Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan realizacji RPO WL 2007 – 2013 Bogdan Kawałko Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego EUROPEJSKI FUNDUSZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan realizacji RPO WL 2007 – 2013 Bogdan Kawałko Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego EUROPEJSKI FUNDUSZ."— Zapis prezentacji:

1 Stan realizacji RPO WL 2007 – 2013 Bogdan Kawałko Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

2 Lubelszczyzna w perspektywie 2007 - 2013 W ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 do województwa lubelskiego, na inwestycje realizowane w tym regionie przeznaczono 2 099,73 mln euro funduszy unijnych. Kwota ta obejmuje alokację na Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (1 155 mln euro), regionalny komponent PO Kapitał Ludzki oraz PO Rozwój Polski Wschodniej. W ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 do województwa lubelskiego, na inwestycje realizowane w tym regionie przeznaczono 2 099,73 mln euro funduszy unijnych. Kwota ta obejmuje alokację na Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (1 155 mln euro), regionalny komponent PO Kapitał Ludzki oraz PO Rozwój Polski Wschodniej. Lubelszczyzna znalazła się na czwartym miejscu w kraju pod względem wykorzystania środków unijnych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej z wynikiem 615,80 mln PLN (80,6%). Lubelszczyzna znalazła się na czwartym miejscu w kraju pod względem wykorzystania środków unijnych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej z wynikiem 615,80 mln PLN (80,6%).

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WL) RPO WL jest jednym z 16 regionalnych narzędzi wdrażania Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007- 2013 (Narodowej Strategii Spójności). RPO WL jest jednym z 16 regionalnych narzędzi wdrażania Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007- 2013 (Narodowej Strategii Spójności). Osiągnięcie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia będzie realizowane w oparciu o wyznaczone w RPO WL cele: jeden główny oraz trzy cele szczegółowe. Osiągnięcie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia będzie realizowane w oparciu o wyznaczone w RPO WL cele: jeden główny oraz trzy cele szczegółowe.

4 Cele programu: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku

5 Osie priorytetowe RPO – procentowy udział poszczególnych osi w pełnej alokacji z EFRR I Przedsiębiorczość i innowacje – 21% II Infrastruktura ekonomiczna – 6,5% III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne – 6% VI Środowisko i czysta energia – 13,5% VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna – 9,5% VIII Infrastruktura społeczna – 13,2% IX Pomoc techniczna – 2,8% IV Społeczeństwo informacyjne – 5% V Transport – 22,5%

6 Alokacja środków w ramach RPO WL (w mln €)

7 OPRACOWYWANIE SZCZEGÓŁOWYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z RPO WL 2007-2013 WRAZ Z INNYMI DZIAŁANIAMI MAJĄCYMI NA CELU WDROŻENIE RPO WL 2007-2013 Początkowe działania związane z realizacją RPO WL poświęcone były przygotowaniu instytucjonalnemu Instytucji Zarządzającej RPO (IZ) oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II) do wdrożenia zatwierdzonego Programu m.in. poprzez pracę nad dokumentami programowymi. 11 lutego 2008 r. podpisano porozumienie pomiędzy IZ RPO a IP II w sprawie powierzenia Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie realizacji działań I i II Osi Priorytetowej RPO WL

