Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S POTKANIE A DAPTATORÓW MRF Praca własna – wersja robocza 11 kwietnia 2016 r. Agnieszka Jancewicz Biblioteka Politechniki Białostockiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S POTKANIE A DAPTATORÓW MRF Praca własna – wersja robocza 11 kwietnia 2016 r. Agnieszka Jancewicz Biblioteka Politechniki Białostockiej."— Zapis prezentacji:

1 S POTKANIE A DAPTATORÓW MRF Praca własna – wersja robocza 11 kwietnia 2016 r. Agnieszka Jancewicz Biblioteka Politechniki Białostockiej

2 ( ) ( ) Góry Czech i Słowacji (tak jest w pliku MRF) ( ) Karpaty Zachodnie ( ) Beskidy. Tatry. Łańcuch Rudaw Słowackich  Jak klasyfikujemy polskie góry ?

3 (054) (054) Newspaper. Czasopisma  zmieniłam „Czasopisma” na „Gazety (dzienniki)”

4 Nadzór administracyjny dotyczący odpadów i ścieków. Gospodarka odpadami  nadzór administracyjny a nie przepisy administracyjne Nadzór nad budową budynków, zakładów itp., budowanych z pomocą niebezpiecznych produktów lub procesów Nadzór nad higieną powietrza i gleby

5 Public health engineering. Water. Sanitation. Illuminating engineering  Dosłownie: Inżynieria zdrowia publicznego. Woda. Urządzenia sanitarne. Technika świetlna  Jest: Inżynieria sanitarna. Technika oświetlenia  Propozycja: Inżynieria sanitarna. Technika świetlna

6 628.1`15/` `15 Systemy jednoprądowe. Systemy jednokanałowe Uniflow systems. Single-pass systems 628.1`16 Systemy z powtórnym wykorzystaniem wody Repeated water utilization systems 628.1`17 Systemy zwrotne Return systems

7 628.1` `18 Systemów wodociągowych ze względu na funkcję zbiornika Waterworks systems by reservoir function 628.1`181 Funkcje regulujące Regulating 628.1`182 Funkcje rezerwowe (magazynowanie) Stand-by (for storage) 628.1`183 Funkcje rezerwowe (regulacja) Stand-by regulating

8 Budowa wodociągów Construction  Uwaga: Rozbudowa przez zestawienie za pomocą dwukropka z symbolami z działu

9 Sewerage systems Systemy kanalizacyjne  Propozycja : Sieci kanalizacyjne System kanalizacji ogólnospławnej  Propozycja: Kanalizacja ogólnospławna System kanalizacji rozdzielczej  Propozycja: Kanalizacja rozdzielcza

10 W dziale jest przykład: : Sewage disinfection by oxidation Dezynfekcja ścieków przez utlenianie : Sewage oxidation Utlenianie ścieków W dziale przykład: Sewage disinfection by oxidation Dezynfekcja ścieków przez utlenianie

11 Zanieczyszczenie ściekami środowiska naturalnego (wód, gleby i powietrza). Środki zapobiegawcze  Propozycja zmiany na: Odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków (odpadów) do środowiska naturalnego. Zanieczyszczenie wód, gleby i powietrza. Środki ochronne 504.5:628.3 Zanieczyszczenia ściekami  Jest to przykład zastosowania z 504.5

12 Utylizacja odpadów, recykling Unieszkodliwianie odpadów przez spalanie  Uwaga: przecież spalanie to jeden ze sposobów utylizacji.

13 Drainage and sanitary installations of buildings (particularly public health requirements) Kanalizacja domowa. Instalacje sanitarne w budynkach (z punktu widzenia zdrowia publicznego)  Uwaga: taki dział istnie w ostatnich tablicach UKD, czy nie jest zbędny w wydaniu tablic dla bibliotek publicznych? Instalacje sanitarne i armatura w budynkach

14 Klimat wewnętrzny. Klimatyzacja. Ogrzewanie. Wentylacja Dział obejmuje technikę ogrzewania i wentylacji z punktu widzenia zdrowia publicznego (głównie wielkich pomieszczeń np. takich jak tunele, galerie) Wentylacja. Klimatyzacja

