Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo zawsze związane jest z brakiem zagrożeń, czy to rzeczywistych, czy potencjalnych. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z fundamentalnych potrzeb.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo zawsze związane jest z brakiem zagrożeń, czy to rzeczywistych, czy potencjalnych. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z fundamentalnych potrzeb."— Zapis prezentacji:

1 MATERIAŁY POMONICZE NA KONKURS: „OBRONA CYWILNA I OCHRONA ZDROWIA I ŻYCIA DLA UCZNIÓW KLAS 4-5”

2 Bezpieczeństwo zawsze związane jest z brakiem zagrożeń, czy to rzeczywistych, czy potencjalnych. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z fundamentalnych potrzeb człowieka. Zagrożenie to sytuacja negatywnie wpływająca na nasze bezpieczeństwo, powodująca zanik lub utratę poczucia bezpieczeństwa związanego z życiem, zdrowiem, warunkami egzystencji czy też posiadanym mieniem.

3 Hierarchia potrzeb w ujęciu Maslowa ma postać piramidy
Hierarchia potrzeb w ujęciu Maslowa ma postać piramidy. Zgodnie z jego twierdzeniem ludzkie potrzeby są zaspokajane stopniowo. Człowiek zaspokaja potrzeby wyższego rzędu (znajdujące się wyżej w strukturze piramidy), po uprzednim zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu (znajdujących się bliżej podstawy). Oznacza to, że człowiek stawia przed sobą wyższe cele i ma większe aspiracje, jeśli zaspokoi najpierw swoje podstawowe potrzeby.

4 Ratowanie życia i zdrowia ludzkiego w Polsce W Polsce, zgodnie z Ustawą z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratowanie życia i zdrowia ludzkiego odbywa się na trzech poziomach:

5 Numery alarmowe Wezwanie służb ratunkowych określa się jako czynność, którą powinien wykonać każdy z nas, widząc osobę potrzebującą pomocy. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym w art. 4 stwierdza, że każdy „kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”. Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie Unii Europejskiej. Służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Kierowanie połączeń na numer alarmowy 112 jest bezpłatne (zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych) i można go wybrać nawet w telefonie komórkowym bez karty SIM. Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, takimi jak: pożary, wypadki drogowe, kradzieże i włamania, użycie przemocy, rozpoznanie osoby poszukiwanej przez policję, nagła utrata przytomności, zatrzymanie krążenia i oddechu, inne nagłe sytuacje zagrażające zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

6 NUMERY ALARMOWE UCZNIU ZAPAMIETAJ!!!

7 Wzywanie służb ratunkowych Po wybraniu jednego z numerów alarmowych zgłoszenie zostaje skierowane do najbliższego centrum powiadamiania ratunkowego (CPR) lub wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego (WCPR) albo do jednostki straży pożarnej lub policji właściwej ze względu na miejsce, z którego dzwonisz. Wzywając służby ratunkowe: mów spokojnie – pamiętaj, że osoba przyjmująca wezwanie musi cię zrozumieć, powiedz, gdzie nastąpiło zdarzenie, poinformuj, co się stało, krótko opisz zdarzenie lub sytuację, podaj swoje imię, nazwisko i numer telefonu, odpowiadaj ściśle na pytania dyspozytora, po podaniu wszystkich informacji nie rozłączaj się pierwszy, poczekaj, aż zrobi to dyspozytor.

8 Podstawowe znaczenie dla przeżycia osób poszkodowanych ma pierwsza pomoc, w ramach której m.in. alarmujemy podmioty ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom poszkodowanym. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, udzielają one kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podejmują medyczne czynności ratunkowe. Kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielają ratownicy pełniący służbę w policji, straży pożarnej lub osoby pracujące w takich organizacjach, jak WOPR, GOPR, TOPR, itp. Medyczne czynności ratunkowe są podejmowane przez zespoły ratownictwa medycznego (w tym specjalistyczne i podstawowe) oraz zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego, w których pracują lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego z nas, za jej nieudzielenie grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. W pierwszej pomocy najważniejszy jest czas opisywany jako „złota godzina” i „platynowe minuty”.

