Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W zwi ą zku i ż ko ń czymy klas ę 6, ka ż dy ucze ń naszej klasy, aby zosta ł mi ł o zapami ę tanym przyczynia ł si ę w jaki ś sposób w ż ycie szko ł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W zwi ą zku i ż ko ń czymy klas ę 6, ka ż dy ucze ń naszej klasy, aby zosta ł mi ł o zapami ę tanym przyczynia ł si ę w jaki ś sposób w ż ycie szko ł."— Zapis prezentacji:

1

2 W zwi ą zku i ż ko ń czymy klas ę 6, ka ż dy ucze ń naszej klasy, aby zosta ł mi ł o zapami ę tanym przyczynia ł si ę w jaki ś sposób w ż ycie szko ł y…. Bra ł udzia ł w licznych konkursach, akcjach charytatywnych,przyst ę powa ł na zaj ę cia dodatkowe, takie jak kó ł ko teatralne,kó ł ko plastyczne, czy chór….. ( i wiele, wiele innych).

3 Wybrali ś my równie ż trójk ę klasow ą : przewodnicz ą ca – Roksana Sarkowicz zast ę pca – Nadia Krzywda skarbnik – Micha ł Rogowicz

4 Wielu uczniów z naszej klasy, bra ł o udzia ł w ró ż nych konkursach…  XXI konkurs biblijny – udzia ł bra ł y: Agnieszka Krzemie ń i Barbara Niew ę g ł owska  Konkurs plastyczny – „ Aniele – stró ż u mój” – I miejsce Roksana Sarkowicz, III miejsce – Piotr Dyjoniziak  Mi ę dzyszkolny konkurs z przyrody – II miejsce – Piotr Dyjoniziak  Konkurs matematyczny „ Pi – opowiadanie” – I miejsce – Roksana Sarkowicz, wyró ż nienie – Micha ł Rogowicz i Piotr Dyjoniziak  Konkurs recytatorski z religii – I miejsce – Natalia Kowalska, II miejsce – Roksana Sarkowicz, wyró ż nienie – Piotr Dyjoniziak

5 ….ró ż nych konkursach … c.d.  Ma ł a olimpiada matematyczna – awans do eliminacji rejonowych – Agnieszka Krzemie ń  Konkurs recytatorski z j. angielskiego – II miejsce - Natalia Kowalska, wyró ż nienie – Agnieszka Krzemie ń  Konkurs piosenki angielskiej karaoke – wyró ż nienie – Roksana Sarkowicz  Konkurs „ Jak dobrze znasz Harry ‘ego Pottera?” – III miejsce – Agnieszka Krzemie ń  Konkurs p ł ywacki – I miejsce – Micha ł Mazurek  Konkurs przyrodniczy – III miejsce – Micha ł Rogowicz I JESZCZE WI Ę CEJ….

6 Konkurs „Kroniki Archeo” – I miejsce – Roksana Sarkowicz, III miejsce – Agnieszka Krzemie ń Osoby te oraz Filip Kozok wraz z pani ą Ewelin ą Hronowsk ą bra ł y udzia ł w Mi ę dzyszkolnym konkursie „Tajemnice Archeo” – niestety ż adnego miejsca nie zaj ę li ś my …. Zdobyli ś my jednak zdj ę cie z autork ą …. … Agnieszką Stelmaszyk Oto my

7 Kó ł ko plastyczne … Nasi koledzy nale żą równie ż do kó ł ka plastycznego, które prowadzi pani Marzena Oberska. W tym roku mieli ś my wiele wyj ść, byli ś my w…. Kinie na filmie „Kraina jutra” i „Bogowie Egiptu”….

8 A po kinie, spacer po Katowicach …

9 Oraz w Dolinie Ś lepiotki, gdzie rysowali ś my obrazki w ę glem… Oraz w Dolinie Ś lepiotki, gdzie rysowali ś my obrazki w ę glem…

10 A oto my i nasze wyg ł upy…

11 W październiku byliśmy także na całodniowej wycieczce w Częstochowie … gdzie zwiedzili ś my Fabryk ę Zapa ł ek gdzie zwiedzili ś my Fabryk ę Zapa ł ek

12 Spacerowaliśmy Zagłębiem frytkowym, gdzie wszędzie stały budki z frytkami. Frytki były pyszne oraz tanie… Spacerowaliśmy Zagłębiem frytkowym, gdzie wszędzie stały budki z frytkami. Frytki były pyszne oraz tanie…

13 W Widzieliśmy również „Wystawę bajek naszych rodziców”, gdzie zdobyliśmy zdjęcie z Misiem Uszatkiem… Musimy przyzna ć, ż e by ł bardzo mi ł y i przyjacielski

14 Oto nasze wspólne zdjęcie … To my na Jasnej Górze… A tu przybijamy pamiątkowe pieczątki …

15 W marcu wraz z pierwszakami zwiedzali ś my Muzeum Najmniejszych Ksi ąż ek Ś wiata … Nikt sobie nie mógł wyobrazić, jak można pisać w tak małej książeczce…? `

16 W tym roku również mieliśmy warsztaty ceramiki, na których zrobiliśmy piękne rzeczy…. To my w czasie pracy… A to s ą prace gotowe..

