Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa Telefon/fax: (0-22) 822 30 30

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa Telefon/fax: (0-22) 822 30 30"— Zapis prezentacji:

1 Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa Telefon/fax: (0-22) 822 30 30 http://www.drmaliszewskakancelaria.com

2 Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

3  Zgodnie z Kodeksem cywilnym istniej ą dwa znaczenia s ł owa „testament”, w zale ż no ś ci od kontekstu, w którym ów s ł owo zosta ł o u ż yte.  Po pierwsze testament jest to czynno ść prawna, za pomoc ą której osoba fizyczna mo ż e zdecydowa ć co stanie si ę z jej maj ą tkiem po jej ś mierci.  Po drugie testament jest to dokument, w którym osoba fizyczna o ś wiadcza, co stanie si ę z jej maj ą tkiem po jej ś mierci. Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

4

5  mo ż e sporz ą dzi ć TYLKO osoba fizyczna maj ą ca pe ł n ą zdolno ść do czynno ś ci prawnych (pe ł noletnia i nieubezw ł asnowolniona)  mo ż e by ć sporz ą dzony TYLKO na wypadek ś mierci  mo ż e zawiera ć wol ę TYLKO jednego spadkodawcy  mo ż e by ć w KA Ż DYM CZASIE odwo ł any (tj. do chwili ś mierci)  mo ż e by ć sporz ą dzony TYLKO w okre ś lonej formie  mo ż e by ć sporz ą dzony TYLKO przez osob ę, która ma zamiar i ś wiadomo ść uregulowania losów swojego maj ą tku na czas po jej ś mierci  NIE MO Ż E by ć sporz ą dzony, ani odwo ł any przez przedstawiciela (inn ą osob ę ) Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

6

7  zosta ł sporz ą dzony w stanie wy łą czaj ą cym ś wiadome albo swobodne powzi ę cie decyzji i wyra ż enie woli;  zosta ł sporz ą dzony pod wp ł ywem b łę du uzasadniaj ą cego przypuszczenie, ż e gdyby spadkodawca nie dzia ł a ł pod wp ł ywem b łę du, nie sporz ą dzi ł by testamentu tej tre ś ci;  zosta ł sporz ą dzony pod wp ł ywem gro ź by;  zosta ł sporz ą dzony przez osob ę ubezw ł asnowolnion ą ;  zosta ł sporz ą dzony przez osob ę poni ż ej 18 roku ż ycia;  zosta ł sporz ą dzony przez przedstawiciela;  nie zosta ł podpisany (dotyczy testamentu w ł asnor ę cznego)  zawiera rozporz ą dzenia maj ą tku kilku osób Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

8  jako ś wiadek jego sporz ą dzenia zosta ł a powo ł ana osoba niemaj ą ca pe ł nej zdolno ś ci do czynno ś ci prawnych, niewidomy, g ł uchy lub niemy, osoba nie mog ą ca czyta ć i pisa ć, ten kto nie w ł ada j ę zykiem, w którym spadkodawca sporz ą dza testament, skazany prawomocnie wyrokiem s ą dowym za fa ł szywe zeznania (dotyczy testamentów: alograficznego, ustnego, wojskowego i podró ż nego). Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

9 Sporz ą dzenie testamentu jest czynno ś ci ą prawn ą formaln ą a wi ę c dla jego wa ż no ś ci musi zosta ć dochowana szczególna forma przewidziana przez ustaw ę. Je ż eli forma ta nie zostanie zachowana to testament b ę dzie bezwzgl ę dnie niewa ż ny tj. nie wywo ł a ż adnych skutków prawnych a jego postanowienia nie b ę d ą mog ł y zosta ć wykonane. Dlatego tak wa ż ne jest upewnienie si ę podczas sporz ą dzania testamentu czy dochowujemy prawem zastrze ż onej formy. Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

10  Testamenty zwyk ł e - podstawowa forma w jakiej spadkodawca mo ż e dokona ć rozporz ą dzenia swoim maj ą tkiem na wypadek ś mierci.  Testamenty szczególne - forma testamentów sporz ą dzanych w wypadku wyst ą pienia szczególnych okoliczno ś ci, które uniemo ż liwiaj ą sporz ą dzenie testamentu zwyk ł ego. Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

