Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UST test 1.3; test 1.6; test 1.9.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UST test 1.3; test 1.6; test 1.9."— Zapis prezentacji:

1 UST test 1.3; test 1.6; test 1.9

2 Test 1.3 TEST 1.3

3 Test 1.3 1. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa: a) nie określa siedziby zarządów poszczególnych województw; b) weszła w życie w dniu 1 stycznia 1999 r.; c) określa nazwy władz poszczególnych województw; d) wprowadziła zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa z dniem 1 stycznia 1999 r.

4 Test 1.3 2. Miasto: a) może być jedyną miejscowością w gminie; b) może wchodzić w skład gminy z innymi miejscowościami; c) zawsze wchodzi w skład powiatu; d) zawsze posiada osobowość prawną.

5 Test 1.3 3. Siedziba władz danego powiatu: a) musi znajdować się w mieście; b) musi znajdować się na terenie danego powiatu; c) jest ustalana przez RM; d) zawsze znajduje się na terenie jakiegoś powiatu.

6 Test 1.3 4. Województwo: a) Dolnośląskie – to JST; b) dolnośląskie – to jednostka podziału terytorialnego; c) może zostać zniesione w drodze ustawy; d) może zostać podzielone na jednostki pomocnicze.

7 Test 1.3 5. Termin gmina wiejska: a) nie jest używany w przepisach Konstytucji RP; b) nie dotyczy gminy zbiorowej; c) znajduje zastosowanie w u.s.g.; d) znajduje zastosowanie w przepisach z zakresu statystyki publicznej.

8 Test 1.3 6. Zmiana siedziby: a) zarządu województwa – następuje w drodze ustawy; b) zarządu powiatu – następuje w drodze rozporządzenia; c) Wojewody Dolnośląskiego – wymaga zgody Sejmiku Województwa Dolnośląskiego; d) sejmiku województwa – następuje w drodze ustawy.

9 Test 1.3 7. Wójt: a) nie może mieć siedziby w mieście; b) nie jest organem wykonawczym gminy o statusie miasta; c) może mieszkać w mieście; d) posiada siedzibę ustalaną w drodze aktu prawa miejscowego.

10 Test 1.3 8. Wskaż prawidłową odpowiedź/-dzi: a) województw samorządowych jest szesnaście i ich liczba nie zmieniła się od dnia 1 stycznia 1999 r.; b) liczba miast na prawach powiatu jest większa niż liczba powiatów; c) z punktu widzenia przepisów dotyczących podziału terytorialnego liczba gmin wchodzących w skład powiatu nie może być większa niż 15; d) zgodnie z ustawą o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa liczba powiatów w województwie nie może być mniejsza niż 11.

11 Test 1.3 9. Gmina miejsko-wiejska: a) jest jednostką, która obejmuje swym terytorium kilka miejscowości, z których co najmniej jedna nie ma statusu miasta; b) zawsze jest gminą zbiorową; c) jest gminą, której nie może być nadany status miasta; d) może być połączona z gminą jednostkową.

12 Test 1.3 10. Powiat wrocławski: a) składa się tylko z gmin zbiorowych; b) posiada władze, których siedziba znajduje się na terenie innego powiatu; c) posiada nazwę pochodzącą od największej gminy tego powiatu; d) posiada nazwę pochodzącą od miasta, w którym znajduje się siedziba władz tego powiatu.

13 Test 1.3 11. Nie tworzy się gminy, jeżeli: a) dochody podatkowe na mieszkańca gminy utworzonej byłyby niższe od najniższych dochodów podatkowych na mieszkańca ustalonych dla poszczególnych gmin zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach JST; b) gmina utworzona byłaby mniejsza od najmniejszej pod względem liczby mieszkańców gminy w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie rozporządzenia w sprawie utworzenia gminy; c) gmina utworzona byłaby mniejsza od najmniejszej pod względem wielkości powierzchni gminy w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie rozporządzenia w sprawie utworzenia gminy; d) gmina utworzona liczyłaby mniej niż 20 tys. mieszkańców uprawnionych do głosowania do rady gminy na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie rozporządzenia w sprawie utworzenia gminy.

14 Test 1.3 12. We Wrocławiu mają siedzibę władze: a) także JST; b) tylko lokalnych JST; c) 2. JST: lokalnej i regionalnej; d) więcej niż jednej JST.

