Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S POTKANIE A DAPTATORÓW MRF Praca własna – wersja robocza 11 kwietnia 2016 r. Agnieszka Jancewicz Biblioteka Politechniki Białostockiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S POTKANIE A DAPTATORÓW MRF Praca własna – wersja robocza 11 kwietnia 2016 r. Agnieszka Jancewicz Biblioteka Politechniki Białostockiej."— Zapis prezentacji:

1 S POTKANIE A DAPTATORÓW MRF Praca własna – wersja robocza 11 kwietnia 2016 r. Agnieszka Jancewicz Biblioteka Politechniki Białostockiej

2 (234.372) (234.372) Góry Czech i Słowacji (tak jest w pliku MRF) (234.372.3) Karpaty Zachodnie (234.372.4) Beskidy. Tatry. Łańcuch Rudaw Słowackich  Jak klasyfikujemy polskie góry ?

3 (054) (054) Newspaper. Czasopisma  zmieniłam „Czasopisma” na „Gazety (dzienniki)”

4 351.777.61 351.777.61 Nadzór administracyjny dotyczący odpadów i ścieków. Gospodarka odpadami  nadzór administracyjny a nie przepisy administracyjne 351.777.51 Nadzór nad budową budynków, zakładów itp., budowanych z pomocą niebezpiecznych produktów lub procesów 351.777 Nadzór nad higieną powietrza i gleby

5 628 628 Public health engineering. Water. Sanitation. Illuminating engineering  Dosłownie: Inżynieria zdrowia publicznego. Woda. Urządzenia sanitarne. Technika świetlna  Jest: Inżynieria sanitarna. Technika oświetlenia  Propozycja: Inżynieria sanitarna. Technika świetlna

6 628.1`15/`17 628.1`15 Systemy jednoprądowe. Systemy jednokanałowe Uniflow systems. Single-pass systems 628.1`16 Systemy z powtórnym wykorzystaniem wody Repeated water utilization systems 628.1`17 Systemy zwrotne Return systems

7 628.1`18 628.1`18 Systemów wodociągowych ze względu na funkcję zbiornika Waterworks systems by reservoir function 628.1`181 Funkcje regulujące Regulating 628.1`182 Funkcje rezerwowe (magazynowanie) Stand-by (for storage) 628.1`183 Funkcje rezerwowe (regulacja) Stand-by regulating

8 628.147.1 628.147.1 Budowa wodociągów Construction  Uwaga: Rozbudowa przez zestawienie za pomocą dwukropka z symbolami z działu

9 628.21 628.21 Sewerage systems Systemy kanalizacyjne  Propozycja : Sieci kanalizacyjne 628.211 System kanalizacji ogólnospławnej  Propozycja: Kanalizacja ogólnospławna 628.212 System kanalizacji rozdzielczej  Propozycja: Kanalizacja rozdzielcza

10 628.316 W dziale 628.316 jest przykład: 628.316.6:66.094.3 Sewage disinfection by oxidation Dezynfekcja ścieków przez utlenianie 628.349:66.094.3 Sewage oxidation Utlenianie ścieków W dziale 628.316.6 przykład: 628.316.6.094.3 Sewage disinfection by oxidation Dezynfekcja ścieków przez utlenianie

11 628.39 628.39 Zanieczyszczenie ściekami środowiska naturalnego (wód, gleby i powietrza). Środki zapobiegawcze  Propozycja zmiany na: Odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków (odpadów) do środowiska naturalnego. Zanieczyszczenie wód, gleby i powietrza. Środki ochronne 504.5:628.3 Zanieczyszczenia ściekami  Jest to przykład zastosowania z 504.5

12 628.477 628.477 Utylizacja odpadów, recykling 628.474 Unieszkodliwianie odpadów przez spalanie  Uwaga: przecież spalanie to jeden ze sposobów utylizacji.

13 628.6 628.6 Drainage and sanitary installations of buildings (particularly public health requirements) Kanalizacja domowa. Instalacje sanitarne w budynkach (z punktu widzenia zdrowia publicznego)  Uwaga: taki dział istnie w ostatnich tablicach UKD, czy nie jest zbędny w wydaniu tablic dla bibliotek publicznych? 696.14 Instalacje sanitarne i armatura w budynkach

14 628.8 628.477 Klimat wewnętrzny. Klimatyzacja. Ogrzewanie. Wentylacja Dział obejmuje technikę ogrzewania i wentylacji z punktu widzenia zdrowia publicznego (głównie wielkich pomieszczeń np. takich jak tunele, galerie) 697.9 Wentylacja. Klimatyzacja

