Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej Katowice, 30 maja 2016 roku Rozprawa administracyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej Katowice, 30 maja 2016 roku Rozprawa administracyjna."— Zapis prezentacji:

1 Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej Katowice, 30 maja 2016 roku Rozprawa administracyjna

2 Wstęp 2

3 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim oraz częściowo w województwie małopolskim. Poszczególne warianty trasy S1 przebiegają przez tereny dziesięciu gmin w województwie śląskim: Mysłowice, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski, Bieruń, Bojszowy, Miedźna, Bestwina, Wilamowice, Bielsko – Biała oraz trzech gmin w województwie małopolskim: Brzeszcze, Oświęcim i Miasto Oświęcim. Wstęp Projektowany odcinek drogi ekspresowej S1 3

4 W latach 2006 – 2008 r.: opracowano pięć wariantów trasy: I, II, III, IV i V wraz z przynależnymi im obwodnicami Bierunia i Oświęcimia. zostały przeprowadzone badania gruntu na zawartość prochów i szczątków ludzkich w śladzie wariantu IV, w rejonie Muzeum Auschwitz-Birkenau. zostało opracowane studium krajobrazowo – konserwatorskie dla przebiegu drogi ekspresowej w rejonie Muzeum Auschwitz-Birkenau. w konsekwencji jako preferowany wskazywany był wówczas wariant IV drogi. Rys historyczny W latach 2008 – 2010 r.: eksperci UNESCO zgłosili sprzeciw wobec przebiegu drogi w rejonie byłego obozu KL Auschwitz-Birkenau, w wyniku czego został opracowany nowy wariant VI trasy, który miał być wariantem preferowanym. następnie Minister Środowiska wydał rozporządzenie w którym włączono ostoje „Stawy w Brzeszczach” i „Dolina Dolnej Soły” w granice obszarów NATURA 2000 i tym samym wariant VI stał się niemożliwy do realizacji, gdyż stwierdzono że wariant ten może potencjalnie negatywnie oddziaływać na przedmiot ochrony tych obszarów. w konsekwencji jako preferowany wskazywany był wariant V wraz ze skorygowaną obwodnicą Oświęcimia. 4

5 W latach 2011 – 2013 r.: w skutek bardzo dużych protestów społecznych przeciwko wariantowi V m.in. w Gminie Miedźna oraz utraty ważności inwentaryzacji przyrodniczej zawarto nową umowę na aktualizację i modyfikację dotychczas wykonanych opracowań projektowych w tym m.in. Raportu środowiskowego. w lutym 2013 r. zostały zakończone prace projektowe dla czterech wariantów drogi: A, B, C i D wraz z przynależnymi im obwodnicami Bierunia i Oświęcimia. w marcu 2013 r. nasiliły się protesty m.in. związków zawodowych, pracowników oraz władz kopalń KWK Brzeszcze i Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” wobec poszczególnych przebiegów drogi ekspresowej, głównie wariantów A i C. HYBRYDOWY w wyniku rozmów GDDKiA z Kompanią Węglową, KWK Brzeszcze oraz PG „SILESIA”, we wrześniu 2013 r. wypracowano nowy przebieg drogi tzw. wariant „HYBRYDOWY”, który godził interesy obu kopalń i mieszkańców. Lata 2014 -2015 r.: w wyniku porozumienia zawartego w lutym 2014 r. pomiędzy GDDKiA a PG SILESIA, w styczniu 2015 r. dokumentacja STEŚ oraz Raport środowiskowy zostały uzupełnione o dodatkowy wariant E. Rys historyczny 5

6 E 39,7km A 39,7km B 40,4km C 40,8km D 42,1km Schematyczne przebiegi wariantów drogi ekspresowej A, B, C, D i E Przebiegi S1 6

7 Część techniczna 7

8 Wspólny przebieg wariantów A, B, C, D i E Gminy:Mysłowice, Imielin, Lędziny, Chełm Śląski i Bieruń Gminy: Mysłowice, Imielin, Lędziny, Chełm Śląski i Bieruń8

9 Wariant A Warianty B, C i D Wariant E  gm. Bojszowy i Miedźna  gm. Bojszowy, Miedźna i Brzeszcze  gm. Bojszowy, Oświęcim, Brzeszcze wariant A i E  gm. Bojszowy i Miedźna wariant E  gm. Bojszowy, Miedźna i Brzeszcze warianty B, C i D  gm. Bojszowy, Oświęcim, Brzeszcze Osobne przebiegi: 9

