Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa."— Zapis prezentacji:

1

2 Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa

3 Plan zajęć „Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa”  Wprowadzenie – źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa  Kredyt obrotowy  Dyskonto weksli  Faktoring i forfaiting  Emisja krótkoterminowych papierów wartościowych  Podsumowanie – dodatkowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa

4 Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw Finansowanie wewnętrzne (kapitał własny) Środki własne, np. gotówka w kasie Finansowanie zewnętrzne (kapitał obcy) Kredyty i pożyczkiDyskonto weksli Faktoring i forfaiting Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych Leasing

5 Źródła finansowania krótkoterminowego Kredyt obrotowy Kredyt kupiecki Dyskonto weksli Forfaiting i faktoring Emisja krótkoterminowych papierów wartościowych Leasing operacyjny Źródła finansowania długoterminowego Kredyt inwestycyjny Emisja długoterminowych papierów wartościowych Leasing inwestycyjny

6 Kredyt

7 Rodzaje kredytów  Kredyt obrotowy  Kredyt inwestycyjny  Kredyt dyskontowy  Kredyt lombardowy  Kredyt kart kredytowych  Kredyt hipoteczny

8 Rodzaje kredytów

9 Procedura kredytowa Wystąpienie o kredyt Uzyskanie i wykorzystanie kredytu Spłata kredytu

10 Umowa kredytowa musi zawierać:  Strony umowy,  Kwotę i walutę kredytu,  Cel, na jaki został udzielony kredyt,  Zasady i termin spłaty kredytu,  Wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,  Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,  Zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,  Terminy i sposób przedstawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,  Wysokość prowizji, jeśli umowa ją przewiduje,  Warunki dokonania zmian i rozwiązania umowy.

11 Spłaty kredytu mogą następować:  W formie regularnych, periodycznych (miesięcznych, kwartalnych) spłat rat kredytu wraz z należnymi odsetkami,  W postaci jednorazowego uiszczenia kwoty kredytu i odsetek w ostatnim dniu obowiązywania umowy,  Automatycznie, wraz z wpływami na rachunek bankowy kredytobiorcy.

12 Jeśli bank stwierdzi, że kredytobiorca nie dotrzymuje warunków umowy kredytowej, może wypowiedzieć umowę w całości lub w części i zażądać natychmiastowego zwrotu kredytu, dodatkowego zabezpieczenia spłaty lub przedstawienia programu naprawczego w określonym terminie.

13 Kredyt obrotowy Kredyt na rachunku bieżącym Kredy w rachunku kredytowym

14 Kredyt obrotowy  Na mocy umowy kredytu do dyspozycji kredytobiorcy stawiana jest określona kwota środków pieniężnych w postaci bezgotówkowego pieniądza bankowego.  Wykorzystanie kredytu musi nastąpić na warunkach i zasadach określonych w umowie kredytowej.  Kredyt obrotowy jest kredytem krótkoterminowym.  Bank ma prawo ustanowić zabezpieczenie udzielonego kredytu.  Umowa kredytowa musi być zawsze pisemna.

15 Kredyt jest celowy, przeznaczony na konkretny cel ustalony w umowie kredytowej – w przypadku kredytu obrotowego celem jest finansowanie bieżącej działalności firmy.

16 Przeznaczenie kredytu obrotowego uregulowanie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego zaopatrzenie sprzedaż świadczenie usług wypłata wynagrodzeń rozliczenia z kontrahentem

17

18 Podział kredytów obrotowych według sposobu postawienia kredytu do dyspozycji klienta. Kredyty udzielane na rachunku bieżącym Kredyty udzielane w rachunku kredytowym

19 Kredyt na rachunku bieżącym (overdraft, kredyt płatniczy, kasowy, przejściowy)  Przyznawany jest przez bank do określonej wysokości  Kredytobiorca może go wykorzystywać w zmiennej wielkości i czasie  Wpływy na rachunek bieżący zmniejszają zadłużenie kredytobiorcy  Formalnie jest on krótkoterminowy, w rzeczywistości ma charakter długoterminowy  Zabezpieczenie jest często tylko tzw. Deklaracja negatywna, czyli, że kredytobiorca nie będzie korzystał z kredytów w innych bankach.