15 628.9 628.9 Technika oświetlenia  Propozycja: zmiana na technika świetlna

16 502.12 502.12 Świadomość ekologiczna. Nastawienie proekologiczne. „ Zieloni ” 502.14 Społeczne, administracyjne, prawne aspekty ochrony środowiska Przykłady zastosowania:  502.14:329.63 Partie „ zielonych ”  502.14:061 Organizacje promujące ochronę środowiska

17 502.13 502.13 Conservation measures and management Dosłowne tłumaczenie (i takie jest wpisane w MRF): Środki ochrony i zarządzanie Propozycja: Zarządzanie ochroną środowiska

18 502.131 502.131 Development Rozwój  Propozycja: mówimy o ochronie środowiska to może użyć sformułowania : „Ekorozwój” (tak jest w tablicach przy dziale 502.13/.14).

19 502.132 502.132 Improvement Poprawa  Co autor ma na myśli? O jaką poprawę chodzi? Jest to mało precyzyjne i w zasadzie nie wiadomo co się pod tym kryje  Pomysł na zmianę: brak ;)

20 502.15 502.15 Environment in relation to planning and development Środowisko w odniesieniu do planowania i rozwoju  Propozycja zmiany: Planowanie i rozwój w powiązaniu ( w odniesieniu) do środowiska

21 502.171 502.171 Protection, rational use and renewal of natural resources Ochrona, racjonalne wykorzystanie i odnowa zasobów naturalnych  Propozycja zmiany: (Ochrona i ) Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych (tak jest w tablicach pod 502.17) Odnowa czyli rekultywacja, odbudowa jest w dziale 502.174 Więc mogłoby to być mylące: 502.174 Rekultywacja, odbudowa, odzysk, środki ratunkowe. Technologie bezodpadowe i niskoodpadowe. Technologie czyste

22 502.171:531.62 502.171:531.62 Energy conservation Ochrona, oszczędzanie energii  Propozycja zmiany na: Racjonalne wykorzystanie energii

23 502.171:546.212 502.171:546.212 Water conservation Ochrona, oszczędzanie wody  Zamieniłabym na: Racjonalne wykorzystanie wody

24 502.171:662.997 502.171:662.997 Conservation of geothermal energy Ochrona, oszczędzanie energii geotermalnej  Propozycja: Racjonalne wykorzystanie energii geotermalnej

25 502.172 502.172 Protection of endangered living elements Ochrona materii żywej zagrożonej wyginięciem 502.172:502.211 Protection of endangered species. 'Red data' Ochrona zagrożonych gatunków. Lista gatunków zagrożonych  Propozycja dopisania hasła “Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych”  Czym różnią się te działy?  Czy można zamienić w dziale 502.172 materię żywą na gatunki?

26 502.174 502.174 Restoration, salvage, reclamation, rescue measures. Wasteless and low-waste technology Rekultywacja, odbudowa, odzysk, środki ratunkowe. Technologie bezodpadowe i niskoodpadowe. Technologie czyste  Propozycja: Rekultywacja, renaturyzacja. Technologie bezodpadowe i niskoodpadowe. Technologie czyste

27 502.174 502.174:627.533 Land reclamation Rekultywacja terenu Propozycja: dodanie słowa „pozalewowych” 627.53 Ochrona terenów nisko położonych i zagrożonych powodzią 627.533 Zalądowania. Agradacja. Poldery

28 502.174.2/.3 502.174.3 Korzystanie z odnawialnych źródeł energii 502.174.2 Wykorzystanie materiałów biodegradowalnych  Propozycja zamiany słowa wykorzystanie na korzystanie

29 502.175 502.175 Control of environmental quality. Control of pollution Kontrola jakości środowiska. Kontrola zanieczyszczeń  Propozycja zmiany lub dopisanie „monitoring środowiska”. Słowo „monitoring” jest powszechnie używane

30 502.211:592/599(204 502.211:592/599(204 ) Protection of aquatic wildlife  Propozycja tłumaczenia: Ochrona organizmów (zwierząt) wodnych (??)

