Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W dniu 29 maja 2012 roku Rada Powiatu Tczewskiego podjęła uchwałę Nr XXIII/144/12 w sprawie przystąpienia do realizacji programu pn. „Aktywny samorząd”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W dniu 29 maja 2012 roku Rada Powiatu Tczewskiego podjęła uchwałę Nr XXIII/144/12 w sprawie przystąpienia do realizacji programu pn. „Aktywny samorząd”."— Zapis prezentacji:

1

2 W dniu 29 maja 2012 roku Rada Powiatu Tczewskiego podjęła uchwałę Nr XXIII/144/12 w sprawie przystąpienia do realizacji programu pn. „Aktywny samorząd”. Samorząd Powiatu Tczewskiego wskazał do jego realizacji Starostwo Powiatowe w Tczewie, zwane dalej „Realizatorem”. Uchwałą Nr 15/39/2015 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, zadania wynikające z przystąpienia Powiatu Tczewskiego do realizacji Programu, Zarząd Powiatu Tczewskiego powierzył Wydziałowi Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON. Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

3 Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji

4 1) przygotowanie osób niepełnosprawnych z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, 2) przygotowanie osób niepełnosprawnych do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych, 3) umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających zatrudnienie, 4) poprawa szans na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji

5 Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: Obszar A Zadanie 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B; Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania; Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości; Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości); Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

6 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

7 Decyzją Zarządu PFRON w 2015 roku, w ramach środków przeznaczonych na realizację Programu w Module I i II, Powiat Tczewski, otrzymał: na wydatki inwestycyjne (Moduł I- Obszar C) – 41.730,00 zł; na wydatki bieżące (Moduł I – Obszar D) – 16.813,00 zł na Moduł II – 263.740,75 zł.

8 Obszar A Zadanie 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - wnioskowało 2. beneficjentów pomocy na łączną kwotę 3.255,00 zł. Oba wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie, zawarto umowy na łączną kwotę 3.255,00 zł. Lp. Płeć (M) mężczyzna (K) kobieta (D) dziecko Wiek (lat) Miejsce zamieszkania (M) miasto (W) wieś Etap kształcenia/ Zdobyte wykształcenie Aktywność zawodowa 1.M19WUczeńNie dotyczy 2.K24MStudentkaNie dotyczy

9 Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – wnioskować mogły tylko osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności; wnioskowało 5. beneficjentów pomocy na łączną kwotę 9.340,01 zł. Jeden wnioskodawca, którego wniosek w ocenie merytorycznej uzyskał mniejszą niż wymaganą przez Realizatora programu liczbę punktów, kwalifikującą wniosek do dofinansowania w pierwszej kolejności i został umieszczony na liście wniosków oczekujących na dofinansowanie, przed podjęciem przez Realizatora decyzji o dofinansowaniu zmienił miejsce zamieszkania. Oświadczył on, że nowe miejsce zamieszkania wiąże z zamiarem stałego pobytu i traktuje jako ośrodek życia codziennego, gdzie skoncentrowane są jego plany życiowe. W związku z tym wniosek został przekazany do innego Realizatora Programu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Realizator zawarł 4. umowy z beneficjentami pomocy Obszaru C, zadanie 2. Z uwagi, iż zgodnie z warunkami umowy wysokość faktycznie udzielonej kwoty dofinansowania wynikała z przedłożonej przez wnioskodawcę faktury VAT (lub innego dowodu księgowego, gdy wystawienie faktury VAT nie było możliwe), Realizator wypłacił środki finansowe w łącznej wysokości 7.723,98 zł.