20 Dopuszczalne saldo debetowe Jego ustanowienie jest możliwe już przy otwarciu rachunku bieżącego. Limit jest ustalany indywidualnie. W miarę upływu czasu, można ubiegać o podwyższenie dopuszczalnego salda. Wysokość zależy od zdolności kredytowej klienta, obrotów na rachunku bieżącym. Przeciętny okres spłaty wynosi 30 dni.

21 Warunki ustalane w umowie o kredyt na rachunku bieżącym  Wysokość procentu, np. WIBOR + marża  Prowizja od przekroczenia limitu zadłużenia  Prowizja od maksymalnego zadłużenia w miesiącu  Prowizja od przyznanego limitu  Prowizja od niewykorzystanego limitu  Prowizja od obrotu Zwykle warunki kredytu na rachunku są indywidualnie ustalane dla różnych klientów.

22 Kredyt w rachunku obrotowym  Bank uruchamia specjalny rachunek, zwany rachunkiem kredytowym, w którym stawia do dyspozycji kredytobiorcy środki finansowe przewidziane umowa kredytową.  Korzystanie z kredytu odbywa się poprzez wydawanie bankowi dyspozycji wypłaty lub przelewu części lub całej kwoty kredytu.  Udzielany jest na podobne cele, jak kredyt na rachunku bieżącym, ale jego przeznaczeniem bywa zakup towarów, surowców, materiałów i usług, niezbędnych w bieżącej działalności.

23 Rodzaje kredytów w rachunku kredytowym Kredyt odnawialny (rewolwingowy) Kredyt nieodnawialny

24 Zabezpieczenia zwrotu kredytu

25 Zabezpieczeni a osobiste Zabezpieczeni a rzeczowe

26 Formy zabezpieczeń osobistych  Cesja wierzytelności  Gwarancja bankowa  Poręczenie według prawa cywilnego  Poręczenie wekslowe  Przystąpienie do długu  Ubezpieczenie  Weksel własny in blanco

27 Formy zabezpieczeń rzeczowych  Blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym,  Przewłaszczenie na zabezpieczenie  Zastaw według prawa cywilnego  Zastaw rejestrowy,  Kaucja,  hipoteka.

28 Czynniki, od których banki uzależniają wybór formy zabezpieczenia  Historia współpracy przedsiębiorstwa z bankiem  Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa  Płynność zabezpieczeń, które klient może zaoferować bankowi.

29 Dobrym klientom proponuje się zwykle jedna formę zabezpieczenia, która nie musi koniecznie pokrywać całości kredytu.

30 Kredyt kupiecki (handlowy, towarowy)  Gdy przedsiębiorstwo otrzymuje odroczony termin płatności przy zakupie towarów (produktów lub usług)  Z jednej strony firmy zaciągają kredyty kupieckie u swoich dostawców, a drugiej równocześnie udzielają kredytu kupieckiego swoim odbiorcom.  Zapłatą za kredyt kupiecki jest wyższa cena, (brak upustu „za płatność”)

31 Przykład  Firma „Perfekt” jest producentem artykułów spożywczych. Hurtownia „Makaron” jest jej kontrahentem. W dniu 10 lipca 2008 r. „Perfekt” sprzedała hurtowni „Makaron” słodycze za kwotę 40 000 zł.  W momencie sprzedaży wystawiła fakturę na kwotę 40 000 zł z terminem płatności, który upływa 9 sierpnia 2008 r. Płatnikiem jest firma „Makaron”. Oryginał faktury otrzymuje hurtownia „Makaron”, a kopię firma „Perfekt”.

32 Firma „Perfekt” udziela hurtowni „Makaron” miesięcznego kredytu kupieckiego Firma „Perfekt” DOSTAWCA Hurtownia „Makaron” NABYWCA Sprzedaż słodyczy – 40 000 zł 10.07.2008 Zapłata za słodycze– 40 000 zł 9.08.2008

33 Kredyt kupiecki w formie weksla handlowego własnego lub trasowanego  Prosta procedura i niski koszt emisji  Posiadacz weksla może wykorzystać go do uregulowania swojego długu – przenosząc wierzytelność wekslową na inny podmiot (indosowanie weksla lub cesja wierzytelności) – funkcja płatnicza