8 OPRACOWANE DOKUMENTY Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL – Uszczegółowienie Programu – zatwierdzony przez ZWL uchwałą z dnia 18 marca 2008 r.; dokument w kolejnych miesiącach uległ zmianom i trwa proces jego aktualizacji (ostatnia aktualizacja z dnia 5 sierpnia 2008 r.); Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL – Uszczegółowienie Programu – zatwierdzony przez ZWL uchwałą z dnia 18 marca 2008 r.; dokument w kolejnych miesiącach uległ zmianom i trwa proces jego aktualizacji (ostatnia aktualizacja z dnia 5 sierpnia 2008 r.); Instrukcja Wykonawcza RPO WL - 3 czerwca 2008 r. ZWL zatwierdził IW; obecnie trwają prace nad jego aktualizacją i dostosowaniem do zaleceń IK NSRO, UKS oraz IPOC; Instrukcja Wykonawcza RPO WL - 3 czerwca 2008 r. ZWL zatwierdził IW; obecnie trwają prace nad jego aktualizacją i dostosowaniem do zaleceń IK NSRO, UKS oraz IPOC; Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZiK) - 18 marca 2008 roku – ZWL zatwierdził dokument w formie uchwały; 2 września OSZiK został przesłany do IC; Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZiK) - 18 marca 2008 roku – ZWL zatwierdził dokument w formie uchwały; 2 września OSZiK został przesłany do IC; Plan Ewaluacji RPO WL 2007-2013 - ZWL dnia 25 stycznia 2008 roku zatwierdził w formie uchwały Plan Ewaluacji RPO WL, dnia 22 lutego br. zatwierdzony Plan Ewaluacji RPO WL został przesłany do Krajowej Jednostki Oceny; Plan Ewaluacji RPO WL 2007-2013 - ZWL dnia 25 stycznia 2008 roku zatwierdził w formie uchwały Plan Ewaluacji RPO WL, dnia 22 lutego br. zatwierdzony Plan Ewaluacji RPO WL został przesłany do Krajowej Jednostki Oceny; Roczny Plan Kontroli RPO na 2008 rok - 14 kwietnia 2008 roku Roczny Plan Kontroli RPO WL został zaakceptowany prze IK RPO i następnie wysłany do wiadomości IK NSRO, IPOC oraz IC. Roczny Plan Kontroli RPO na 2008 rok - 14 kwietnia 2008 roku Roczny Plan Kontroli RPO WL został zaakceptowany prze IK RPO i następnie wysłany do wiadomości IK NSRO, IPOC oraz IC.

9 OPRACOWANE DOKUMENTY Plan Komunikacji RPO WL 2007-2013 - zatwierdzony przez ZWL uchwałą z dnia 18 marca 2008 r.; dokument w kolejnych miesiącach uległ zmianom i trwa proces jego aktualizacji; Plan Komunikacji RPO WL 2007-2013 - zatwierdzony przez ZWL uchwałą z dnia 18 marca 2008 r.; dokument w kolejnych miesiącach uległ zmianom i trwa proces jego aktualizacji; Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – 10 czerwca 2008 r. ZWL zatwierdził cztery Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej na rok 2007 i 2008 Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – 10 czerwca 2008 r. ZWL zatwierdził cztery Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej na rok 2007 i 2008 Projekt Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) - Projekt IWIPK został zatwierdzony uchwałą ZWL z dnia 16 stycznia 2008 roku, a następnie lista projektów rezerwowych została zmieniona uchwałą z dnia 25 stycznia br.; obecnie trwają prace nad zatwierdzeniem ostatecznej listy IWIPK Projekt Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) - Projekt IWIPK został zatwierdzony uchwałą ZWL z dnia 16 stycznia 2008 roku, a następnie lista projektów rezerwowych została zmieniona uchwałą z dnia 25 stycznia br.; obecnie trwają prace nad zatwierdzeniem ostatecznej listy IWIPK Prace Komitetu Monitorującego RPO WL Prace Komitetu Monitorującego RPO WL Rekomendacje KM RPO WL dotyczące kryteriów wyboru projektów, zmian w Uszczegółowieniu RPO, propozycji badań ewaluacyjnych programu, działań informacyjnych i promocyjnych oraz sprawozdań z realizacji RPO WL.

