Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady dofinansowania projektów w ramach osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem działania 2.6.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady dofinansowania projektów w ramach osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem działania 2.6."— Zapis prezentacji:

1 Zasady dofinansowania projektów w ramach osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Barbara Jesionowska Wydział Zarządzania RPO

2 Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Charakter konkursu: otwarty Termin naboru: od dnia 09.05.2011 r. w sposób ciągły do osiągnięcia 130% alokacji Kwota przeznaczona na konkurs: 4 755 019,00 EURO (18 897 872,01 PLN) Maksymalny udział środków EFRR w wydatkach kwalifikowanych: do 70% (państwowe jednostki budżetowe - 100%)

3 Typy beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz ich związki i stowarzyszenia, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, jednostki sprawujące nadzór lub zarządzające obszarami chronionymi, organizacje pozarządowe, ośrodki edukacji ekologicznej.

4 Cel działania: Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz kształtowanie postaw ekologicznych. Przykładowe rodzaje projektów: 1.Projekty z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych, 2.Projekty z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej, 3.Projekty z zakresu udrażniania korytarzy ekologicznych (np. budowa przejść dla zwierząt, powstawanie zadrzewień śródpolnych, zapewnienie odpowiedniej ilości oczek wodnych, likwidacja progów i stopni wodnych, renaturyzacja lasów, zarośli i siedlisk nadrzecznych itp.), 4.Projekty z zakresu edukacji ekologicznej w tym budowa/przebudowa lub wyposażenie centrów edukacji ekologicznej, budowa ścieżek dydaktycznych, punktów, wież widokowych, tablice informacyjne (wszystkie projekty związane z kształtowaniem postaw ekologicznych),

5 Przykładowe rodzaje projektów- cd: 5.Projekty z zakresu wzbogacania składu gatunkowego drzewostanów (m.in. eliminacja monokultur), 6.Kampanie promocyjne i informacyjne oraz imprezy masowe o charakterze regionalnym i lokalnym dotyczące ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego, 7.Opracowanie planów ochrony/planów zadań ochronnych.

6 Maksymalna/minimalna wartość projektu Maksymalna wartość projektu w przypadku projektów z zakresu udrażniania korytarzy ekologicznych – poniżej 2 mln PLN. Maksymalna wartość projektu w przypadku projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, edukacji ekologicznej, różnorodności gatunkowej, opracowania planów ochrony/planów zadań ochronnych – poniżej 400 tys. PLN. Maksymalna wartość projektu w przypadku projektów z zakresu kampanii promocyjnych i informacyjnych oraz imprez masowych o charakterze regionalnym i lokalnym - poniżej 2 mln PLN. W ramach konkursu nie przewiduje się minimalnej wartości projektu.

7 Konkursy w ramach działań 2.6 i 6.1 - podstawowe różnice

8 Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze Charakter konkursu: zamknięty Termin naboru: od dnia 09.05.2011 r. do dnia 20.05.2011 r. Kwota przeznaczona na konkurs: 5 765 095,00 EURO (22 856 295,64 PLN) Maksymalny udział środków EFRR w wydatkach kwalifikowanych: do 60%

9 Podstawowe różnice pomiędzy ogłoszonymi konkursami Cel: Dz.2.6 - wsparcie czynnej i biernej ochrony przyrody, wsparcie edukacji ekologicznej, promocja ochrony przyrody, kształtowanie postaw ekologicznych Dz.6.1 - zwiększenie ilości turystów, udostępnianie walorów przyrodniczych przy jednoczesnej ochronie i zabezpieczeniu obiektów dziedzictwa przyrodniczego przed zagrożeniami, dostosowanie w/w obiektów do celów turystycznych, promowanie walorów przyrodniczych wśród turystów poprzez umożliwienie dostępu do tych walorów Uwaga: W ramach działania 6.1 nie można realizować projektów dotyczących ścieżek dydaktycznych. W przypadku podobnie brzmiących typów projektów (np. budowa wież widokowych) kwalifikujemy projekt do danego działania wg. głównego celu, któremu ma służyć inwestycja, tj.: - do działania 2.6 - jeśli inwestycja ma służyć celom edukacyjnym lub ochronie siedlisk lub gatunków, - do działania 6.1 - jeśli inwestycja ma służyć celom turystycznym.

10 Działanie 2.6Działanie 6.1 1.Projekty z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych, 2.Projekty z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej, 3.Projekty z zakresu udrażniania korytarzy ekologicznych (np. budowa przejść dla zwierząt, powstawanie zadrzewień śródpolnych, zapewnienie odpowiedniej ilości oczek wodnych, likwidacja progów i stopni wodnych, renaturyzacja lasów, zarośli i siedlisk nadrzecznych itp.), 4.Projekty z zakresu edukacji ekologicznej w tym budowa/przebudowa lub wyposażenie centrów edukacji ekologicznej, budowa ścieżek dydaktycznych, punktów, wież widokowych, tablice informacyjne (wszystkie projekty związane z kształtowaniem postaw ekologicznych), 5.Projekty z zakresu wzbogacania składu gatunkowego drzewostanów (m.in. eliminacja monokultur), 6.Kampanie promocyjne i informacyjne oraz imprezy masowe o charakterze regionalnym i lokalnym dotyczące ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego, 7.Opracowanie planów ochrony/planów zadań ochronnych. 1.Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rewaloryzacji i udostępniania obszarów chronionych obejmujące budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury kierunkującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca na obszarach cennych przyrodniczo m.in.: szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, szlaki piesze, punkty rekreacyjne wzdłuż szlaków, pomosty komunikacyjne, platformy widokowe, wieże obserwacyjne, parkingi przy atrakcjach i obiektach turystycznych, 2.Wykonanie i przebudowa schronów kajakowych i rowerowych (wyłącznie na obszarach chronionych z tytułu ustawy o ochronie przyrody), 3.Stworzenie punktów widokowych (wyłącznie na obszarach chronionych z tytułu ustawy o ochronie przyrody).

11 Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: www.mojregion.eu w zakładce: Dz. 2.6 - Regionalny Program Operacyjny Konkursy Ogłoszenia Oś priorytetowa 2

12 Dziękuję za uwagę! Departament Polityki Regionalnej ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 www.mojregion.eu


Pobierz ppt "Zasady dofinansowania projektów w ramach osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem działania 2.6."

Podobne prezentacje


Reklamy Google