Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aplikowanie o środki na dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/16 Kształcenie ogólne Piotr Miedzianowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aplikowanie o środki na dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/16 Kształcenie ogólne Piotr Miedzianowski."— Zapis prezentacji:

1 Aplikowanie o środki na dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/16 Kształcenie ogólne Piotr Miedzianowski

2 I. Specyfika konkursu w kontekście Działania 12.1 Typy projektów oraz wymogi wynikające z SzOOP Typ beneficjenta Grupa docelowa Wskaźniki Informacje ogólne

3 Nabór wniosków o dofinansowanie od dnia 30 maja 2016 r. (otwarcie konkursu – dzień rozpoczęcia naboru) do dnia 28 czerwca 2016 r. (zamknięcie konkursu – dzień zakończenia naboru). Za dzień złożenia wniosku o dofinansowanie należy uznać dzień wpływu wniosku do IOK w formie papierowej. Po terminie zakończenia naboru nie jest możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku w LSI2014EFS i przesłanie jej do IOK. Konkurs zamknięty

4 Nabór wniosków o dofinansowanie Czy są wymagane załączniki do wniosku? Złożenie dodatkowych załączników nie będzie miało wpływu na weryfikację i ocenę projektu. NIE

5 Nabór wniosków o dofinansowanie Dokumenty złożone:  wyłącznie w formie elektronicznej,  w formie papierowej innej niż wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS  wyłącznie w formie papierowej nie stanowią wniosków o dofinansowanie i nie podlegają weryfikacji i ocenie jako wnioski.

6 Rozstrzygnięcie konkursu Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu Styczeń 2017 r. Założenia wyliczeń wskazane w Regulaminie konkursu.

7 Źródła finansowania i kwota środków przeznaczona na konkurs Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – kwota dofinansowania publicznego (w zł) wynosi 40 000 000,00 zł, przy czym: a)maksymalne współfinansowanie ze środków EFS (85% wartości projektów): 40 000 000,00 zł, b)maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych: 0,00 zł c)wymagany minimalny wkład własny (15% wartości projektów): 7 058 823,53 zł. d)Rezerwa na procedurę odwoławczą w wysokości min. 2 000 000,00 zł kwota uzależniona jest od aktualnego w danym miesiącu kursu euro oraz wartości algorytmu wyrażającego w PLN miesięczny limit środków wspólnotowych oraz krajowych możliwych do zakontraktowania.

8 Źródła finansowania i kwota środków przeznaczona na konkurs Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W ramach przedmiotowego konkursu beneficjent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:  w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych;  w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;  w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: 15% wydatków kwalifikowanych. Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł. Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.

9 Specyfika konkursu w ramach Działania 12.1

10 Typy projektów oraz wymogi wynikające z SZOOP TYP 1 – Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata TYP 2 – Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych

11 Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiązkowego finansowania krajowego przewidzianego w krajowych przepisach prawnych. Zasada dodatkowości wsparcia

12 Diagnoza Zgodnie z SZOOP liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych miejsc edukacji przedszkolnej będzie odpowiadała faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej w regionie z uwzględnieniem prognoz demograficznych.

13 Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach cross – financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą finansowane wyłącznie jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS. Trwałość inwestycji

14 Po zakończeniu finansowania projektowego beneficjenci są zobowiązani do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu finansowanego z RPO miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków wychowania przedszkolnego do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego. Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym placówki miejsc wychowania przedszkolnego uwzględnia dokładną liczbę miejsc utworzonych w projekcie. Trwałość projektu

15 Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Brak wykluczenia

16 Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. O ile w projektach tworzone są nowe materiały edukacyjne, Beneficjent ma obowiązek otwartego, publicznego udostępniania materiałów edukacyjnych i szkoleniowych stworzonych w ramach projektów finansowanych z EFS, przekazania na mocy umowy o dofinansowanie projektu, praw autorskich do produktów powstałych w ramach projektów współfinansowanych przez EFS do Instytucji Zarządzającej i wprowadzenie obligatoryjnego wymogu udostępniania powstałych materiałów edukacyjnych i szkoleniowych (np. podręczników, scenariuszy zajęć, materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie wolnej licencji. Beneficjent deklaruje, jakie wolne licencje będą zastosowane oraz że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą udostępniane. Prawa autorskie i pokrewne

17 Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Biuro projektu

18 Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach typu projektu nr 1. Realizacji typu projektu nr 2 każdorazowo musi towarzyszyć wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo we wspartym ośrodku wychowania przedszkolnego. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami. Realizacja dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami nie musi być działaniem dodatkowym w stosunku do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych. Typ 2

19 Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:  wsparcie umożliwia zakładanie nowych albo wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego  zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Nie dotyczy przypadku realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Typ 1

20 Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie  liczba utworzonych nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektu odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie, na którym są one tworzone. Wsparcie nie jest możliwa, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej na obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego.

21 Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie  nowe miejsca wychowania przedszkolnego są tworzone:  w istniejącej bazie oświatowej, w tym np.: w budynkach po zlikwidowanych placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów kultury, żłobkach, itd.,  w budynkach niż wymienione powyżej, w tym np.: w zlokalizowanych przy urzędach gminy, w pomieszczeniach remiz strażackich, w pomieszczeniach ośrodków zdrowia,  w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego,  w nowej bazie lokalowej (z uwzględnieniem wymogów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych).

