Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bony na innowacje dla MŚP Poddziałanie 2.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Michał Majcherek Centrum Transferu Technologii i Innowacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bony na innowacje dla MŚP Poddziałanie 2.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Michał Majcherek Centrum Transferu Technologii i Innowacji."— Zapis prezentacji:

1 Bony na innowacje dla MŚP Poddziałanie 2.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Michał Majcherek Centrum Transferu Technologii i Innowacji

2 Doświadczenia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bon na innowacje – Nawiązanie/ inicjowanie współpracy przedsiębiorcy z jednostkami naukowymi. Zakup usługi, która dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorcy. Pilotaż uruchomiony w 2008 roku realizowany do 2014 roku (VII edycji). Program finansowany przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Ewaluacja Programu stała się podstawą do stworzenia programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Wsparcie w ramach dużego bonu – rozwój współpracy przedsiębiorcy z jednostkami naukowymi. Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Pilotaż uruchomiony w 2013 roku, w roku 2015 - III edycja. Program finansowany przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Pozytywny odbiór Programu stał się postawą do kontynuacji w ramach nowej perspektywy finansowej. Bony na innowacje dla MŚP – podziałania 2.3.2. POIR – stymulowanie współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii, nowej usługi lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii produkcji, znacząco ulepszonej usługi. Nabór wniosków do 30.12.2015 roku. Poddziałanie finansowane ze środków EFRR.

3 Porównanie… Podwyższenie kwoty dofinansowania. Wsparcia również dla średnich przedsiębiorstw. Dostępność bez względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej. Możliwość wielokrotnego korzystania z usług jednostek naukowych. Wydłużony okres na przygotowanie wniosku i realizację projektu. Kompleksowe wsparcie ze strony jednostki naukowej. Poprawa konkurencyjności i zachęcenie do proinnowacyjnego działania. Możliwość pozyskania wsparcia dla mikro/małej firmy na działania innowacyjne. Nieskomplikowanie formalne i dostępność Programu. Możliwość wyboru i nawiązania współpracy z jednostkami naukowymi Poprawa konkurencyjności i zachęcenie do proinnowacyjnego działania. Niska kwota dofinansowania. Wsparcia tylko dla mikro/małych firm. Wykluczenie z wielokrotnego korzystania z Programu. Krótki czas na przygotowanie wniosku i realizację projektu. Brak możliwości wsparcia na kontynuację działań. Bon na innowacje / Wsparcie w ramach dużego bonu Bony na innowacje dla MŚP- POIR

4 Cel:  Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wymagające wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów lub usług w oparciu o nową, specjalistyczną wiedzę i rozwiązania, które mogą być oferowane przez jednostki naukowe. Oczekiwany rezultat:  Pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe. Bony na innowacje dla MŚP- POIR Realizator programu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie

5 Bony na innowacje dla MŚP- POIR Na co? W ramach Poddziałania udzielane będzie wsparcie na zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu: a)nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; b)nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Dodatkowo może być finansowana usługa dotycząca opracowania innowacji nietechnologicznych (organizacyjnych, marketingowych), jeśli będą towarzyszyły usłudze, o której mowa w pkt a) lub b). Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Okres realizacji projektu - max. 18 miesięcy

6 Bony na innowacje dla MŚP- POIR Kto? Wykonawcą usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa ww. ustawie oraz posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za ile? Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt – 60.000 zł Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt – 400.000 zł. Alokacja na konkurs – 46,1 mln zł

7 Bony na innowacje dla MŚP- POIR Intensywność wsparcia: 80% w przypadku mikro i małych przedsiębiorców, 70% w przypadku średnich przedsiębiorców Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis – zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

8 Bony na innowacje dla MŚP- POIR Projekt polega na opracowaniu przez jednostkę naukową dla przedsiębiorcy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, projektu wzorniczego stanowi innowację produktową - nowość rezultatów projektu jest rozumiana jako znacząca zmiana, wskaźniki jakościowe i ilościowe odróżniają ten produkt od dotychczasowych produktów przedsiębiorstwa lub występujących na polskim rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej. Opracowanie technologii, sposobu świadczenia usług stanowi innowację procesową- nowość rezultatów projektu rozumiana jest jako wprowadzenie zmian w obrębie procesu tj. metody produkcji lub dostawy, sposobu świadczenia usług i ma pozytywny wpływ na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie lub znaczące podniesienie jakości świadczonych usług

9 Bony na innowacje dla MŚP- POIR Ocena wniosku Na ocenie merytorycznej (punktowej) można uzyskać maksymalnie 11pkt. Minimalna liczba punktów warunkująca pozytywną ocenę projektu i kwalifikująca do umieszczenia projektu na liście projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia: 6 pkt, przy czym w zakresie każdego z kryteriów merytorycznych wymienionych w pkt 1-6 wymagane jest uzyskanie minimum 1 pkt. Kryteria merytoryczne: 1.Kwalifikowalność podmiotowa Wykonawcy usługi (punktacja 0 lub1) 2.Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny (0 lub1) 3.Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (0 lub1) 4.Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne (0 lub1) 5.Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu (0 lub1) 6.Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu (0 lub 1) 7.Poziom innowacyjności rezultatów projektu (0 lub 2) 8.Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu (wyrobu, usługi, projektu wzorniczego lub technologii produkcji) (0 lub 2) 9.Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji (0 lub 1)

