Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Pożarników Polskich Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym SEVESO III Budowa i praktyczne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Pożarników Polskich Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym SEVESO III Budowa i praktyczne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Pożarników Polskich Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym SEVESO III Budowa i praktyczne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Program Zapobiegania Awariom i Raport o Bezpieczeństwie w aspekcie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Analiza zmian w ZDR i ZZR w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Marian Matuzik Brenna, maj 2016 r.

2 Co było pierwsze jajko czy kura? Program Zapobiegania Awariom jest kluczowym dokumentem zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Winien w swych zapisach przedstawiać cele i metody realizacji „polityki bezpieczeństwa” – Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w zakładzie. PZA art. 251 Art. 251. 1. Prowadzący ZZR lub ZDR sporządza program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, zwany dalej "programem zapobiegania awariom - PZA. 2. Prowadzący ZZR lub ZDR wdraża PZA za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem. 3. PZA uwzględnia zagrożenia awariami przemysłowymi i złożoność organizacji w zakładzie. 4. PZA zawiera: 1)ogólne cele i zasady działania prowadzącego zakład; 2)wskazanie zadań i odpowiedzialności kierownictwa zakładu, w zakresie kontroli zagrożeń awariami przemysłowymi oraz zapewnienia odpowiedniego do zagrożeń poziomu ochrony ludzi i środowiska; 3)określenie prawdopodobieństwa zagrożenia awarią przemysłową; 4)zasady zapobiegania awarii przemysłowej w celu poprawy bezpieczeństwa; 5)zasady zwalczania skutków awarii przemysłowej; 6)określenie sposobów ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska w przypadku jej zaistnienia; 7)określenie częstotliwości przeprowadzania analiz programu zapobiegania awariom w celu oceny jego aktualności i skuteczności. Brenna, maj 2016 r.

3 PZA art. 251 ćd. 5. Prowadzący ZZR lub ZDR przedkłada PZA właściwemu organowi PSP oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w następujących terminach: 1)co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia zakładu nowego lub jego części; 2)roku od dnia zaliczenia zakładu innego do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku. Terminy a kpa 6. PZA podlega zmianom, jeżeli potrzebę zmiany uzasadniają względy bezpieczeństwa wynikające ze zmiany stanu faktycznego, postępu naukowo-technicznego lub analizy zaistniałych awarii przemysłowych. 7. PZA podlega, co najmniej raz na 5 lat, analizie i uzasadnionym zmianom. 8. Jeżeli prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku nie dokonuje zmian, o których mowa w ust. 6 i 7, właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej wzywa do zmiany programu zapobiegania awariom, wyznaczając termin dokonania zmian. Brenna, maj 2016 r.

4 System Zarządzania Bezpieczeństwem art. 252 Art. 252. 1. Prowadzący ZZR lub ZDR jest obowiązany do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem ( SZB ) gwarantującego odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem. Bezpieczeństwo Procesowe – dekalog: 1.Nie ma instalacji procesowych nie stwarzających ryzyka ( „każdy pies może ugryźć choćby raz” ). 2.Być pokornym w ocenie bezpieczeństwa. 3.Pracować zespołowo. 4.Uczyć się na błędach innych. 5.Wiedza i doświadczenie to podstawa sukcesu. 6.Bezpieczeństwo jest jednością. 7.Bezpieczeństwo musu mieć wartość biznesową. 8.Można przewidzieć i zapobiec każdej awarii. 9.Bezpieczeństwo przed produkcją. 10.Sprawdzać i wątpić. Miejsce dokumentacji bezpieczeństwa w systemie zarządzania zakładem. Rozrost dokumentacji systemu 2. SZB uwzględnia zagrożenia awariami przemysłowymi i złożoność organizacji w zakładzie oraz jest oparty na ocenie ryzyka. np. sposób budowy RoB 3. SZB obejmuje strukturę organizacyjną, zakres odpowiedzialności, procedury, procesy oraz zasoby konieczne do określenia oraz wdrożenia programu zapobiegania awariom. Brenna, maj 2016 r.

5 Ćd System Zarządzania Bezpieczeństwem art. 252 Art. 252. 4. W systemie zarządzania bezpieczeństwem należy uwzględnić: 1)określenie, na wszystkich poziomach organizacji, obowiązków pracowników odpowiedzialnych za działania na wypadek awarii przemysłowej, a także środków podjętych w celu uświadomienia potrzeby ciągłego doskonalenia; Ustalić i określić grupy: Najwyższe kierownictwo – np. decyzja o przekazaniu informacji na zewnątrz Średni szczebel kierowniczy – prowadzenie działań w I etapie, organizacja akcji Część pracowników np. UR – działania techniczne, wyłączenie źródeł zasilania Pozostali – oddalenie względnie ewakuacja 2)określenie programu szkoleniowego oraz zapewnienie szkoleń dla pracowników, o których mowa w pkt 1, oraz dla innych osób pracujących w zakładzie, w tym podwykonawców; Najlepiej dołożyć do okresowych szkoleń BHP 3)funkcjonowanie mechanizmów umożliwiających systematyczną analizę zagrożeń awarią przemysłową oraz prawdopodobieństwa jej wystąpienia; Wszelkiego rodzaju Komisje np. BHP, Bezpieczeństwa Technicznego, rola kierowników, technologów. 4)instrukcje bezpiecznego funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna, przewidziane dla normalnej eksploatacji instalacji, a także konserwacji i czasowych przerw w ruchu; Sposób realizacji planów remontu Brenna, maj 2016 r.