17 2 kwietnia w zwi ą zku, i ż jeste ś my klas ą integracyjn ą cz ęść naszej klasy chodzi ł a po klasach i wraz z pani ą Marzenk ą na Dzie ń Autyzmu rozdawali ś my niebieskie balony znacz ą ce „ ż arówk ę ”…

18 W klasie obchodzili ś my równie ż : Dzie ń Ch ł opaka – laurki i czekolada Dzie ń Kobiet – pi ę kne kwiaty Dzie ń Nauczyciela – pi ę kny wymy ś lony przez nas wiersz Wigili ę klasow ą kupuj ą c sobie nawzajem prezenty Dzie ń Dziecka - s ł odki pocz ę stunek Kino klasowe z pizz ą i popcornem Miko ł ajki – czekoladowe figurki

19 Chodzili ś my tak ż e na dyskoteki i robili ś my stoiska z wró ż bami na Andrzejki…

20 Co miesi ą c przygotowywali ś my Zdrowe Ś niadanie …. … a w Europejski Dzie ń J ę zyków Obcych, gdzie wylosowali ś my Czechy te ż nienajgorzej si ę bawili ś my … a w Europejski Dzie ń J ę zyków Obcych, gdzie wylosowali ś my Czechy te ż nienajgorzej si ę bawili ś my

21 Do naszej klasy chodzi równie ż osoba z trudno ś ciami, dlatego wprowadzili ś my przerw ę w klasie, gdzie od listopada do teraz wraz z Kub ą Chojn ą gramy w „kó ł ko i krzy ż yk”, „ ł apki” oraz w „ papier, kamie ń, no ż yce”…

22 Na pocz ą tku roku wszystkie klasy 6 wybra ł y si ę do NOSPR ( Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia)… Po pi ę knym wyst ę pie wyruszyli ś my poogl ą da ć Katowice.

23 Go ś cili ś my cz ę sto studentów na lekcjach matematyki i informatyki. My ś limy, ż e wypadli ś my dobrze…. Na informatyce wraz ze studentkami ka ż dy mia ł wykona ć prezentacj ę o swoim hobby…

24 Dziewczyny z naszej klasy nale żą tak ż e do kó ł ka teatralnego prowadzonego przez pani ą Ann ę Walczak, pani ą Ann ę Winiarz i pani ą Anetk ę Derej …. „ Wra ż liwo ść, empatia, tolerancja, walka z agresj ą i na ł ogami, gubienie i szukanie szcz ęś cia, mi ł o ś ci oraz wsparcia – to prawdy, które postanowili ś my przekaza ć innym. Tak zrodzi ł si ę pomys ł na spektakl o tytule „Siedz ą krzes ł a…”. Pomys ł om nie by ł o ko ń ca. Ka ż dy chcia ł wyrazi ć siebie… Próby by ł y niezwykle twórcze i w zasadzie do ostatniego momentu pada ł y propozycje wprowadzenia nowego tekstu czy gestu. Pe ł ni entuzjazmu wyruszyli ś my 10 grudnia 2015 roku na VII Wojewódzki Konkurs na Ma łą Form ę Teatraln ą o charakterze profilaktycznym „PROFORMA”, aby zaprezentowa ć wyniki swojej pracy. W rywalizacji fina ł owej, która odby ł a si ę na scenie Mys ł owickiego O ś rodka Kultury wzi ęł o udzia ł 41 szkó ł, które zosta ł y wy ł onione w etapie rejonowym konkursu… W grudniu wybrali ś my si ę na wojewódzki konkurs z przedstawieniem pt. „ Siedz ą krzes ł a”…. Oto s ł owa pani Ani Walczak :

