Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centralny system teleinformatyczny projekty pozakonkursowe Grzegorz Kuczyński DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 30 maja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centralny system teleinformatyczny projekty pozakonkursowe Grzegorz Kuczyński DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 30 maja."— Zapis prezentacji:

1 Centralny system teleinformatyczny projekty pozakonkursowe Grzegorz Kuczyński DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 30 maja 2016 r.

2 2 Plan prezentacji Ogólna informacja o systemie SL 2014 Zmiany w odniesieniu do poprzedniej perspektywy Wprowadzanie danych do systemu Zarządzanie dostępem w SL Wniosku o płatność w ramach systemu SL

3 3 Centralny system teleinformatyczny Centralny system teleinformatyczny (CST) SL 2014 – główne narzędzie SL2014-PTaplikacjawspierającaobsługęprojektówpomocytechnicznej SRHD aplikacja raportująca Moduł obsługi wniosków o płatność Modułwprowadzania danych przez Instytucje do SL 2014

4 4 Minimalny zakres danych przesyłanych przez SL2014 Beneficjent w ramach SL2014 ma dostęp do następujących modułów:  Wnioski o płatność  Korespondencja  Harmonogram płatności  Monitorowanie uczestników projektu  Zamówienia publiczne  Personel projektu

5 5 Beneficjent zobowiązany jest do: wykorzystania SL2014 w procesie rozliczania wniosków o płatność przestrzegania aktualnej instrukcji przekazywania listy osób jakie będą pracowały w SL2014 w ich imieniu powierzenia danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji umowy o dofinansowanie korzystania z ePUAP lub certyfikatu kwalifikowalnego przestrzegania regulaminu bezpieczeństwa SL2014 terminowego składania wniosków o płatność

6 6 Beneficjent zobowiązany jest do: zgłaszania nieautoryzowanego dostępu do danych beneficjenta przekazywania w SL2014 wraz z wnioskiem o płatność dokumentów określonych przez instytucję komunikacji w SL2014 w ramach spraw określonych przez instytucję uznawania skuteczności prawnej komunikacji i wymiany danych prowadzonej w SL2014 określonego sposobu działania w przypadku niedostępności SL2014

7 7 Zmiany w odniesieniu do poprzedniej perspektywy 2007-20132014-2020 Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) Generator Wniosków Płatniczych (GWP) PEFSPEFS KSI SIMIK 2007- 2013 SL 2014

8 8 Zarządzanie dostępem w SL 2014 nadawanie uprawnień Beneficjent przed podpisaniem umowy przekazuje wnioski o nadanie/zmianę dostępu dla osoby uprawnionej. Dostęp użytkownikowi B jest nadawany automatycznie przez system w momencie wprowadzenia danych z podpisanej umowy przez pracownika Instytucji Pośredniczącej. Użytkownik B otrzymuje na konto wskazane we wniosku o nadanie/zmianę dostępu dla osoby uprawnionej mail z informacją o utworzeniu konta. Po podpisaniu umowy Beneficjent może w każdym momencie wystąpić wnioskiem o nadanie/zmianę dostępu dla kolejnych osób uprawnionych. Każda osoba uprawniona posiada ten sam zakres uprawnień: dostęp do wszystkich modułów aplikacji. Nie można wybranej osobie upoważnionej nadać uprawnienia tylko do Monitorowania uczestników projektu i/lub Wniosków o płatność.

9 9 Zarządzanie dostępem w SL 2014 wycofanie uprawnień W przypadku ustania stosunku pracy lub zmiany stanowiska pracy, w ramach którego pracownik nie będzie wykonywał czynności związanych z wprowadzaniem danych do SL2014 Beneficjent powinien wystąpić z Wnioskiem o wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014. Jeżeli osoba uprawniona będzie nieobecna w pracy przez dłuższy okres niż planowane rozliczenie projektu Beneficjent powinien wystąpić z Wnioskiem o wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL 2014. ( Kwestia liczby osób uprawnionych do SL 2014)

10 10 Weryfikacja wniosków o płatność Status wniosku o płatność:  Do korekty – przez instytucję  Do poprawy – przez beneficjenta (uwagi przekazane w formie skanu listy sprawdzającej)  Zatwierdzony

11 Wniosek o płatność Terminy weryfikacji Wniosków o płatność:  20 dni roboczych – pierwsza wersja  15 dni roboczych – poprawione wersje  do ww. terminów nie wlicza się okresu oczekiwania przez instytucję na dokumenty przekazywane w ramach analizy pogłębionej

