Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Spółki nie będące podatnikami (jawna, komandytowa, partnerska) Utworzenie spółki : wniesienie przez wspólników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Spółki nie będące podatnikami (jawna, komandytowa, partnerska) Utworzenie spółki : wniesienie przez wspólników."— Zapis prezentacji:

1 Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny

2 Spółki nie będące podatnikami (jawna, komandytowa, partnerska) Utworzenie spółki : wniesienie przez wspólników wkładów

3 Przykład jednokrotnego opodatkowania zysku spółki nie będącej podatnikeim Spółka jawna ma dwóch wspólników A i B będących osobami fizycznymi, których udziały w spółce są równe. Na podstawie ewidencji podatkowej prowadzonej przez spółkę ustalono za okres podatkowy przychody podatkowe w wysokości 150 j.p. i koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 j.p. Wspólnikowi A przypisuje 75 j.p. przychodu i 25 j.p. kosztów, dochód wynosi 50 j.p. podatek liniowy wg stawki 19 % wynosi 9,50 j.p. Wspólnikowi B przypisuje 75 j.p. przychodu i 25 j.p. kosztów, dochód wynosi 50 j.p. podatek liniowy wg stawki 19 % wynosi 9,50 j.p. Razem wspólnicy odprowadzą 19 j.p. podatku ( 19 % od 100 j.p. )

4 Przykład podwójnego opodatkowania zysku spółki Spółka z o.o. A ma dwóch wspólników będących osobami fizycznymi. Dochód do opodatkowania spółki A – 100 j.p. podatek CIT (stawka 19 %) 19,00 j.p. dywidenda przypadająca na każdego ze wspólników (100 j.p. – 19 j.p.) : 2 = 40,5 j.p. podatek od dywidendy 40,50 j.p. × 19% = 7,69 j.p. 7,69 j.p.x 2 =15,38 j.p spółka odprowadza do urzędu skarbowego 19 j.p. + 15,38 j.p. = 34,38 j.p. Stawka obciążenia podatkowego dochodu podzielonego – 34,38%.

5 Zasady traktowania aportów do spółek nie będących podatnikami Wspólnik wnoszący aport nie uzyskuje przychodu na dzień wniesienia ( przychód ten jest zwolniony u osób fizycznych oraz jest wyłączony z przychodów u osób prawnych), spółka kontynuuje wycenę przedmiotu aportu po podmiocie wnoszącym przy zbyciu przez spółkę przedmiotu wkładu kosztem uzyskania przychodów jest wartość kontynuowana z uwzględnieniem amortyzacji dokonanej przez spółkę.

6 Zasady wyceny przez spółkę aportów jeżeli składnik był u wspólnika wnoszącego aport amortyzowany – wartość początkowa, od której były dokonywane odpisy amortyzacyjne jeżeli składnik nie był amortyzowany – wydatki na nabycie lub wytworzenie wkładu, niezaliczone do kup Wartość określona w wysokości wartości rynkowej - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie Jeżeli wspólnik wnosi wkład w postaci składnika, który otrzymał w wyniku likwidacji spółki nie będącej osobą prawną lub wystąpienia z takiej spółki - tak jak w pkt 1 i 2

7 Przepisy regulujące wniesienie wkładów Artykuł 21 ust.1 pkt 50 b u.p.d.o.f. i Artykuł 12 ust.4 pkt 3 c u.p.d.o.p Artykuł 22g ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f., art. 16g ust. 1 pkt 4a u.p.d.o.p. Artykuł 22g ust. 1a u.p.d.o.f., art. 16g ust. 1a u.p.d.o.p. Artykuł 22h ust. 3d u.p.d.o.f., art. 16h ust. 3d u.p.d.o.p. Artykuł 22 ust. 8a u.p.d.o.f., art. 15 ust. 1t u.p.d.o.p.