22 Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie  w projektach ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego możliwe są działania obejmujące m.in. następujące kategorie wydatków:  dostosowanie/adaptacja pomieszczeń, w tym m. in. do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania;  modernizacja istniejącej bazy przedszkolnej;  zakup i montaż wyposażenia, w tym m. in. mebli, wyposażenia wypoczynkowego, sprzętu TIK, oprogramowania, itp.;  zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;

23 Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie  w projektach ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego możliwe są działania obejmujące m.in. następujące kategorie wydatków (c.d.):  budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;  modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;  zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego, w tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w ośrodku wychowania przedszkolnego, koszty żywienia dzieci;  inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa konkretnego dziecka w wychowaniu przedszkolnym oraz prawidłowego funkcjonowania ośrodka wychowania.

24 Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie  Wymogi dotyczące inwestycji infrastrukturalnych (zgodnie z SZOOP): a)Inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ramach cross-financingu na zasadach, o których mowa w Wytycznych; b)Wydatki na inwestycje infrastrukturalne są ponoszone, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, która byłaby możliwa do wykorzystania na potrzeby edukacji przedszkolnej; potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (w perspektywie kolejnych 3 lat); infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, o której mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

25 Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie  Realizacja zajęć dodatkowych musi uwzględniać łącznie następujące warunki: a)dodatkowe zajęcia są realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty; Standard realizacji zajęć dodatkowych

26 Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie  Realizacja zajęć dodatkowych musi uwzględniać łącznie następujące warunki (c.d.): b) katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie: zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty; zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna; zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Standard realizacji zajęć dodatkowych

27 Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie  Realizacja zajęć dodatkowych musi uwzględniać łącznie następujące warunki (c.d.): c)dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście, z uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, np. przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu; d)dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem; e)dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 miesięcy; Standard realizacji zajęć dodatkowych

28 Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie  Realizacja zajęć dodatkowych musi uwzględniać łącznie następujące warunki (c.d.): f) dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania przedszkolnego; g)kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych może stanowić nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich projektu. Limit nie ma zastosowania w przypadku dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Standard realizacji zajęć dodatkowych

29 Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie  Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS jest możliwe przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odbywa się także przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

30 Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie  Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania przeciwdziałającego ryzyku podwójnego finansowania, deklarującego, iż: informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach.

31 Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie  Standardy szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego (zgodnie z SZOOP): a)Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego trwają nie dłużej niż 12 miesięcy. b) Konieczność szkoleń dla nauczycieli wynika z przeprowadzonej diagnozy stopnia przygotowania nauczycieli w ośrodku wychowania przedszkolnego objętym wsparciem do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z analizy zapotrzebowania ośrodka wychowania przedszkolnego na określone kompetencje i kwalifikacje. Podmiot przeprowadzający diagnozę może skorzystać w jej opracowaniu ze wsparcia instytucji wspomagających ośrodek wychowania przedszkolnego, tj. z uwzględnieniem narzędzi i metodologii opracowanych przez MEN i jednostki podległe lub nadzorowane.

32 Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie  Standardy szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego (zgodnie z kryterium specyficznym nr 3): a)O ile wynika to z potrzeb dzieci objętych wsparciem w projekcie, szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego dotyczą wyłącznie zakresu pedagogiki specjalnej. b)Szkolenia, o którym mowa w lit. a trwają nie dłużej niż 12 miesięcy i kończą się egzaminem zewnętrznym. c)Konieczność realizacji w projekcie działań, o których mowa w lit. a wynika z przeprowadzonej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie diagnozy stopnia przygotowania nauczycieli w ośrodku wychowania przedszkolnego objętym wsparciem do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz analizą zapotrzebowania ośrodka wychowania przedszkolnego na określone kompetencje i kwalifikacje. d)W wyniku realizacji szkoleń, o których mowa w lit. a, kwalifikacje w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 uzyska co najmniej 70% uczestników szkoleń.

33 Typ Beneficjenta Wnioskodawcą w projekcie jest: a)Podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące b)Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy z ww. Biuro projektu – województwo lubelskie

34 Typ Beneficjenta niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie we wniosku

35 Typ Beneficjenta Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, Podrozdział 3.1 Wychowanie przedszkolne, przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO koncentrują się na obszarach, na których istnieją rzeczywiste deficyty w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego. IZ RPO zdefiniowała obszary kwalifikujące się do otrzymania wsparcia w oparciu o analizę uwarunkowań wewnątrzregionalnych. Wykaz obszarów kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w ramach Działania 12.1 RPO WL stanowi załącznik nr 19 do Regulaminu (Wykaz gmin kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w ramach Działania 12.1 RPO WL).

36 Grupa docelowa Zgodnie z SZOOP w ramach Działania 12.1 RPO WL grupę docelową stanowią:  Dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie o systemie oświaty.  Rodzice (lub opiekunowie prawni) dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie o systemie oświaty.  Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych funkcjonujących formach wychowania przedszkolnego.  Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego. z terenu woj. lubelskiego.

37 Grupa docelowa Kryterium premiujące 1 Kryterium premiujące nr 3 Kryterium premiujące nr 4

38 Dziękujemy za uwagę!

39 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Czechowska 19 20 – 072 Lublin efs@lubelskie.pl tel. (81) 44 16 843, infolinia 0 800 888 337


Pobierz ppt "Aplikowanie o środki na dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/16 Kształcenie ogólne Piotr Miedzianowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google