6 Ćd System Zarządzania Bezpieczeństwem art. 252 Art. 252. 4. W systemie zarządzania bezpieczeństwem należy uwzględnić: 5)instrukcje sposobu postępowania w razie konieczności dokonania zmian w procesie przemysłowym; ( PRZYKŁAD ) kto ocenia ? 6)systematyczną analizę przewidywanych sytuacji mogących prowadzić do awarii przemysłowych; 7)Prowadzenie, z uwzględnieniem najlepszych dostępnych praktyk, monitoringu funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna, umożliwiającego podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku wystąpienia zjawisk stanowiących odstępstwo od normalnej eksploatacji instalacji, w tym związanych ze zużyciem instalacji i korozją jej elementów; System organizacyjny i techniczny monitorowania 8)systematyczną ocenę PZA i SZB, prowadzoną z punktu widzenia ich aktualności i skuteczności ze wskazaniem sposobu jej dokumentowania i zatwierdzania; np..audyty wewnętrzny i zewnętrzny 9)analizę wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego - w przypadku zakładu o dużym ryzyku. Wnioski z ćwiczeń WPOR i ZPOR. Zmiany jak coś ulega zmianie w zakładzie Brenna, maj 2016 r.

7 Ćd System Zarządzania Bezpieczeństwem art. 252 ust.4 pkt 5 5)instrukcje sposobu postępowania w razie konieczności dokonania zmian w procesie przemysłowym; Brenna, maj 2016 r. Lp.ParametrKryteria I.Prawno – organizacyjne I. 1Własność firmyZmiana właściciela firmy I. 2FirmaZmiana firmy I. 3Struktura organizacyjnaZmiana struktury organizacyjnej I. 4Prowadzący lub Kierujący ZakłademZmiana osoby Prowadzącej lub kierującej Zakładem I. 5Inne ……………………………. II.Substancje niebezpieczne II. 1Rodzaj substancjiWprowadzenie do procesu nowej substancji II. 2Ilość substancjiZmiana ilości używanej substancji II. 3Własności fizyko-chemiczneZmiana własności w stosunku do karty charakterystyki II. 4Sposób postępowania Zmiana sposobu postępowania z substancją w stosunku do danych zawartych w RoB, WPOR i instrukcjach technologicznych II. 5Inne …………………………….

8 Ćd System Zarządzania Bezpieczeństwem art. 252 ust.4 pkt 5 5)instrukcje sposobu postępowania w razie konieczności dokonania zmian w procesie przemysłowym; Brenna, maj 2016 r. Lp.ParametrKryteria III. Zmiana procesów technologicznych i produkcji III. 1Rodzaj produktuWprowadzenie nowego produktu III. 2Ilość produktuZmiana ilości dotychczasowego produktu III. 3Zmiana procesu technologicznego Zmiana procesu technologicznego w stosunku do danych zawartych w RoB, WPOR i Instrukcjach technologicznych III. 4 Zmiana monitoringu technologicznego Zmiana monitoringu technologicznego w stosunku do danych zawartych w RoB, WPOR i Instrukcjach technologicznych III. 5Inne …………………………….

9 Ćd System Zarządzania Bezpieczeństwem art. 252 ust.4 pkt 5 5)instrukcje sposobu postępowania w razie konieczności dokonania zmian w procesie przemysłowym; Brenna, maj 2016 r. Lp.ParametrKryteria IV.Ochrona przeciwpożarowa IV. 1System zabezpieczenia ppoż. Zmiana systemów zabezpieczeń ppoż. w stosunku do danych zawartych w RoB, WPOR oraz Instrukcjach technologicznych wraz z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. IV. 2 Zmiana monitoringu technologicznego w tym monitorowania zagrożeń Zmiana sposobu monitorowania w stosunku do danych zawartych w RoB, WPOR oraz Instrukcjach technologicznych wraz z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. IV. 3Zmiana procesu technologicznego Zmiana procesu technologicznego w stosunku do danych zawartych w RoB, WPOR oraz Instrukcjach technologicznych wraz z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. IV. 4 Zmiany organizacyjno – techniczne mające wpływ na szybkość i skuteczność podejmowanych działań ratowniczo – gaśniczych Zmiany w zakresie ilości, wyposażenia i sposobów postępowania Zakładowej Straży Pożarnej w stosunku do danych zawartych w RoB, WPOR oraz Instrukcjach technologicznych wraz z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. IV. 5Inne …………………………….

10 Ćd System Zarządzania Bezpieczeństwem art. 252 ust.4 pkt 5 5)instrukcje sposobu postępowania w razie konieczności dokonania zmian w procesie przemysłowym; Brenna, maj 2016 r. Lp.ParametrKryteria V. Emisja substancji do powietrza i wód V. 1Nowy emitor. Wprowadzenie nowego emitora w stosunku do pozwolenia zintegrowanego V. 2Wielkość emisji Przekroczenie wielkości emisji w stosunku do pozwolenia zintegrowanego V. 3Nowe substancje Wprowadzenie nowej substancji w stosunku do określonych w pozwoleniu zintegrowanym V. 4Parametry emitorów Zmiana parametrów emitorów (włącznie z zastąpieniem emitora niezorganizowanego emitorem zorganizowanym) w stosunku do pozwolenia zintegrowanego V. 5Urządzenia ochronne Zastosowanie nowych urządzeń ochronnych lub zmiana parametrów urządzeń istniejących V. 6Inne …………………………….