10 Wariant A Wariant B i C Wariant D Wariant A  Warianty B i C  Wariant D  Miedźna, Brzeszcze, Wilamowice Wariant A  gminy Miedźna, Bestwina Warianty B i C  Brzeszcze, Wilamowice Wariant D  Brzeszcze, Wilamowice Wariant E  Miedźna, Brzeszcze, Wilamowice Wariant E 10

11 Kraków Cieszyn Przebieg wariantów A, B, C, D i E  Przebieg wariantów A, B, C, D i E  gminy Bestwina, Wilamowice, Bielsko-Biała Wariant D i E Wariant A, B i C Zwardoń 11

12 Podstawowe parametry techniczne trasy S1  klasa drogiS  przekrój 2 x 2 (docelowo 2 x 3)  prędkość projektowa100 km/h  szerokość pasów ruchu2 x 3,50 m  szerokość pasów awaryjnych 2 x 2,50 m  nośność konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś  szerokość pasa dzielącego 12,00 m (z rezerwą pod 3 pas ruchu) 12

13 Podstawowe parametry techniczne Obwodnicy Bierunia i Oświęcimia Odcinek dwujezdniowy:  klasa drogiGP  przekrój 2 x 2  prędkość projektowa80 km/h  szerokość pasów ruchu2 x 3,50 m  szerokość pasa dzielącego5,0 m  nośność konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś Obwodnica Bierunia: Łącznik do ul. Jagiełły, długości około 1,6 km:  klasa drogiZ  przekrój 1 x 2  prędkość projektowa50 km/h  szerokość pasów ruchu2 x 3,50 m  nośność konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś 13

14 Podstawowe parametry techniczne Obwodnicy Bierunia i Oświęcimia  klasa drogiGP  przekrój 2 x 2  prędkość projektowa80 km/h  szerokość pasów ruchu2 x 3,50 m  szerokość pasa dzielącego5,0 m  nośność konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś Obwodnica Oświęcimia: 14

15 Zestawienie parametrów technicznych Wariant AWariant BWariant CWariant DWariant E Długość (km)39,6540,3940,8242,1139,71 Długość obwodnicy Bierunia 2,5 Długość obwodnicy Oświęcimia 9,75,3 9,7 Liczba węzłów77778 Wyburzenia (szt.)180190199194149 Obiekty nad drogą S1 oraz obwodnicami (szt.) 2127262927 Obiekty w ciągu drogi S1 oraz obwodnic (szt.) 3532343334 15

16 Część środowiskowa 16

17 Zespół autorski  Marta Wronka – Tomulewicz  Marta Wronka – Tomulewicz – kierownik zespołu  Marzena Zblewska  Marzena Zblewska – ekspert ooś  Katarzyna Semaniuk  Katarzyna Semaniuk – ekspert ooś  Agnieszka Kordecka  Agnieszka Kordecka – ekspert ooś  Mariusz Duma  Mariusz Duma – projektant  Małgorzata Hoch-Zwolińska  Małgorzata Hoch-Zwolińska – akustyk  Krzysztof Bąk  Krzysztof Bąk – akustyk, analiza powietrza  Przemysław Pajewski  Przemysław Pajewski – akustyk, analiza powietrza  Mirosław Wąsik  Mirosław Wąsik – hydrolog  Tomasz Szczepanek  Tomasz Szczepanek – opracowanie GIS  Marek Wołkowycki  Marek Wołkowycki – botanik  Bogdan Browarski  Bogdan Browarski – entomolog  Jan Tatur – Dytkowski  Jan Tatur – Dytkowski – entomolog  Łukasz Paśko  Łukasz Paśko – ichtiolog  Lars Briggs  Lars Briggs – herpetolog  Ostap Reshetylo  Ostap Reshetylo – herpetolog  Małgorzata Smółka  Małgorzata Smółka – herpetolog  Krzysztof Dudek  Krzysztof Dudek – herpetolog  Tomasz Łaciak  Tomasz Łaciak – herpetolog  Michał Maniakowski  Michał Maniakowski – ornitolog  Mateusz Ledwoń  Mateusz Ledwoń – ornitolog  Stanisław Gacek  Stanisław Gacek – ornitolog  Jerzy Wróbel  Jerzy Wróbel – ornitolog  Czesław Zontek  Czesław Zontek – ornitolog  Grzegorz Gołębniak  Grzegorz Gołębniak – chiropterolog  Piotr Tarasiuk  Piotr Tarasiuk – teriolog, herpetolog 17