10 Lp. Płeć (M) mężczyzna (K) kobieta (D) dziecko Wiek (lat) Miejsce zamieszkania (M) miasto (W) wieś Aktywność zawodowa 1.M62MBrak aktywności zawodowej 2.M49MBrak aktywności zawodowej 3.M66MBrak aktywności zawodowej 4.K48WBrak aktywności zawodowej 5.M71MBrak aktywności zawodowej

11 Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – wnioskowało dwóch beneficjentów pomocy na łączną kwotę 34.000,00 zł. Obaj wnioskodawcy kwalifikowali się do dofinansowania, zawarto z nimi umowy na łączną kwotę 34.000,00 zł Lp. Płeć (M) mężczyzna (K) kobieta (D) dziecko Wiek (lat) Miejsce zamieszkania (M) miasto (W) wieś Aktywność zawodowa 1.M41MAktywny zawodowo 2.M62WAktywny zawodowo

12 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego) – o wsparcie ubiegało się 10. beneficjentów pomocy na łączną kwotę 14.917,00 zł. Realizator programu zawarł umowy o dofinansowanie z 9. beneficjentami na łączną kwotę 13.917,00 zł. W związku z tym, że dofinansowanie do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu rozliczeniowym nie może przekroczyć kwoty 200,00 zł i nie może być wyższe niż 85 % tych kosztów, wypłacono środki w łącznej kwocie 12.747,40 zł. Jednemu wnioskodawcy nie udzielono wsparcia. Warunkiem przyznania dofinansowania jest aktywność zawodowa, czyli zatrudnienie lub rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu. Wnioskodawca przedłożył kopię umowy o pracę tymczasową na czas określony, krótszy niż wymagany w ramach programu, tj. krótszy niż 3 miesiące w przypadku stosunku pracy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.

13 Lp. Płeć (M) mężczyzna (K) kobieta Wiek (lat) Miejsce zamieszkania (M) miasto (W) wieś Aktywność zawodowa Liczba miesięcy objętych dofinansowaniem 1.K33MZatrudniona6 2.K30MZatrudniona7 3.K38 M Zatrudniona8 4.K32WZatrudniona6 5. K37M Zatrudniona 10 6. K41W Zatrudniona 12 7. K32M Zatrudniona 11 8. K43M Zatrudniona 10 9. K34M Zatrudniona 9 10. K31M Brak – osoba nie spełniała warunków uczestnictwa w programie Nie dotyczy

14 Zgodnie z Regulaminem Realizatora pilotażowego Programu „Aktywny samorząd”, określającym zasady przyznania dofinansowania osobom niepełnosprawnym w 2015 roku, przyjętym w dniu 12 marca 2015 r. przez Zarząd Powiatu Tczewskiego uchwałą nr 15/39/2015, przyjmowanie wniosków w 2015 roku w Module II odbywało się adekwatnie do organizacji roku akademickiego/szkolnego, w dwóch terminach:  od 16 do 30 marca,  od 1 do 30 września. Wpłynęło łącznie 107. wniosków, z czego 2. wnioski nie zakwalifikowały się do dofinansowania z przyczyn formalnych. Według unikatowego nr PESEL beneficjentów pomocy wsparcie w ramach Modułu II otrzymało 64. wnioskodawców. Przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 261.288,75 zł, co stanowiło 97,97% kwoty wnioskowanej (266.690,75 zł) oraz 99,07% kwoty przyznanej przez Fundusz na realizację Modułu II. Przedmiot wnioskowanej pomocy:  opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) oraz ½ wartości kosztów czesnego na drugim i kolejnych kierunkach aktualni realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym,  dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:  do 800 zł – w przypadku osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym,  do 1.000 zł – w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, Zgodnie z Regulaminem Realizatora dodatek na pokrycie kosztów kształcenia mógł być zwiększony w szczególnych, uzasadnionych przypadkach:  do 700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się - w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej niewidomej lub poruszającej się na wózku inwalidzkim,  do 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki w miejscowości oddalonej od miejsca zamieszkania powyżej do 200 km,  do 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki w miejscowości oddalonej od miejsca zamieszkania powyżej 200 km,  do 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny.