8 Przykład 1 Podatnik A nabył akcje w 2010 r. za 100 j.p. Sprzedaje je w lutym 2015 r. Na dzień sprzedaży wartość rynkowa tych akcji wynosi 140 j.p. Sprzedając akcje po cenie rynkowej podatnik A osiąga dochód w wysokości 40 j.p. (140 j.p. – 100 j.p.), który podlega opodatkowania stawką 19 %

9 Przykład 2 Podatnik A nabył akcje w 2010 r. 100 j.p. W lutym 2015 r. wnosi je do spółki jawnej. Na dzień wniesienia cena rynkowa tych akcji wynosi 140 j.p. Wspólnik wnosząc aport nie osiąga żadnego przychodu. Spółka jawna wycenia akcje po wartości rynkowej 140 j.p. W marcu 2015 r. spółka jawna sprzedaje te akcje za 140 j.p. Przychody, które zostaną z tej transakcji przypisane wspólnikom wynoszą 140 j.p. i kup, które zostaną przypisane wspólnikom także wynoszą 140 j.p. Wspólnicy nie osiągną na tej transakcji żadnego dochodu. W rezultacie dochód w wysokości 40 j.p., który podatnik A musiałby opodatkować sprzedając te akcje ( przykład 1) nie będzie podlegał opodatkowaniu, jeśli akcje te sprzeda „ za pośrednictwem” spółki.

10 Przykład 3 Podatnik A nabył akcje w 2010 r. 100 j.p.. W lutym 2015 r. wnosi je do spółki jawnej. Na dzień wniesienia cena rynkowa tych akcji wynosi 140 j.p. Wspólnik wnosząc aport nie osiąga żadnego przychodu. Spółka jawna wycenia akcje po wartości, po jakiej nabył je wspólnik tj. 100 j.p. W marcu 2015 r. spółka jawna sprzedaje te akcje za 140 j.p. Przychody, które zostaną z tej transakcji przypisane wspólnikom wynoszą 140 j.p. a kup, które zostaną przypisane wspólnikom wynoszą 100 j.p. U wspólników powstanie dochód do opodatkowania.

11 Wniesienie do spółki aportu w postaci przedsiębiorstwa lub zczp Wniesienie aportu jest dla wspólników neutralne podatkowo Spółka kontynuuje wycenę składników majątkowych po wspólniku Wartości, po których spółka przyjmie składniki majątkowe do ewidencji pomniejszone o dokonane przez nią po wniesieniu aportu odpisy amortyzacyjne, stanowią koszty uzyskania przychodu przy ich zbyciu Artykuł 22 ust. 1k u.p.d.o.f. i art. 15 ust. 1s u.p.d.o.p. Artykuł 22 ust. 1l u.p.d.o.f. i art. 15 ust. 1u u.p.d.o.p.

12 Opodatkowanie wspólników spółki nie będącej podatnikiem w toku bieżącej działalności Zasady przypisania wspólnikom przychodów i kosztów uzyskania przychodów art.5 u.p.d.o.p i art. 8 u.p.d.o.f.

13 Przykład Spółka jawna ma dwóch wspólników A i B, których udziały są równe. Spółka jawna nabyła od przedsiębiorcy Z w marcu 2015 r. towary handlowe o wartości 80 j.p. i sprzedała w kwietniu 2015 r. przedsiębiorcy Y te towary za 120 j.p.. Każdemu ze wspólników zostanie przypisane po 60 j.p. przychodu i po 40 j.p. kosztu, tj. u każdego z nich powstanie dochód w wysokości 20 j.p. i zostanie opodatkowany w zależności od formy opodatkowania wybranej przez wspólników (według skali lub według stawki liniowej 19%).

14 Umowy pomiędzy wspólnikiem a spółką

15 Przykład Wspólnikami spółki jawnej są dwie osoby fizyczne, A i B, których udziały są równe. Przychód spółki wynosi 100 j.p. Koszty uzyskania tego przychodu wynikające z ksiąg spółki wynoszą 40 j.p., w tym 10 j.p. stanowi czynsz należny wspólnikowi A za wynajęcie spółce środka trwałego (przychód z najmu jest opodatkowany na zasadach ogólnych). W przypadku wspólnika A czynsz ten nie zostaje uznany za koszt uzyskania przychodu, natomiast będzie nim dla wspólnika B.