11 Ćd System Zarządzania Bezpieczeństwem art. 252 ust.4 pkt 5 5)instrukcje sposobu postępowania w razie konieczności dokonania zmian w procesie przemysłowym; Brenna, maj 2016 r. Lp.ParametrKryteria VI.Emisja hałasu do środowiska VI. 1Nowy emitor hałasu. Wprowadzenie nowego emitora hałasu w stosunku do pozwolenia zintegrowanego o mocy akustycznej ≥ 85 dB (A) VI. 2Parametry emitorówZmiana parametrów emitorów VI. 3Inne ……………………………. VII.Postępowanie z odpadami VII. 1Nowy rodzaj odpadu. Wprowadzenie nowego rodzaju odpadu w stosunku do pozwolenia zintegrowanego VII. 2Ilość odpadu wytworzonego Przekroczenie wielkości wytwarzania odpadu w stosunku do pozwolenia zintegrowanego VII. 3Postępowanie z odpadem Wprowadzenie zmiany w transportowaniu, magazynowaniu i przekazywaniu odpadu w stosunku do pozwolenia zintegrowanego VII. 4Inne …………………………….

12 ZDR Raport o bezpieczeństwie art. 253 Art. 253. 1. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do opracowania raportu o bezpieczeństwie. 2. Raport o bezpieczeństwie powinien wykazać, że: 1)prowadzący zakład o dużym ryzyku jest przygotowany do stosowania programu zapobiegania awariom i do zwalczania awarii przemysłowych; 2)zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 252; 3)zostały przeanalizowane możliwości wystąpienia awarii przemysłowej i podjęto środki konieczne do zapobieżenia im; 4)zostały zachowane zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowego projektowania, wykonania i utrzymywania instalacji, w tym magazynów, urządzeń, z wyłączeniem środków transportu, i infrastruktury, związanej z działaniem mogącym powodować ryzyko wystąpienia awarii; 5) (168) został opracowany wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy oraz dostarczono komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego; 6) (169) zawarto w nim niezbędne informacje dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego. Brenna, maj 2016 r.

13 ZDR Raport o bezpieczeństwie art. 253 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23.02.2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku / Dz. U. 2016.287 / z dnia 07.03.2016 r. Wejście w życie 14 dni od daty opublikowania 07.03.2016 r. § 2. 1. Raport o bezpieczeństwie sporządza się w postaci papierowej. 2. Dopuszcza się sporządzenie RoB w uzgodnieniu z KW PSP i WIOŚ postaci elektronicznej. § 3. W raporcie o bezpieczeństwie zamieszcza się: 1) …… ; 2) opis instalacji zakładu, w których występują lub mogą wystąpić substancje niebezpieczne, wymienione w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 250 ustawy …. Art. 250. 1. Prowadzący ZZR lub ZDR obowiązany jest obowiązany do zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej. 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać następujące dane: 6)rodzaj i ilość substancji niebezpiecznej, w tym składowanej substancji niebezpiecznej, uwzględnianych przy zaliczaniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku oraz charakterystykę fizykochemiczną, pożarową i toksyczną tych substancji. WNIOSEK ???? Brenna, maj 2016 r.

14 Błędy w Raportach o bezpieczeństwie 1.Niechęć do zmian – stare ( ale zatwierdzone dokumenty ). 2.Wąż w kieszeni. 3.Brak konsekwencji – zmiany na dobre. 4.Brak logiki w procesie analitycznym. 5.Brak spójności RoB i PZA 6.Nie kupujcie kota w worku Brenna, maj 2016 r.

15 ZDR Raport o bezpieczeństwie ćd art. 254 Art. 254. (170) 1. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do przedłożenia raportu o bezpieczeństwie komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w następujących terminach: 1)co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia zakładu nowego lub jego części; 2)2 lat od dnia zaliczenia zakładu innego do zakładu o dużym ryzyku. 2. Prowadzący zakład o dużym ryzyku wnosi opłatę za zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie i opłatę za zatwierdzenie zmian w raporcie o bezpieczeństwie zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 i 1358). Lepiej wcześniej niż 30 dni bo terminy z KPA Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U.2015.783 ze zm. /. Załącznik pkt. 14 Wymagane przepisami ochrony środowiska: 14.1 Zatwierdzenie Rob = 1069 zł; 14.2 Zmiany w RoB = 214 zł. Brenna, maj 2016 r.

16 ZDR Raport o bezpieczeństwie ćd art. 256 Art. 256. (172) 1. Prowadzący zakład o dużym ryzyku, co najmniej raz na 5 lat, dokonuje analizy raportu o bezpieczeństwie i wprowadza w nim uzasadnione zmiany. 2. Prowadzący zakład o dużym ryzyku zmienia raport o bezpieczeństwie, jeżeli: 1)potrzebę zmiany uzasadniają względy bezpieczeństwa wynikające ze zmiany stanu faktycznego, postępu naukowo-technicznego lub analizy zaistniałych awarii przemysłowych, z uwzględnieniem awarii przemysłowych, które wystąpiły w danym zakładzie, oraz, jeżeli jest to zasadne, zdarzeń mogących prowadzić do awarii przemysłowej; 2)wynika to z analizy realizacji lub przećwiczenia wewnętrznego lub zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. 3. Jeżeli prowadzący zakład o dużym ryzyku nie dokonuje zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w drodze decyzji, wzywa do zmiany raportu o bezpieczeństwie, wyznaczając termin dokonania zmian oraz przedłożenia zmienionego raportu lub jego zmienionej części. Brenna, maj 2016 r.

17 Zmiany ZZR art. 255 ust. 1; art. 258 ust. 1 i następne: Art. 255. (171) 1. Prowadzący ZZR może uruchomić zakład lub jego część albo dokonać zmiany, o której mowa w art. 258 ust. 1, po pozytywnym zaopiniowaniu przez KP/KM PSP PZA albo zmian tego programu. Art. 258. (174) 1. Prowadzący ZZR,przed dokonaniem zmian w zakładzie, instalacji, w tym w magazynie, procesie przemysłowym lub zmian rodzaju, właściwości lub ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową lub zaliczenie zakładu do ZDR jest obowiązany do przeprowadzenia analizy zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, PZA oraz SZB i wprowadzenia w nich, w razie potrzeby, zmian. 2. Przed dokonaniem zmian, o których mowa w ust. 1, prowadzący ZZR, z uwzględnieniem art. 255 ust. 1, jest obowiązany do przedłożenia KP/KM PSP zmienionych: zgłoszenia oraz programu zapobiegania awariom. 3. Prowadzący ZZR przekazuje również zmienione: zgłoszenie i PZA o których mowa w ust. 2, do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Brenna, maj 2016 r.

