Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną 1. Założenia programu 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną 1. Założenia programu 2."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną 1

2 Założenia programu 2

3 Powiat Łomżyński w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży z ramienia Województwa Podlaskiego od września 2013r. realizuje projekt „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”. 3

4 Mając na uwadze, że kształcenie i doskonalenie nauczycieli ma ogromne znaczenie w osiąganiu przez uczniów sukcesów edukacyjnych, za cel główny projektu przyjęto podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z powiatu łomżyńskiego. 4

5 Założeniem nowego systemu doskonalenia jest dostosowanie działań do rzeczywistych potrzeb przedszkoli/ szkół. Projekt obejmie swym zasięgiem 45 placówek tj. 43 szkoły (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) i 2 przedszkola oraz 696 nauczycieli/nauczycielek 5

6 Działania skierowane do szkół i przedszkoli obejmują : I.Pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych, w tym powołanie szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE), opracowanie rocznych planów wspomagania. II.Przeprowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne szkoły / przedszkola oferty doskonalenia nauczycieli. III.Powołanie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń. IV.Opracowanie i monitoring Powiatowego Programu Wspomagania (powołana Grupa Monitorująca). 6

7 Sieci współpracy i samokształcenia 7

8 Sieci współpracy i samokształcenia, to jeden z elementów zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania szkół. Szkoły/ przedszkola w sieci to metoda współpracy i samokształcenia umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Uczestnicy sieci będą brać udział w spotkaniach, natomiast bieżący kontakt oraz gromadzenie zasobów umożliwi im platforma cyfrowa. Do udziału w niektórych spotkaniach sieci będą zapraszani eksperci wspierający pracę jej członków w zakresie wybranych problemów. 8

9 Jak będzie? 5 sieci (zagadnień), w nich 8 grup Jedna sieć dla dyrektorów i wicedyrektorów – 2 grupy (po 20 – 25 osób) Cztery sieci dla nauczycieli – 6 grup (po 20 – 25 osób) - w dwóch sieciach po 2 grupy, w dwóch sieciach po 1 grupie 9

10 Diagnoza tematyki sieci - ankieta Wyłonienie tematów sieci Wybór (w drodze przetargu) koordynatorów sieci Kontakt koordynatorów sieci z przedszkolem/ szkołą Wypełnienie deklaracji i ankiety 10

11 24 oferty doskonalenia opracowane w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół 11

12 1.Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 2.Ocenianie kształtujące 3.Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 4.Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się 5.Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 6.Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej 12

13 7.Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła 8.Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 9.Budowa koncepcji pracy szkoły 10.Praca z uczniem młodszym 11.Praca z uczniem zdolnym 12.Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 13

14 13.Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet 14.Projekt edukacyjny w szkole 15.Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 16.Rodzice są partnerami szkoły 17.Nauczyciel 45+ 18.Szkoła promuje wartość edukacji 14

15 19.Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole 20.Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich 21.Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 22.Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 23.Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 24.Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły 15

16 Gdzie szukać informacji o projekcie? www.powiatlomzynski.edu.pl Zasoby ORE www.ore.edu.plwww.ore.edu.pl  Zakładka „Projekty systemowe POKL”  Projekt „Wspieranie szkół i nauczycieli ” 16

17 Najważniejsze założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli 17

18 Być blisko przedszkola/ szkoły. Pracować na potrzeby przedszkola/ szkoły. Wykorzystywać potencjał różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli. 18

19 Zadania SORE 19

20 Pomoc dyrektorowi w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły. Pomoc w formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju – współpraca z radą pedagogiczną. Wsparcie szkoły w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły i zbudowanego na podstawie jednej z ofert doskonalenia (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego). Wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą. Pozyskanie zewnętrznych ekspertów (jeśli zaistnieje taka potrzeba). Organizowanie zaplanowanych form wspomagania - we współpracy ze szkołą. Organizacja systemu wsparcia dla pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych procedur (np. organizacja i prowadzenie konsultacji). 20

21 Monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, reagowanie na pojawiające się trudności. Dokumentowanie podejmowanych działań (zgodnie z wymogami określonymi w danym powiecie). Przygotowanie i przeprowadzenie wśród pracowników ankiet z przebiegu wspomagania. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania. Przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej. Udział w podsumowaniu podjętych działań – współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym. 21

22 Od czego zaczynamy? 22

23 Spotkanie z dyrektorem – diagnoza potrzeb przedszkola/ szkoły w zakresie wsparcia. Spotkanie z Radą Pedagogiczną: wybór obszaru (odpowiadającego jednej z 24 ofert), w którym przedszkole / szkoła oczekuje wsparcia, wybór zespołu zadaniowego. Spotkanie z zespołem zadaniowym - opracowanie RPW (Rocznego planu wspomagania). 23

24 Co planujemy w RPW? 24

25 Działania w zakresie wspomagania dotyczące wybranej oferty, m. in.:  4 szkolenia po 4 godziny (czyli 16 godzin) z zakresu wybranej oferty; 2 w I półroczu (listopad, grudzień, styczeń), 2 w II półroczu  Konsultacje (indywidualne i/lub zespołowe) ze specjalistami zgodne z wybraną ofertą – 15 godzin  Spotkania z SORE  Spotkania rady pedagogicznej 25

26 Zapraszam Państwa do współpracy Witold Gronostajski Szkolny organizator rozwoju edukacji w.gronostajski@odnlomza.pl Tel. 502 062 843 26


Pobierz ppt "Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną 1. Założenia programu 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google