Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego Dychów, 3 czerwca 2016 r. Danuta Wesołowska-Wujaszek Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego Dychów, 3 czerwca 2016 r. Danuta Wesołowska-Wujaszek Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury."— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego Dychów, 3 czerwca 2016 r. Danuta Wesołowska-Wujaszek Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji

2 Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w celu aktualizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego 1.Dotychczasowe działania: -opracowanie Studium Rozwoju Energetyki w Województwie Lubuskim (2009 r.) jako etap przygotowawczy do opracowania Strategii, -opracowanie Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego (2013 r.), -podjęcie decyzji o potrzebie aktualizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego. Podstawa prawna : Art. 19 ustawy Prawo energetyczne w powiązaniu z zapisami w SEWL 2.Planowane wystąpienie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze o sfinansowanie 100 % kosztów opracowania. 3.Wybranie w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy opracowania (wykonawcą dotychczas opracowanych etapów był Energoekspert-Katowice). 4.Monitorowanie postępu prac nad aktualizacją SEWL przez Radę do Spraw Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego. 5.Planowane dofinansowanie projektów z zakresu energetyki ze środków RPO-Lubuskie 2020 Dychów, 3 czerwca 2016 r.

3 ETAPY AKTUALIZACJI STRATEGII Zgromadzenie aktualnych danych dla oceny sytuacji energetyki w regionie Analiza uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju energetyki w regionie (prawnych i technicznych) Analiza uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju energetyki w regionie (prawnych i technicznych) Analiza stanu i kierunków rozwoju energetyki w określonych warunkach zewnętrznych Przyjęcie wizji i celów strategicznych sektora energetycznego w aspekcie przyjętej Strategii Rozwoju Województwa i zaktualizowanego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Określenie priorytetów i kierunków działań dla osiągnięcia założonych celów, wyszczególnienie projektów kluczowych Przyjęcie systemu monitorowania i oceny realizacji zaktualizowanej strategii ETAP I ETAP II Procedura legislacyjna STRATEGIA ENERGETYKI STRATEGIA ENERGETYKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Dychów, 3 czerwca 2016 r.

4 STRATEGIA ENERGETYKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WIZJA - CEL GŁÓWNY ROZWÓJ ENERGETYKI WARUNKIEM ZDYNAMIZOWANIA GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ORAZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA JEGO MIESZKAŃCÓW WIZJA - CEL GŁÓWNY ROZWÓJ ENERGETYKI WARUNKIEM ZDYNAMIZOWANIA GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ORAZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA JEGO MIESZKAŃCÓW Cel strategiczny CS1 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego…. Cel strategiczny CS2 Wzrost udziału czystej energii Cel strategiczny CS3 Efektywne gospodarowanie energią Cel strategiczny CS4 Rozwój niematerialnych zasobów energetyki Cele operacyjne Kierunki interwencji Projekty do realizacji STRATEGIA ENERGETYKI STRATEGIA ENERGETYKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Dychów, 3 czerwca 2016 r.

5 STRUKTURA DOKUMENTU - SEWL STRATEGIA ENERGETYKI STRATEGIA ENERGETYKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Załączniki do Strategii 1.Analiza stanu istniejącego systemów energetycznych 2.Założenia do Strategii Energetyki – wymagania i potencjalne możliwości rozwoju województwa w perspektywie do 2030 roku 3.Spójność Strategii Energetyki Woj. Lubuskiego z regionalnymi i ponad regionalnymi dokumentami strategicznymi 4.Konsultacje społeczne projektu 5.Podsumowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Dychów, 3 czerwca 2016 r.