18 Zmiany ZDR art. 255 ust. 2; art. 257 ust. 1 i następne: Art. 255. (171) 2. Prowadzący ZDR może uruchomić zakład lub jego część albo dokonać zmiany, o której mowa w art. 257 ust. 1, po pozytywnym zaopiniowaniu przez KW PSP PZA i WPOR albo ich zmian oraz po zatwierdzeniu przez ten organ RoB albo zmian tego raportu. Art. 257. (173) 1. Prowadzący ZDR przed dokonaniem zmian w zakładzie, instalacji, w tym w magazynie, procesie przemysłowym lub zmian rodzaju, właściwości lub ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową lub zaliczenie zakładu do ZZR, jest obowiązany do przeprowadzenia analizy zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, PZA, SZB, RoB i WPOR i wprowadzenia w nich, w razie potrzeby, zmian. 2. Przed dokonaniem zmian, o których mowa w ust. 1, prowadzący ZDR, z uwzględnieniem art. 255 ust. 2, jest obowiązany do przedłożenia KW PSP zmienionych: zgłoszenia, PZA, RoB oraz WPOR. 3. Prowadzący ZDR przekazuje również zmienione: zgłoszenie, program zapobiegania awariom i raport o bezpieczeństwie, o których mowa w ust. 2, do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Brenna, maj 2016 r.

19 WPOR art. 260 : Art. 260. 1. W celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej opracowuje się WPOR. 2. Plany operacyjno-ratownicze zawierają w szczególności: 1)zakładane działania służące ograniczeniu skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska; 2)propozycje metod i środków służących ochronie ludzi i środowiska przed skutkami awarii przemysłowej; 3)informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i o działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, przedstawianą społeczeństwu i właściwym organom PSP, wojewodzie, WIOŚ, regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, staroście, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta; Nie ma znaczenia czy skutki wychodzą poza zakład 4) wskazanie sposobów usunięcia skutków awarii przemysłowej i przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego, a w przypadku gdy nie jest to możliwe sposobów usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska; 5)wskazanie sposobów zapobiegania transgranicznym skutkom awarii przemysłowej. 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać WPOR i ZPOR kierując się potrzebą zapewnienia jednolitych zasad planowania ratowniczego. CZEKAMY Brenna, maj 2016 r.

20 WPOR ćd. art. 261 : ( Informacja z ćwiczeń PSP i Zakład ) Art. 261. 1. Prowadzący ZDR jest obowiązany do: 1)opracowania WPOR, a w razie zagrożenia awarią przemysłową lub jej wystąpienia - do niezwłocznego przystąpienia do jego realizacji; 2)dostarczenia KW PSP, informacji niezbędnych do opracowania ZPOR, z uwzględnieniem transgranicznych skutków awarii przemysłowych; 3) (178) pokrycia kosztów opracowania i zmiany zewnętrznego planu operacyjno- ratowniczego. 2. (179) Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do przedłożenia KW PSP WPOR w następujących terminach: 1)co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia zakładu nowego lub jego części; 2)2 lat od dnia zaliczenia zakładu innego do zakładu o dużym ryzyku. 2a. (180) Prowadzący ZDR jest obowiązany do dostarczenia KW PSP informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w następujących terminach: 1)co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia zakładu nowego lub jego części; 2)2 lat od dnia zaliczenia zakładu innego do zakładu o dużym ryzyku. 3. Prowadzący ZDR jest obowiązany do przeprowadzania analizy i przećwiczenia realizacji WPOR co najmniej raz na 3 lata, w celu jego aktualizacji i dokonania w nim uzasadnionych zmian; w szczególności należy brać pod uwagę zmiany wprowadzone w instalacji, w sposobie funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, stan wiedzy dotyczącej zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków awarii przemysłowej, a także postęp naukowo-techniczny. Brenna, maj 2016 r.

21 WPOR ćd. art. 261 : Art. 261. 4. Prowadzący ZDR niezwłocznie zawiadamia KW PSP oraz WIOŚ o przeprowadzonej analizie WPOR i o jej rezultatach. 5. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do: 1) (181) dostarczania informacji, co najmniej raz na 5 lat, na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowych jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, podmiotom leczniczym oraz obiektom określonym w wykazie zamieszczonym w WPOR zakładu, o którym mowa w art. 260 ust. 1, oraz innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami tych awarii, oraz udostępniania tych informacji społeczeństwu oraz zakładom sąsiednim; 2)weryfikowania informacji, o których mowa w pkt 1, co najmniej raz na 3 lata i, gdy jest to konieczne, ich uaktualniania, w szczególności w przypadku dokonania zmian, o których mowa w art. 257 ust. 1. 6. Obowiązki określone w ust. 5 realizuje się przez: 1)udostępnienie informacji na stronie internetowej zakładu; 2)ogłoszenie informacji w siedzibie zakładu; 3)przekazywanie informacji wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na lokalizację zakładu; 4)poinformowanie, w szczególności w formie pisemnej lub elektronicznej, jednostek, podmiotów oraz instytucji, o których mowa w ust. 5 pkt 1, o udostępnieniu, ogłoszeniu i przekazaniu informacji w sposób, o którym mowa w pkt 1-3. 7. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 5 pkt 1, podaje je do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. 8. Informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 1, powinny być zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. Brenna, maj 2016 r.