31 502.22 502.22 The man-made environment Środowisko stworzone przez człowieka

32 502.3/.7 502.3/.7 Parts of the environmen  Propozycja tłumaczenia: Budowa Ziemi. (Geosfery)

33 502.51 502.51(282.05 ) Fluvio-marine environment. Including: River mouths. Estuaries Jeziora. Zbiorniki wodne. Stawy 502.51(285 ) Lakes. Reservoirs. Ponds Bagna. Mokradła (nie jeziora zbiorniki stawy?) 502.51(285.3 ) Swamps. Marshes Zanieczyszczenia hydrosfery. Zanieczyszczenia wody ???? (nie bagna mokradła?) 502.51:504.5 Hydrospheric pollution. Water pollution Zanieczyszczenie hydrosfery. Zanieczyszczenie wody

34 502.51 502.51(26):504.5:665.6 Oil spillage at sea Wyciek ropy naftowej do morza  Pytanie: Wyciek ropy to już konkretne zanieczyszczenie więc dlaczego tutaj, w dziale o ochronie? Nie w 504.2 ?

35 502.7 502.7 Earth's interior Wnętrze Ziemi 502.7:662.765.4 Conservation of oil deposits Ochrona złóż ropy naftowe

36 504:62 502.7 :62 Inżynieria środowiska Jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania a w przypadku dewastacji środowiska (np. w wyniku katastrof, zbyt intensywnej działalności gospodarczej, awarii) zmierzające do przywrócenia tej równowagi.nauk technicznychśrodowiska przyrodniczegodewastacji środowiskakatastrofprzywrócenia tej równowagi Inżynieria środowiska zajmuje się takimi działaniami człowieka w środowisku jak budownictwo, rolnictwo, przemysł. Swoim zakresem obejmuje tak różne zagadnienia i kierunki badań, jak unieszkodliwianie ścieków i odpadów, melioracje, zaopatrzenie w wodę, ogrzewnictwo i klimatyzację, ochrona powietrza, monitoring i ochrona środowiska (inżynieria ekologiczna), gazownictwo, chłodnictwo, energetyka.budownictworolnictwoprzemysłunieszkodliwianie ściekówmelioracjezaopatrzenie w wodęogrzewnictwoklimatyzacjęgazownictwochłodnictwoenergetyka

37 504.2/.9 504.2 Zniszczenia przypadkowe w wyniku działania czynnika naturalnego lub nieznanego (tu: pożary) 504.3 Zniszczenia w wyniku działania znanego czynnika naturalnego lub biologicznego (tu: rośliny, zwierzęta) 504.4 Szkody spowodowane czynnikami naturalnymi. Klęski żywiołowe. Katastrofy naturalne (tu: wulkany, huragany, powodzie) 504.5 Szkody spowodowane substancjami szkodliwymi, trującymi. Zanieczyszczenia (czyli przez człowieka ) (tu: kwaśne deszcze, ścieki, ruch drogowy, pestycydy) 504.6 Szkody spowodowane czynnikami fizycznymi INCLUDING Skutki działania drgań, hałasu, ciepła(drgania, hałas – to człowiek, ciepło albo człowiek albo susza czyli naturalne działania) (tu: drgania, hałas, ciepło) 504.61 Szkodliwy wpływ działalności ludzkiej na środowisko (tu: wojny, działania budowlane, inżynieryjne) 504.9 Samowolne, rozmyślne niszczenie środowiska. Wandalizm (czyli też człowiek)

38 504.7 504.7 Globalne ocieplenie. Efekt cieplarniany I tu przykład: 504.7:582.261/.279 Zakwit glonów (alg) Dlaczego nie w 504.3 Zniszczenia w wyniku działania znanego czynnika naturalnego lub biologicznego Tu jest przecież przykład: 504.3:582 Plant depredation. Including: Weeds. Epiphytes

39 504.3 504.3 Damage by a known natural or biological agent Zniszczenia w wyniku działania znanego czynnika naturalnego lub biologicznego Tu propozycja: 504.3:582 Plant depredation. Including: Weeds. Epiphytes Zagrożenia/szkody ze strony roślin. W tym: Chwasty. Porośla 504.3:592/599 Animal depredation. Including: Vermin attack. Stampede Zagrożenia/szkody ze strony zwierząt. W tym: Plaga szkodników. Popłoch (?)

40 504.35 504.35 Skażenie (?) genetyczne Propozycja zmiany: zmiany genetyczne lub modyfikacja genetyczna? 504.35:599.742.73 Genetic contamination of Felidae spp., e.g. of wild cat Felis silvestris by hybridization with feral domestic cat Felis catus Genetyczne zmiany u kotowatych, np. dzikich kotów Felis silvestris (żbik europejski) przez krzyżowanie z kotem domowym Felis catus

41


Pobierz ppt "S POTKANIE A DAPTATORÓW MRF Praca własna – wersja robocza 11 kwietnia 2016 r. Agnieszka Jancewicz Biblioteka Politechniki Białostockiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google