25 C.d. …. …Spektakl, dzi ę ki atrakcyjnej formie inscenizacji, przyku ł uwag ę widza. Aktorzy wcielili si ę w poszczególnych cz ł onków rodziny i siedz ą c na krzes ł ach, zak ł adali na siebie mask ę w postaci ramki zdj ę ciowej, która wymusza ł a u ś miech, a jednocze ś nie ukrywa ł a tkwi ą cy w nich problem. Ka ż da posta ć toczy ł a walk ę z przeciwno ś ciami i trudnymi wyborami, ale te ż budowa ł a optymizm i wiar ę w mo ż liwo ść funkcjonowania spo ł ecznego bez agresji, cyber przemocy czy na ł ogów. Przedstawienie przygotowane przez m ł odych aktorów sk ł oni ł o do refleksji i wyzwoli ł o wiele emocji. Przybyli ś my na miejsce wcze ś niej, a po swoim wyst ę pie zostali ś my do samego ko ń ca, przygl ą daj ą c si ę przedstawieniom naszych konkurentów. W przerwach wymieniali ś my uwagi na temat obejrzanych spektakli. Jednog ł o ś nie stwierdzili ś my, ż e wszystkie grupy prezentowa ł y bardzo wysoki poziom. Tym bardziej ucieszy ł nas fakt, ż e komisja konkursowa przyzna ł a nam zaszczytne I miejsce!!!!!”

26 Galeria: W przedstawieniu pt. „Siedz ą krzes ł a…” zagrali bardzo utalentowani aktorzy: Roksana Sarkowicz, Agnieszka Krzemie ń, Natalia Kowalska, Michalina Machalska, Rados ł aw Grzywacz, Oskar Wróbel, Maja Wi ę cek i Jakub Staliga pod kierunkiem pa ń : Anny Walczak, Anety Derej i Anny Winiarz.

27 W maju odby ł a si ę akademia z okazji Ś wi ę ta 3- go Maja… W czasie niej, uczniowie klas 6 – tych pi ę knie zata ń czyli poloneza: zata ń czyli poloneza: A to nasi d ż entelmeni A to nasi d ż entelmeni

28 Równie ż od 18 -20 maja pojechali ś my na wycieczk ę do Bia ł ki Tatrza ń skiej … Równie ż od 18 -20 maja pojechali ś my na wycieczk ę do Bia ł ki Tatrza ń skiej … Giewont Jezioro Czorszty ń skie A to my wszyscy… A to my wszyscy… Rzeczka Bia ł ka..

29 Niedawno byli ś my w Muzeum Kopalni „Wujek”, gdzie ogl ą dali ś my dwa filmy – pierwszy o stanie wojennym, a drugi o dziewi ę ciu górnikach. Fragment makiety …

30 W kwietniu : Nasi koledzy wraz z pani ą Marzenk ą pojechali do gimnazjum 22 na warsztaty terapeutyczne dla dzieci z trudno ś ciami. Nasi koledzy wraz z pani ą Marzenk ą pojechali do gimnazjum 22 na warsztaty terapeutyczne dla dzieci z trudno ś ciami. 5 osób wraz z pani ą Ani ą pojecha ł y do gimnazjum 19. 5 osób wraz z pani ą Ani ą pojecha ł y do gimnazjum 19. Ca ł a klasa pojecha ł a do gimnazjum 22 na przedstawienie pt. „Na Olimpie”. Ca ł a klasa pojecha ł a do gimnazjum 22 na przedstawienie pt. „Na Olimpie”.

31 Ca ł y rok nasze panie przygotowywa ł y nas do testu 6 – klasisty. Wszystkim posz ł o bardzo dobrze. W naszej klasie te ż znalaz ł o si ę wiele 100% przez co nasze panie s ą bardzo szcz ęś liwe i dumne z nas… Ca ł e te trzy lata nie posz ł y na marne. I na koniec ma ł y ż arcik… Blondynka pisze test na zako ń czenie 6 klasy i po chwili wybiega z klasy. Nauczycielka mówi: - Biedna za ł ama ł a si ę na pierwszym pytaniu Klasa si ę pyta: - na jakim? - imi ę i nazwisko

32 Na koniec chcieliby ś my podzi ę kowa ć wszystkim nauczycielom, którzy wk ł adali w nas wiele pracy … Ci ęż ko nam b ę dzie si ę z wszystkimi rozsta ć, ale na pewno was nigdy nie zapomnimy. Dzi ę kujemy za te trzy lata pe ł ne pracy i rado ś ci …. To wszystko równie ż zas ł uga naszych pe ł nych humoru wychowawców…

33 Dzi ę kujemy za uwag ę !!! Dzi ę kujemy za uwag ę !!! Prezentację wykonał samorząd klasowy klasy VI a


Pobierz ppt "W zwi ą zku i ż ko ń czymy klas ę 6, ka ż dy ucze ń naszej klasy, aby zosta ł mi ł o zapami ę tanym przyczynia ł si ę w jaki ś sposób w ż ycie szko ł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google