34 Weksel można również wykorzystać:  Do uzyskania kredytu dyskontowego (funkcja refinansowa),  W operacjach forfaitingowych (funkcja refinansowa),  W akredytywie w formie listu kredytowego (jako akcept bankowy pełni funkcje kredytową lub gwarancyjną),  Do zabezpieczenia różnych przyszłych zobowiązać (jako weksel in blanco pełni funkcję gwarancyjną)

35 Kredyt dyskontowy  Związany z wekslem  Kredyt dyskontowy to zakup weksli przed upływem ich płatności z potrąceniem procentu (dyskonta) przez bank.  Sprzedawcą weksla i kredytobiorcą jest na ogół dostawca, który prolonguję zapłatę odbiorcy towaru lub usługi, ale są należność każe sobie potwierdzić wekslem.

36 Słownik przydatnych terminów  Bank dyskontujący – bank nabywający weksel  Podawca weksla, dyskonter – osoba przenosząca prawa z weksla  Dłużnicy wekslowi

37 Rodzaje kredytów wekslowych: Dyskontowy  jest udzielany w formie wykupu (dyskonta) weksli przez bank przed terminem ich płatności. Bank w chwili przyjęcia weksla udziela kredytu kredytobiorcy, jednak kredyt ten spłacany jest nie przez kredytobiorcę ale przez głównego dłużnika wekslowego. Akceptacyjny  polega na tym, że bank zobowiązuje się do akceptowania ciągnionych na niego weksli przez osobę do tego upoważnioną przy zachowaniu wszelkich innych warunków umowy. W przypadku tego kredytu bank nie stawia do dyspozycji swego klienta środków pieniężnych, lecz tylko użycza swego podpisu. Bank w ten sposób staje się głównym dłużnikiem wekslowym zobowiązanym do wykupu tego weksla. Weksel wykupowany jest przez bank w ciężar r-ku bankowego wystawcy weksla.

38 Dyskonto  Bank dyskontując weksel nie wypłaca pełnej kwoty, ale potrąca dla siebie dyskonto.  Sposób naliczania dyskonta: D = W x P x t, D – kwota z tytułu dyskonta, W – kwota weksla, P- stopa procentowa w skali rocznej t – liczba dni do daty płatności weksla.

39 Warunki redyskontowania weksla  Termin płatności do 3 miesięcy  Wesel ma pochodzić z obrotu gospodarczego, tzn. ma być wystawiony w ramach zapłaty za towar lub usługę.  Podstawa wystawienia weksla – umowa handlowa,  Dwa tzw. Dobre podpisy – wystawcy i akceptanta mających zdolność kredytową.

40 Rodzaje dyskonta weksla  Dyskonto z prawem regresu do dyskontera  Bez prawa regresu do dyskontera

41 Spłata weksla  Po upływie terminu płatności bank przedstawia weksel do zapłaty dłużnikowi – w przypadku weksla własnego, jest to jego wystawca, a w przypadku weksla trasowanego (ciągnionego jego akceptant.  Jeżeli główny dłużnik odmówi zapłaty, to obowiązek spłaty weksla spoczywa na osobie, która złożyła weksel do banku.  Wykupienie weksla przez dłuznika oznacza spłatę kredytu dyskontowego.

42 Dyskonto weksla może odbywać się w formie  Doraźnej transakcji  W wyniku zawartej wcześniej umowy o linię kredytową na dyskonto weksli

43 Linia dyskontowa  Jest to limit kredytu dyskontowego, kwoto do wysokości której bank wykupuje weksle danego klienta.  Wyznaczany zwykle na 1 rok, ale często prolongowany.

44 Przykład  Przedsiębiorstwo XYZ sprzedało klientowi swoje produkty. W zamian za nie otrzymało weksel opiewający na kwotę 100 000 zł, którego termin płatności wynosi 90 dni.  Po upływie miesiąca przedsiębiorstwo znalazło się w sytuacji niedoboru środków finansowych potrzebnych do uregulowania bieżących zobowiązań, zdecydowało się więc złożyć do dyskonta w banku posiadany weksel.  Aktualna stopa dyskontowa posiadana przez bank wynosi 14,6%, natomiast do dnia płatności weksla zostało 60 dni.  Przy założrniu, ze bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat i prowizji, przedsiębiorstwo otrzyma od banku kwotę: 100 000 – (100 000 × 0,146 × 60/365) = 100 000 – 2 400 = 97 600

45 Pojęcie faktoringu  Faktoring – zakup przez bank (czyli faktora) należności, które powstały z tytułu dostaw i usług.  Pojęcia: faktor, faktorant.