22 Informacje dla społeczeństwa art. 261a ( cały nowy ): Art. 261a. (182) 1. Prowadzący ZZR lub ZDR jest obowiązany do podania do publicznej wiadomości: 1)oznaczenia prowadzącego zakład; 2)potwierdzenia, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom; 3)opisu działalności zakładu; 4)charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do ZZR lub ZDR, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują; 5)informacji dotyczących sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami PSP. 2. Prowadzący ZDR podaje również do publicznej wiadomości: 1)informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie; 2)informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii. 3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2: 1)udostępnia się na stronie internetowej zakładu w formie zrozumiałej dla przeciętnego odbiorcy; 2)są stale dostępne i zgodne ze stanem faktycznym. Brenna, maj 2016 r.

23 Art. 262. Prowadzący ZDR zapewnia możliwość udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie WPOR, pracownikom zakładu, w szczególności narażonym bezpośrednio na skutki awarii przemysłowej oraz pełniącym funkcję społecznych inspektorów pracy lub przedstawicielom związków zawodowych odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz, w razie potrzeby, również podmiotom zewnętrznym wykonującym prace na terenie zakładu. Art. 263. Prowadzący ZDR jest obowiązany do dostarczenia KW PSP oraz WIOŚ wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu, a także do corocznego aktualizowania wykazu, według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do końca stycznia roku następnego ( w praktyce data stempla pocztowego ). Art. 264. Prowadzący ZZR lub ZDR jest obowiązany do: 1)natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie właściwego organu PSP oraz WIOŚ ; 2)niezwłocznego przekazania organom, o których mowa w pkt 1, informacji: a)o okolicznościach awarii przemysłowej, b)o niebezpiecznych substancjach związanych z awarią przemysłową, c)umożliwiających dokonanie oceny skutków awarii przemysłowej dla ludzi, mienia i środowiska, d)o podjętych działaniach ratunkowych, a także działaniach mających na celu ograniczenie skutków awarii przemysłowej i zapobieżenie jej powtórzeniu się; 3)stałej aktualizacji informacji, o których mowa w pkt 2, odpowiednio do zmiany sytuacji. Brenna, maj 2016 r.

24 Rozdział 3 Obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową ( w większości nowe regulacje ). Art. 264a. (185) 1. Właściwy organ PSP opiniuje PZA lub zmiany PZA, o których mowa w art. 251 ust. 6 i 7, art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1. 2. PZA lub zmiany PZA uznaje się za pozytywnie zaopiniowane, jeżeli w terminie 30 dni od dnia ich złożenia organ, o którym mowa w ust. 1, nie wniesie do nich sprzeciwu, w drodze decyzji. Art. 264b. (186) KW PSP, w drodze decyzji, po uzyskaniu opinii WIOŚ, zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia RoB lub zmian RoB, o których mowa w art. 256 ust. 1 i 2 i art. 257 ust. 1. Art. 264c. (187) 1. KW PSP opiniuje WPOR lub zmiany WPOR, o których mowa w art. 257 ust. 1 i art. 261 ust. 3. 2. WPOR lub zmiany WPOR uznaje się za pozytywnie zaopiniowane, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ich złożenia organ, o którym mowa w ust. 1, nie wniesie do nich sprzeciwu, w drodze decyzji. Brenna, maj 2016 r.

25 Rozdział 3 Obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową ( w większości nowe regulacje ). Art. 264d. (188) 1. KW PSP, na podstawie informacji podanych przez prowadzących zakłady w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 250 ust. 1, PZA, RoB lub wyników kontroli ustala, w drodze decyzji, grupy zakładów, których zlokalizowanie względem siebie może spowodować efekt domina. 2. W skład grupy zakładów, o której mowa w ust. 1, mogą wchodzić ZZR, ZDR oraz zakłady niebędące ZZR i ZDR. 3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, KW PSP nakłada na prowadzących zakłady obowiązki: 1)wzajemnej wymiany informacji, które pozwolą na uwzględnienie w PZA, RoB i w WPOR zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia awarii przemysłowej lub zwiększenia skutków jej wystąpienia; 2)dostarczenia informacji niezbędnych do sporządzenia ZPOR oraz do opracowywania informacji o zagrożeniach awariami przemysłowymi w ZZR lub ZDR i przewidywanych środkach bezpieczeństwa; 3)współpracy w zakresie informowania społeczeństwa i zakładów sąsiednich. 4. W przypadku gdy KW PSP posiada informacje, o których mowa w art. 250 ust. 2 pkt 7, udostępnia je prowadzącym zakłady, o których mowa w ust. 1. Brenna, maj 2016 r.

26 Informacje udostępniane przez organy Art. 267. (191) 1. Właściwe organy PSP na swoich stronach podmiotowych w BIP udostępniają: 1)informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach; 2)informacje o przyjętych ZPOR lub ich zmianach; 3)informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1; 4)informacje o pozytywnie zaopiniowanych PZA, 5)informacje o kontrolach planowych w terenie; 6)informacje o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie ZPOR - na 30 dni przed jego przyjęciem; 7)informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ( ograniczenie treści informacji ) oraz art. 264d ust. 1 ( domino ); 8)instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii; 9)informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym corocznie, wykazu substancji niebezpiecznych znajdujących się w ZDR; 10)uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia ZPOR. 2. KW PSP, co najmniej raz na 3 lata, dokonuje analizy dokumentów zawierających informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8 i art. 264d ust. 3 pkt 2, co do ich zgodności z wymogami bezpieczeństwa oraz aktualności, a w razie potrzeby wprowadza w nich odpowiednie zmiany. Brenna, maj 2016 r.

