Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 3 TECHNIKUM nr 3 OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO www.zst.suwalki.plwww.zst.suwalki.pltel. 87 565 36 30 Suwałki,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 3 TECHNIKUM nr 3 OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO www.zst.suwalki.plwww.zst.suwalki.pltel. 87 565 36 30 Suwałki,"— Zapis prezentacji:

1 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 3 TECHNIKUM nr 3 OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO www.zst.suwalki.plwww.zst.suwalki.pltel. 87 565 36 30 Suwałki, ul. Sejneńska 33 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OFERTA EDUKACYJNA 2016/2017

2 E GZAMINY : MATURALNY POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE E GZAMINY : MATURALNY POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE www.zst.suwalki.pl 4 lata P RZEDMIOTY : OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAWODOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA P RZEDMIOTY : OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAWODOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIKUM nr 3 K IERUNKI KSZTAŁCENIA : T ECHNIK BUDOWNICTWA T ECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH T ECHNIK ELEKTRYK T ECHNIK ELEKTRONIK T ECHNIK MECHANIK T ECHNIK MECHATRONIK T ECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH T ECHNIK TELEINFORMATYK T ECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ T ECHNIK ENERGETYK – NOWY ZAWÓD K IERUNKI KSZTAŁCENIA : T ECHNIK BUDOWNICTWA T ECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH T ECHNIK ELEKTRYK T ECHNIK ELEKTRONIK T ECHNIK MECHANIK T ECHNIK MECHATRONIK T ECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH T ECHNIK TELEINFORMATYK T ECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ T ECHNIK ENERGETYK – NOWY ZAWÓD

3 www.zst.suwalki.pl T ECHNIK B UDOWNICTWA P RAKTYKA ZAWODOWA ODBYWA SIĘ W RENOMOWANYCH FIRMACH BUDOWLANYCH WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH ; ORGANIZOWANIA I KONTROLOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ; ORGANIZOWANIA I KONTROLOWANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ ; SPORZĄDZANIA KOSZTORYSÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ. P RZYGOTUJEMY C IĘ DO : W YKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH ALBO WYKONYWANIE ROBÓT ZBROJARSKICH I BETONIARSKICH O RGANIZACJA I KONTROLOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH S PORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA KWALIFIKACJI :

4 www.zst.suwalki.pl T ECHNIK U RZĄDZEŃ S ANITARNYCH P RAKTYKA ZAWODOWA ODBYWA SIĘ W RENOMOWANYCH FIRMACH BUDOWLANYCH N ADZORUJE WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWYCH, GAZOWYCH I CIEPLNYCH PROWADZI DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ SPORZĄDZA KOSZTORYSY I MNIEJ SKOMPLIKOWANE PRACE PROJEKTOWE ANALIZUJE DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ P RZEPROWADZA PRÓBY SZCZELNOŚCI I CIŚNIENIA WYKONANYCH SIECI Z ADANIA I CZYNNOŚCI : P RZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻOWE F IRMY MONTAŻOWO - EKSPLOATACYJNE Z AKŁADY RZEMIEŚLNICZE A DMINISTRACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH M OŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA :

5 www.zst.suwalki.pl T ECHNIK M ECHANIK W YTWARZANIA CZĘŚCI MASZYN M ONTAŻU MASZYN I URZĄDZEŃ I NSTALOWANIA, URUCHAMIANIA ORAZ OBSŁUGIWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ N AUCZYMY C IĘ : P RAKTYKA ZAWODOWA ODBYWA SIĘ W RENOMOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH N ADZORUJE PRODUKCJĘ, MONTAŻ, NAPRAWY I KONSERWACJĘ MASZYN O PRACOWUJE DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ I RUCHOWĄ P ROJEKTUJE PROCESY TECHNOLOGICZNE CZĘŚCI MASZYN W YKONUJE PRÓBY DZIAŁANIA, REGULACJĘ MASZYN I URZĄDZEŃ P RZEPROWADZA PRÓBY SZCZELNOŚCI I CIŚNIENIA WYKONANYCH SIECI Z ADANIA I CZYNNOŚCI :

