Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transfer wiedzy z sektora badawczego do przedsiębiorców na szczeblu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transfer wiedzy z sektora badawczego do przedsiębiorców na szczeblu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1

2 Transfer wiedzy z sektora badawczego do przedsiębiorców na szczeblu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

3 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, 07.12.2011 r.

4 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, 01.12.2011 r.

5 Działania podejmowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

6 Regionalne Forum Innowacyjności Z inicjatywy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku Praco-dawców i Przedsiębiorców w partnerstwie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, podjęte zostały działania na rzecz wzmocnienia Regionalnego Systemu Innowacyjności w formie cyklicznego przedsięwzięcia jakim ma być Regionalne Forum Innowacyjności.

7 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji w ramach projektu systemowego w Działaniu 8.2.2 POKL celem stworzenia planu strategicznego, którego wdrożenie znacząco zdynamizuje rozwój i znaczenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie nowoczesnej, opartej na wiedzy, innowacyjnej gospodarki oraz wsparcia regionalnych instytucji biorących udział w procesie kształtowania regionalnego systemu innowacji.

8 Współpraca samorządu województwa z uczelniami, instytucjami naukowo- badawczymi i partnerami społeczno gospodarczymi 1.Kujawsko-Pomorska Rada Innowacji, która doradza marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu w zakresie polityki innowacyjnej województwa. Rada, której kadencja trwa dwa lata, jest kluczowym elementem regionalnego systemu innowacji. Pełni funkcję forum służącego wypracowywaniu ważnych dla województwa kujawsko-pomorskiego celów strategicznych w partnerstwie z biznesem, instytucjami naukowymi i lokalnymi samorządami (29 członków).

9 Współpraca samorządu województwa z uczelniami, instytucjami naukowo- badawczymi i partnerami społeczno gospodarczymi 2. Zespół ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, który określa kierunki działań oraz identyfikuje i weryfikuje instrumenty wspierania w zakresie polityki innowacyjnej oraz badań i wdrożeń wpływających na wzmocnienie potencjału konkurencyjnego regionu (11 ekspertów).

10 Działania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

11 WDROŻENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W OBSZARZE NOWYCH TECHNOLOGII DLA FIRM Z REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO Cel Działania 5.4 :

12 Środki finansowe przeznaczone na Działanie 5.4

13 Działanie 5.4: Projekty kluczowe Projekty konkursowe

14 Projekty konkursowe: W dniu 17 sierpnia 2010 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłosiła pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR) w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie projektu na łączną wartość całkowitą wynoszącą 176.475.813,69 PLN (łączna wnioskowana kwota dotacji z EFRR wynosiła 56.113.934,34 PLN). Na etapie oceny formalnej 3 projekty zostały ocenione negatywnie, natomiast na etapie oceny merytorycznej 4 wnioski o dofinansowanie projektu zostały wycofane, a dwa pozostałe oceniono negatywnie. W efekcie przeprowadzonej procedury konkursowej, zakończonej w dniu 31 października 2011 roku, nie wyłoniono żadnego projektu do dofinansowania.

15 Należy podkreślić, iż był to konkurs wyjątkowo trudnym zarówno dla Wnioskodawców jak i dla ekspertów oceniających złożone w ramach konkursu projekty. Specyfika przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, transferu techno- logii i zagadnień związanych z inkubacją innowacyjnych przedsię- biorstw oraz szeroki zakres merytoryczny złożonych projektów wymagał specjalistycznej wiedzy i dużego zaangażowania. Na rok 2012 zaplanowano kolejne konkursy w ramach przedmiotowego Działania.

16 W dniach 20.02 2012 r. – 02.03.2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Działania 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii schemat: projekty celowe – wdrożenie potencjału naukowo-badawczego województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze nowych technologii dla firm z regionu kujawsko-pomorskiego Nr RPOWKP 77/V/5.4./2011. Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty mające na celu wsparcie zakupu usług badawczo-rozwojowych na rzecz przedsię- biorstw, istotnych dla przedsiębiorcy w trakcie opracowywania nowego lub ulepszonego produktu oraz zmian procesowych w przedsiębiorstwie skutkujące ich wdrożeniem w prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług lub mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego.