27 Informacje udostępniane przez organy Art. 267a. (192) 1. Informacje otrzymane przez właściwe organy w związku z realizacją obowiązków, o których mowa w art. 250 ust. 1 i 9, art. 251 ust. 5, art. 254 ust. 1 oraz art. 261 ust. 1 pkt 1 i 2, podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 2. W przypadku gdy prowadzący ZZR lub ZDR, realizując obowiązki, o których mowa w ust. 1, złożył wniosek, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wniosek ten uznaje się za uzasadniony, jeżeli w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania właściwy organ PSP, po uprzednim uzyskaniu opinii WIOŚ, nie zgłosi do niego sprzeciwu, w drodze decyzji. 3. Prowadzący ZZR lub ZDR, po uznaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, za uzasadniony, przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi PSP oraz WIOŚ, informacje, o których mowa w ust. 1, w postaci nietechnicznego streszczenia. 4. Właściwy organ PSP lub WIOŚ może udostępnić wszystkie przedłożone mu informacje w przypadku: 1)niezłożenia przez prowadzącego zakład wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub 2)nieprzedłożenia streszczenia, o którym mowa w ust. 3. USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz.U.2013.1235 ). Rozdział 2 Odmowa udostępniania informacji Art. 16. 1. Organ administracji nie udostępnia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli informacje dotyczą: 7)informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania; Brenna, maj 2016 r.

28 Ćd. Obowiązki organów: Art. 268. (193) Właściwe organy PSP, w razie wystąpienia awarii przemysłowej w ZZR lub ZDR, są obowiązane do: 1)podjęcia działań operacyjno-ratowniczych we współpracy z prowadzącym zakład; 2) (194) zebrania informacji niezbędnych do dokonania analizy awarii przemysłowych i sformułowania zaleceń dla prowadzącego zakład; 3)sprawdzenia, czy prowadzący zakład podjął wszystkie konieczne środki zaradcze; 4)opracowania zaleceń dotyczących zastosowania w przyszłości określonych środków zapobiegawczych; 5)sprawdzenia, czy prowadzący zakład wdrożył zalecenia właściwego organu PSP. Art. 268a. Organy administracji publicznej oraz podmioty wymienione w ZPOR, w razie wystąpienia awarii przemysłowej, są obowiązane do poinformowania o jej wystąpieniu osób narażonych na jej skutki. Brenna, maj 2016 r.

29 Ćd. Obowiązki organów – czynności kontrolno – rozpoznawcze ( nowy ): Art. 269. (196) 1. Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania awarii przemysłowej, obejmujące wszystkie działania, w tym kontrole w terenie, kontrole zastosowanych w zakładzie środków, systemów i raportów oraz dokumentów dotyczących działań następczych, a także działania niebędące kontrolą w terenie, prowadzi właściwy organ PSP. 2. Czynności kontrolno-rozpoznawcze w terenie prowadzą: 1)w ZZR – KP/ KM PSP; 2)w ZDR – KP/ KM PSP z udziałem osób upoważnionych do kontroli przez KW PSP. 3. W ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzi się kontrole planowe w terenie: 1)co najmniej raz na 3 lata - w zakładach o zwiększonym ryzyku; 2)co najmniej raz w roku - w zakładach o dużym ryzyku. Po przedstawieniu nowych dokumentów kontrole po 01.06.2016 r. Małopolska 4. Kontrole planowe w terenie, o których mowa w ust. 3, prowadzi się zgodnie z rocznym planem kontroli, który uwzględnia: 1)ogólną ocenę znaczących zagadnień dotyczących bezpieczeństwa; 2)obszar objęty planem kontroli; 3)wykaz zakładów, o którym mowa w art. 269a ust. 3; 4)wykaz grup zakładów, o których mowa w art. 264d ust. 1; 5)wykaz zakładów, dla których potencjalne zewnętrzne zagrożenia mogą zwiększyć ryzyko lub pogłębić skutki awarii przemysłowej; 6)procedury przeprowadzania kontroli planowych z uwzględnieniem opracowania programów kontroli planowych; 7)procedury przeprowadzania kontroli pozaplanowych; 8)postanowienia dotyczące wspólnej kontroli organów, o których mowa w art. 269a ust. 2. Brenna, maj 2016 r.

30 Ćd. Obowiązki organów – czynności kontrolno – rozpoznawcze ( nowy ): Art. 269. (196) 5. Właściwy organ PSP na podstawie rocznego planu kontroli sporządza programy kontroli planowych, obejmujące częstotliwość kontroli w terenie dla ZZR i ZDR. 6. Właściwy organ PSP może odstąpić od przeprowadzenia kontroli planowej w terenie, o której mowa w ust. 3, żeli z uzgodnionego pomiędzy KW PSP a WIOŚ wykazu, o którym mowa w art. 269a ust. 3, wynika, że WIOŚ zaplanował kontrolę danego zakładu ujętego w tym wykazie. 7. W terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli na terenie ZZR lub ZDR, która wykazała istotne naruszenie w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania awarii przemysłowej, przeprowadza się powtórną kontrolę. 8. Niezależnie od kontroli planowych w terenie, o których mowa w ust. 3, przeprowadza się kontrole pozaplanowe, w celu jak najszybszego zbadania skarg i wniosków o interwencje, wystąpienia awarii przemysłowej oraz stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania awarii przemysłowej. Brenna, maj 2016 r.