15 Technika oświetlenia  Propozycja: zmiana na technika świetlna

16 Świadomość ekologiczna. Nastawienie proekologiczne. „ Zieloni ” Społeczne, administracyjne, prawne aspekty ochrony środowiska Przykłady zastosowania:  : Partie „ zielonych ”  :061 Organizacje promujące ochronę środowiska

17 Conservation measures and management Dosłowne tłumaczenie (i takie jest wpisane w MRF): Środki ochrony i zarządzanie Propozycja: Zarządzanie ochroną środowiska

18 Development Rozwój  Propozycja: mówimy o ochronie środowiska to może użyć sformułowania : „Ekorozwój” (tak jest w tablicach przy dziale /.14).

19 Improvement Poprawa  Co autor ma na myśli? O jaką poprawę chodzi? Jest to mało precyzyjne i w zasadzie nie wiadomo co się pod tym kryje  Pomysł na zmianę: brak ;)

20 Environment in relation to planning and development Środowisko w odniesieniu do planowania i rozwoju  Propozycja zmiany: Planowanie i rozwój w powiązaniu ( w odniesieniu) do środowiska

21 Protection, rational use and renewal of natural resources Ochrona, racjonalne wykorzystanie i odnowa zasobów naturalnych  Propozycja zmiany: (Ochrona i ) Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych (tak jest w tablicach pod ) Odnowa czyli rekultywacja, odbudowa jest w dziale Więc mogłoby to być mylące: Rekultywacja, odbudowa, odzysk, środki ratunkowe. Technologie bezodpadowe i niskoodpadowe. Technologie czyste

22 : : Energy conservation Ochrona, oszczędzanie energii  Propozycja zmiany na: Racjonalne wykorzystanie energii

23 : : Water conservation Ochrona, oszczędzanie wody  Zamieniłabym na: Racjonalne wykorzystanie wody

24 : : Conservation of geothermal energy Ochrona, oszczędzanie energii geotermalnej  Propozycja: Racjonalne wykorzystanie energii geotermalnej

25 Protection of endangered living elements Ochrona materii żywej zagrożonej wyginięciem : Protection of endangered species. 'Red data' Ochrona zagrożonych gatunków. Lista gatunków zagrożonych  Propozycja dopisania hasła “Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych”  Czym różnią się te działy?  Czy można zamienić w dziale materię żywą na gatunki?

26 Restoration, salvage, reclamation, rescue measures. Wasteless and low-waste technology Rekultywacja, odbudowa, odzysk, środki ratunkowe. Technologie bezodpadowe i niskoodpadowe. Technologie czyste  Propozycja: Rekultywacja, renaturyzacja. Technologie bezodpadowe i niskoodpadowe. Technologie czyste

27 : Land reclamation Rekultywacja terenu Propozycja: dodanie słowa „pozalewowych” Ochrona terenów nisko położonych i zagrożonych powodzią Zalądowania. Agradacja. Poldery

28 / Korzystanie z odnawialnych źródeł energii Wykorzystanie materiałów biodegradowalnych  Propozycja zamiany słowa wykorzystanie na korzystanie

29 Control of environmental quality. Control of pollution Kontrola jakości środowiska. Kontrola zanieczyszczeń  Propozycja zmiany lub dopisanie „monitoring środowiska”. Słowo „monitoring” jest powszechnie używane

30 :592/599( :592/599(204 ) Protection of aquatic wildlife  Propozycja tłumaczenia: Ochrona organizmów (zwierząt) wodnych (??)

31 The man-made environment Środowisko stworzone przez człowieka

32 502.3/ /.7 Parts of the environmen  Propozycja tłumaczenia: Budowa Ziemi. (Geosfery)

33 ( ) Fluvio-marine environment. Including: River mouths. Estuaries Jeziora. Zbiorniki wodne. Stawy (285 ) Lakes. Reservoirs. Ponds Bagna. Mokradła (nie jeziora zbiorniki stawy?) (285.3 ) Swamps. Marshes Zanieczyszczenia hydrosfery. Zanieczyszczenia wody ???? (nie bagna mokradła?) :504.5 Hydrospheric pollution. Water pollution Zanieczyszczenie hydrosfery. Zanieczyszczenie wody

34 (26):504.5:665.6 Oil spillage at sea Wyciek ropy naftowej do morza  Pytanie: Wyciek ropy to już konkretne zanieczyszczenie więc dlaczego tutaj, w dziale o ochronie? Nie w ?