10 Audyt Zgodności Audyt Zgodności systemów zarządzania i kontroli programów operacyjnych przeprowadzany jest jednorazowo – na początku okresu programowania. W przypadku wydania Opinii na temat zgodności systemów z zastrzeżeniami, Komisja Europejska może wstrzymać się od dokonania pierwszej płatności okresowej. Audyt Zgodności systemów zarządzania i kontroli programów operacyjnych przeprowadzany jest jednorazowo – na początku okresu programowania. W przypadku wydania Opinii na temat zgodności systemów z zastrzeżeniami, Komisja Europejska może wstrzymać się od dokonania pierwszej płatności okresowej. W Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego czynności sprawdzające w ramach audytu zgodności przeprowadzono w terminie 4.02.2008 – 19.05.2008 r., a ich wyniki przedstawiono w Sprawozdaniu wstępnym z audytu zgodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego czynności sprawdzające w ramach audytu zgodności przeprowadzono w terminie 4.02.2008 – 19.05.2008 r., a ich wyniki przedstawiono w Sprawozdaniu wstępnym z audytu zgodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 7 września 2008 r. – Urząd Kontroli Skarbowej zakończył audyt zgodności w IZ RPO WL 7 września 2008 r. – Urząd Kontroli Skarbowej zakończył audyt zgodności w IZ RPO WL 1 października 2008 r. za pośrednictwem SFC zostały przesłane do Komisji Europejskiej następujące dokumenty: 1 października 2008 r. za pośrednictwem SFC zostały przesłane do Komisji Europejskiej następujące dokumenty: - Opinia nt zgodności utworzonych systemów zarządzania i kontroli z postanowieniami \art. 58 – 62 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 - Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 - Sprawozdanie nt utworzonych systemów zarządzania i kontroli RPO WL 24 października 2008 r. Komisja Europejska za pośrednictwem systemu SFC przesłała do Instytucji Audytowej w Ministerstwie Finansów oraz Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego informację o trwającej weryfikacji dokumentów z przeprowadzonego Audytu Zgodności dla RPO WL wraz ze wstępnymi uwagami i pytaniami wymagającymi dalszego wyjaśnienia przez IZ RPO WL. 24 października 2008 r. Komisja Europejska za pośrednictwem systemu SFC przesłała do Instytucji Audytowej w Ministerstwie Finansów oraz Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego informację o trwającej weryfikacji dokumentów z przeprowadzonego Audytu Zgodności dla RPO WL wraz ze wstępnymi uwagami i pytaniami wymagającymi dalszego wyjaśnienia przez IZ RPO WL.

11 Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik) – wartość projektu 49 mln € Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik) – wartość projektu 49 mln € Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Lubelszczyzny – wartość projektu 10 mln € Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Lubelszczyzny – wartość projektu 10 mln € Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – wartość projektu 37 mln € Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – wartość projektu 37 mln € Przebudowa stadionu miejskiego przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu – wartość projektu 30 mln € Przebudowa stadionu miejskiego przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu – wartość projektu 30 mln € Projekty zgłoszone przez ZDW Projekty zgłoszone przez ZDW – wartość projektów 73,24 mln € Projekt Indykatywn ego Wykaz u Indywidualnych Projektów Kluczowych

12 Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w dniu 27 marca 2008 r. ogłoszono konkursy na następujące działania RPO WL: Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w dniu 27 marca 2008 r. ogłoszono konkursy na następujące działania RPO WL: Działanie 5.2 – Lokalny układ transportowy (Typ projektu: Drogi gminne i drogi powiatowe); Działanie 5.2 – Lokalny układ transportowy (Typ projektu: Drogi gminne i drogi powiatowe); Działanie 6.1 – Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria I (Gospodarka wodno- ściekowa) i Kategoria IV (Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych); Działanie 6.1 – Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria I (Gospodarka wodno- ściekowa) i Kategoria IV (Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych); Działanie 7.1 – Infrastruktura kultury i turystyki (Kategoria: Ochrona dziedzictwa kulturowego – Projekty lokalne i regionalne); Działanie 7.1 – Infrastruktura kultury i turystyki (Kategoria: Ochrona dziedzictwa kulturowego – Projekty lokalne i regionalne); Działanie 8.3 – Ochrona zdrowia (Typ projektu: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia; Typ projektu: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych). Działanie 8.3 – Ochrona zdrowia (Typ projektu: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia; Typ projektu: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych).