46 Słownik przydatnych terminów  Faktorant – podmiot gospodarczy, który przekazuje faktury do faktoringu. Dostawca produktów, towarów lub usług, przysługuje mu więc wierzytelność w stosunku do dłużnika (odbiorcy towarów lub usług), która sprzedaje wyspecjalizowanej instytucji, czyli faktorowi  Faktor – bank lub inna instytucja finansowa, która nabywa faktury  Dłużnik faktoringowy – przedsiębiorca, odbiorca produktów, towarów lub usług, zobowiązany z tytułu ich nabycia do uiszczenia wierzycielowi (faktorantowi) świadczenia pieniężnego.

47 Podmioty faktoringu FAKTORANT (przedsiębiorca – dostawca towarów bądź usług) DŁUŻNIK (przedsiębiorca – odbiorca towarów bądź usług) FAKTOR (wyspecjalizowana instytucja finansowa – bank, firma faktoringowa, osoba fizyczna świadcząca zawodowo usługi faktoringowe)

48 Podstawy prawne faktoringu  Podobnie jak w wielu innych państwach Europy Zachodniej faktoring nie jest unormowany w prawie polskim osobną ustawą. Jest umową nienazwaną.  Mają do niego zastosowanie przepisy dotyczące przelewy wierzytelności. W kodeksie cywilnym są to artykuły 509- 518 k. c., art. 410 par. 2 k. c. dotyczy świadczenia nienależnego. Prawo do zawierania umów faktoringu wynika z 353 par. 2, który mówi o swobodzie zawierania umów.  W bankach podstawą dla działalności faktoringowej jest art. 5 ust. 2, punkt 5 prawa bankowego, który obrót wierzytelności określa jako czynność bankową subiektywną. W związku z tym, że istotną częścią faktoringu jest przelew wierzytelności maja do niego zastosowanie przepisy dotyczące takiego przelewu.

49 Przykład 1  Firma „Perfekt” jest producentem artykułów spożywczych. Hurtownia „Makaron” jest jej kontrahentem. W dniu 10 lipca 2008 r. „Perfekt” sprzedała hurtowni „Makaron” słodycze za kwotę 40 000 zł.  W momencie sprzedaży wystawiła fakturę na kwotę 40 000 zł z terminem płatności, który upływa 9 sierpnia 2008 r. Płatnikiem jest firma „Makaron”. Orginał faktury otrzymuje hurtownia „Makaron”, a kopię firma „Perfekt”.

50  Firma „Perfekt” zaniosła kopię faktury do Banku „Faktoria”, który świadczy usługi faktoringu.  Bank wykupił wierzytelność potwierdzoną fakturą płacąc 39 700 zł.

51 Schemat transakcji handlowej bez udziału faktoringu Firma „Perfekt” DOSTAWCA Hurtownia „Makaron” NABYWCA Sprzedaż słodyczy – 40 000 zł 10.07.2008 Zapłata za słodycze– 40 000 zł 9.08.2008

52 Schemat transakcji handlowej z udziałem faktoringu Firma „Perfekt” DOSTAWCA Hurtownia „Makaron” NABYWCA 10.07.2008 Sprzedaż słodyczy (40 000 zł) 9.08.2008 Zapłata za towar (40 000 zł) Bank „Faktoria” FAKTOR 11.07.2008 Sprzedaż wierzytelności (40 000 zł) 11.07.2008 Zapłata za kupioną wierzytelność (39 700 zł)

53 Istota transakcji sprowadza się do tego, że faktor nabywa od przedsiębiorców (faktorantów) za określaną cenę wierzytelności przysługujące im w stosunku do dłużników oraz świadczy dodatkowe usługi na ich rzecz.

54 Funkcje faktoringu  Finansowa – bank zaliczkuje posiadaną należność.  Przejęcia ryzyka – bank przejmuje na siebie pełne ryzyko związane z ewentualną niewypłacalnością wierzyciela. (Może się zdarzyć, ze bank zachowuje sobie prawo do obciążenia zwrotnego w przypadku niezapłacenia należności przez płatnika – nie przejmuje wtedy ryzyka).  Usługowa – przejęcia przez bank funkcji technicznych, tj. wystawianie rachunku, upomnienia, itp.