6 www.zst.suwalki.pl T ECHNIK M ECHATRONIK O PERATOR CNC D IAGNOSTYK I NNE NAZWY ZAWODU : P RAKTYKA ZAWODOWA ODBYWA SIĘ W RENOMOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH P ROJEKTUJE I WYTWARZA CZĘŚCI MASZYN ZA POMOCĄ TECHNIK KOMPUTEROWYCH S TOSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK STEROWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ O BSŁUGUJE UKŁADY AUTOMATYKI I OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Z AJMUJE SIĘ UKŁADAMI AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI SAMOCHODOWEJ N ADZORUJE PRACĘ APARATURY MEDYCZNEJ Z ADANIA I CZYNNOŚCI : S YSTEM MODUŁOWY

7 www.zst.suwalki.pl T ECHNIK C YFROWYCH P ROCESÓW G RAFICZNYCH P RAKTYKA ZAWODOWA ODBYWA SIĘ W NOWOCZESNYCH FIRMACH POLIGRAFICZNYCH P RZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH DO PROCESU DRUKOWANIA W YKONYWANIA I REALIZOWANIA PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH D RUKOWANIA CYFROWEGO N AUCZYMY : O BSŁUGA SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA GRAFICZNEGO P RZETWARZANIE DANYCH DO CYFROWEGO OPRACOWANIA PUBLIKACJI O BSŁUGUJE URZĄDZENIA KONTROLNO - POMIAROWE W YKONUJE CYFROWY SKŁAD TEKSTU, REPRODUKCJĘ ORAZ CYFROWY DRUK NAKŁADU T WORZENIE PROFESJONALNYCH STRON INTERNETOWYCH Z ADANIA I CZYNNOŚCI :

8 www.zst.suwalki.pl T ECHNIK E LEKTRYK P RAKTYKA ZAWODOWA ODBYWA SIĘ W RENOMOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH M ONTUJE INSTALACJE, PODZESPOŁY ORAZ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE D IAGNOZUJE STAN IZOLACJI, LOKALIZUJE USZKODZENIA ORAZ WYKONUJE NAPRAWY O BSŁUGUJE UKŁADY AUTOMATYKI ELEKTRYCZNEJ S TOSUJE SKUTECZNĄ OCHRONĘ PRZED SKUTKAMI ZWARĆ, PRZECIĄŻEŃ I PRZEPIĘĆ P OSŁUGUJE SIĘ TECHNIKĄ KOMPUTEROWĄ Z ADANIA I CZYNNOŚCI : W SZYSTKIE DZIAŁY GOSPODARKI NARODOWEJ S FERA PRODUKCYJNA I USŁUGOWA Z AKŁADY NAPRAWIAJĄCE SPRZĘT POWSZECHNEGO UŻYTKU E LEKTROWNIE, SIECI ELEKTROENERGETYCZNE Z AKŁADY ZAJMUJĄCE SIĘ DYSTRYBUCJĄ M OŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA :

9 www.zst.suwalki.pl T ECHNIK E LEKTRONIK P RAKTYKA ZAWODOWA ODBYWA SIĘ W RENOMOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH M ONTUJE, INSTALUJE, KONSERWUJE I NAPRAWIA URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE U RUCHAMIA I TESTUJE URZĄDZENIA I UKŁADY ELEKTRONICZNE D OKONUJE POMIARÓW WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH N APRAWIA SPRZĘT POWSZECHNEGO UŻYTKU P OSŁUGUJE SIĘ TECHNIKĄ KOMPUTEROWĄ I SPECJALISTYCZNYM OPROGRAMOWANIEM Z ADANIA I CZYNNOŚCI : W SZYSTKIE DZIAŁY GOSPODARKI NARODOWEJ S FERA PRODUKCYJNA I USŁUGOWA Z AKŁADY NAPRAWIAJĄCE SPRZĘT POWSZECHNEGO UŻYTKU Z AKŁADY ZAJMUJĄCE SIĘ DYSTRYBUCJĄ W ŁASNY ZAKŁAD NAPRAWCZY SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO M OŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA :

10 www.zst.suwalki.pl I NFORMATYKA ? T ELEKOMUNIKACJA ? J EDNO I DRUGIE ? C ZY INTERESUJE C IĘ : P RAKTYKA ZAWODOWA ODBYWA SIĘ W RENOMOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH M ONTOWAĆ I KONFIGUROWAĆ KOMPUTERY I NSTALOWAĆ SYSTEMY OPERACYJNE M ONTOWAĆ I INSTALOWAĆ SIECI KOMPUTEROWE O PISYWAĆ I KONFIGUROWAĆ SYSTEMY OPERACYJNE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH O BSŁUGIWAĆ SIECI I URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE C ZEGO SIĘ NAUCZYSZ ? T ECHNIK T ELEINFORMATYK S PEŁNIMY T WOJE MARZENIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH I BIURACH NA STANOWISKU ADMINISTRATORA SIECI KOMPUTEROWYCH W FIRMACH MONTUJĄCYCH I SPRZEDAJĄCYCH KOMPUTERY W FIRMACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE G DZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ ?

11 www.zst.suwalki.pl O GNIWA FOTOWOLTAICZNE S OLARY B IOMASA E NERGIA WIATROWA C ZY INTERESUJĄ C IĘ : P RAKTYKA ZAWODOWA ODBYWA SIĘ W RENOMOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH O RGANIZOWAĆ I MONTOWAĆ URZĄDZENIA I SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ K ONSERWOWAĆ I NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA I SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ K ONTROLOWAĆ PRACĘ URZĄDZEŃ S PORZĄDZAĆ KOSZTORYSY C ZEGO SIĘ NAUCZYSZ ? T ECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ T ECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W FIRMACH ZAJMUJĄCYCH SIĘ MONTAŻEM, URUCHAMIANIEM, OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W KRAJU I ZAGRANICĄ G DZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ ?

12 www.zst.suwalki.pl P RAKTYKA ZAWODOWA ODBYWA SIĘ W RENOMOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH T ECHNIK E NERGETYK – NOWY ZAWÓD

13 E GZAMINY : CZELADNICZY POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE E GZAMINY : CZELADNICZY POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE www.zst.suwalki.pl 3 lata P RZEDMIOTY : OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAWODOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE P RZEDMIOTY : OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAWODOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 3 K IERUNKI KSZTAŁCENIA : O PERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH M ONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE M ONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH M ECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ K IERUNKI KSZTAŁCENIA : O PERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH M ONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE M ONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH M ECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

14 www.zst.suwalki.pl O PERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH O PERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH U ŻYTKOWANIA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH W YTWARZANIA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH N ADZOROWANIA I KONTROLOWANIA PROCESÓW PRODUKCJI W YKONYWANIA PRZEGLĄDÓW, REGULACJI ORAZ KONSERWACJI MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI C ZEGO SIĘ NAUCZYSZ ? ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W FIRMIE

15 www.zst.suwalki.pl M ONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH Z ASAD MONTAŻU SYSTEMÓW WODOCIĄGOWYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z ASAD MONTAŻU INSTALACJI SANITARNYCH K ONSERWACJI INSTALACJI HYDRAULICZNYCH, CIEPŁOWNICZYCH, WENTYLACYJNYCH R EMONTOWAĆ I EKSPLOATOWAĆ C ZEGO SIĘ NAUCZYSZ ? F IRMY INSTALACYJNE I OGÓLNOBUDOWLANE Z AKŁADY REMONTOWO - MONTAŻOWE Z AKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ M OŻESZ ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ G DZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ ?

16 www.zst.suwalki.pl M ONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE M ONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE WYKONYWAĆ WYKŁADZINY ŚCIENNE, TYNKI ORAZ WYPRAWY Z MASY SZPACHLOWEJ OSADZAĆ I KONSERWOWAĆ STOLARKĘ BUDOWLANĄ WYKONYWAĆ NAWIERZCHNIĘ PODŁÓG Z DREWNA, TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW MINERALNYCH WYKONYWAĆ ROBOTY MALARSKIE ORAZ SZKLARSKIE PRACOWAĆ W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ BUDOWLANĄ C ZEGO SIĘ NAUCZYSZ ?

17 www.zst.suwalki.pl M ECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ M ONTAŻU MASZYN I URZĄDZEŃ ; O BSŁUGI I KONSERWACJI MASZYN I URZĄDZEŃ ; I NSTALOWANIA I URUCHAMIANIA MASZYN I URZĄDZEŃ. C ZEGO SIĘ NAUCZYSZ ?