15 Test 1.6 TEST 1.6

16 Test 1.6 1. Prezydent Wrocławia: a) musi być obywatelem polskim; b) musi stale zamieszkiwać we Wrocławiu; c) może być wybierany tylko przez obywateli polskich; d) dzisiaj nie może zostać odwołany w drodze referendum gminnego.

17 Test 1.6 2. Cudzoziemiec będący 35-letnim obywatelem Niemiec, stale zamieszkujący: a) w Krakowie – może kandydować Rady Miasta Krakowa; b) w Długołęce – może brać udział w głosowaniu do Rady Powiatu Wrocławskiego; c) we Wrocławiu – nie może kandydować do Rady Powiatu Wrocławskiego; d) w Miękini – może brać udział w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Miękinia.

18 Test 1.6 3. Organ stanowiący i kontrolny Miasta Wrocławia: a) nie może odwołać Zarządu Miasta Wrocławia; b) powinien nazywać się Radą Miasta; c) ex lege legitymuje się kompetencją do likwidowania LO Nr XIV we Wrocławiu; d) może mieć Przewodniczącego, którym byłby cudzoziemiec będący 60-letnim obywatelem Ukrainy stale zamieszkujący we Wrocławiu.

19 Test 1.6 4. Objęcie obowiązków przez marszałka województwa następuje z chwilą: a) wybrania marszałka; b) wyboru zarządu województwa; c) złożenia przez marszałka ślubowania wobec sejmiku województwa; d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

20 Test 1.6 5. Radny rady gminy: a) nie jest organem gminy; b) jest pracownikiem samorządowym; c) nie może zostać odwołany w drodze referendum gminnego; d) musi być obywatelem polskim.

21 Test 1.6 6. Zarząd województwa: a) może zostać wybrany w jednym głosowaniu; b) może zostać odwołany tylko przez sejmik województwa; c) odwołany – działa do dnia wyboru nowego marszałka; d) nie jest organem kadencyjnym.

22 Test 1.6 7. Wskaż prawidłową/-we odpowiedź/-dzi dotyczącą/-ce rezygnacji starosty: a) w przypadku rezygnacji starosty rada powiatu na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o jej przyjęciu; b) w przypadku rezygnacji starosty rada powiatu podejmuje stosowną uchwałę najpóźniej do końca miesiąca, w którym starosta złożył rezygnację; c) złożenie rezygnacji przez starostę jest możliwe na 1 miesiąc przed upływem kadencji rady powiatu; d) niepodjęcie przez radę powiatu, na skutek rezygnacji starosty, uchwały o przyjęciu rezygnacji całego zarządu musi łączyć się z przedstawieniem przez rezygnującego starostę kandydata na nowego starostę.

23 Test 1.6 8. Mandat wójta wygasa w razie: a) śmierci; b) ustnego zrzeczenia się mandatu; c) zawieszenia organów gminy; d) niezłożenia ślubowania.

24 Test 1.6 9. Wójt Gminy Wińsko: a) może być jednocześnie senatorem; b) nie może być jednocześnie zatrudniony w administracji rządowej; c) może być jednocześnie Przewodniczącym Rady Gminy Wińsko; d) może być wybrany tylko przez uprawnionych mieszkańców tej Gminy.

25 Test 1.6 10. Kadencja OSiKJST: a) trwa 4 lata licząc od dnia wyborów; b) licząc dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju; c) ulega przerwaniu w razie rozwiązania OSiKJST; d) nie ulega zawieszeniu w razie ustanowienia zarządu komisarycznego w danej JST.

26 Test 1.6 11. Przewodniczący zarządu związku międzygminnego: a) jest organem takiego związku; b) nie jest organem gminy; c) musi mieszkać na terenie któregoś z uczestników związku; d) nie może stanowić aktów prawa miejscowego.

27 Test 1.6 12. Komisarz rządowy ustanowiony na podstawie: a) art. 33 ust. 6 u.s.w. – jest organem administracji publicznej; b) art. 97 u.s.g. – działa w imieniu państwa (jako podmiotu administracji publicznej); c) art. 29 ust. 5 u.s.p. – wykonuje także zadania i kompetencje starosty; d) art. 97 u.s.g. – jest organem gminy.

28 Test 1.6 13. Wskaz prawidłowy/-we zestaw/-wy określeń: a) wicestarosta, rada miasta i gminy, marszałek województwa; b) zastępca wójta, przewodniczący rady powiatowej, powiat grodzki; c) rada osiedla, referendum wojewódzkie, sekretarz gminy; d) wiceburmistrz, zebranie wiejskie, Miasto na Prawach Powiatu.