55 Korzyści z faktoringu dla przedsiębiorstw  Likwidacja wierzytelności z jej zamianą na gotówkę,  Regulowanie gotówką należności klienta z jego dostawcami w zamian za lepsze warunki – poprawa konkurencyjności faktoranta  Stosowanie tańszych metod finansowania.

56 Podstawowe efekty, jakie może wywołać korzystanie przez przedsiębiorstwo z funkcji finansowej faktoringu to:  Zwiększenie gotówki w firmie bez wzrostu zadłużenia. W ramach aktywów następuje zamiana wierzytelności w firmie na gotówkę przed terminem jej płatności.  Niewielkie zmniejszenie sumy bilansowej na skutek ponoszenia kosztów finansowych, którymi są opłaty na rzecz faktora.  Uwolniona gotówka może być przez firmę wykorzystana na dowolny cel. Jeżeli zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań to spowoduje zwiększenie stopnia samofinansowania i poprawę wskaźników płynności firmy.  Poprawa ratingu przedsiębiorstwa, które korzystając z faktoringu zwiększa stopień samofinansowania, staje się bardziej wiarygodne w oczach kontrahentów i inwestorów.

57 Podstawowe efekty dla przedsiębiorstwa, jakie daje korzystanie z funkcji administracyjnej, czyli outsourcingu zarządzania należnościami  Racjonalizacja działalności – możliwość koncentrowania się na podstawowym biznesie,  Obniżenie kosztów administracyjnych – tym bardziej widoczne im większa część należności jest obsługiwana przez faktora, najbardziej uwidoczni się wówczas, gdy wszystkie należności przedsiębiorstwa będą zarządzane przez faktora.  Zmiana struktury kosztów – niższy udział kosztów stałych, wyższy udział kosztów zmiennych,  Zmniejszenie ryzyka współpracy z niesolidnym kontrahentem – korzystanie z know-how faktora

58 Podstawowe efekty dla przedsiębiorstwa, jakie daje korzystanie z funkcji administracyjnej, czyli outsourcingu zarządzania należnościami  Poprawa jakości zarządzania należnościami (efekt dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań i korzystanie z doświadczeń faktora – lepszy ratig i wizerunek firmy)  Większe zdysyplinowanie dla dłużników – obniżenie kosztów finansowych, budowa wizerunku firmy dbającej o nalezności.

59 Podstawowe efekty dla faktoranta wynikające z funkcji zabezpieczającej faktoringu  Całkowite lub częściowe pozbycie się ryzyka kredytowania kontrahentów  Poprawa ratingu  Poprawa bezpieczeństwa prowadzonej dzialalności

60 Koszty faktoringu  Opłata faktoringowa – przeznaczona na koszty prowadzenia księgowości dłużników i koszty postępowania upominawczego,  Odsetki debetowe – naliczane od momentu zakupu wierzytelności do jej spłaty,  Oplata za przejęcie ryzyka przez bank.  Zwykle: 10-20% wartości na pokrycie ewentualnej obniżki zapłaty za towar jako zastaw.

61 Kryteria podziału transakcji faktoringowych

62 Rodzaje faktoringu zgodnie z kryterium umiejscowienia ryzyka

63 Elefekty faktoringu pełnego, niepełnego, mieszanego

64 Przykład 2 Firma X zdecydowała się odsprzedać w ramach faktoringu niepełnego wierzytelność o łącznej kwocie brutto 1000 PLN. Termin płatności należności przez dłużnika ma nadejść za 60 dni. Bank, w którym złożono faktury oferuje następujące warunki:  Wypłacana zaliczka = 80%wierzytelności  Prowizja przygotowawcza = 0,3% wierzytelności,  Prowizja za przejęcie ryzyka = 0,7% wierzytelności

65  Stopa procentowa odsetek = stawka WIBOR 1M + marża banku ponad stopę bazową; odsetki są naliczane od wypłaconej zaliczki za cały okres finansowania, płatne z góry  Marża banku ponad stopę bazową (na podstawie oceny zdolności płatniczej dłużnika) = 2,2%  Marża za dodatkowe usługi świadczone w ramach umowy faktoringowej = 0,5% wierzytelności

