutek bardzo dużych protestów społecznych przeciwko wariantowi V m.in. w Gminie Miedźna oraz utraty ważności inwentaryzacji przyrodniczej zawarto nową umowę na aktualizację i modyfikację dotychczas wykonanych opracowań projektowych w tym m.in. Raportu środowiskowego. w lutym 2013 r. zostały zakończone prace projektowe dla czterech wariantów drogi: A, B, C i D wraz z przynależnymi im obwodnicami Bierunia i Oświęcimia. w marcu 2013 r. nasiliły się protesty m.in. związków zawodowych, pracowników oraz władz kopalń KWK Brzeszcze i Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” wobec poszczególnych przebiegów drogi ekspresowej, głównie wariantów A i C. HYBRYDOWY w wyniku rozmów GDDKiA z Kompanią Węglową, KWK Brzeszcze oraz PG „SILESIA”, we wrześniu 2013 r. wypracowano nowy przebieg drogi tzw. wariant „HYBRYDOWY”, który godził interesy obu kopalń i mieszkańców. Lata r.: w wyniku porozumienia zawartego w lutym 2014 r. pomiędzy GDDKiA a PG SILESIA, w styczniu 2015 r. dokumentacja STEŚ oraz Raport środowiskowy zostały uzupełnione o dodatkowy wariant E. Rys historyczny 5

6 E 39,7km A 39,7km B 40,4km C 40,8km D 42,1km Schematyczne przebiegi wariantów drogi ekspresowej A, B, C, D i E Przebiegi S1 6

7 Część techniczna 7

8 Wspólny przebieg wariantów A, B, C, D i E Gminy:Mysłowice, Imielin, Lędziny, Chełm Śląski i Bieruń Gminy: Mysłowice, Imielin, Lędziny, Chełm Śląski i Bieruń8

9 Wariant A Warianty B, C i D Wariant E  gm. Bojszowy i Miedźna  gm. Bojszowy, Miedźna i Brzeszcze  gm. Bojszowy, Oświęcim, Brzeszcze wariant A i E  gm. Bojszowy i Miedźna wariant E  gm. Bojszowy, Miedźna i Brzeszcze warianty B, C i D  gm. Bojszowy, Oświęcim, Brzeszcze Osobne przebiegi: 9

10 Wariant A Wariant B i C Wariant D Wariant A  Warianty B i C  Wariant D  Miedźna, Brzeszcze, Wilamowice Wariant A  gminy Miedźna, Bestwina Warianty B i C  Brzeszcze, Wilamowice Wariant D  Brzeszcze, Wilamowice Wariant E  Miedźna, Brzeszcze, Wilamowice Wariant E 10

11 Kraków Cieszyn Przebieg wariantów A, B, C, D i E  Przebieg wariantów A, B, C, D i E  gminy Bestwina, Wilamowice, Bielsko-Biała Wariant D i E Wariant A, B i C Zwardoń 11

12 Podstawowe parametry techniczne trasy S1  klasa drogiS  przekrój 2 x 2 (docelowo 2 x 3)  prędkość projektowa100 km/h  szerokość pasów ruchu2 x 3,50 m  szerokość pasów awaryjnych 2 x 2,50 m  nośność konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś  szerokość pasa dzielącego 12,00 m (z rezerwą pod 3 pas ruchu) 12

13 Podstawowe parametry techniczne Obwodnicy Bierunia i Oświęcimia Odcinek dwujezdniowy:  klasa drogiGP  przekrój 2 x 2  prędkość projektowa80 km/h  szerokość pasów ruchu2 x 3,50 m  szerokość pasa dzielącego5,0 m  nośność konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś Obwodnica Bierunia: Łącznik do ul. Jagiełły, długości około 1,6 km:  klasa drogiZ  przekrój 1 x 2  prędkość projektowa50 km/h  szerokość pasów ruchu2 x 3,50 m  nośność konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś 13