13 Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL 30 maja 2008 r. ogłoszono konkursy do działań: Działanie 1.7 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo, Działanie 1.7 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo, Działanie 2.3 (Schemat B) - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy, Działanie 2.3 (Schemat B) - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy, Działanie 2.4 (Schemat A i B) - Marketing gospodarczy. Działanie 2.4 (Schemat A i B) - Marketing gospodarczy. Ponadto 28 lipca ogłoszono konkursy do kolejnych działań: Działanie 1.1 – Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Działanie 1.1 – Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Działanie 1.3 – Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Działanie 1.3 – Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw W dniu 30 września 2008 r. ogłoszono konkursy do działań: Działanie 1.2 – Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Działanie 1.2 – Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Działanie 1.5 – Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki Działanie 1.5 – Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki

14 Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL - planowane Nabory wniosków planowane na rok 2008: Nabory wniosków planowane na rok 2008: - listopad 2008: Działanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach – kwota alokacji 1,98 mln euro Nabory wniosków planowane na rok 2009: Nabory wniosków planowane na rok 2009: - styczeń/luty 2009: Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy: Drogi powiatowe i drogi gminne – kwota alokacji 70,378 mln euro Działanie 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne – kwota alokacji 8,6689 mln euro Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki – kwota alokacji 2,8896 mln euro Działanie 7.3 Współpraca międzyregionalna: Partnerskie inicjatywy międzyregionalne – kwota alokacji 2,3116 mln euro oraz Małe inicjatywy międzyregionalne – kwota alokacji 0,5779 mln euro Działanie 8.3 Ochrona zdrowia: Termomodernizacja budynków szpitalnych – kwota alokacji 2,6729 mln euro oraz Ochrona zdrowia – projekty lokalne realizowane przez przychodnie, ośrodki zdrowia i poradnie – kwota alokacji 4,0094 mln euro

15 Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL - planowane Nabory wniosków planowane na rok 2009: Nabory wniosków planowane na rok 2009: - luty 2009: Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw – kwota alokacji 7,93 mln euro Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Schemat B – kwota alokacji 20,40 mln euro Działanie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki – kwota alokacji 15,86 mln euro Działanie 2.1.1 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych – kwota alokacji 9,95 mln euro Działanie 2.1.2 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych – kwota alokacji 4,97 mln euro

16 Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL - planowane - kwiecień/maj 2009: Działanie 3.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych – kwota alokacji 9,2500 mln euro Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne: Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie regionalnym i lokalnym – kwota alokacji 28,6074 mln euro Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – kwota alokacji 2,0805 mln euro Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki: Ochrona dziedzictwa kulturowego – projekty regionalne – kwota alokacji 11,4950 mln euro Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa – kwota alokacji 31,7860 mln euro Działanie 8.3 Ochrona zdrowia: Zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych – kwota alokacji 12,0280 mln euro Działanie 8.4 Pomoc społeczna – kwota alokacji 2,1672 mln euro

17 Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL - planowane - maj 2009: Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw – kwota alokacji 23,79 mln euro Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo – kwota alokacji 1,98 mln euro - sierpień 2009: Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw – kwota alokacji 23,79 mln euro Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Schemat A – kwota alokacji 20,40 mln euro Działanie 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy – kwota alokacji 10,41 mln euro Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich – kwota alokacji 25,4288 mln euro Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki: Ochrona dziedzictwa kulturowego – projekty lokalne – kwota alokacji 6,4226 mln euro oraz Infrastruktura kultury – kwota alokacji 19,6555 mln euro

18 Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL - planowane - wrzesień 2009: Działanie 5.3 Miejski transport publiczny – kwota alokacji 15,2572 mln euro Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska: Gospodarka wodno – ściekowa – kwota alokacji 37,7964 mln euro oraz Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – kwota alokacji 20,8053 mln euro Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku – kwota alokacji 8,6689 mln euro Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki: Infrastruktura turystyki – projekty lokalne oraz regionalne – kwota alokacji 20,632 mln euro Działanie 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych – kwota alokacji 15,6040 mln euro Działanie 8.3 Ochrona zdrowia: Dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ – kwota alokacji 8,0187 mln euro