10 Bony na innowacje dla MŚP- POIR Projekt wpisuje się w Strategię Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS) W ramach oceny kryterium weryfikacji podlega, czy przedmiot projektu wpisuje się w dokument strategiczny pt. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. Zdrowe społeczeństwo Kis 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne Kis 2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej Kis 3. Wytwarzanie produktów leczniczych Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa Kis 4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego Kis 5. Żywność wysokiej jakości Kis 6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej i inżynierii środowiska Zrównoważona energetyka Kis 7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Kis 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo Kis 9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku Surowce naturalne i gospodarka odpadami Kis 10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów Kis 11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) Kis 12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe Kis 13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty Kis 14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe Kis 15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne Kis 16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących Kis 17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych Kis 18. Optoelektroniczne systemy i materiały Kis 19. Inteligentne technologie kreacyjne

11 Bony na innowacje dla MŚP- POIR Wydatki kwalifikowana są uzasadnione i racjonalne Wydatki kwalifikowane to: zakup usługi, materiały niezbędne do wyświadczenia usługi, zakup usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze związanej z opracowaniem. Wydatki „uzasadnione” - to potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane i zaplanowane w projekcie. Wydatki „racjonalne” - ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazanie źródeł danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu Wnioskodawca posiada zasoby finansowe umożliwią realizację projektu - środki na sfinansowanie całości projektu, z uwzględnieniem takich źródeł finansowania jak środki własne, kredyt, pożyczka. Wsparcie będzie wypłacane w formie refundacji poniesionych wydatków.

12 Bony na innowacje dla MŚP- POIR Ocena kryterium 8 W ramach kryterium ocenie będzie podlegało, czy w ramach projektu osiągnięty zostanie stopień gotowości rozwiązania opracowanego przez jednostkę naukową umożliwiający jego wdrożenie.. Premiowane będą zatem projekty, w ramach których prace badawczo-rozwojowe przeprowadzane przez jednostkę naukową zostaną zakończone co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych opracowanego w ramach projektu produktu (wyrobu, usługi), projektu wzorniczego, technologii produkcji. Zakres usługi badawczo-rozwojowej może uwzględniać np. wykonanie, demonstrację, sprawdzenie, testowanie prototypu nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), technologii produkcji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych, lub warunkach rzeczywistych, wykonanie, demonstracja, testy fizycznej formy projektu wzorniczego, wykonanie serii próbnej opracowanego wyrobu, określenie ostatecznej formy produktu gotowego do komercjalizacji.

13 Bony na innowacje dla MŚP- POIR Ocena kryterium 9 Ocenie podlega, czy projekt obejmuje włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa) w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego rozwiązania, usługi, prototypu wyrobu.. Włączenie końcowych użytkowników następuje w ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę (za proces ten odpowiedzialny jest Wykonawca). Włączenie w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji ich końcowych użytkowników ma na celu badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu..

14 Bony na innowacje dla MŚP- POIR Kryteria rozstrzygające: W sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na dany nabór nie będzie pozwalała na objęcie wsparciem wszystkich projektów, które po ocenie merytorycznej (punktowej) uzyskały jednakową liczbę punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będą kryteria rozstrzygające: I stopnia - Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu II stopnia - Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji. III stopnia - Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (nie ma zastosowania w konkursie nr 1 organizowanym w 2015 r. ) IV stopnia - Wskaźnik „Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług (%)”.* *według najnowszych danych w stosunku do dnia ogłoszenia konkursu zawartych w systemie STRATEG dostępnym pod adresem internetowym http://strateg.stat.gov.pl/. W przypadku zastosowania tego kryterium wyższą pozycję na liście rankingowej otrzyma projekt złożony przez Wnioskodawcę, który posiada siedzibę w województwie z niższą wartością.http://strateg.stat.gov.pl/ W przypadku, gdy dane z danego okresu nie będą dostępne dla wszystkich województw, dane zostaną określone dla ostatniego roku, w którym były dostępne dla wszystkich województw.

15 Bony na innowacje dla MŚP- POIR Na co warto zwrócić uwagę: Wybór Wykonawcy!!!

16 Bony na innowacje dla MŚP- POIR Na co warto zwrócić uwagę: Wnioskodawca, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Agencji takie wsparcie i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Wnioskodawca nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między w nioskodawcą a wykonawcą, polegające na: a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b)posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji, c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d)pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

17 Bony na innowacje dla MŚP- POIR Na co warto zwrócić uwagę: Wnioskodawca niezobowiązany przy wyborze wykonawcy usługi do stosowania ustawy PZP powinien upublicznić zapytanie ofertowe poprzez: a)wysyłanie go do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz b) opublikowanie na stronie internetowej wnioskodawcy, o ile posiada taką stronę. Informację o wyniku postępowania Wnioskodawca upublicznia poprzez umieszczenie jej na swojej stronie internetowej, o ile taką posiada.

18 Bony na innowacje dla MŚP- POIR Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jako Wykonawca usług badawczych Oferta Wydziałów Doświadczona kadra naukowa Indywidualne podejście do przedsiębiorców Sprawne procedury Unikalne kompetencje CTTI Nie boimy się wyzwań!

19 Bony na innowacje dla MŚP- POIR Kontakt w sprawie współpracy z Wykonawcą: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Centrum Transferu Technologii i Innowacji Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, pawilon F, pok. 19 B www.innowacje.ukw.edu.pl Dyrektor – prof. dr hab. inż. Jan Grajewski Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką jangra@ukw.edu.pl tel. +48 52 341 92 90 Michał Majcherek m.majcherek@ukw.edu.pl tel. +48 52 341 91 29


Pobierz ppt "Bony na innowacje dla MŚP Poddziałanie 2.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Michał Majcherek Centrum Transferu Technologii i Innowacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google