6 ZMIANY W OTOCZENIU PRAWNYM Z ZAKRESU ENERGETYKI – do uwzględnienia w aktualizacji SEWL 1.Planowana zmiana Prawa energetycznego (projekt nieznany) 2.Planowana zmiana Polityki energetycznej Polski do 2050 r. (projekt nieznany). 3.Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii – analiza zakresu skutków wprowadzonych zmian. 4.Ustawa o efektywności energetycznej – projekt, analiza zakresu skutków wprowadzonych zmian. 5.Planowane zmiany w strukturze energetyki krajowej. 6.Nowe plany dotyczące realizacji głównych sieci przesyłowych i źródeł wytwórczych w energetyce. 7. Zmiany taryf i cen energii elektrycznej uwzględniające plany strukturalnych zmian w energetyce. STRATEGIA ENERGETYKI STRATEGIA ENERGETYKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Dychów, 3 czerwca 2016 r.

7 Zamiary gmin dotyczące planowania energetycznego na swoim terenie (na koniec 2015 r. – wg ankiet z gmin, 32 z 82 ) 1.Ilość gmin posiadająca założenia do planów energetycznych lub plany zaopatrzenia w energię - 30 (wg dokumentów DG-opinie) ( stanowi to 36,6 % gmin w województwie ) 2. Ilość gmin opracowująca założenia do planów energetycznych lub plany zaopatrzenia w energię - 5 ( stanowi to 15 % ankietowanych) 3.Ilość gmin posiadających opracowane Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (lub w trakcie oprac.) - 5 ( stanowi to 15 % ankietowanych) 4. Ilość gmin planujących wykonanie opracowania jw. – 2 ( stanowi to 6 % ankietowanych) STRATEGIA ENERGETYKI STRATEGIA ENERGETYKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Dychów, 3 czerwca 2016 r.

8 Informacje z gmin dotyczące udziału OZE (FW) i kogeneracji na swoim terenie (na koniec 2015 r. – wg ankiet z gmin, 32 z 82 ) 1.Ilość gmin posiadająca na swoim terenie farmy wiatrowe lub plany ich instalacji - 7, łączna moc 89,6 MW ( stanowi to 22 % ankietowanych ) 2. Ilość gmin posiadająca na swoim terenie biogazownie lub plany ich instalacji - 7, ( stanowi to 22 % ankietowanych ) 3.. Ilość gmin posiadająca na swoim terenie źródła fotowoltaiczne lub plany ich instalacji - 18, moc 9,6 MW ( stanowi to 56 % ankietowanych ) 4. Ilość gmin posiadająca na swoim terenie elektrownie wodne lub plany ich instalacji - 10, ( stanowi to 31 % ankietowanych ) 5.Ilość gmin posiadających na swoim terenie źródła kogeneracyjne – 2 ( stanowi to 6 % ankietowanych ) STRATEGIA ENERGETYKI STRATEGIA ENERGETYKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Dychów, 3 czerwca 2016 r.

9 Cel strategiczny 1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna Cel operacyjny 1.6: Udoskonalenie oraz rozbudowa infrastruktury energetycznej oraz ochrona środowiska Optymalizacja rozwoju infrastruktury energetycznej województwa: zabezpieczenie oraz wykorzystanie lokalnych bogactw naturalnych, w tym złóż węgla brunatnego, gazu ziemnego oraz ropy naftowej budowa nowoczesnych systemowych źródeł wytwórczych, w tym planowanej elektrowni wykorzystującej złoża węgla brunatnego w rejonie Gubin-Brody Zadanie budowy w.w. kompleksu wydobywczo-energetycznego jest jednym z projektów kluczowych SRWL Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Dychów, 3 czerwca 2016 r. Istniejące dokumenty strategiczne do uwzględnienia w aktualizacji SEWL

10 Strategia Rozwoju Polski Zachodniej Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej uwzględniają 8 celów szczegółowych, cel 1. to: Bezpieczeństwo energetyczne oraz środowiskowe (powodziowe). Polska Zachodnia ma korzystniejsze, niż przeciętne warunki dla zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Szczególnej ochronie prawnej będą podlegały złoża węgla brunatnego Na obszarze legnickim, lubińskim oraz w okolicach Gubina i Brodów. Dychów, 3 czerwca 2016 r.