19 Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL - planowane - listopad 2009: Działanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach – kwota alokacji 1,98 mln euro Działanie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R – kwota alokacji 9,10 mln euro Działanie 2.4 Marketing gospodarczy – kwota alokacji 2,57 mln euro W przypadku działań 3.2, 5.3 oraz częściowo 6.1 i 7.1 termin ogłoszenia konkursu jest uzależniony od wydania aktów wykonawczych w zakresie udzielania pomocy publicznej. Do końca 2009 r. planowane jest ogłoszenie konkursów na łączną kwotę 522,30 mln euro.

20 Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL ZWL dokonał wyboru projektów do dofinansowania ze środków w ramach RPO WL w dniach: ZWL dokonał wyboru projektów do dofinansowania ze środków w ramach RPO WL w dniach: 5 sierpnia 2008 r. Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska Kategoria IV Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 1 projekt o kwocie dotacji EFRR 251 259 PLN, 26 sierpnia 2008 r. Działanie 8.3 Ochrona zdrowia Działanie 8.3 Ochrona zdrowia 5 projektów o łącznej kwocie dotacji EFRR 20 921 431 PLN.

21 Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL 2 września 2008 r. Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, kategoria II – Infrastruktura kultury 1 projekt o kwocie dotacji EFRR 2 839 069 PLN; Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego – projekty lokalne, 5 projektów o łącznej kwocie dotacji 8 488 731 PLN; Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego – projekty regionalne, 1 projekt o kwocie dotacji EFFR 6 624 256 PLN; Działanie 8.3 Ochrona zdrowia, typ projektów Ochrona zdrowia - projekty realizowane przez szpitale - zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych, Działanie 8.3 Ochrona zdrowia, typ projektów Ochrona zdrowia - projekty realizowane przez szpitale - zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych, 7 projektów o łącznej kwocie dotacji EFRR 16 512 539 PLN.

22 Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL 16 września 2008 r. Działanie 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy schemat B 4 projekty o kwocie dotacji EFRR 223 816 PLN; Działanie 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy schemat B 4 projekty o kwocie dotacji EFRR 223 816 PLN; Działania 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B Działania 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B 6 projektów o kwocie dotacji EFRR 3 545 883 PLN.

23 Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL 30 września 2008 r. Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy – typ projektów: Drogi gminne Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy – typ projektów: Drogi gminne 13 projektów o łącznej kwocie dotacji EFRR 43 939 670 PLN; Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy – typ projektów: Drogi powiatowe Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy – typ projektów: Drogi powiatowe 3 projekty o łącznej kwocie dotacji EFRR 37 382 199 PLN; Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, kategoria I: Gospodarka wodno- ściekowa Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, kategoria I: Gospodarka wodno- ściekowa 6 projektów o łącznej kwocie dotacji EFRR 63 169 068 PLN; Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki: kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego – projekty regionalne Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki: kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego – projekty regionalne 1 projekt o kwocie dotacji EFRR 10 150 128 PLN; Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kategoria II: Infrastruktura kultury (Wybór projektu ze zmniejszonym poziomem dofinansowania) Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kategoria II: Infrastruktura kultury (Wybór projektu ze zmniejszonym poziomem dofinansowania) 1 projekt o kwocie dotacji EFRR 6 620 871 PLN.