31 Ćd. Obowiązki organów – czynności kontrolno – rozpoznawcze ( nowy ): Art. 269a. (197) 1. Kontrole w terenie w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania awarii przemysłowej prowadzi się w celu ustalenia spełnienia wymogów bezpieczeństwa, a w szczególności w celu ustalenia, czy: 1)podjęto środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej; 2)zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej w zakładzie i poza jego granicami, uwzględniając skutki transgraniczne; 3)dane zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 250 ust. 1, PZA, RoB, WPOR oraz informacje niezbędne do opracowania ZPOR, przedkładane właściwym organom PSP, są rzetelne i odzwierciedlają faktyczny stan bezpieczeństwa w zakładzie; 4)udostępniono społeczeństwu informacje, o których mowa w art. 261a ust. 1 i 2. 2. Właściwe organy PSP i WIOŚ mogą prowadzić wspólnie kontrole w terenie w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania awarii przemysłowej. W przypadku prowadzenia kontroli wspólnej nie stosuje się przepisu art. 82 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, chyba że jest prowadzona kontrola przedsiębiorcy przez inny organ kontroli. 3. KW PSP oraz WIOŚ, w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego przeprowadzenie w terenie planowych kontroli zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku, sporządzają, w uzgodnieniu, wykaz kontrolowanych zakładów. 4. W przypadku planowania przez organy, o których mowa w ust. 2, wspólnych kontroli ZZR i ZDR, wykaz, o którym mowa w ust. 3, zawiera również wskazanie organu, który powiadomi pisemnie prowadzącego zakład o takiej kontroli co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli. Brenna, maj 2016 r.

32 Tytuł VI Odpowiedzialność w ochronie środowiska. Dział I odpowiedzialność cywilna: Art. 322. Do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Art. 323. 1. Każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża szkoda lub została mu wyrządzona szkoda, może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za to zagrożenie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji lub urządzeń zabezpieczających przed zagrożeniem lub naruszeniem; w razie gdy jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może on żądać zaprzestania działalności powodującej to zagrożenie lub naruszenie. 2. Jeżeli zagrożenie lub naruszenie dotyczy środowiska jako dobra wspólnego, z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, a także organizacja ekologiczna. Art. 324. W razie wyrządzenia szkody przez zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku art. 435 § 1 Kodeksu cywilnego stosuje się niezależnie od tego, czy zakład ten jest wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody. Dział II Odpowiedzialność karna: Art. 351. 1. Kto eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. 2. Tej samej karze podlega ten, kto eksploatuje instalację bez wniesienia wymaganego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 187. Art. 352. Kto, zauważywszy wystąpienie awarii, nie zawiadomi o tym niezwłocznie osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, czym narusza obowiązek określony w art. 245 ust. 1, podlega karze grzywny. Brenna, maj 2016 r.

33 Tytuł VI Odpowiedzialność w ochronie środowiska - ćd. Dział II Odpowiedzialność karna: Art. 351. 1. Kto eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. 2. Tej samej karze podlega ten, kto eksploatuje instalację bez wniesienia wymaganego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 187. Art. 352. Kto, zauważywszy wystąpienie awarii, nie zawiadomi o tym niezwłocznie osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, czym narusza obowiązek określony w art. 245 ust. 1, podlega karze grzywny. Art. 354. (243) Kto, prowadząc ( istotna zmiana treści ): 1)ZZR, nie wypełnia obowiązków określonych w art. 250 ust. 1, 4, 5, 8 i 9, art. 251 ust. 1, 5-8, art. 252 ust. 1, art. 258, art. 261a ust. 1 lub art. 264, 2)ZDR ryzyku, nie wypełnia obowiązków określonych w art. 250 ust. 1, 4, 5, 8 i 9, art. 251 ust. 1, 5-8, art. 252 ust. 1, art. 253 ust. 1, art. 254 ust. 1, art. 256, art. 257, art. 261 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2-5, art. 261a ust. 1 i 2, art. 262, art. 263 lub art. 264 podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. Art. 355. (244) Kto, prowadząc ZZR,wbrew art. 255 ust. 1 uruchamia zakład lub jego część albo dokonuje zmiany, o której mowa w art. 258 ust. 1, bez pozytywnego zaopiniowania przez KP/KM PSP PZA albo zmian tego programu, 2)ZDR, wbrew art. 255 ust. 2 uruchamia zakład lub jego część albo dokonuje zmiany, o której mowa w art. 257 ust. 1, bez pozytywnego zaopiniowania przez KW PSP PZA, i WPOR albo ich zmian lub zatwierdzenia przez ten organ RoB albo zmian tego raportu podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. Art. 358. Kto nie dopełnia obowiązków nałożonych decyzją wydaną na podstawie art. 264d ust. 1 ( domino ), podlega karze grzywny. Brenna, maj 2016 r.

34 Tytuł VI Odpowiedzialność w ochronie środowiska - Dział III Odpowiedzialność administracyjna: Art. 373. 1. (251) Właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej w razie naruszenia przez prowadzącego zakład przepisów art. 248-264: 1)może wydać decyzję nakazującą usunięcie w określonym terminie stwierdzonych uchybień lub 2)wydaje decyzję wstrzymującą uruchomienie albo użytkowanie zakładu, instalacji, w tym magazynu lub jakiejkolwiek ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej. 2. Decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 3. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, określa się termin wstrzymania działalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska jej zakończenia. Brenna, maj 2016 r.

35 Zmiany ustawa o Państwowej Straży Pożarnej – Rozdział 4 czynności kontrolno – rozpoznawcze art. 23 Art. 23. 1. W celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych PAP przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze oraz ćwiczenia. 2. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane na podstawie: 2) (4) art. 269 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w zakresie ZZR i ZDR wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 3. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane w zakresie: 4) (5) ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o ZZR lub ZDR wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, na zasadach ustalonych dla kontroli w art. 269 oraz art. 269a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 8)zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład; 9) 6) postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi. Brenna, maj 2016 r.