12 12 Wnioski o płatność w ramach PO WER należy składać za okresy rozliczeniowe i w terminach określonych bezpośrednio w umowie o dofinansowanie projektu. Okresy rozliczeniowe wynikają z harmonogramu płatności stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie Pole: RODZAJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ  Pierwszy wniosek o płatność, tj. wniosek o zaliczkę, składany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie, nie jest wnioskiem rozliczającym wydatki. Rejestracja wniosku o płatność

13 13 W przeciwieństwie do poprzedniej perspektywy finansowej sporządzenie zlecenia płatności bezpośrednio po podpisaniu umowy o dofinansowanie nie jest możliwe. Zakładka: PROJEKT Pole: Zaliczka  Wysokość zaliczki, o którą wnioskuje beneficjent, powinna być zgodna z harmonogramem płatności. Zmiana wysokości zaliczki wymaga zmiany harmonogramu. Rejestracja wniosku o płatność

14 Zakładka: POSTĘP RZECZOWY Pole: STAN REALIZACJI  W przypadku rozliczania metodami uproszczonymi należy w pierwszym opisywanym zadaniu zawrzeć informację o wydatkowaniu lub niewydatkowaniu co najmniej 70% otrzymanych środków zaliczki. Zakładka: ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW  W zestawieniu wydatków wykazywane są zarówno wydatki kwalifikowalne „na plus”, jak i wydatki „na minus” (tylko i wyłącznie w przypadku faktur korygujących). Rejestracja wniosku o płatność

15 Pole: FAKTURA KORYGUJĄCA Faktury korygujące zawsze wykazujemy w zestawieniu wydatków (nie w zakładce Zwroty/korekty). W przypadku pojawienia się faktury korygującej w bieżącym wniosku o płatność wykazujemy w zestawieniu wydatków kolejno dwie faktury, zaznaczając checkbox przy fakturze korygującej. Pole: KATEGORIA KOSZTÓW W ramach PO WER wydatki wykazywane są wyłącznie w dwóch kategoriach: „personel projektu” lub „inne”, przy czym do każdego wydatku należy obligatoryjnie wybrać kategorię. Należy więc wybrać wartość z listy rozwijalnej:  personel projektu – w przypadku rozliczania wydatków osób stanowiących personel projektu zgodnie z definicja określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  inne.

16 16 Pole: KATEGORIA PODLEGAJĄCA LIMITOM W każdym przypadku rozliczania wydatku dotyczącego jednej lub kilku z niżej wymienionych kategorii należy wybrać wartość / wartości z listy rozwijalnej: wkład rzeczowy, cross-financing, środki trwałe, zadania zlecone, wydatki poniesione poza UE, środki trwałe i cross-financing, pomoc de minimis, pomoc publiczna. Rejestracja wniosku o płatność

17 17 Zakładka: ZWROTY/KOREKTY Zakładkę wypełniamy, gdy zaistniała konieczność korekty wydatku rozliczonego już w poprzednich wnioskach o płatność i wysokości wydatków narastająco: „na minus” – omyłkowo rozliczono wydatek w zawyżonej wysokości lub wydatek został zwrócony przez uczestnika, „na plus” – rozliczono wydatek w zaniżonej wysokości, np. tylko 1 pozycje wymienioną na danym dokumencie księgowym. Jeśli jakiś wydatek nie został dołączony do poprzednich wniosków o płatność, a powinien, nie wykazujemy go w tej zakładce, ale dołączamy do zestawienia wydatków bieżącego wniosku. W tym miejscu nie umieszczamy także informacji o omyłkach pisarskich nie wpływających na wysokość rozliczanych wydatków, np. błędny numer faktury. Tego rodzaju błędy podlegają korekcie wyłącznie na poziomie Administratorów Merytorycznych (AM), a beneficjent może je ewentualnie zgłaszać do instytucji w Zakładce Korespondencja. Rejestracja wniosku o płatność

18 Pole: NAZWA TOWARU I USŁUGI W polu tym należy dodatkowo zawierać następujące informacje:  w przypadku personelu projektu: imię i nazwisko; stanowisko w projekcie;  w przypadku wydatku dot. zamówienia o wartości od 20 tys. PLN – zapis „zakup >= 20 tys. PLN”. Pole: NIP wystawcy dokumentu/ PESEL  Gdy wystawcą rozliczanego dokumentu jest beneficjent (dotyczy np. listy płac), należy wpisać NIP beneficjenta.  Gdy wystawcą rozliczanego dokumentu jest jednostka organizacyjna beneficjenta, np.: Powiatowy Urząd Pracy, należy wpisać NIP tej jednostki, np.: PUPu.