35 Earth's interior Wnętrze Ziemi 502.7: Conservation of oil deposits Ochrona złóż ropy naftowe

36 504: :62 Inżynieria środowiska Jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania a w przypadku dewastacji środowiska (np. w wyniku katastrof, zbyt intensywnej działalności gospodarczej, awarii) zmierzające do przywrócenia tej równowagi.nauk technicznychśrodowiska przyrodniczegodewastacji środowiskakatastrofprzywrócenia tej równowagi Inżynieria środowiska zajmuje się takimi działaniami człowieka w środowisku jak budownictwo, rolnictwo, przemysł. Swoim zakresem obejmuje tak różne zagadnienia i kierunki badań, jak unieszkodliwianie ścieków i odpadów, melioracje, zaopatrzenie w wodę, ogrzewnictwo i klimatyzację, ochrona powietrza, monitoring i ochrona środowiska (inżynieria ekologiczna), gazownictwo, chłodnictwo, energetyka.budownictworolnictwoprzemysłunieszkodliwianie ściekówmelioracjezaopatrzenie w wodęogrzewnictwoklimatyzacjęgazownictwochłodnictwoenergetyka

37 504.2/ Zniszczenia przypadkowe w wyniku działania czynnika naturalnego lub nieznanego (tu: pożary) Zniszczenia w wyniku działania znanego czynnika naturalnego lub biologicznego (tu: rośliny, zwierzęta) Szkody spowodowane czynnikami naturalnymi. Klęski żywiołowe. Katastrofy naturalne (tu: wulkany, huragany, powodzie) Szkody spowodowane substancjami szkodliwymi, trującymi. Zanieczyszczenia (czyli przez człowieka ) (tu: kwaśne deszcze, ścieki, ruch drogowy, pestycydy) Szkody spowodowane czynnikami fizycznymi INCLUDING Skutki działania drgań, hałasu, ciepła(drgania, hałas – to człowiek, ciepło albo człowiek albo susza czyli naturalne działania) (tu: drgania, hałas, ciepło) Szkodliwy wpływ działalności ludzkiej na środowisko (tu: wojny, działania budowlane, inżynieryjne) Samowolne, rozmyślne niszczenie środowiska. Wandalizm (czyli też człowiek)

38 Globalne ocieplenie. Efekt cieplarniany I tu przykład: 504.7: /.279 Zakwit glonów (alg) Dlaczego nie w Zniszczenia w wyniku działania znanego czynnika naturalnego lub biologicznego Tu jest przecież przykład: 504.3:582 Plant depredation. Including: Weeds. Epiphytes

39 Damage by a known natural or biological agent Zniszczenia w wyniku działania znanego czynnika naturalnego lub biologicznego Tu propozycja: 504.3:582 Plant depredation. Including: Weeds. Epiphytes Zagrożenia/szkody ze strony roślin. W tym: Chwasty. Porośla 504.3:592/599 Animal depredation. Including: Vermin attack. Stampede Zagrożenia/szkody ze strony zwierząt. W tym: Plaga szkodników. Popłoch (?)

40 Skażenie (?) genetyczne Propozycja zmiany: zmiany genetyczne lub modyfikacja genetyczna? : Genetic contamination of Felidae spp., e.g. of wild cat Felis silvestris by hybridization with feral domestic cat Felis catus Genetyczne zmiany u kotowatych, np. dzikich kotów Felis silvestris (żbik europejski) przez krzyżowanie z kotem domowym Felis catus

41


Pobierz ppt "S POTKANIE A DAPTATORÓW MRF Praca własna – wersja robocza 11 kwietnia 2016 r. Agnieszka Jancewicz Biblioteka Politechniki Białostockiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google