17 Projekt celowy: I. faza badawcza (badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe) II. faza wdrożeniowa (wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej) projekt celowy

18 PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą min. 12 miesięcy, posiadający siedzibę i prowadzący działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Partnerstwa Organizacje badawcze posiadające siedzibę na terenie województwa kujawsko- pomorskiego Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą min. 12 miesięcy, posiadający siedzibę i prowadzący działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

19 I. FAZA BADAWCZA W ramach części badawczej przewiduje się dofinansowanie projektów obejmujących: badania przemysłowe - badania planowane mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług,

20 I. FAZA BADAWCZA W ramach części badawczej przewiduje się dofinansowanie projektów obejmujących: eksperymentalne prace rozwojowe – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności na potrzeby planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

21 I. FAZA BADAWCZA Nie przewiduje się możliwości wsparcia badań podstawowych - prac teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie praktyczne.

22 I. FAZA BADAWCZA Przedsiębiorca na etapie składania wniosku preselekcyjnego musi posiadać koncepcję prac badawczych i wykazać, iż potencjał firmy umożliwia wdrożenie wyników tych prac. Część badawcza nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W ramach konkursu nie dopuszcza się kwalifikowania wydatków związanych z nabyciem technologii, które należy rozumieć jako zakup gotowych prac badawczo-rozwojowych.

23 II. FAZA WDROŻENIOWA W ramach części wdrożeniowej zostaną objęte wsparciem działania inwestycyjne (zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych) wraz z niezbędną częścią doradczą konieczne do wdrożenia wyników prac B+RT realizowanych w ramach pierwszej fazy. W ramach konkursu nie będą realizowane projekty polegające na dofinansowaniu jedynie części wdrożeniowej. Całkowita realizacja projektu musi zakończyć się przed upływem 24 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

24 Wnioskodawca składa jeden wniosek obejmujący całość projektu, zarówno część badawczo-rozwojową, jak i wdrożeniową. Wsparcie części wdrożeniowej może być udzielone przedsiębiorcy pod warunkiem: 1.przedstawienia sprawozdania potwierdzającego zakończenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, 2.przedstawienia analizy ekonomicznej i badania rynkowego potwierdzającego celowość wdrożenia wyników badań lub prac, 3.zobowiązania się do: a)dokonania inwestycji, b)utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie kujawsko-pomorskim, przez okres odpowiednio 5 lub 3 lat (MŚP) od dnia zakończenia realizacji projektu.

25 Beneficjent może otrzymać zgodę na przerwanie realizacji projektu, bez konieczności zwrotu dofinansowania części badawczej projektu, w szczególności, gdy spełniony zostanie jeden z poniższych warunków: 1)dotychczasowe wyniki wykażą, iż dalsze prowadzenie części badawczej nie doprowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników, 2)otrzymane wyniki części badawczej uniemożliwiają realizację części wdrożeniowej, 3)po zakończeniu części badawczej warunki rynkowe zmieniły się na tyle, że wdrożenie jest ekonomicznie nieuzasadnione.

26 WARTOŚĆ WSPARCIA Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu z przeznaczeniem na część badawczą wynosi – poniżej 400 tys. zł; Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na fazę wdrożeniową nie może przekroczyć 60%; Maksymalna wartość dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu poniżej 1 mln PLN.

27 Ocena projektu 1.Etap preselekcji: kryteria zerojedynkowe (formalne i merytoryczno - technicznej dopuszczalności) i merytoryczne rankingujące (4 kryteria stanowiące łącznie 77% wagi wszystkich kryteriów merytorycznych rankingujących) przeprowadzona przez Zespół naukowców 2.Etap oceny formalnej 3.Etap oceny merytorycznej

28 Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Działania 5.4: listopad 2012 alokacja: 5.000.000 euro Typy Beneficjentów: 1. Szkoły wyższe publiczne i niepubliczne. 2. Jednostki sfery B+RT. 3. Sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe 4. IOB 5. Przedsiębiorcy 6. Jednostki samorządu terytorialnego listopad 2012 alokacja: 3.785.000 euro Beneficjent: samorząd województwa (Regionalny Fundusz Badań i Wdrożeń)