19 Rejestracja wniosku o płatność Pole: DOFINANSOWANIE Pole obligatoryjne do wypełnienia. W przypadku projektów realizowanych w ramach PO WER ani umowa o dofinansowanie, ani wniosek o dofinansowanie nie zawierają informacji o wysokości dofinansowania w odniesieniu do każdej pozycji wykazanej w budżecie. Uwaga! W SL 2014 pole Dofinansowanie będzie uzupełniane automatycznie danymi odnoszącymi się do całego projektu, tj. wynikającymi z poziomu dofinansowania całego projektu. W związku z tym, w przypadku wystąpienia w projekcie wkładu własnego dane, które podpowie system, nie będą prawdziwe. W przypadku, w którym wysokość dofinansowania dla danej pozycji budżetowej będzie zależała od wysokości wkładu własnego wnioskodawcy, należy dane w tym polu każdorazowo skorygować.

20 20 Pole: ZAŁĄCZNIK Należy przekazywać te załączniki, których obowiązek przekazywania wynika z umowy o dofinansowanie (w szczególności dokumenty potwierdzające wykonanie kwot ryczałtowych). Nie należy przekazywać danych dotyczących zamówień powyżej progów unijnych! Dokumenty te będą przekazywane w Zakładce Zamówienia publiczne. Nie należy przekazywać żadnych dokumentów niewymaganych przez instytucję na etapie składania wniosku o płatność. Dodatkowe dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku o płatność (np. dokumenty dotyczące zamówień powyżej 30 tys. EUR, a poniżej progów unijnych), o ile będą wymagane, będą wskazywane przez instytucję i będą przekazywane w Zakładce Korespondencja. Rejestracja wniosku o płatność

21 21 Zakładka: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW W tabeli należy wskazać źródła sfinansowania wydatków wykazanych w Zestawieniu dokumentów i tabeli Wydatki rozliczane ryczałtowo. Beneficjent uzupełnia poszczególne kwoty w odniesieniu do całości środków rozliczanych w danym wniosku o płatność, zarówno w części dotyczącej dofinansowania jak i wkładu własnego. Kwoty należy określić według faktycznego zaangażowania poszczególnych źródeł finansowania. Zakładka: KORESPONDECJA W tej zakładce powinny być przekazywane wszystkie dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku o płatność (np. dokumenty dotyczące zamówień powyżej 30 tys. EUR, a poniżej progów unijnych), wskazywane przez instytucję. POWER Rejestracja wniosku o płatność

22 22 Wypełniając harmonogram płatności należy pamiętać, że w harmonogramie płatności nie ma informacji na temat okresów rozliczeniowych. Informacja ta znajduje się bezpośrednio w umowie o dofinansowanie projektu i ewentualna zmiana okresów rozliczeniowych wymaga zmiany umowy o dofinansowanie, a nie harmonogramu płatności. Kolumna „miesiąc” w przedmiotowym dokumencie, nie odzwierciedla okresu rozliczeniowego, za jaki składany będzie wniosek o płatność, ale okres w którym beneficjent złoży wniosek o płatność. Pierwszą wersję harmonogramu płatności należy wprowadzić niezwłocznie po otrzymaniu uprawnień do pracy w systemie i podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zapisy ww. harmonogramu płatności powinny być zawsze zgodne z harmonogramem załączonym do umowy o dofinansowanie. Ewentualne zmiany ww. harmonogramu mogą następować później na zasadach wskazanych w umowie o dofinansowanie. Harmonogram płatności

23 23 Zakładka: INFORMACJE O ZAMÓWIENIU  informacje o zamówieniach powyżej progu 30 tys. euro (w tym również zamówienia w trybie zasady konkurencyjności), natomiast dokumentację źródłową należy załączać JEDYNIE W ODNIESIENIU DO ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH !  Próg 30 tys. euro należy odnosić do szacunkowej wartości całego zamówienia (np. w ramach całej instytucji, czy jednostki centralnej). Zamówienia publiczne