9 RESUSCYTACJA Resuscytacja to zespół czynności, na które składa się uciskanie klatki piersiowej i sztuczne oddychanie. Wykonujemy je zawsze, gdy poszkodowany nie reaguje i nie oddycha lub oddycha nieprawidłowo. Stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechów ratowniczych wynosi 30:2. 1. Uciskanie klatki piersiowej wykonujemy układając ręce na środku klatki piersiowej i uciskając ją na głębokość przynajmniej 5 cm ale nie więcej niż 6 cm z częstotliwością co najmniej 100, ale nie więcej niż 120 uciśnięć na minutę. 2. Sztuczne oddychanie wykonujemy obejmując szczelnie swoimi ustami usta osoby poszkodowanej, wykonując wdech trwający ok. 1 sekundy (jak przy normalnym oddychaniu). 3. Resuscytacja będzie najskuteczniejsza, jeżeli połączymy uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi. Ale, jeżeli z jakiś powodów nie chcesz wykonywać sztucznego oddychania, możesz wykonywać sam masaż serca. 4. Prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową należy korzystać ze środków ochrony osobistej – rękawiczek jednorazowych i maseczek do sztucznego oddychania (chust twarzowych). 5. Resuscytację należy prowadzić do przyjazdu służb ratunkowych, opadnięcia z sił lub gdy poszkodowany zacznie reagować: poruszy się, otworzy oczy i zacznie prawidłowo oddychać.

10 Nagłe zatrzymanie krążenia
Do nagłego zatrzymania krążenia (NZK) dochodzi z bardzo wielu przyczyn, wśród których wymienić można: zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, zatrucie, zator tętniczy. Objawami mogącymi wskazywać na zaburzenia krążenia i oddychania są: utrata przytomności, oddech płytki, rzadki (rzadszy niż 2 razy na 10 sekund) lub jego brak, sinica. Najpoważniejszymi skutkami takich zaburzeń mogą być natomiast nieodwracalne zmiany w mózgu spowodowane długim okresem niedotlenienia (powyżej 3–5 min) oraz śmierć. Jedynym skutecznym sposobem zapobieżenia im (w warunkach nieambulatoryjnych) jest natychmiastowe przystąpienie do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, prowadzonej w cyklach po 30 uciśnięć i 2 oddechy.

11 ZAPAMIETAJ!!

12 Ostrzeganie i Alarmowanie
Jednym z najistotniejszych elementów w strukturze bezpieczeństwa każdego państwa jest system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu To m.in. dzięki niemu możliwe jest sprawne i skuteczne reagowanie. W Rzeczypospolitej Polskiej system ten zdefiniowano w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach. Sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze są przekazywane z wykorzystaniem środków alarmowych

13

14 Zasady postępowania po ogłoszeniu oraz po odwołaniu alarmu lub komunikatu ostrzegawczego
Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze są przekazywane ludności cywilnej, aby mogła ona w odpowiedni sposób zareagować na zbliżające się zagrożenie. W związku z tym po ich ogłoszeniu (a także po odwołaniu) należy zastosować się do kliku fundamentalnych zasad postępowania. Przede wszystkim nie można poddać się lękowi i panice – stanom naturalnym w sytuacji poczucia zagrożenia i niepewności. Należy unikać przekazywania niesprawdzonych informacji, pochodzących z niepewnych i przypadkowych źródeł, myśleć w racjonalny sposób, działać stanowczo i zdecydowanie, a przede wszystkim nie ulegać presji otoczenia. Ponadto, aby przeciwdziałać lękowi i panice, należy: przejąć inicjatywę i zorganizować działanie (akcję ratowniczą, pomoc, wsparcie); dokonać podziału obowiązków, angażując wszystkich zebranych; informować i wyjaśniać w celu przekonania mieszkańców do zaplanowanego działania, stosując przy tym mocne, praktyczne i racjonalne argumenty.

15 Obrona cywilna To system, którego cel stanowi ochrona ludności, zakładów pracy jak i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Głównymi przyczynami powstania obrony cywilnej na świecie były ataki przy użyciu broni chemicznej oraz zmasowane bombardowania większych miast podczas I wojny światowej, które uświadomiły społeczeństwu, że skutki działań wojennych są odczuwane nie tylko przez regularne armie, ale także ludność cywilną.

16 SYMBOL Międzynarodowym znakiem graficznym obrony cywilnej jest niebieski trójkąt na pomarańczowym tle, nie dotykający wierzchołkami skraju tła. Co ciekawe: Mienie oznaczone tym znakiem (w Polsce np. pojazdy Państwowej Straży Pożarnej) nie podlega konfiskacie przez obce wojska w czasie wojny na mocy norm prawa międzynarodowego.

17 Światowy Dzień Obrony Cywilnej
Święto obchodzone corocznie 1 marca, ustanowione przez zgromadzenie ogólne Międzynarodowej Organizacji Obrony w 1990 roku. Obchody Dnia mają dwa cele: - podkreślenie znaczenia obrony cywilnej i podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat: samoobrony, zapobiegania i gotowości działania w razie wypadków i katastrof na świecie, - uznanie wysiłku, ofiary i dokonań wszystkich krajowych służb odpowiedzialnych za zwalczanie klęsk żywiołowych.