11  Testament w ł asnor ę czny (holograficzny) – aby by ł on wa ż ny musi by ć on spisany odr ę cznym pismem, podpisany i opatrzony dat ą. W ł asnor ę czne pismo oraz podpis s ą obligatoryjne tj. je ż eli nie zostan ą spe ł nione te dwa warunki to testament b ę dzie niewa ż ny. Brak daty nie poci ą ga za sob ą niewa ż no ś ci testamentu w ł asnor ę cznego, je ż eli nie wywo ł uje w ą tpliwo ś ci co do zdolno ś ci spadkodawcy do sporz ą dzenia testamentu, co do tre ś ci testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów;  Testament w formie aktu notarialnego – jest to forma sporz ą dzenia testamentu, która daje najwi ę ksz ą pewno ść w kwestii jego wa ż no ś ci. Notariusz jako profesjonalista zobowi ą zany jest do ustalenia to ż samo ś ci spadkodawcy, sprawdzenia czy posiada pe ł n ą zdolno ść do czynno ś ci prawnych oraz czy dzia ł a ś wiadomie. Akt powinien by ć sporz ą dzony w j ę zyku, znanym przez spadkodawc ę. Je ś li spadkodawca nie rozumie j ę zyka, w którym sporz ą dzono testament, obowi ą zkiem notariusza jest wezwanie t ł umacza. Po uko ń czeniu testamentu spadkodawca sk ł ada pod jego tre ś ci ą podpis b ą d ź tuszowy odcisk w wypadku niemo ż no ś ci z ł o ż enia podpisu; Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

12  Testament alograficzny – jest to forma testamentu urz ę dowego, sporz ą dzanego w obecno ś ci kwalifikowanego ś wiadka, a wi ę c wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marsza ł ka województwa, sekretarza gminy lub powiatu. Maj ą oni obowi ą zek przyj ę cia o ś wiadczenia oraz sporz ą dzenia testamentu, je ś li spadkodawca stawi si ę we w ł a ś ciwej jednostce i ustnie o ś wiadczy swoj ą wol ę w obecno ś ci dwóch ś wiadków. Do zachowania wa ż no ś ci testamentu alograficznego konieczne jest wys ł uchanie o ś wiadczenia sk ł adanego przez spadkodawc ę oraz spisanie protoko ł u i opatrzenie go dat ą. Nast ę pnie protokó ł musi zosta ć podpisany przez spadkodawc ę, ś wiadków oraz odbieraj ą cego o ś wiadczenie urz ę dnika. Je ś li spadkodawca nie mo ż e z ł o ż y ć podpisu nale ż y wskaza ć przyczyn ę jego braku w protokole. Nale ż y zaznaczy ć, i ż testament alograficzny jako forma testamentu ustnego nie mo ż e by ć sporz ą dzona przez osoby g ł uche lub nieme. Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa,(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

13  Testamenty szczególne mo ż na sporz ą dzi ć jedynie w przypadku wyst ą pienia okoliczno ś ci szczególnych, w przypadku kiedy sporz ą dzenie któregokolwiek z testamentów zwyk ł ych nie jest mo ż liwe. Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

14  Testament ustny - mo ż e by ć sporz ą dzony tylko i wy łą cznie w wypadku gdy istnieje obawa rych ł ej ś mierci spadkodawcy, gdy okoliczno ś ci szczególne uniemo ż liwiaj ą skorzystanie ze zwyk ł ej formy testamentu lub gdy okoliczno ś ci szczególne utrudniaj ą skorzystanie ze zwyk ł ej formy testamentu. Wyst ą pienie jednej ze wskazanych przes ł anek jest wystarczaj ą ce. Spadkodawca sk ł ada o ś wiadczenie w obecno ś ci co najmniej 3 ś wiadków. Testament ustny mo ż e zosta ć sporz ą dzony przez osoby g ł uche lub nieme (np. poprzez z ł o ż enie o ś wiadczenia w j ę zyku migowym pod warunkiem, ż e ś wiadkowie tak ż e porozumiewaj ą si ę za jego pomoc ą i go rozumiej ą ). Do zachowania wa ż no ś ci testamentu ustnego konieczne jest potwierdzenie jego tre ś ci na pi ś mie przed up ł ywem roku od z ł o ż enia o ś wiadczenia przez spadkodawc ę. Tre ść o ś wiadczenia mo ż e zosta ć spisana zarówno przez jednego ze ś wiadków, jak i osob ę trzeci ą. Nale ż y pami ę ta ć, aby pismo zawiera ł o dat ę i miejsce z ł o ż enia o ś wiadczenia oraz dat ę i miejsce jego spisania. Pismo musi zosta ć podpisane przez wszystkich lub co najmniej dwóch ś wiadków. Je ś li tre ść testamentu nie zosta ł a stwierdzona w sposób powy ż szy mo ż na tego dokona ć w ci ą gu sze ś ciu miesi ę cy od dnia otwarcia spadku poprzez zgodne zeznania ś wiadków z ł o ż one przed s ą dem. Równie ż w tym wypadku, gdy przes ł uchanie jednego ze ś wiadków jest niemo ż liwe b ą d ź napotyka trudne do przezwyci ęż enia przeszkody, s ą d mo ż e poprzesta ć na zeznaniach dwóch ś wiadków; Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