18 Klimat akustyczny Oddziaływanie:  Budowa planowanej drogi ekspresowej S1 wiąże się ze zmianą dotychczasowego klimatu akustycznego.  Model akustyczny: model terenu, istniejąca zabudowa, tereny podlegające ochronie akustycznej, parametry projektowanej drogi, prognozowane natężenie ruchu i prędkości,  Na wielu obszarach, wymagających ochrony akustycznej wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Działania minimalizujące:  Budowa ekranów akustycznych  Rezerwy terenowe Działania kontrolne:  Analiza porealizacyjna. 18

19 Klimat akustyczny – działania minimalizujące Wariant AWariant BWariant CWariant DWariant E Długość ekranów przeciwhałasowych (km) 20,0 km19,1 km18,9 km19,7 km17,2 km Powierzchnia ekranów przeciwhałasowych (m2) 48 164 m 2 51 429 m 2 51 259 m 2 53 164 m 2 47 494 m 2 19

20 Zanieczyszczenie powietrza Oddziaływanie:  Wykonano obliczenia emisji zanieczyszczeń oraz przeprowadzono modelowanie przestrzennego rozkładu ich koncentracji w otoczeniu projektowanej drogi S1  Przekroczenia dopuszczalnych stężeń mogą wystąpić w odniesieniu do tlenków azotu (norma ze względu na ochronę roślin) (wariant E - węzeł „Kosztowy”) oraz pyłu PM2,5 i PM10 (przekroczenia tła). Działania minimalizujące:  Nasadzenia pasów zieleni izolacyjnej.  Zalecana szerokość nasadzeń – min. 5 m 20

21 Środowisko gruntowo-wodne Oddziaływanie:  Identyfikacja gleb: typ, klasy bonitacyjne, kompleksy przydatności rolniczej,  Stopień odporności gleb na zanieczyszczenia komunikacyjne,  Cieki i zbiorniki wodne,  Jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych,  Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP)  Ujęcia wód i strefy ochronne ujęć wód.  Podatność na zanieczyszczenia wód podziemnych o Zmiana ukształtowania terenu, o Zanieczyszczenia, o Zmiana stosunków wodnych. Planowane przedsięwzięcie nie koliduje z realizacją celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd) określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły. 21

22 Środowisko gruntowo-wodne Działania minimalizujące:  Właściwa organizacja etapu budowy,  Zapobieganie dopływu zanieczyszczeń – system odwodnienia z urządzeniami podczyszczającymi (osadniki, separatory). 22

23 Dobra kultury - były obóz koncentracyjny KL Auschwitz-Birkenau Podstawa prawna, m.in.:  Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu.  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.  Na wniosek Rządu RP tereny dawnego obozu Auschwitz-Birkenau Concentration Camp zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 1979 r.  Strefa ochronna wokół byłego KL Auschwitz-Birkenau;  Strefa ciszy;  Strefa ochrony krajobrazu historycznego; 23

24 24

25 A i E  Wariant A i E – najmniejsza kolizja ze strefą ochrony krajobrazu historycznego i strefą ciszy wokół byłego KL Auschwitz-Birkenau (Birkenau). AE  Wariant A i E wraz z obwodnicą Oświęcimia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. AE  Przebieg drogi ekspresowej po śladzie wariantu A i E został pozytywnie zaopiniowany przez ekspertów UNESCO. AE  Przebieg obwodnicy Oświęcimia w wariantach A i E został zaopiniowany przez ekspertów UNESCO z uwagami. B, C i D  Warianty B, C i D są zdecydowanie mniej korzystne z punktu widzenia konserwatorskiego. Dobra kultury - były obóz koncentracyjny KL Auschwitz-Birkenau 25

26 Sposoby minimalizacji oddziaływań  Poprowadzenie drogi w możliwie najmniejszej wysokości względem otaczającego terenu.  Odizolowanie wizualne od terenu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince za pomocą pasów zieleni. Izolacyjne pasy zieleni powinny przyjąć szerokość od 15-25m.  Elementy izolacji akustycznej drogi w postaci ekranów szczelnie przysłoniętych, aby z terenu Muzeum droga nie była widoczna.  Wysokość zieleni maskującej drogę wraz z ekranami dostosowane do wysokości ekranów, nie może ona być niższa i stwarzać możliwości obserwacji ekranów z zewnątrz.  Strukturę pasa zieleni i dobór gatunkowy należy dostosować do warunków otaczającego krajobrazu, przez wprowadzenie gatunków rodzimych w odpowiednich zestawieniach i gabarytach zgodnie z wykonanym przez zespół architektów pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego opracowania STUDIUM KRAJOBRAZOWO – KONSERWATORSKIEGO DLA INWESTYCJI DROGA EKSPRESOWA S1 W REJONIE KOMPLEKSU AUSCHWITZ II BIRKENAU - S1 26