14 Podstawowe parametry techniczne Obwodnicy Bierunia i Oświęcimia  klasa drogiGP  przekrój 2 x 2  prędkość projektowa80 km/h  szerokość pasów ruchu2 x 3,50 m  szerokość pasa dzielącego5,0 m  nośność konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś Obwodnica Oświęcimia: 14

15 Zestawienie parametrów technicznych Wariant AWariant BWariant CWariant DWariant E Długość (km)39,6540,3940,8242,1139,71 Długość obwodnicy Bierunia 2,5 Długość obwodnicy Oświęcimia 9,75,3 9,7 Liczba węzłów77778 Wyburzenia (szt.) Obiekty nad drogą S1 oraz obwodnicami (szt.) Obiekty w ciągu drogi S1 oraz obwodnic (szt.)

16 Część środowiskowa 16

17 Zespół autorski  Marta Wronka – Tomulewicz  Marta Wronka – Tomulewicz – kierownik zespołu  Marzena Zblewska  Marzena Zblewska – ekspert ooś  Katarzyna Semaniuk  Katarzyna Semaniuk – ekspert ooś  Agnieszka Kordecka  Agnieszka Kordecka – ekspert ooś  Mariusz Duma  Mariusz Duma – projektant  Małgorzata Hoch-Zwolińska  Małgorzata Hoch-Zwolińska – akustyk  Krzysztof Bąk  Krzysztof Bąk – akustyk, analiza powietrza  Przemysław Pajewski  Przemysław Pajewski – akustyk, analiza powietrza  Mirosław Wąsik  Mirosław Wąsik – hydrolog  Tomasz Szczepanek  Tomasz Szczepanek – opracowanie GIS  Marek Wołkowycki  Marek Wołkowycki – botanik  Bogdan Browarski  Bogdan Browarski – entomolog  Jan Tatur – Dytkowski  Jan Tatur – Dytkowski – entomolog  Łukasz Paśko  Łukasz Paśko – ichtiolog  Lars Briggs  Lars Briggs – herpetolog  Ostap Reshetylo  Ostap Reshetylo – herpetolog  Małgorzata Smółka  Małgorzata Smółka – herpetolog  Krzysztof Dudek  Krzysztof Dudek – herpetolog  Tomasz Łaciak  Tomasz Łaciak – herpetolog  Michał Maniakowski  Michał Maniakowski – ornitolog  Mateusz Ledwoń  Mateusz Ledwoń – ornitolog  Stanisław Gacek  Stanisław Gacek – ornitolog  Jerzy Wróbel  Jerzy Wróbel – ornitolog  Czesław Zontek  Czesław Zontek – ornitolog  Grzegorz Gołębniak  Grzegorz Gołębniak – chiropterolog  Piotr Tarasiuk  Piotr Tarasiuk – teriolog, herpetolog 17

18 Klimat akustyczny Oddziaływanie:  Budowa planowanej drogi ekspresowej S1 wiąże się ze zmianą dotychczasowego klimatu akustycznego.  Model akustyczny: model terenu, istniejąca zabudowa, tereny podlegające ochronie akustycznej, parametry projektowanej drogi, prognozowane natężenie ruchu i prędkości,  Na wielu obszarach, wymagających ochrony akustycznej wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Działania minimalizujące:  Budowa ekranów akustycznych  Rezerwy terenowe Działania kontrolne:  Analiza porealizacyjna. 18

19 Klimat akustyczny – działania minimalizujące Wariant AWariant BWariant CWariant DWariant E Długość ekranów przeciwhałasowych (km) 20,0 km19,1 km18,9 km19,7 km17,2 km Powierzchnia ekranów przeciwhałasowych (m2) m m m m m 2 19

20 Zanieczyszczenie powietrza Oddziaływanie:  Wykonano obliczenia emisji zanieczyszczeń oraz przeprowadzono modelowanie przestrzennego rozkładu ich koncentracji w otoczeniu projektowanej drogi S1  Przekroczenia dopuszczalnych stężeń mogą wystąpić w odniesieniu do tlenków azotu (norma ze względu na ochronę roślin) (wariant E - węzeł „Kosztowy”) oraz pyłu PM2,5 i PM10 (przekroczenia tła). Działania minimalizujące:  Nasadzenia pasów zieleni izolacyjnej.  Zalecana szerokość nasadzeń – min. 5 m 20