15  Testament podró ż ny - jest testamentem sporz ą dzanym na statku morskim lub powietrznym. Do zachowania jego wa ż no ś ci konieczna jest obecno ść 2 ś wiadków oraz dowódcy b ą d ź zast ę pcy dowódcy statku, na którym spadkodawca odbywa podró ż. Po z ł o ż eniu o ś wiadczenia przez spadkodawc ę dowódca statku (lub jego zast ę pca) spisuje wol ę spadkodawcy, podaj ą c dat ę jej spisania. Pismo to zostaje przez niego odczytane, a nast ę pnie podpisane przez spadkodawc ę, ś wiadków oraz samego dowódc ę (zast ę pc ę dowódcy) statku morskiego lub powietrznego. Je ś li spadkodawca nie mo ż e z ł o ż y ć podpisu, nale ż y wskaza ć przyczyn ę jego braku w tre ś ci pisma;  Testament wojskowy - uprawnionymi do sporz ą dzenia testamentu w tej formie s ą wy łą cznie ż o ł nierze Si ł Zbrojnych w okresie mobilizacji, wojny lub w okresie przebywania w niewoli. Testament wojskowy mo ż e zosta ć sporz ą dzony na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest z ł o ż enie o ś wiadczenia w obecno ś ci s ę dziego wojskowego. S ę dzia zobowi ą zany jest do spisania o ś wiadczenia spadkodawcy w formie protoko ł u ze wskazaniem miejsca oraz daty jego sporz ą dzenia. Protokó ł zostaje odczytany, a nast ę pnie podpisany przez s ę dziego oraz spadkodawc ę. Spadkodawca mo ż e równie ż z ł o ż y ć o ś wiadczenie w obecno ś ci dwóch ś wiadków. W tym wypadku równie ż nale ż y sporz ą dzi ć protokó ł, który zostaje podpisany przez spadkodawc ę oraz dwóch ś wiadków. W sytuacji, gdy spadkodawca nie mo ż e si ę podpisa ć, testament mo ż e by ć tak ż e sporz ą dzony przez z ł o ż enie o ś wiadczenia woli w obecno ś ci trzech ś wiadków. Po sporz ą dzeniu protoko ł u wraz z zamieszczeniem w nim wyja ś nienia dotycz ą cego powodu braku podpisu spadkodawcy, zostaje on podpisany przez trzech obecnych przy sk ł adaniu o ś wiadczenia ś wiadków. Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

16  Nale ż y podkre ś li ć, ż e testament szczególny traci moc po up ł ywie sze ś ciu miesi ę cy od ustania okoliczno ś ci, które uzasadnia ł y niezachowanie formy testamentu zwyk ł ego, chyba ż e spadkodawca zmar ł przed up ł ywem tego terminu. Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

17 Dziedziczenie oznacza, ż e z chwil ą ś mierci spadkodawcy ogó ł praw i obowi ą zków maj ą tkowych przechodzi na spadkobierców b ę d ą cych nast ę pcami prawnymi spadkodawcy. Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

18  Dziedziczenie z mocy ustawy – zachodzi wówczas, gdy spadkobierca nie pozostawi ł testamentu, kolejno ść dziedziczenia ustalana jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.  Dziedziczenie testamentowe – zachodzi wówczas, gdy spadkobierca za ż ycia spisa ł testament. Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

19  Pierwsze ń stwo - dziedziczenie testamentowe ma pierwsze ń stwo przed dziedziczeniem ustawowym. Oznacza to, i ż w przypadku kiedy spisany zostanie testament jego postanowienia maj ą pierwsze ń stwo przed postanowieniami zawartymi w ustawie.  W testamencie spadkodawca mo ż e rozporz ą dzi ć swoim mieniem w taki sposób, i ż b ę dzie ono przypada ł o poszczególnym osobom w sposób odmienny, ni ż ten, który ustanawia Kodeks cywilny. Oznacza to, i ż w przypadku spisania testamentu nie stosuje si ę ustawowej kolejno ś ci dziedziczenia. Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