29 Test 1.9 TEST 1.9

30 Test 1.9 1. M.st. Warszawa: a) począwszy od 27 maja 1990 r. nieprzerwanie posiada osobowość prawną; b) jest gminą, której jednostki pomocnicze noszą nazwę „dzielnica”; c) nie jest terytorialnym związkiem samorządowym; d) nigdy nie było wpisane do rejestru związków międzygminnych.

31 Test 1.9 2. Zapewnienie warunków niezbędnych do funkcjonowania w mieście stołecznym naczelnych i centralnych organów państwa, obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych: a) wchodzi w zakres działania m.st. Warszawy; b) jest zadaniem m.st. Warszawy; c) jest zadaniem zleconym powiatowi; d) jest zadaniem powierzonym m.st. Warszawie.

32 Test 1.9 3. W gminie uzdrowiskowej komisją/-ami, którą/-e rada gminy musi powołać jest (są): a) komisja rewizyjna; b) komisja statutowa; c) komisja uzdrowiskowa; d) komisja rozwoju przestrzennego i architektury.

33 Test 1.9 4. W mieście na prawach powiatu: a) nie funkcjonuje terenowa administracja rządowa w znaczeniu podmiotowym; b) zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje miejski rzecznik konsumentów; c) przy prezydencie miasta działa komisja bezpieczeństwa i porządku; d) poniżej 50 tys. mieszkańców, w którym prezydent miasta nie zatrudnił innej osoby na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego, prezydent miasta posiada i realizuje kompetencje kierownika urzędu stanu cywilnego.

34 Test 1.9 5. Statut m.st. Warszawy: a) może zostać zaskarżony do WSA w trybie art. 87 u.s.p.; b) jest aktem prawa miejscowego; c) podlega tylko nadzorowi weryfikacyjnemu; d) może zostać uchylony przez Wojewodę Mazowieckiego.

35 Test 1.9 6. Miasto (-u): a) na prawach powiatu nie może liczyć mniej niż 100 tys. mieszkańców; b) które utraciło status miasta na prawach powiatu może zostać przywrócony tenże status; c) na prawach powiatu jest gminą wykonującą wyłącznie zadania powiatu; d) które obecnie ma status miasta na prawach powiatu – w dniu 31 grudnia 1998 r. – musiało być siedzibą wojewody.

36 Test 1.9 7. Zaznacz prawidłową/-we odpowiedź/-dzi: a) gminy górnicze – do dnia 31 grudnia 2015 r. – są zwolnione z wpłat do budżetu państwa przeznaczonych na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin od przypadającej jej części opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego; b) wykaz gmin górniczych nie jest (nie był) zawarty w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach ; c) przedsiębiorstwo górnicze może dokonać darowizny mienia na rzecz gminy górniczej, za jej zgodą, na cele związane z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych, a także w celu pobudzania aktywności gospodarczej w gminie górniczej; d) w każdej gminie górniczej przy organie wykonawczym gminy działa gminna komisja do spraw górnictwa.

37 Test 1.9 8. Wskaż prawidłową/-we odpowiedź/-dzi dotyczącą/-ce Rady m.st. Warszawy: a) w skład Rady m.st. Warszawy wchodzą radni w liczbie 60; b) Rada m.st. Warszawy – po przeprowadzeniu referendum gminnego – tworzy, łączy, dzieli i znosi jednostki pomocnicze; c) Rada m.st. Warszawy nie może upoważnić organu wykonawczego dzielnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej; d) Rada m.st. Warszawy określa granice dzielnic m.st. Warszawy.

38 Test 1.9 9. Radny rady dzielnicy m.st. Warszawy: a) nie może brać udziału w głosowaniu dotyczącym jego interesu prawnego; b) może być jednocześnie radnym Rady m.st. Warszawy; c) nie może być jednocześnie radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego; d) nie składa ślubowania.

39 Test 1.9 10. Miasto Wałbrzych: a) jest gminą, której rada utworzyła jednostki pomocnicze; b) począwszy od 1 stycznia 1999 r. nieprzerwanie funkcjonuje jako miasto na prawach powiatu; c) jest gminą, której rada nie może liczyć więcej niż 29 radnych; d) składa się z jednej miejscowości.

40 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "UST test 1.3; test 1.6; test 1.9."

Podobne prezentacje


Reklamy Google