66 Aktualny poziom stawki WIBOR 1M wynosi 4,8%. Jeżeli firma X zaakceptuje warunki oferowane przez bank, to w ciągu 24 godzin od momentu podpisania umowy faktor przeleje na rachunek bankowy tej firmy kwotę zaliczki wynoszącą 800 PLN (pomniejszoną o odsetki, prowizje i marże). Reszta wierzytelności trafi rachunek faktoranta (jeśli dłużnik będzie wypłacalny)po ściągnięciu wierzytelności przez bank.

67 Łączny koszt faktoringu wyniesie: 1.Prowizje = suma prowizji z wierzytelności = (0,3% + 0,7%) × 1000 PLN =10 PLN; 2.Odsetki = roczna nominalna stopa procentowa × okres × zaliczka = [(4,8% + 2,2%) × (60/360) ×800 PLN] = 9,33 PLN 3.Marża = 0,5% × 1000 PLN = 5 PLN. Łączne koszty faktoringu wyniosą 24,33 PLN. Do kasy faktoranta (zakładając, że dłużnik zapłaci) trafi ostatecznie kwota 975,67 PLN (1000 PLN – 24,33 PLN)

68 Rodzaje faktoringu według kryterium zapłaty za przelaną wierzytelność

69 Efekty faktoringu przyśpieszonego, zaliczkowego, wymagalnościowego

70 Rodzaje faktoringu według momentu zawiadomienia dłużnika o przelewie wierzytelności

71 Efekty faktoringu jawnego, tajnego i półjawnego

72 Rodzaje faktoringu zgodnie z kryterium zasięgu terytorialnego

73 Forfaiting – odmiana faktoringu  Zakup przez bank długoterminowych należności z tytułu transakcji eksportowych.  Przy forfaitingu jest wykluczony regres faktora w stosunku do klienta sprzedającego należności.  Wymagane na ogół zabezpieczenie należności to weksel z gwarancja bankową.

74 Efekty faktoringu krajowego i międzynarodowego

75 Rodzaje faktoringu zgodnie z kryterium sposobu komunikacji

76 Efekty faktoringu tradycyjnego i e-faktoringu

77 Specjalne formy faktoringu – meta-faktorin i faktoring powierniczy  W obu formach występuje dodatkowy podmiot, którym jest bank faktoranta  Faktorant zawiera umowę faktoringu ze swoim bankiem, który następnie zawiera umowę z faktorem  Przy meta-faktoringu faktor i bank faktoranta dzielą się między sobą ryzykiem transakcji.  Przy faktoringu powierniczym ryzyko transakcji obciąża bank faktoranta, a nie faktora. Faktor wykonuje jedynie usługi faktoringowe i dokonuje inkasa.

78 Efekty meta-faktoringu i faktoringu powierniczego

79 Specjalne formy faktoringu – faktoring zmodyfikowany i faktoring agencyjny  W transakcjach faktoringu zmodyfikowanego faktor powierza faktorantowi zwrotne administrowanie wierzytelnościami i tylko je nadzoruje oraz przejmuje ryzyko wypłacalności dłużnika.  W transakcjach faktoringu agencyjnego faktor tylko finansuje wierzytelności i nie zarządza nimi.

80 Efekty faktoringu zmodyfikowanego i agencyjnego

81 Specjalne formy faktoringu – faktoring zobowiązany  Faktoring zobowiązany oznacza długookresową współpracę Między nabywcą produktów, towarów lub usług zwanym klientem faktoringowym (dłużnikiem faktoringowym) Oraz wyspecjalizowana instytucją, zwaną faktorem  w ramach, której dochodzi do wstępowania w prawa wierzyciela faktora

82 Podmioty transakcji faktoringu zobowiązanego (odwrotnego)  Faktor – instytucja finansowa, która wchodzi w prawa dotychczasowego wierzyciela  Klient faktoringowy (dłużnik faktoringowy) – podmiot, który jest zobowiązany do dokonania płatności za nabyte produkty, towary lub usługi  Dotychczasowy wierzyciel - dostawca produktów, towarów bądź usług, który jest spłacany przez faktora w terminie płatności wierzytelności wynikającym z faktury