21 Środowisko gruntowo-wodne Oddziaływanie:  Identyfikacja gleb: typ, klasy bonitacyjne, kompleksy przydatności rolniczej,  Stopień odporności gleb na zanieczyszczenia komunikacyjne,  Cieki i zbiorniki wodne,  Jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych,  Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP)  Ujęcia wód i strefy ochronne ujęć wód.  Podatność na zanieczyszczenia wód podziemnych o Zmiana ukształtowania terenu, o Zanieczyszczenia, o Zmiana stosunków wodnych. Planowane przedsięwzięcie nie koliduje z realizacją celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd) określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły. 21

22 Środowisko gruntowo-wodne Działania minimalizujące:  Właściwa organizacja etapu budowy,  Zapobieganie dopływu zanieczyszczeń – system odwodnienia z urządzeniami podczyszczającymi (osadniki, separatory). 22

23 Dobra kultury - były obóz koncentracyjny KL Auschwitz-Birkenau Podstawa prawna, m.in.:  Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu.  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.  Na wniosek Rządu RP tereny dawnego obozu Auschwitz-Birkenau Concentration Camp zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 1979 r.  Strefa ochronna wokół byłego KL Auschwitz-Birkenau;  Strefa ciszy;  Strefa ochrony krajobrazu historycznego; 23

24 24

25 A i E  Wariant A i E – najmniejsza kolizja ze strefą ochrony krajobrazu historycznego i strefą ciszy wokół byłego KL Auschwitz-Birkenau (Birkenau). AE  Wariant A i E wraz z obwodnicą Oświęcimia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. AE  Przebieg drogi ekspresowej po śladzie wariantu A i E został pozytywnie zaopiniowany przez ekspertów UNESCO. AE  Przebieg obwodnicy Oświęcimia w wariantach A i E został zaopiniowany przez ekspertów UNESCO z uwagami. B, C i D  Warianty B, C i D są zdecydowanie mniej korzystne z punktu widzenia konserwatorskiego. Dobra kultury - były obóz koncentracyjny KL Auschwitz-Birkenau 25

26 Sposoby minimalizacji oddziaływań  Poprowadzenie drogi w możliwie najmniejszej wysokości względem otaczającego terenu.  Odizolowanie wizualne od terenu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince za pomocą pasów zieleni. Izolacyjne pasy zieleni powinny przyjąć szerokość od 15-25m.  Elementy izolacji akustycznej drogi w postaci ekranów szczelnie przysłoniętych, aby z terenu Muzeum droga nie była widoczna.  Wysokość zieleni maskującej drogę wraz z ekranami dostosowane do wysokości ekranów, nie może ona być niższa i stwarzać możliwości obserwacji ekranów z zewnątrz.  Strukturę pasa zieleni i dobór gatunkowy należy dostosować do warunków otaczającego krajobrazu, przez wprowadzenie gatunków rodzimych w odpowiednich zestawieniach i gabarytach zgodnie z wykonanym przez zespół architektów pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego opracowania STUDIUM KRAJOBRAZOWO – KONSERWATORSKIEGO DLA INWESTYCJI DROGA EKSPRESOWA S1 W REJONIE KOMPLEKSU AUSCHWITZ II BIRKENAU - S1 26

27 Środowisko biotyczne Wykonano inwentaryzację przyrodniczą w zakresie: o Siedlisk przyrodniczych, o Grzybów, porostów, mszaków i roślin naczyniowych, o Bezkręgowców, o Ryb, o Płazów i gadów, o Ptaków, o Ssaków naziemnych, o Nietoperzy.  Inwentaryzacją objęto obszar o szerokości 500 m po obu stronach od osi projektowanej drogi.  Termin prowadzenia inwentaryzacji: rok 2012 – warianty A, B, C, D, rok w rejonie odcinka Wariantu E nie pokrywającym się z innymi wariantami  Metodykę oraz okresy kontroli dostosowano wymagań ekologicznych poszczególnych grup. Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) 27