18 www.zst.suwalki.pl PIEKARZ CUKIERNIK ELEKTROMECHANIK FOTOGRAF TAPICER WĘDLINIARZ DEKARZ ELEKTRYK ŚLUSARZ FRYZJER M URARZ - TYNKARZ KUCHARZ S PRZEDAWCA ZAWODY ( PRZYKŁADY ): ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3 – KLASY WIELOZAWODOWE 3 lata KANDYDACI, KTÓRZY DOSTARCZĄ UMOWĘ O PRACĘ I ZŁOŻĄ PODANIE DO SZKOŁY PRZYJMOWANI SĄ POZA ELEKTRONICZNYM NABOREM. U WAGA !

19 www.zst.suwalki.pl KRAWIEC – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W SPRZEDAWCA – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W ZAWODY : ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3 – KLASY WIELOZAWODOWE 3 lata KANDYDACI, KTÓRZY DOSTARCZĄ UMOWĘ O PRACĘ I ZŁOŻĄ PODANIE DO SZKOŁY PRZYJMOWANI SĄ POZA ELEKTRONICZNYM NABOREM. U WAGA !

20 www.zst.suwalki.pl M ECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH O BSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W ROBOTACH DROGOWYCH KONSERWACJI MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH W YKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH O BSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W ROBOTACH DROGOWYCH KONSERWACJI MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH W YKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH C ZEGO SIĘ NAUCZYSZ ? ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W LOKALNYCH FIRMACH

21 ABSOLWENCI ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH PRZYJMOWANI SĄ ODRAZU DO KLASY II LICEUM www.zst.suwalki.pl C ENTRUM K SZTAŁCENIA U STAWICZNEGO L ICEUM O GÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 3 lata - WIECZOROWE - ZAOCZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH SOBOTA, NIEDZIELA - CO DWA TYGODNIE POPOŁUDNIA - PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA U WAGA ! tylko 2 lata

22 www.zst.suwalki.pl T ECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY T ECHNIK BHP MOŻE PRACOWAĆ WE WSZYSTKICH ZAKŁADACH PRACY NA STANOWISKU INSPEKTORA BHP. T ECHNIK BHP MOŻE PRACOWAĆ WE WSZYSTKICH ZAKŁADACH PRACY NA STANOWISKU INSPEKTORA BHP. OCENIANIA I KONTROLOWANIA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ZAKŁADZIE PRACY, PROWADZENIA DORADZTWA W ZAKRESIE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCENIANIA RYZYKA ZAWODOWEGO, USTALANIA OKOLICZNOŚCI, PRZYCZYN I SKUTKÓW WYPADKÓW ORAZ FORMUŁOWANIA WNIOSKÓW PROFILAKTYCZNYCH. P RZYGOTUJEMY C IĘ DO : Z ARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ŚRODOWISKU PRACY MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA KWALIFIKACJI : S ZKOŁA POLICEALNA NR 2 1,5 roku (zaoczne)

23 www.zst.suwalki.plwww.zst.suwalki.pltel. 87 565 36 30 Suwałki, ul. Sejneńska 33 K WALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych  wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych  przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania  wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych  drukowanie cyfrowe S ZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SEKRETARIACIE CKU UL. S EJNEŃSKA 35 TEL. 87 5653632 C ENTRUM K SZTAŁCENIA U STAWICZNEGO

24 K WALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  montaż i konserwacja urządzeń mechatronicznych  eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych  montaż systemów energetyki odnawialnej  eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej  montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych  projektowanie lokalnych sieci sieci komputerowych i administrowanie sieciami C ENTRUM K SZTAŁCENIA U STAWICZNEGO www.zst.suwalki.plwww.zst.suwalki.pltel. 87 565 36 30 Suwałki, ul. Sejneńska 33 S ZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SEKRETARIACIE CKU UL. S EJNEŃSKA 35 TEL. 87 5653632

25 www.zst.suwalki.plwww.zst.suwalki.pltel. 87 565 36 30 Suwałki, ul. Sejneńska 33 ESPÓ Ł ZKÓŁECHNICZNYCH


Pobierz ppt "ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 3 TECHNIKUM nr 3 OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO www.zst.suwalki.plwww.zst.suwalki.pltel. 87 565 36 30 Suwałki,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google