27 Środowisko biotyczne Wykonano inwentaryzację przyrodniczą w zakresie: o Siedlisk przyrodniczych, o Grzybów, porostów, mszaków i roślin naczyniowych, o Bezkręgowców, o Ryb, o Płazów i gadów, o Ptaków, o Ssaków naziemnych, o Nietoperzy.  Inwentaryzacją objęto obszar o szerokości 500 m po obu stronach od osi projektowanej drogi.  Termin prowadzenia inwentaryzacji: rok 2012 – warianty A, B, C, D, rok 2014 - w rejonie odcinka Wariantu E nie pokrywającym się z innymi wariantami  Metodykę oraz okresy kontroli dostosowano wymagań ekologicznych poszczególnych grup. Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) 27

28 Środowisko biotyczne - oddziaływania Główne zagrożenia na etapie realizacji inwestycji:  zajęcie terenu pod inwestycję,  wycinanie drzew i krzewów,  hałas na etapie realizacji prac budowlanych,  przypadkowe, nieumyślne zabijanie zwierząt,  zanieczyszczenie substancjami chemicznymi,  zmiana stosunków wodnych. Główne zagrożenia na etapie eksploatacji:  efekt barierowy,  hałas i niepokojenie,  zanieczyszczenia powstające na etapie eksploatacji. 28

29 Środowisko biotyczne – działania minimalizujące Etap realizacji:  Ograniczenie okresów prowadzenia prac np. wycinka poza sezonem lęgowym, prace w korytach rzek poza okresem tarła,  Organizacja etapu budowy: zabezpieczanie siedlisk przed ingerencją, właściwa lokalizacja zaplecza budowy i baz materiałowych.  Nadzór przyrodniczy,  Monitoring na etapie budowy: siedlisk, ornitologiczny, chiropterologiczny Etap eksploatacji:  Budowa przejść dla zwierząt (Wariant E: płazy - 14, ssaki – 22), płotków naprowadzających, zbiorników minimalizujących,  Wygrodzenie drogi,  System odwodnienia z urządzeniami podczyszczającymi,  Monitoring porealizacyjny: herpetologiczny, ornitologiczny, chiropterologiczny, wykorzystania przejść dla zwierząt, udatności nasadzeń zieleni. 29

30 Środowisko biotyczne – Obszary NATURA 2000 Przecięcie 3 obszarów:  Stawy w Brzeszczach PLB120009  Dolina Dolnej Soły PLB120004  Dolna Soła PLH120083 Dolina Dolnej Soły PLB120004 - Stawy Adolfińskie WariantABCD E Suma4258 m8560 m7951 m4326 m 8135 m PLH Dolna Soła241 m PLB Stawy w Brzeszczach 2990 m7292 m6683 m3058 m 6867 m PLB Dolina Dolnej Soły 1268m 30

31 31

32 Obszary NATURA 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009:  Obejmujący kompleksy stawów hodowlanych (Stawy Adolfińskie) w dolinie górnej Wisły,  Przedmioty ochrony - 17 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej  Wariant A, C, D, E  Wariant A, C, D, E – brak negatywnego wpływu na przedmioty ochrony  Wariant B  Wariant B – nie można wykluczyć potencjalnego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony obszaru: o Przecięcie głównych żerowisk ślepowrona w Harmężach i stanowisk rozrodu bączka o Przebieg najbliżej kolonii lęgowej ślepowrona 32

33 Obszary NATURA 2000 Dolina Dolnej Soły PLB120004:  Obszar obejmuje stawy hodowlane, fragment doliny Soły oraz żwirownię,  Przedmioty ochrony – 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej  Wariant A, B, C, D, E  Wariant A, B, C, D, E – brak negatywnego wpływu na przedmioty ochrony – wszystkie warianty mają taki sam wpływ na obszarOddziaływanie: o Zajęcie siedlisk – poziom nieistotny, o Efekt barierowy – brak istotnego oddziaływania, o Utrzymanie gospodarki rybackiej – istotniejsze oddziaływanie niż związane z budową drogi. 33