16 Przykład Wspólnik A przychód przydzielony proporcjonalnie50 j.p. przychód z tytułu czynszu10 j.p. koszt przydzielony proporcjonalnie20 j.p. wydatek niestanowiący kosztu5 j.p. (część czynszu przypadająca na wspólnika A) dochód45 j.p.

17 Przykład Wspólnik B przychód przydzielony proporcjonalnie 50 j.p. koszt przydzielony proporcjonalnie 20 j.p. dochód 30 j.p.

18 Likwidacja spółki i wystąpienie wspólnika

19 Założenia Spółka likwiduje się lub wspólnik z niej występuje i otrzymuje z tego tytułu: 1)środki pieniężne; 2)składniki majątkowe w naturze (tj. inne niż pieniężne). W przypadku sytuacji drugiej należy dalej uwzględnić dwa przypadki: –wspólnik zatrzymuje składniki majątkowe w naturze uzyskane w wyniku likwidacji spółki lub wystąpienia z niej w swoim majątku; –wspólnik zbywa składniki majątkowe w naturze uzyskane w wyniku likwidacji spółki lub wystąpienia z niej.

20 Przykład Spółka jawna, której wspólnikami są dwie osoby fizyczne (ich udziały są równe), ulega likwidacji i sprzedaje majątek, w którego skład wchodzi budynek wraz z maszynami i urządzeniami. Przychód ze sprzedaży wynosi 100 j.p., a koszty uzyskania przychodu 70 j.p. Wartości te zostaną przypisane wspólnikom w proporcji do udziałów (po 50 j.p. przychodu i 35 j.p. kosztów), co powoduje powstanie u nich dochodu do opodatkowania w wysokości 15 j.p. Od tego dochodu wspólnicy zapłacą podatek. Jeżeli po likwidacji kwoty uzyskane ze sprzedaży majątku zostaną wypłacone wspólnikom, to ich opodatkowanie oznaczałoby ponowne pobranie podatku od tej samego przedmiotu. Dlatego otrzymanie środków pieniężnych przy likwidacji nie podlega opodatkowaniu

21 Przychód wspólnika występującego ze spółki w przypadku uzyskania środków pieniężnych przychód = przychód w postaci środków pieniężnych wypłaconych przy wystąpieniu – uzyskana przed wystąpieniem nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskania stanowiąca dochód wspólnika pomniejszona o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

22 Dochód wspólnika występującego ze spółki w przypadku uzyskania środków pieniężnych dochód = przychód ( poprzedni slajd)– wydatki na objęcie (nabycie) prawa do udziałów.

23 Przy likwidacji spółki lub wystąpieniu z niej wspólnik otrzymuje składniki majątkowe w naturze Sytuacje : wspólnik zatrzymuje składnik majątkowy lub zbywa go ( sprzedaż, aport )

24 Artykuł 22g ust. 14c u.p.d.o.f., art. 16g ust. 10c u.p.d.o.p. Artykuł 14 ust. 3 pkt 12 lit. b u.p.d.o.f. Artykuł 14 ust. 2 pkt 17 lit. b i ust. 7 u.p.d.o.f., art. 12 ust. 4 pkt 3b zdanie ostatnie u.p.d.o.p. Artykuł 24 ust. 3d u.p.d.o.f. Artykuł 21 ust. 1 pkt 50b u.p.d.o.f., art. 12 ust. 4 pkt 3c u.p.d.o.p. Artykuł 17 ust. 1 pkt 9 i art. 22 ust. 1e pkt 4 u.p.d.o.f., art. 12 ust. 1 pkt 7 i art. 15 ust. 1j pkt 4 u.p.d.o.p.

25 Literatura : „Prawo Podatkowe przedsiębiorców” ( red) Hanna Litwińczuk Warszawa 2013 Pkt 3.1.3.2 s. 217 Pkt 4.5.3.2. s.321


Pobierz ppt "Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Spółki nie będące podatnikami (jawna, komandytowa, partnerska) Utworzenie spółki : wniesienie przez wspólników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google