24 21 października 2008 r. Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo: Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo: 17 projektów o łącznej kwocie dotacji EFRR 599 845 PLN; Działanie 2.4 Marketing gospodarczy - schemat A: Działanie 2.4 Marketing gospodarczy - schemat A: 4 projekty o łącznej kwocie dotacji EFRR 121 395 PLN; Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL

25 Przeprowadzane i planowane badania ewaluacyjne Badania ewaluacyjne na 2008: Badania ewaluacyjne na 2008: - Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL - w trakcie realizacji badania; - Ocena systemu wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - przed podpisaniem umowy z wykonawcą; - Analiza listy wskaźników bazowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - otwarcie ofert dnia 17 listopada br. Propozycje badań ewaluacyjnych na 2009 r. - do zatwierdzenia przez Grupę Sterującą Ewaluacją: Propozycje badań ewaluacyjnych na 2009 r. - do zatwierdzenia przez Grupę Sterującą Ewaluacją: - Analiza i ocena postępów realizacji RPO WL - Ocena szkoleń dla beneficjentów organizowanych w ramach RPO WL - Analiza zaangażowania i zdolności finansowych JST w aplikowaniu o środki z RPO WL - Analiza zaangażowania i zdolności finansowych MŚP w aplikowaniu o środki z RPO WL - Identyfikacja oraz analiza barier i problemów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i wdrażania RPO WL

26 Główne problemy napotkane we wdrażaniu RPO WL Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie pomocy publicznej Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie pomocy publicznej Część rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej została już ogłoszona jednak wciąż brakuje wielu, których zatwierdzenie jest konieczne do prawidłowej realizacji regionalnych programów operacyjnego. Konsekwencją braku wszystkich koniecznych regulacji prawnych są opóźnienia procedury konkursowej ze względu na niejasności co do zasad na jakich może być udzielane wsparcie na poszczególne działania. W efekcie stwarza to zagrożenie niewykorzystania środków finansowych wynikających z zobowiązań budżetowych na lata 2007 – 2013 w ramach Programu.

27 Główne problemy napotkane we wdrażaniu RPO WL Ocena oddziaływania na środowisko: dostosowanie regulacji polskich do wymogów unijnych Ocena oddziaływania na środowisko: dostosowanie regulacji polskich do wymogów unijnych Komisja Europejska przedstawiła oficjalne zastrzeżenia dotyczące niezgodności przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska z unijnymi dyrektywami: nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków dla środowiska niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć, nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, w zakresie uregulowania procesu przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. W obecnej sytuacji wnioskodawcy powinni przede wszystkim szczegółowo przeanalizować projektowane przedsięwzięcia pod kątem uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tzw. decyzja środowiskowa. W szczególności należy zapewnić uwzględnienie wszystkich elementów OOŚ wymaganych przez dyrektywę 85/337/EWG, dyrektywę siedliskową i dyrektywę ptasią, zgodnie z wykładnią ustaloną przez właściwe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. W wielu wypadkach zajdzie konieczność uzupełniania dokumentacji, co wraz z niewyjaśnionymi jeszcze kwestiami proceduralnymi powoduje wydłużenie kontraktacji środków na przedmiotowe wsparcie.

28 Postęp realizacji RPO WL – stan na dzień 31 października 2008 r. Do dnia 31 października 2008 r. Złożono 38 wniosków o płatność na ogólną kwotę 6 642 924,55 PLN; Złożono 38 wniosków o płatność na ogólną kwotę 6 642 924,55 PLN; Zweryfikowano 38 wniosków o płatność; Zweryfikowano 38 wniosków o płatność; Kwota zrealizowanych płatności ogółem wyniosła – 6 642 924,55 PLN; Kwota zrealizowanych płatności ogółem wyniosła – 6 642 924,55 PLN; Wydatki skierowane do certyfikacji przez IC – do końca listopada planowane jest złożenie pierwszego poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC Wydatki skierowane do certyfikacji przez IC – do końca listopada planowane jest złożenie pierwszego poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC

29 Informacje i aktualności zamieszczane są na stronie poświęconej zamieszczane są na stronie poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 pod adresem www.rpo.lubelskie.pl

30 BARDZO DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Stan realizacji RPO WL 2007 – 2013 Bogdan Kawałko Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego EUROPEJSKI FUNDUSZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google