28 Środowisko biotyczne - oddziaływania Główne zagrożenia na etapie realizacji inwestycji:  zajęcie terenu pod inwestycję,  wycinanie drzew i krzewów,  hałas na etapie realizacji prac budowlanych,  przypadkowe, nieumyślne zabijanie zwierząt,  zanieczyszczenie substancjami chemicznymi,  zmiana stosunków wodnych. Główne zagrożenia na etapie eksploatacji:  efekt barierowy,  hałas i niepokojenie,  zanieczyszczenia powstające na etapie eksploatacji. 28

29 Środowisko biotyczne – działania minimalizujące Etap realizacji:  Ograniczenie okresów prowadzenia prac np. wycinka poza sezonem lęgowym, prace w korytach rzek poza okresem tarła,  Organizacja etapu budowy: zabezpieczanie siedlisk przed ingerencją, właściwa lokalizacja zaplecza budowy i baz materiałowych.  Nadzór przyrodniczy,  Monitoring na etapie budowy: siedlisk, ornitologiczny, chiropterologiczny Etap eksploatacji:  Budowa przejść dla zwierząt (Wariant E: płazy - 14, ssaki – 22), płotków naprowadzających, zbiorników minimalizujących,  Wygrodzenie drogi,  System odwodnienia z urządzeniami podczyszczającymi,  Monitoring porealizacyjny: herpetologiczny, ornitologiczny, chiropterologiczny, wykorzystania przejść dla zwierząt, udatności nasadzeń zieleni. 29

30 Środowisko biotyczne – Obszary NATURA 2000 Przecięcie 3 obszarów:  Stawy w Brzeszczach PLB  Dolina Dolnej Soły PLB  Dolna Soła PLH Dolina Dolnej Soły PLB Stawy Adolfińskie WariantABCD E Suma4258 m8560 m7951 m4326 m 8135 m PLH Dolna Soła241 m PLB Stawy w Brzeszczach 2990 m7292 m6683 m3058 m 6867 m PLB Dolina Dolnej Soły 1268m 30

31 31

32 Obszary NATURA 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009:  Obejmujący kompleksy stawów hodowlanych (Stawy Adolfińskie) w dolinie górnej Wisły,  Przedmioty ochrony - 17 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej  Wariant A, C, D, E  Wariant A, C, D, E – brak negatywnego wpływu na przedmioty ochrony  Wariant B  Wariant B – nie można wykluczyć potencjalnego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony obszaru: o Przecięcie głównych żerowisk ślepowrona w Harmężach i stanowisk rozrodu bączka o Przebieg najbliżej kolonii lęgowej ślepowrona 32

33 Obszary NATURA 2000 Dolina Dolnej Soły PLB120004:  Obszar obejmuje stawy hodowlane, fragment doliny Soły oraz żwirownię,  Przedmioty ochrony – 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej  Wariant A, B, C, D, E  Wariant A, B, C, D, E – brak negatywnego wpływu na przedmioty ochrony – wszystkie warianty mają taki sam wpływ na obszarOddziaływanie: o Zajęcie siedlisk – poziom nieistotny, o Efekt barierowy – brak istotnego oddziaływania, o Utrzymanie gospodarki rybackiej – istotniejsze oddziaływanie niż związane z budową drogi. 33

34 Obszary NATURA 2000 Dolna Soła PLH120083:  Obszar obejmuje fragment naturalnej doliny podgórskiej rzeki Soły.  7 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.  6 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (wydra, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, boleń, głowacz białogłowy, brzanka).  przecięcie na długości 241 m.  Wariant A, B, C, D, E  Wariant A, B, C, D, E – brak negatywnego wpływu na przedmioty ochrony - wszystkie warianty wywierają takie same oddziaływanie na obszar.  możliwość minimalizacji wpływu do poziomu nieistotnego. 34