11 Wykaz uzgodnionych projektów ponadregionalnych Strategii Rozwoju Polski Zachodniej  Odrzańska Droga Wodna  Dokończenie budowy drogi ekspresowej S-3 w ciągu CETC-ROUTE 65  Modernizacja linii kolejowych w ciągu CETC-ROUTE 65 (w tym tzw. Odrzanka)  Dokończenie budowy drogi ekspresowej S-5  Budowa drogi ekspresowej S-11  Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych  Sieci energetyczne Polski Zachodniej Dychów, 3 czerwca 2016 r.

12 Planowane inwestycje w infrastrukturze elektroenergetycznej Planowane są inwestycje PSE Operator, których celem jest: 1. Zmiana strukturalna układu zasilania województwa lubuskiego polegająca na budowie trzech nowych pierścieni 400 kV zasilanych z istniejących elektrowni systemowych (Dolna Odra, Turów i Bełchatów), planowanej EJ, połączenia transgranicznego z Niemcami i OZE. 2. Budowa nowych węzłów o górnym napięciu 400 kV: - Gubin z możliwością przyłączenia źródła wytwórczego po dalszej rozbudowie KSP, - Zielona Góra i Baczyna zasilających obszar województwa i umożliwiających wraz z projektowanymi liniami 400 kV wyprowadzenie mocy z elektrowni jądrowej, - Budowa pierścienia dwutorowych linii 400 kV Baczyna – Gubin – Zielona Góra – Plewiska Bis – EA2 – Baczyna, - Budowa pierścienia 400 kV Zielona Góra – Polkowice – Czarna – Pasikurowice –Plewiska Bis, - Budowa pierścienia 400 kV Baczyna – Krajnik – Morzyczyn – Dunowo – Żydowo – Piła Krzewina – EA2 – Baczyna. 3. Budowa nowego połączenia transgranicznego z Niemcami. Dychów, 3 czerwca 2016 r.

13 Planowana inwestycja Kompleks wydobywczo-energetyczny w gminach Gubin-Brody Planowana nowa kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego na terenie gmin Brody i Gubin oraz w dalszej perspektywie elektrowni o mocy 1600 – 2700 MW, będą wiązały się z koniecznością rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej, a ewentualne powstanie ww. elektrowni, powinno zmniejszyć obecny deficyt mocy elektrycznej województwa lubuskiego (około 35% zużywanej energii pochodzi spoza dostaw z terenu woj. lubuskiego). Dodatkowe korzyści to również: - rozbudowa sieci dróg w okolicach ww. terenów eksploatacyjnych, - zwiększenie zatrudnienia, - powstanie zakładów produkcyjnych oraz, - podatki i opłaty wpływające corocznie do kas obu gmin.

14 Planowane działania w celu aktualizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego - harmonogram Uzyskanie promesy dofinansowania „Aktualizacji SEWL” w WFOŚiGW Zielona Góra – październik 2016 r. Wybór wykonawcy „Aktualizacji SEWL” – początek I kwartału 2017 r. Dychów, 3 czerwca 2016 r.

15 Planowane inwestycje energetyczne w gminach dofinansowane z RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytet owa 3 Gospodarka niskoemisyjna Cel główny - przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie OZE i wzrost efektywności energetycznej Inwestycje energetyczne w gminach w zakresie promowania produkcji i dystrybucji OZE Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wspieranie transportu miejskiego niskoemisyjnego Promowanie wysokosprawnej kogeneracji Dychów, 3 czerwca 2016 r.

16 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji ul. Podgórna 7 65 - 057 Zielona Góra www.lubuskie.pl Sekretariat.dg@lubuskie.pl


Pobierz ppt "Aktualizacja Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego Dychów, 3 czerwca 2016 r. Danuta Wesołowska-Wujaszek Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google