34 Obszary NATURA 2000 Dolna Soła PLH120083:  Obszar obejmuje fragment naturalnej doliny podgórskiej rzeki Soły.  7 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.  6 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (wydra, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, boleń, głowacz białogłowy, brzanka).  przecięcie na długości 241 m.  Wariant A, B, C, D, E  Wariant A, B, C, D, E – brak negatywnego wpływu na przedmioty ochrony - wszystkie warianty wywierają takie same oddziaływanie na obszar.  możliwość minimalizacji wpływu do poziomu nieistotnego. 34

35 Porównanie wariantów pod kątem środowiskowym KryteriaWariant AWariant BWariant CWariant DWariant E Obszary chronione1129 9 Środowisko przyrodnicze - biotyczne4034264133 Środowisko przyrodnicze - abiotyczne1612151314 Dziedzictwo kulturowe1810 720 SUMA8558607276 35

36 Analiza wielokryterialna oraz inne uwarunkowania 36

37 Spotkania informacyjne z mieszkańcami WARIANT A, B, C i D, L.p.gmina / miastoIlość osóbZapytania / problemyZgłoszone postulaty 1gm. Bojszowy1960 2gm. Lędziny8596 3gm. Imielin, Mysłowice, Chełm Śląski5272 4gm. Bieruń121135 5gm. Bestwina142132 6gm. Wilamowice101114 7gm. Brzeszcze237141 8m. Oświęcim68150 9gm. Oświęcim (Pławy)87160 10gm. Bielsko-Biała7382 11gm. Miedźna81993 12 gm. Oświęcim (Rajsko)136131 gm. Bieruń6970 WARIANT E L.p.gmina / miastoIlość osóbZapytania / problemy 1gm. Brzeszcze10410 2gm. Miedźna1947 Uwarunkowania społeczne i gospodarcze 37

38 Złoża węgla kamiennego Warianty trasy S1 na tle udokumentowanych złóż węgla kamiennego oraz pól górniczych poszczególnych kopalń Eksploatacja:  PG Silesia  KWK Piast  KWK Brzeszcze  KWK Ziemowit Uwarunkowania społeczne i gospodarcze 38

39 Numer odcinka Nazwa odcinka wg wariantu E ( od węzła do węzła) Pojazdy samochodowe ogółem SDR ROK 2018WARIANT A WARIANT BWARIANT CWARIANT DWARIANT E 1 KOSZTOWY II – LĘDZINY 2348023360233702346023300 2 LĘDZINY – BIERUŃ 2398023990240202409024000 3 BIERUŃ – OŚWIĘCIM 3903035120351303492035700 4 OŚWIĘCIM – MIEDŹNA (WOLA)/BRZESZCZE/JAWISZOWICE 3143033800332903166028700 5 MIEDŹNA (WOLA) – BRZESZCZE ----30900 6 MIEDŹNA (WOLA) /BRZESZCZE/JAWISZOWICE – STARA WIEŚ 3030029810294802921030400 7 STARA WIEŚ – SUCHY POTOK 3470034350341103340035600 ROK 2033WARIANT A WARIANT BWARIANT CWARIANT DWARIANT E 1 KOSZTOWY II – LĘDZINY 3508035220 35200 2 LĘDZINY – BIERUŃ 355203568035690 35700 3 BIERUŃ – OŚWIĘCIM 5234046030458004590047500 4 OŚWIĘCIM – MIEDŹNA (WOLA)/BRZESZCZE/JAWISZOWICE 4150045320448304238037400 5 MIEDŹNA (WOLA) – BRZESZCZE ----43400 6 MIEDŹNA (WOLA) /BRZESZCZE/JAWISZOWICE – STARA WIEŚ 4189041970417004108044000 7 STARA WIEŚ – SUCHY POTOK 4689045110448904370047100 Uwarunkowania ruchowe 39

40 Uwarunkowania ekonomiczne WariantABCDE Koszt brutto wraz z obwodnicami (mln PLN) 3 180,253 168,843 167,223 130,763 580,86 Wskaźnik ERR (%)11,59 11,71 11,319,859,31 40