36 Zmiany ustawa o Państwowej Straży Pożarnej – Rozdział 4 czynności kontrolno – rozpoznawcze art. 23 Art. 23. 6. (7) Strażacy, o których mowa w ust. 4, w przypadku naruszenia: 1)przepisów przeciwpożarowych lub 2)przepisów art. 250 ust. 1, 4, 5, 8 i 9, art. 251 ust. 1, 5-8, art. 252 ust. 1, art. 253 ust. 1, art. 254 ust. 1, art. 255 ust. 1 i 2, art. 256-258, art. 261 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2-5, art. 261a ust. 1 i 2, art. 262, art. 263 lub art. 264 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przez prowadzącego ZZR lub prowadzącego ZDR - mają prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego. 7. (8) Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane po doręczeniu kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności przynajmniej na 7 dni, a w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, przynajmniej na 3 dni - przed terminem ich rozpoczęcia. Upoważnienie może być doręczone kontrolowanemu w chwili przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych, jeżeli : 1)powzięto informację o możliwości występowania w miejscu ich przeprowadzania zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru, lub poważnej awarii przemysłowej; 2)przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych jest niezbędne w celu dokonania ustaleń w zakresie określonym w ust. 3 pkt 7 i 8. Brenna, maj 2016 r.

37 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. 2013. 1235 ze zm. /. Rozdział 2 Definicje i zasady ogólne: Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 3)informacji znajdującej się w posiadaniu organu administracji - rozumie się przez to informację znajdującą się w posiadaniu organu administracji, wytworzoną przez ten organ lub otrzymaną przez organ od osoby trzeciej; ust. 2 Ilekroć w ustawie jest mowa o oddziaływaniu na środowisko rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi. Art. 4. Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych ustawą. DZIAŁ II - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 8. Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Brenna, maj 2016 r.

38 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. 2013. 1235 ze zm. /. DZIAŁ II - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 9. 1. Udostępnieniu, o którym mowa w art. 8, podlegają informacje dotyczące: 3)środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1, oraz na emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów; 4)raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska; 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie. Brenna, maj 2016 r.

39 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. 2013. 1235 ze zm. /. DZIAŁ II - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Rozdział 1 - Przepisy ogólne Art. 12. 1. Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek o udostępnienie informacji, zwany w niniejszym dziale "wnioskiem". 2. Bez pisemnego wniosku udostępnia się: 1)informację niewymagającą wyszukiwania; 2)w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi - informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia. Art. 13. Od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Brenna, maj 2016 r.

40 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. 2013. 1235 ze zm. /. DZIAŁ II - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Rozdział 1 - Przepisy ogólne Art. 14. 1. Organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. 2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. W tym przypadku przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 3. Dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, o których mowa w art. 21 ust. 1, udostępnia się w dniu złożenia wniosku. 4. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2, udostępnia się w dniu złożenia wniosku. 5. W przypadku odmowy udostępnienia informacji, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Brenna, maj 2016 r.

41 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. 2013. 1235 ze zm. /. DZIAŁ II - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Rozdział 2 – Odmowa udostępnienia informacji Art. 16. 1. Organ administracji nie udostępnia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli informacje dotyczą: 7)informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania; 2. Odmowa uwzględnienia wniosku o wyłączenie informacji z udostępniania, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, następuje w drodze decyzji. Brenna, maj 2016 r.

42 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. 2013. 1235 ze zm. /. DZIAŁ II - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Rozdział 2 – Odmowa udostępnienia informacji Art. 19. 1. Organ administracji, odmawiając udostępnienia informacji na podstawie art. 17 pkt 1, podaje nazwę organu odpowiedzialnego za opracowanie danego dokumentu lub danych oraz informuje o przewidywanym terminie ich opracowania. 2. Jeżeli wniosek dotyczy informacji nieznajdującej się w posiadaniu organu administracji, organ ten niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku: 1)przekazuje wniosek organowi administracji, w którego posiadaniu znajduje się żądana informacja, i powiadamia o tym wnioskodawcę; przepis art. 65 § 1 zdanie drugie Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio; 2)zwraca wniosek wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić organu, o którym mowa w pkt 1. 3. Jeżeli wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny, organ administracji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, udzielając stosownych wyjaśnień, w szczególności informuje o możliwości skorzystania z publicznie dostępnych wykazów, o których mowa w art. 21 ust. 1. Uzupełnienie wniosku nie wyłącza możliwości odmowy udostępnienia informacji na podstawie art. 17 pkt 4. Art. 20. 1. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji. Brenna, maj 2016 r.

43 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. 2013. 1235 ze zm. /. DZIAŁ II - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Rozdział - Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną Art. 21. 1. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach. 2. W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane: 23)z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska o: a)projektach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa: –wewnętrznych i zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, ma) zgłoszeniach, o których mowa w art. 250 ust. 1 tej ustawy, mb)programach zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, o których mowa w art. 251 ust. 1 tej ustawy, n)raportach o bezpieczeństwie oraz o decyzjach, o których mowa w art. 259 ust. 1 tej ustawy, na)kontrolach planowych, o których mowa w art. 269 tej ustawy, o)rejestrach substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 267 ust. 1 tej ustawy, ( roczne ) p)wewnętrznych i zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych, Brenna, maj 2016 r.

44 Pytania ??? Dziękuję za uwagę matmar1963@gmail.commatmar1963@gmail.com Brenna, maj 2016 r.


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Pożarników Polskich Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym SEVESO III Budowa i praktyczne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google