15 Czesne Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia Zwiększenie podstawowej kwoty dodatku na pokrycie kosztów kształcenia Jeden kierunek Dwa i więcej kierunków Nie wnioskowano o czesne do 800 złdo 1000 zł Dojazdy do 200 km (do 200 zł) Dojazdy powyżej 200 km (do 500 zł) Bariera w poruszaniu się lub komunikowaniu (do 700 zł) Karta Dużej Rodziny (do 300 zł) 48115541045443

16 PłećWiekStan prawny dotyczący niepełnosprawn ości Miejsce zamieszkania Miejsce pobierania nauki Aktywność zawodowa kobieta mężczyzna 18 - 2122 - 2526 - 4041 - 50 51 - wzwyż umiarkowany znaczny miasto wieś zamiejscowo w miejscu zamieszkania zatrudnienie brak zatrudnienia 511315 211125410541015493430 Moduł II - Forma kształcenia Jednolite studia magisterskie Studia pierwszego stopnia Studia drugiego stopnia Studia doktoranckie Studia podyplomowe Nauka w szkole policealnej Nauka w kolegium pracowników służb społecznych Nauka w kolegium nauczycielskim Nauka w nauczycielskim kolegium języków obcych Przeprowadzenie przewodu doktorskiego 531141760000

17 Zgodnie z art.35a. ust.1 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do zadań powiatu należy opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnianiu oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. W dniu 25 marca 2014 roku Rada Powiatu Tczewskiego uchwałą Nr XLIV/285/14 przyjęła Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tczewskim na lata 2014-2020, zwany dalej Programem. Realizatorami działań zdefiniowanych w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych są samorządy gmin, powiatu, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz inne podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Warunkiem powodzenia realizacji Programu jest czynne w nim uczestnictwo jego realizatorów.

18 Natomiast cele szczegółowe obejmują następujące obszary działań:  likwidacja barier utrudniających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym;  rozwój potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych;  dostęp do wszechstronnej rehabilitacji oraz promocja praw osób niepełnosprawnych;  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;  aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

19

20 na podstawie środków finansowych przyznanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2015 r.

21  dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych - 5.000,00 zł;  dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - 145.000,00 zł. Ostateczna kwota środków przyznana na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanych przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego nr VIII/50/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r., nr IX/58/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r., nr X/63/2015 z dnia 29 września 2015 r. i nr XII/85/2015 z dnia 30 listopada 2015 r., przedstawiała się następująco:  dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych - 0,00 zł;  dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - 150.000,00 zł.

22 złożono 5 wniosków o dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia 6 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na kwotę 207.375,00 z czego:  rozpatrzono pozytywnie 5. wniosków o dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia 6 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,  dokonano refundacji kosztów wyposażenia 6 stanowisk pracy w łącznej wysokości 150.000,00 zł dla: pracownika działu B+R, trzech operatorów maszyn, menadżera sprzedaży, pomocy kuchennej.

23 Lp. Wnioskowana kwota Wnioskowana ilość stanowisk pracy do refundacji Decyzja o przyznaniu refundacji Przyznana kwota do refundacji zgodnie z umową Koszt wyposażenia Wypłacona kwota 1. 26.500,00 zł netto 1pozytywna 26.500,00 zł netto 29.560,06 zł netto 26.500,00 zł netto 2. 40.000,00 zł netto 1pozytywna 40.000,00 zł netto 44.993,88 zł netto 40.000,00 zł netto 3. 75.000,00 zł netto 2pozytywna 41.750,00 zł netto 58.600,00 zł netto 41.750,00 zł netto 4. 45.000,00 zł netto 1pozytywna 20.875,00 zł netto 27.000,00 zł netto 20.875,00 zł netto 5. 20.875,00 zł brutto 1pozytywna 20.875,00 zł brutto 22.538,71 zł brutto 20.875,00 zł brutto

24


Pobierz ppt "W dniu 29 maja 2012 roku Rada Powiatu Tczewskiego podjęła uchwałę Nr XXIII/144/12 w sprawie przystąpienia do realizacji programu pn. „Aktywny samorząd”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google