35 Porównanie wariantów pod kątem środowiskowym KryteriaWariant AWariant BWariant CWariant DWariant E Obszary chronione Środowisko przyrodnicze - biotyczne Środowisko przyrodnicze - abiotyczne Dziedzictwo kulturowe SUMA

36 Analiza wielokryterialna oraz inne uwarunkowania 36

37 Spotkania informacyjne z mieszkańcami WARIANT A, B, C i D, L.p.gmina / miastoIlość osóbZapytania / problemyZgłoszone postulaty 1gm. Bojszowy1960 2gm. Lędziny8596 3gm. Imielin, Mysłowice, Chełm Śląski5272 4gm. Bieruń gm. Bestwina gm. Wilamowice gm. Brzeszcze m. Oświęcim gm. Oświęcim (Pławy) gm. Bielsko-Biała gm. Miedźna gm. Oświęcim (Rajsko) gm. Bieruń6970 WARIANT E L.p.gmina / miastoIlość osóbZapytania / problemy 1gm. Brzeszcze gm. Miedźna1947 Uwarunkowania społeczne i gospodarcze 37

38 Złoża węgla kamiennego Warianty trasy S1 na tle udokumentowanych złóż węgla kamiennego oraz pól górniczych poszczególnych kopalń Eksploatacja:  PG Silesia  KWK Piast  KWK Brzeszcze  KWK Ziemowit Uwarunkowania społeczne i gospodarcze 38

39 Numer odcinka Nazwa odcinka wg wariantu E ( od węzła do węzła) Pojazdy samochodowe ogółem SDR ROK 2018WARIANT A WARIANT BWARIANT CWARIANT DWARIANT E 1 KOSZTOWY II – LĘDZINY LĘDZINY – BIERUŃ BIERUŃ – OŚWIĘCIM OŚWIĘCIM – MIEDŹNA (WOLA)/BRZESZCZE/JAWISZOWICE MIEDŹNA (WOLA) – BRZESZCZE MIEDŹNA (WOLA) /BRZESZCZE/JAWISZOWICE – STARA WIEŚ STARA WIEŚ – SUCHY POTOK ROK 2033WARIANT A WARIANT BWARIANT CWARIANT DWARIANT E 1 KOSZTOWY II – LĘDZINY LĘDZINY – BIERUŃ BIERUŃ – OŚWIĘCIM OŚWIĘCIM – MIEDŹNA (WOLA)/BRZESZCZE/JAWISZOWICE MIEDŹNA (WOLA) – BRZESZCZE MIEDŹNA (WOLA) /BRZESZCZE/JAWISZOWICE – STARA WIEŚ STARA WIEŚ – SUCHY POTOK Uwarunkowania ruchowe 39

40 Uwarunkowania ekonomiczne WariantABCDE Koszt brutto wraz z obwodnicami (mln PLN) 3 180, , , , ,86 Wskaźnik ERR (%)11,59 11,71 11,319,859,31 40

41 Analizę porównawczą wariantów trasy wykonano dla 4 grup kryteriów, zawierających po 5 podkryteriów w każdej grupie:  Grupa kryteriów techniczno – ruchowych: całkowita długość trasy [km], całkowita długość obiektów mostowych [m], oszczędności czasu przejazdu po sieci [mln PLN], przejście przez tereny wpływów górniczych [km], stopień wykorzystania przepustowości S1 w 2023  Grupa kryteriów ekonomicznych: całkowity koszt inwestycji brutto [mln PLN], wskaźnik efektywności ekonomicznej EIRR [%], koszt budowy 1 km trasy [mln PLN], przychody z opłat za przejazd pojazdów ciężarowych [mln PLN], utrata zasobu złóż operatywnych węgla kamiennego [mln ton].  Grupa kryteriów środowiskowych: kolizje z obszarami NATURA 2000 [km], udział powierzchni lub ilości obarczonych oddziaływaniem [%], przejście nowej drogi przez obszary leśne [ha], długość odcinków uciążliwych dla otoczenia pod względem emisji hałasu [m], długość przecięcia ze strefami ochronnymi ujęć [m].  Grupa kryteriów społecznych: całkowita ilość wyburzeń budynków [szt.], długość trasy zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%], opinie urzędowe pozytywne popierające wariant [szt.], kolizje ze strukturami osiedleńczymi [km], powierzchnia wywłaszczeń [ha]. Analiza wielokryterialna 41