18 Struktura i obowiązki obrony cywilnej w Polsce
Szefowie Obrony Cywilnej na poziomie gminy, powiatu i województwa opracowują i opiniują tzw. plany obrony cywilnej, które są najważniejszą instrukcją dla władz cywilnych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludności. Szefem Obrony Cywilnej na poziomie województwa jest wojewoda, na poziomie powiatu lub miasta na prawach powiatu – starosta lub prezydent miasta, na poziomie gminy – wójt, burmistrz, prezydent miasta. Struktura i obowiązki obrony cywilnej w Polsce Służba w strukturach Obrony Cywilnej Kraju jest obowiązkiem obywatela RP, na mocy Ustawy o powszechnym obowiązku obronnym z 21 listopada Odbywa się ona na zasadach zbliżonych do służby wojskowej. Może być zarządzona jako służba zastępcza. Organizacją obrony cywilnej w Polsce zajmuje się Obrona Cywilna Kraju.

19 Struktura i organizacja obrony cywilnej
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, którego powołuje premier. Do obowiązków Szefa Obrony Cywilnej Kraju należą: przygotowywanie projektów założeń i zasad działania obrony cywilnej; ustalanie ogólnych zasad realizacji zadań obrony cywilnej; koordynowanie określonych przedsięwzięć oraz sprawowanie kontroli nad realizacją przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego zadań obrony cywilnej; sprawowanie nadzoru nad odbywaniem służby w obronie cywilnej.

20 Cele i zadania obrony cywilnej:
Funkcjonowanie obrony cywilnej (OC) w Polsce reguluje wielokrotnie nowelizowana Ustawa z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony. Zgodnie z jej regulacjami obrona cywilna ma na celu: - ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury; - ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny; współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

21 Zadania obrony cywilnej można ogólnie podzielić na: zadania w czasie pokoju i w czasie wojny.

22

23 Zadania obrony cywilnej w czasie wojny:
Ewakuacja ludności, Organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych, Pomaganie w organizowaniu i ratowaniu żywności i dóbr niezbędnych do przetrwania, Pomaganie w odbudowie i naprawie ujęć wody pitnej, Eliminacja skażeń, Wyposażenie ludzi w środki ochronne, oferowanie noclegów, zaopatrzenia, Udzielanie podstawowej opieki medycznej,

24 Międzynarodowe aspekty funkcjonowania obrony cywilnej
Najważniejszym dokumentem prawa międzynarodowego odnoszącym się do obrony cywilnej jest Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r. o ochronie ofiar wojny. Protokół ten został sporządzony w Genewie 8 czerwca 1977 r., Rzeczpospolita Polska przyjęła go 19 września 1991r. Zgodnie z treścią tego dokumentu określenie „obrona cywilna” oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

25 Protokół przedstawia również katalog podstawowych zadań obrony cywilnej
Są to: - służba ostrzegawcza, - ewakuacja, - przygotowanie i organizowanie schronów, - obsługa środków zaciemnienia, - ratownictwo, - udzielanie pomocy medycznej wraz z pierwszą pomocą oraz opieką religijną, - walka z pożarami, - wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych, - odkażanie i inne podobne działania ochronne, - dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia, - doraźna pomoc w celu przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami, - doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, - doraźne grzebanie zmarłych, - pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania, - dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne do wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

26 Ochrona ludności to: - działania administracji publicznej
- działania indywidualne, zmierzające do zabezpieczenia życia i zdrowia osób oraz ich mienia. Ponadto celami ochrony ludności są również: - utrzymanie sprzyjających warunków środowiskowych, - pomoc socjalna i psychologiczna osobom poszkodowanym, - osłona prawna poszkodowanych, - edukacja. Dzięki edukacji człowiek ma szansę pozyskać wiedzę i nabyć umiejętności, które mogą okazać się przydatne w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych (także przed tymi wydarzeniami i bezpośrednio po nich).

27 Pierwszą organizacją w Polsce, która wypełniała funkcje związane z ochroną ludności i obroną cywilną, był powstały w 1922 r. Obywatelski Komitet Obrony Przeciwgazowej (OKOP). Choć jego głównym celem było wybudowanie gmachu Instytutu Badawczego Broni Chemicznej z zebranych funduszy społecznych, to tak naprawdę OKOP zasłynął z działań podejmowanych na rzecz przygotowania ludności cywilnej do ochrony przed skutkami ewentualnego konfliktu zbrojnego.