41 Analizę porównawczą wariantów trasy wykonano dla 4 grup kryteriów, zawierających po 5 podkryteriów w każdej grupie:  Grupa kryteriów techniczno – ruchowych: całkowita długość trasy [km], całkowita długość obiektów mostowych [m], oszczędności czasu przejazdu po sieci [mln PLN], przejście przez tereny wpływów górniczych [km], stopień wykorzystania przepustowości S1 w 2023  Grupa kryteriów ekonomicznych: całkowity koszt inwestycji brutto [mln PLN], wskaźnik efektywności ekonomicznej EIRR [%], koszt budowy 1 km trasy [mln PLN], przychody z opłat za przejazd pojazdów ciężarowych [mln PLN], utrata zasobu złóż operatywnych węgla kamiennego [mln ton].  Grupa kryteriów środowiskowych: kolizje z obszarami NATURA 2000 [km], udział powierzchni lub ilości obarczonych oddziaływaniem [%], przejście nowej drogi przez obszary leśne [ha], długość odcinków uciążliwych dla otoczenia pod względem emisji hałasu [m], długość przecięcia ze strefami ochronnymi ujęć [m].  Grupa kryteriów społecznych: całkowita ilość wyburzeń budynków [szt.], długość trasy zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%], opinie urzędowe pozytywne popierające wariant [szt.], kolizje ze strukturami osiedleńczymi [km], powierzchnia wywłaszczeń [ha]. Analiza wielokryterialna 41

42 Wyniki analizy wielokryterialnej Etap 1: ocena według samych kryteriów („instant”): Etap 2: ocena strategiczna z wagami: PODSUMOWANIEWAWBWCWDWE KRYTERIA TECHNICZNO - RUCHOWE488,78465,93466,89461,95455,22 KRYTERIA EKONOMICZNE385,47389,11387,83382,46449,32 KRYTERIA ŚRODOWISKOWE457,50427,00426,05397,54382,90 KRYTERIA SPOŁECZNE364,26419,68421,53389,90470,97 SUMA1696,011701,721702,301631,851758,41 ranking43251 PODSUMOWANIEWAWBWCWDWE KRYTERIA TECHNICZNO – RUCHOWE (STRATEGIA INŻYNIERA) 1342 KRYTERIA EKONOMICZNE (STRATEGIA FINANSISTY) 3241 KRYTERIA ŚRODOWISKOWE (STRATEGIA EKOLOGA) 1243 KRYTERIA SPOŁECZNE (STRATEGIA RADNEGO) 4231 ŚREDNIA 2,25 3,751,75 RANKING 2241 42

43 Uzasadnienie wyboru wariantu preferowanego 43

44 Z przeprowadzonej analizy wariantów wynika, że: Wariant A Wariant A jest niekorzystny głównie gdyż: wywołuje zorganizowane protesty społeczne w Gminie Miedźna oraz Bestwina spowodowane dużą ilością wyburzeń, władze Gminy Miedźna oraz Bestwina popierają protesty mieszkańców, przechodzi przez tereny wydobywcze węgla kamiennego Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA i tym samym wywołuje zorganizowane protesty władz kopalni, pracowników oraz związków zawodowych. Wariant B Wariant B jest niemożliwy do zrealizowania głównie z następujących powodów: powoduje potencjalne znaczące negatywne oddziaływanie na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 „Stawy w Brzeszczach”, istnieje realizowalny wariant alternatywny nie powodujący takiego oddziaływania, przebiega w pobliżu Muzeum Auschwitz-Birkenau i jest kontestowany przez ekspertów UNESCO, nie posiada pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Wniosek o decyzję środowiskową 44

45 Wariant CD Wariant C oraz D są niekorzystne głównie z następujących powodów: przebiegają w pobliżu Muzeum Auschwitz-Birkenau i są kontestowane przez ekspertów UNESCO, nie posiadają pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, wywołują protesty społeczne m. in. w Gminie Oświęcim, Brzeszcze i Bestwina, przechodzą przez tereny wydobywcze węgla kamiennego KWK Brzeszcze i tym samym wywołują zorganizowane protesty władz kopalni, pracowników oraz związków zawodowych. Wniosek o decyzję środowiskową wariant E Natomiast wariant E jest najkorzystniejszy, bowiem nie posiada większości wad przebiegów wg wariantów A, B, C i D, posiada natomiast w szczególności: pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, nie wywołuje protestów społecznych mieszkańców Gminy Miedźna, Brzeszcze oraz Bestwina, posiada poparcie władz samorządów lokalnych, przebieg wariantu powstał w wyniku porozumienia z Kompanią Węglową, KWK Brzeszcze oraz Przedsiębiorstwem Górniczym SILESIA i na trasie jego przebiegu występuje najmniejsza utrata zasobów operatywnych węgla. 45 Podsumowując: wariant E Podsumowując: biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, wariant E został wskazany przez GDDKiA jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

46 Dziękujemy za uwagę. 46


Pobierz ppt "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej Katowice, 30 maja 2016 roku Rozprawa administracyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google