29 Projekty kluczowe w ramach działania 5.4: Przedmiotem projektu jest utworzenie Regionalnych Laboratoriów Badawczych w obszarze Nauk Technicznych i Rolniczych w ramach struktur organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Sieć laboratoriów powstanie poprzez zmodernizowanie istniejących pomieszczeń laboratoryjnych na Wydziałach UTP oraz zakup specjalistycznej aparatury badawczej i doposażenia. Przedsięwzięcie pozwoli na stworzenie specjalistycznych laboratoriów z zakresu dyscyplin technicznych i przyrodniczych mających kluczowe znaczenie dla gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poprawa potencjału ilościowego i jakościowego Uczelni w zakresie zmodernizowanej i wyposażonej w nowoczesną aparaturę infrastruktury badawczej, umożliwi prowadzenie badań na rzecz otoczenia gospodarczego na najwyższym poziomie naukowym. Bezpośrednim materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie zmodernizowanie i uruchomienie w roku zakończenia rzeczowej realizacji projektu 28 laboratoriów. Beneficjent: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Tytuł projektu: Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności Wartość ogółem: 57 209 299,90 PLN Dofinansowanie z UE: 40 033 964,62 PLN

30 Przedmiotem projektu pn. „Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości” jest wybudowanie obiektu o powierzchni użytkowej 3 530,62 m², składającej się z zaadaptowanej części istniejącej oraz nowo wybudowanej. Przyjęte rozwiązania techniczne umożliwiają podział powierzchni magazynowej, produkcyjnej i biurowej na osobne pomieszczenia. Misją inkubatora będzie tworzenie sprzyjających warunków do powstania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym o innowacyjnym charakterze działalności, poprzez zapewnienie wsparcia m.in. infrastrukturalnego, marketingowego, doradczego, szkoleniowego czy w nawiązaniu kontaktów gospodarczym w pierwszym, najtrudniejszym okresie istnienia. Projekt zakłada, iż docelową liczbą firm inkubatorowych będzie 20, w tym 11 firm o charakterze innowacyjnym. Realizacja projektu przyczyni się do ożywienia gospodarczego i aktywizacji zawodowej mieszkańców Włocławka, do 2015 roku zostanie utworzonych 90 miejsc pracy. Beneficjent: Gmina Miasto Włocławek Tytuł projektu: Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości Wartość ogółem: 21 638 107,65 PLN Dofinansowanie z UE: 11 679 248,44 PLN

31 Projekt polega na budowie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu (ICNT) - infrastruktury badawczo-naukowej i usługowej w zakresie badań wykonywanych na rzecz gospodarki. Planowany do realizacji nowoczesny budynek musi być dostosowany pod względem standardu technicznego do obecnych wymogów, jakie muszą spełniać laboratoria naukowe. Planuje się, iż udział laboratoriów w całkowitej powierzchni obiektu będzie dominujący, natomiast liczba pomieszczeń związanych z obsługą funkcjonowania Centrum będzie ograniczona, gdyż Centrum będzie korzystać z już istniejącej infrastruktury UMK. Beneficjent: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Tytuł projektu: Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu Wartość ogółem: 71.522.577,47 PLN Dofinansowanie z UE: 49.753.375 PLN

32 Celem projektu jest zatem stworzenie warunków dla usprawnienia transferu wiedzy i doświadczeń ze sfery badań i rozwoju do przedsiębiorstw służących rozwojowi gospodarczemu regionu kujawsko-pomorskiego, a zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią powyżej 90% funkcjonujących podmiotów. Istotą projektu jest wprowadzenie voucherów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, za który będą mogli kupić usługi badawczo-rozwojowe. Voucher ma być narzędziem inicjującym współpracę między sektorami biznesu i nauki, co przyczyni się do podnoszenia innowacyjności w regionie i przyspieszy transfer wiedzy. Beneficjent: Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Tytuł projektu: Program pilotażowy w Województwie Kujawsko-Pomorskim „Voucher badawczy” Wartość ogółem: 8.080.618 PLN Dofinansowanie z UE: 8.080.618 PLN

33


Pobierz ppt "Transfer wiedzy z sektora badawczego do przedsiębiorców na szczeblu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google