28 Podstawowymi instytucjami zajmującymi się ochroną ludności są organy administracji publicznej. Ich zadania są związane z czterema fazami zarządzania kryzysowego – zapobieganiem, przygotowaniem, reagowaniem oraz odbudową.

29 W pierwszej kolejności zadania z zakresu ochrony ludności wykonują w Polsce: a.) państwowe służby ratownicze (np. Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne); b.) organizacje ratownicze i humanitarne o charakterze społecznym (m.in. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż); c.) służby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. Policja, straż gminna).

30 Choć ochrona ludności jest zasadniczym zadaniem instytucji publicznych, to jednak niektóre działania z nią związane mają również charakter indywidualny. Należą do nich np.: poznanie i przyswojenie zasad ewakuacji, np. podczas praktycznych ćwiczeń z organizacji i warunków ewakuacji z budynków użyteczności publicznej (np. szkół, centrów handlowych); poznanie sygnałów alarmowych i ostrzegawczych oraz zasad zachowania w razie ogłoszenia alarmu; posiadanie indywidualnych środków ochrony przed skażeniami; poznanie zasad zabezpieczenia własnego mienia; poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy (np. w szkole lub przygotowując się do egzaminu na prawo jazdy); przeciwdziałanie zagrożeniom, które może przejawiać się np. sprzątaniem po sobie w lesie, w celu niedopuszczenia do pożaru. Ochrona ludności polega również na podejmowaniu działań prawnych. Należy do nich np. ratyfikowanie umów międzynarodowych, które konstytuują istotne zasady i bronią żywotnych interesów obywateli.

31 Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca to międzynarodowa organizacja humanitarna stworzona aby chronić ludzkie zdrowie i życie, zapewniać szacunek dla istoty ludzkiej, a także by łagodzić i zapobiegać ludzkiemu cierpieniu, odrzucając jednocześnie jakąkolwiek dyskryminację, np. ze względu na narodowość, rasę, przynależność klasową, przekonania religijne czy polityczne.

32 24 czerwca 1859 r. rozegrała się dramatyczna bitwa pod Solferino, pomiędzy armią cesarstwa Austrii a armią włoską, wspomaganą przez armię francuską. Świadkiem tej bitwy był Henry Dunant, który wstrząśnięty widokiem rannych, napisał książkę Wspomnienie Solferino. Opisał w niej swoje przeżycia oraz obraz tego, co zobaczył. Ponadto przedstawił również propozycję powołania dodatkowej służby medycznej, której celem miało być niesienie pomocy rannym w czasie wojny. Zasugerował powołanie narodowych stowarzyszeń, które w czasie pokoju przygotowywałyby wolontariuszy do realizacji zadań związanych z pomocą rannym. Jego postulatem było również uznanie rannych oraz ich opiekunów za osoby neutralne nawet na polu walki. Był to początek Ruchu Czerwonego Krzyża, który znany jest dzisiaj jako Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

33 Podstawowe zasady, którymi kieruje się Ruch: - humanitaryzm – postawa szacunku dla człowieka, jego godności i praw, kultywowanie człowieczeństwa oraz ochrona życia i zdrowia ludzkiego; - bezstronność – niepodleganie jakimkolwiek uprzedzeniom, niesienie pomocy cierpiącym bez względu na ich narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną, przekonania polityczne itp.; - neutralność – nieopowiadanie się po żadnej ze stron w sporze, nieingerowanie w sprawy skonfliktowanych stron; - niezależność – zachowanie samodzielności w podejmowaniu decyzji i działań w zgodzie z prawem, niepodporządkowanych interesom żadnej grupy społecznej, politycznej, wojskowej, religijnej lub innej; - dobrowolność – działanie bez przymusu, wynikające z dobrej woli, bez chęci osiągnięcia jakichkolwiek korzyści; - jedność – w każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca, które jest otwarte dla wszystkich i obejmuje swą działalnością obszar całego kraju; - powszechność – prawo i obowiązek niesienia pomocy wszystkim i wszędzie.

34 Źródła: https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_cywilna https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Obrony_Cywilnej https://www.google.pl/search?q=fazy+zarzadzania+kryzysowego&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5i52f1b3MAhVE_ywKHdmvA3MQ_AUIBygB&biw=1280&bih=662#imgrc=6XVG4_m-ai89BM%3A


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo zawsze związane jest z brakiem zagrożeń, czy to rzeczywistych, czy potencjalnych. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z fundamentalnych potrzeb."

Podobne prezentacje


Reklamy Google