20  Wielo ść spadkobierców - spadkodawca w testamencie mo ż e powo ł a ć do dziedziczenia jedn ą lub wi ę cej osób. Rozporz ą dzenia na wypadek ś mierci mo ż na dokona ć co do ca ł o ś ci maj ą tku lub co do cz ęś ci. W przypadku gdy spadkodawca w testamencie dokona rozporz ą dzenia tylko co do cz ęś ci swojego maj ą tku, pozosta ł a cz ęść dziedziczona jest zgodnie z przepisami ustawy.  Do dziedziczenia testamentowego ca ł o ś ci spadku dochodzi zawsze wtedy, gdy spadkodawca pozostawi ł po sobie testament powo ł uj ą cy jednego lub wi ę ksz ą liczb ę spadkobierców do ca ł o ś ci spadku, za ś Ci spadkodawcy spadek przyj ę li i nie zachodz ą okoliczno ś ci wy łą czaj ą ce ich od dziedziczenia. Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

21  W przypadku, gdy spadkodawca powo ł a ł do ca ł ego spadku lub do jego cz ęś ci wi ę cej ni ż jednego spadkobierc ę i nie okre ś li ł w jakiej cz ęś ci dziedziczy dany sk ł adnik maj ą tkowy, zachodzi domniemanie, i ż dziedzicz ą oni w cz ęś ciach równych. Przykład: Jan Kowalski w testamencie postanowił, iż jego samochód po śmierci dziedziczyć będą Anna Kowalska, Ewa Nowak i Barbara Nowakowska. Każda z Pań dziedziczy więc samochód w równych częściach – po 1/3.  Je ż eli spadkodawca powo ł a ł kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie mo ż e by ć spadkobierc ą, przeznaczony dla niego udzia ł, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada pozosta ł ym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadaj ą cych im udzia ł ów (przyrost). Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

22  Zakaz testowania pod warunkiem lub przy zastrze ż eniu terminu - przy powo ł ywaniu spadkobiercy nie mo ż na zastrzec warunku lub terminu, od którego uzale ż nione jest nabycie spadku. Takie zastrze ż enie uwa ż a si ę za nieistniej ą ce. Je ż eli jednak z tre ś ci testamentu lub z okoliczno ś ci wynika, ż e bez takiego zastrze ż enia spadkobierca nie zosta ł by powo ł any, powo ł anie spadkobiercy jest niewa ż ne. Przepisów tych nie stosuje si ę, je ż eli ziszczenie si ę lub nieziszczenie si ę warunku albo nadej ś cie terminu nast ą pi ł o przed otwarciem spadku. Przykłady: Jan Kowalski w testamencie postanowił, iż jego dom po jego śmierci przypadnie Ewie Nowak jeżeli ta urodzi syna. Jest to powołanie spadkobiercy pod warunkiem. Takie zastrzeżenie uważa się za nieistniejące tj. Ewa Nowak dziedziczy bez względu na to czy urodzi syna. Jan Kowalski w testamencie postanowił, iż należący do niego obraz Malczewskiego po jego śmierci przypadnie Annie Kowalskiej po dwóch latach od jego śmierci. Jest to powołanie spadkobiercy zastrzeżeniem terminu. Takie zastrzeżenie uważa się za nieistniejące tj. Anna Kowalska dziedziczy bez względu na upływ dwóch lat. Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

23  Podstawienie - mo ż na powo ł a ć spadkobierc ę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powo ł ana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chcia ł a lub nie mog ł a by ć spadkobierc ą. Przykład: Jan Kowalski powołał do całego spadku Annę Kowalską, ale w testamencie zawarł postanowienie, iż w przypadku, gdyby Anna Kowalska nie chciała lub nie mogła przyjąć spadku to cały spadek dziedziczy Ewa Nowak. Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

24 Aby uregulowa ć sprawy spadkowe po spadkodawcy, nale ż y w pierwszej kolejno ś ci przeprowadzi ć post ę powanie spadkowe (czyli uzyska ć potwierdzenie nabycia spadku). Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

25 Aby zrealizowa ć postanowienia zawarte w testamencie nale ż y uzyska ć potwierdzenie nabycia spadku. Potwierdzenie nabycia spadku jest mo ż liwe drog ą :  notarialn ą  s ą dow ą Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