42 Wyniki analizy wielokryterialnej Etap 1: ocena według samych kryteriów („instant”): Etap 2: ocena strategiczna z wagami: PODSUMOWANIEWAWBWCWDWE KRYTERIA TECHNICZNO - RUCHOWE488,78465,93466,89461,95455,22 KRYTERIA EKONOMICZNE385,47389,11387,83382,46449,32 KRYTERIA ŚRODOWISKOWE457,50427,00426,05397,54382,90 KRYTERIA SPOŁECZNE364,26419,68421,53389,90470,97 SUMA1696,011701,721702,301631,851758,41 ranking43251 PODSUMOWANIEWAWBWCWDWE KRYTERIA TECHNICZNO – RUCHOWE (STRATEGIA INŻYNIERA) 1342 KRYTERIA EKONOMICZNE (STRATEGIA FINANSISTY) 3241 KRYTERIA ŚRODOWISKOWE (STRATEGIA EKOLOGA) 1243 KRYTERIA SPOŁECZNE (STRATEGIA RADNEGO) 4231 ŚREDNIA 2,25 3,751,75 RANKING

43 Uzasadnienie wyboru wariantu preferowanego 43

44 Z przeprowadzonej analizy wariantów wynika, że: Wariant A Wariant A jest niekorzystny głównie gdyż: wywołuje zorganizowane protesty społeczne w Gminie Miedźna oraz Bestwina spowodowane dużą ilością wyburzeń, władze Gminy Miedźna oraz Bestwina popierają protesty mieszkańców, przechodzi przez tereny wydobywcze węgla kamiennego Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA i tym samym wywołuje zorganizowane protesty władz kopalni, pracowników oraz związków zawodowych. Wariant B Wariant B jest niemożliwy do zrealizowania głównie z następujących powodów: powoduje potencjalne znaczące negatywne oddziaływanie na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 „Stawy w Brzeszczach”, istnieje realizowalny wariant alternatywny nie powodujący takiego oddziaływania, przebiega w pobliżu Muzeum Auschwitz-Birkenau i jest kontestowany przez ekspertów UNESCO, nie posiada pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Wniosek o decyzję środowiskową 44

45 Wariant CD Wariant C oraz D są niekorzystne głównie z następujących powodów: przebiegają w pobliżu Muzeum Auschwitz-Birkenau i są kontestowane przez ekspertów UNESCO, nie posiadają pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, wywołują protesty społeczne m. in. w Gminie Oświęcim, Brzeszcze i Bestwina, przechodzą przez tereny wydobywcze węgla kamiennego KWK Brzeszcze i tym samym wywołują zorganizowane protesty władz kopalni, pracowników oraz związków zawodowych. Wniosek o decyzję środowiskową wariant E Natomiast wariant E jest najkorzystniejszy, bowiem nie posiada większości wad przebiegów wg wariantów A, B, C i D, posiada natomiast w szczególności: pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, nie wywołuje protestów społecznych mieszkańców Gminy Miedźna, Brzeszcze oraz Bestwina, posiada poparcie władz samorządów lokalnych, przebieg wariantu powstał w wyniku porozumienia z Kompanią Węglową, KWK Brzeszcze oraz Przedsiębiorstwem Górniczym SILESIA i na trasie jego przebiegu występuje najmniejsza utrata zasobów operatywnych węgla. 45 Podsumowując: wariant E Podsumowując: biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, wariant E został wskazany przez GDDKiA jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

46 Dziękujemy za uwagę. 46


Pobierz ppt "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej Katowice, 30 maja 2016 roku Rozprawa administracyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google