24 24 Informacje należy wprowadzać niezwłocznie: po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych/Bazie konkurencyjności – w przypadku zamówień powyżej progu 30 tys. euro, po zamieszczeniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – w przypadku zamówienia powyżej progów unijnych, po przekazaniu wykonawcom zaproszenia do składania ofert oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w przypadku negocjacji bez ogłoszenia oraz zapytania o cenę, po przekazaniu wykonawcy zaproszenia do negocjacji – w przypadku zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia publiczne

25 25 Wymagane dokumenty: Wniosek o wszczęcie postępowania, SIWZ i ewentualnie zmodyfikowany SIWZ (jeśli dotyczy), oferty, zaproszenia do składania ofert/zaproszenia do negocjacji, dokumenty potwierdzające ocenę ofert, protokół z postępowania, ewentualne odwołania i ich rozstrzygnięcie. Zamówienia publiczne

26 26 UWAGA: Dokumenty źródłowe przekazywane są tylko i wyłącznie gdy wartość wydatków ponoszonych w projekcie z dofinansowania EFS przekracza próg unijny! Nie są przekazywane dokumenty źródłowe, w sytuacji gdy szacunkowa wartość zamówienia w ramach całej instytucji czy jednostki centralnej przekracza próg unijny, ale wartość wydatków ponoszonych w projekcie z dofinansowania EFS nie przekracza progu unijnego. Dokumenty dotyczące innych zamówień, np. zamówień powyżej 30 tys. euro, a poniżej progów unijnych, o ile będą wymagane, będą wskazywane przez instytucję i będą przekazywane w Zakładce Korespondencja. Zamówienia publiczne

27 27  Gromadzone dane w SL dotyczą osób fizycznych oraz instytucji objętych wsparciem.  Dane dotyczące uczestników projektów zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału osoby lub instytucji/ podmiotu w projekcie. Uczestnika projektu należy wykazać w SL2014 w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia (np. w szkoleniu).  Należy wykazać jako uczestników wyłącznie te osoby i instytucje/ podmioty, które można zidentyfikować i uzyskać od nich zakres danych niezbędnych do wypełnienia modułu. Uczestnicy projektu

28 28 Do wprowadzenia uczestnika będącego osobą fizyczną potrzebne są następujące informacje: Wiek Płeć Wykształcenie Status na rynku pracy Sytuacja gospodarstwa domowego Jeżeli nie jest możliwe określenie wszystkich wymaganych danych osobowych, nie możesz wykazywać danej osoby jako uczestnika projektu w systemie. Uczestnicy projektu

29 29 Dane dotyczące uczestnika projektu są wykazywane tylko raz w ramach projektu. Oznacza to, że dany PESEL lub NIP może być w projekcie wykazany tylko raz, niezależnie od liczby udzielonych form wsparcia (szkoleń, doradztwa, etc.). Beneficjent ma obowiązek aktualizacji danych dotyczących uczestników w systemie dotyczących: sytuacji uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie, danych teleadresowych. Pozostałe dane nie podlegają aktualizacji. W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do sytuacji osoby po zakończonym udziale należy usunąć z systemu oraz wypełnić ponownie do czterech tygodni po zakończeniu przez niego udziału w projekcie. Pozostałe dane uczestnika, z wyjątkiem danych kontaktowych, nie podlegają aktualizacji. Uczestnicy projektu

30 30 Dokonywanie zmian we wnioskach częściowych partnerów przez Lidera projektu Dodanie wśród osób uprawnionych po stronie partnera przedstawiciela beneficjenta Rekomendacja IZ PO WER – wskazywanie beneficjentom na konieczność ujmowania odpowiednich zapisów w umowach partnerskich – w innym przypadku brak jest możliwości sporządzania częściowych wniosków o płatność (nawet „zerowych” przez beneficjenta) Gdy ta sama osoba jest dodana jako lider i jako partner to po zalogowaniu, chcąc stworzyć wniosek częściowy system zapyta, czy chce utworzyć nowy wniosek jako lider, czy jako partner. Wnioski o płatność w projektach partnerskich

31 31 Informacje o aplikacji głównej SL 2014:  Podręcznik Beneficjenta wersja 1.4  Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER wersja 1.1  Portal https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl, dostęp do portalu wymaga rejestracjihttps://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl Warto wiedzieć

32

33 Dziękuję za uwagę! Grzegorz Kuczyński e-mail: g.kuczynski@mz.gov.pl Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia WWW.ZDROWIE.GOV.PL 33


Pobierz ppt "Centralny system teleinformatyczny projekty pozakonkursowe Grzegorz Kuczyński DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 30 maja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google