83 Schemat faktoringu odwrotnego Sprzedaż produktów, towarów, usług Płatność za produkty, towary, usługi Zobowiązania faktoranta zostają przejęte przez faktora Po otrzymaniu Zapłaty za sprzedane produkty faktorant spłaca firmę faktoringową WIERZYCIEL (przedsiębiorca – dostawca towarów bądź usług) DŁUŻNIK - FAKTORANT (przedsiębiorca – odbiorca towarów bądź usług) FAKTOR (wyspecjalizowana instytucja finansowa – bank, firma faktoringowa, osoba fizyczna świadcząca zawodowo usługi faktoringowe)

84 Efekty faktoringu zobowiązaniowego (odwrotnego)

85 Efekty faktoringu zobowiązaniowego dla klienta faktoringowego  Poprawa płynności w firmie klienta faktoringowego (dodatkowy kredyt udzielony przez faktora – przesuniecie terminu płatności zobowiązania)  Wydłużenie okresu spłaty zobowiązań  Środki uzyskane od faktora mogą służyć do finansowania kolejnych zakupów, czyli finansowanie zapasów  Nie ma konieczności przedstawiania zabezpieczeń rzeczowych (zabezpieczeniem uzyskania dodatkowego kredytu jest weksel i pełnomocnictwo do rachunku)

86 Specjalne formy faktoringu – faktoring zamówieniowy  Faktoring zamówieniowy oznacza długookresową współpracę Miedzy przedsiębiorcom, który otrzymuje zamówienia na dostawę produktów, towarów lub wykonanie usług, zwanym faktorantem Oraz wyspecjalizowana instytucja faktoringową, zwaną faktorem  W ramach której dochodzi do przelewu z faktoranta na faktora wierzytelności przyszłych jeszcze nieistniejących, wynikających z zamówień, kredytowania faktoranta przez faktora do momentu powstania wierzytelności, a następnie przelewu wierzytelności już istniejących z faktoranta na faktora i świadczeniu usług przez faktora na rzecz faktoranta związanych z przelewami wierzytelności i usług dodatkowych,

87 Efekty faktoringu zamówieniowego

88 Elementy umowy faktoringu (standardowej)  Zobowiązanie przedsiębiorstwa do przekazania faktorowi określonych należności,  Zobowiązanie przedsiębiorstwa, ze przekaże swoim kontrahentom informację o przelaniu środków na konto faktora,  Przeniesienie na faktora praw do zabezpieczeń związanych z roszczeniami przekazywanymi faktorowi,  Wyłączenie prawa regresu faktora wobe3c przedsiębiorstwa w przypadku, gdy dłużnik nie dokona spłaty w terminie,  Określenie relacji sum wypłacanych przedsiębiorstwu do nominalnej wartości nabywanych wierzytelności.

89 Kredyt bankowy a faktoring

90 Rynek faktoringu w Polsce  48 mld zł - obroty podmiotów działających na rynku faktoringowym w 2008 r.  56% wzrost obrotów w porównaniu z 2007 r.

91 Podmioty rynku faktoringu w Polsce  Kilkanaście banków, np. BGŻ, Millennium, ING Bank Śląski  12 podmiotów zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów  Kilkanaście mniejszych firm

92 Dwie tendencje w zakresie spektrum produktowego 1.Istotny wzrost udziału faktoringu pełnego – w 2008 r. stanowił on 51% wszystkich transakcji, a w 2003 - niecałe 30%. 2.Rozwój faktoringu odwróconego

93 Perspektywy rozwoju faktoringu  PZF szacuje wzrost rynku o 10%, inne źródła – do 30%. Przyczynami niższych niż w ubiegłych latach prognoz jest: Gorsza koniunktura gospodarcza spowodowana kryzysem Ograniczone źródła pozyskania kapitału finansowego przez oferentów na rynku

94 Ćwiczenie Jakie są wady i zalety różnych form finansowania?

95 Wady i zalety kredytu

96 Wady i zalety kredytu kupieckiego

97 Wady i zalety dyskonta weksli

98 Wady i zalety faktoringu

99 Podsumowanie: A jeżeli firma nie może skorzystać z wymienionych źródeł finansowania działalności …


Pobierz ppt "Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google