26 Do notariusza musz ą stawi ć si ę wszyscy spadkobiercy testamentowi osobi ś cie, wówczas notariusz sporz ą dzi akt po ś wiadczenia dziedziczenia. Obowi ą zkowym warunkiem przeprowadzenia post ę powania spadkowego u notariusza jest w ł a ś nie osobiste stawiennictwo. Nale ż y zabra ć ze sob ą :  akt zgonu spadkodawcy,  numer PESEL spadkodawcy oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy (uniewa ż niony dowód osobisty, za ś wiadczenie urz ę du miejskiego/gminy),  odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub odpisy skrócone aktów ma łż e ń stwa spadkobierców którzy zawarli zwi ą zek ma łż e ń ski i zmienili nazwisko,  odpis skrócony aktu ma łż e ń stwa ma łż onka spadkodawcy (zamiast odpisu skróconego aktu urodzenia),  testament spadkodawcy. Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

27 Koszty zwi ą zane z notarialnym po ś wiadczeniem dziedziczenia zale żą od liczby osób stawiaj ą cych do aktu oraz od zakresu czynno ś ci dokonywanych przez notariusza i wynosz ą za:  protokó ł z otwarcia i og ł oszenia testamentu – 50 z ł,  protokó ł z przyj ę cia lub odrzucenia spadku (je ż eli od dnia otwarcia spadku ( ś mierci spadkodawcy) nie up ł yn ęł o sze ść miesi ę cy, chyba ż e o ś wiadczenia tej tre ś ci zosta ł y ju ż przez spadkobierców uprzednio z ł o ż one) – 50 z ł od ka ż dej osoby sk ł adaj ą cej o ś wiadczenie,  protokó ł dziedziczenia – 100 z ł,  akt po ś wiadczenia dziedziczenia – 50 z ł,  wypisy – w zale ż no ś ci od ich liczby oraz liczby stron (strona – 6 z ł ). Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

28 Post ę powanie maj ą ce doprowadzi ć do stwierdzenia nabycia spadku w s ą dzie wszczyna si ę poprzez z ł o ż enie w s ą dzie rejonowym, w ł a ś ciwym ze wzgl ę du na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nale ż y poda ć :  oznaczenie w ł a ś ciwego wydzia ł u cywilnego s ą du rejonowego, do którego wniosek jest kierowany;  imi ę i nazwisko oraz dok ł adny adres wnioskodawcy;  wykaz uczestników post ę powania, przez których rozumiemy wszystkie osoby powo ł ane do dziedziczenia na mocy testamentu i ustawy, wraz z ich dok ł adnymi adresami zamieszkania;  tytu ł „Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po [imi ę i nazwisko zamar ł ego]”;  w g ł ównej cz ęś ci wniosku poda ć dane o spadkodawcy (imi ę i nazwisko, data ś mierci, ostatnie miejsce zamieszkania, stan cywilny) oraz informacj ę o tym, czy istnieje testament, wymieni ć spadkobierców. Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

29 Do wniosku nale ż y do łą czy ć :  odpis wniosku w tylu kopiach, ilu jest uczestników post ę powania;  odpis skrócony aktu urodzenia dla m ęż czyzn i kobiet niezam ęż nych;  odpis skrócony aktu ma łż e ń stwa dla kobiet i m ęż czyzn zam ęż nych;  odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;  o ś wiadczenia o przyj ę ciu, odrzuceniu spadku lub zrzeczeniu si ę dziedziczenia (je ś li by ł y sk ł adane);  testament.  Odpisy aktów stanu cywilnego musz ą by ć nie starsze ni ż sprzed 3 miesi ę cy. Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nale ż y wnie ść op ł at ę. Op ł ata ta jest sta ł a i wynosi 50 z ł. Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com

30  Procedura stwierdzenia nabycia spadku ko ń czy si ę wydaniem przez s ą d postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zostaj ą ustalone udzia ł y poszczególnych spadkobierców w spadku.  Nast ę pnie spadkobiercy mog ą zachowa ć si ę dwojako: mog ą przeprowadzi ć umowny dzia ł spadku u notariusza ( je ż eli nie ma mi ę dzy nimi konfliktu) lub wyst ą pi ć do s ą du o s ą dowy dzia ł spadku. Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej, ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa.(0-22) 822 30 30, www.drmaliszewskakancelaria.com


Pobierz ppt "Kancelaria Radcy Prawnego dr Ma ł gorzaty Maliszewskiej ul. Szcz ęś liwicka 27a lok. 3, 02-323 Warszawa Telefon/fax: (0-22) 822 30 30"

Podobne prezentacje


Reklamy Google