Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Akademicki Inkubator Gospodarczy PG (AIG PG) KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Akademicki Inkubator Gospodarczy PG (AIG PG) KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA."— Zapis prezentacji:

1 1 Akademicki Inkubator Gospodarczy PG (AIG PG) KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA

2 2 Porządek spotkania Wprowadzenie Model Inkubatora Zasady organizacji i przepisy AIG PG Następne kroki

3 3 Wprowadzenie Krótkie omówienie celu spotkania Idea inkubacji Oczekiwania środowiska akademickiego

4 4 Model Inkubatora Główne cechy AIG PG: koncentracja na pracownikach i studentach działanie dwufazowe – preinkubacja i inkubacja rozproszenie terytorialne inkubowanych przedsięwzięć faza preinkubacji – zasada odpłatności „po kosztach”, niektóre usługi - nieodpłatnie faza inkubacji – zasada odpłatności „koszt +” (narzuty preferencyjne) zarządzanie wartością przedsięwzięć poprzez prawa własności intelektualnej (PWI)

5 5 Koncentracja na pracownikach i studentach PG AIG PG będzie miał charakter zamknięty – do realizacji będą przyjmowane przedsięwzięcia zgłaszane przez pracowników i studentów PG głównym celem AIG PG jest transfer know-how i technologii do gospodarki, dlatego preferowane będą przedsięwzięcia oparte o rozwiązania i know-how wytworzone na Politechnice Gdańskiej AIG PG będzie jednym z kanałów komercjalizacji rozwiązań opracowanych na Politechnice Gdańskiej

6 6 Działanie dwufazowe – preinkubacja i inkubacja preinkubacja – okres od wykrystalizowania się pomysłu, poprzez badania rynkowe i pierwszą sprzedaż – do momentu rejestracji działalności gospodarczej zakładany okres preinkubacji – 6 miesięcy ew. pierwsza sprzedaż – na podstawie umów cywilno-prawnych inkubacja – okres pozostawania w AIG PG, po zarejestrowaniu działalności gospodarczej zakładany okres inkubacji – do 18 miesięcy możliwość prowadzenia działalności jako kontynuacji preinkubowanego przedsięwzięcia lub jej rozpoczęcia bez fazy preinkubacji

7 7 Rozproszenie terytorialne inkubowanych przedsięwzięć (1)

8 8 Rozproszenie terytorialne inkubowanych przedsięwzięć (2)

9 9 Faza preinkubacji – zasady odpłatności

10 10 Faza inkubacji – zasady odpłatności

11 11 Prawa własności intelektualnej (PWI) PWI nie będące własnością PG – cesja części praw na PG (umowa) PWI powstałe po przystąpieniu do AIG PG i eksploatowane przez inkubowaną firmę – właścicielem PWI jest PG wyjście firmy z Inkubatora – może nastąpić cesja PWI (całkowita lub częściowa)

12 12 Zasady organizacji i przepisy AIG PG Przyjmowanie projektów do realizacji w AIG PG Komisja Ewaluacyjna (KE) Zasady oceny projektów Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności w AIG Jawność

13 13 Przyjmowanie projektów do realizacji w AIG PG projekty są składane w Biurze Konkursowym AIG PG i oceniane przez Komisję Ewaluacyjną czas trwania konkursu – 1 miesiąc planuje się 2 edycje konkursu w roku projekty do preinkubacji – studium wykonalności projekty do inkubacji – business plan wszystkie projekty muszą zakładać samofinansowanie z pozytywnie ocenionych projektów formułowana jest lista rankingowa do realizacji przyjmowane są projekty z listy rankingowej – w zależności od możliwości organizacyjnych AIG PG niezrealizowane projekty z listy rankingowej mogą startować w następnej edycji konkursu

14 14 Komisja Ewaluacyjna (KE) skład KE 3-6 członków (Prorektor, pracownicy BTT, pracownicy WZiE) stosownie do tematyki projektów, w procesie oceny projektów będą uczestniczyć Doradcy merytoryczni, zarekomendowani przez Dziekanów członkowie KE i Doradcy podpisują klauzulę poufności, ważną przez 3 lata od zakończenia prac KE

15 15 Zasady oceny projektów I etap oceny oceny dokonują Doradcy merytoryczni (realność założeń, wykonalność) projekty, które uzyskają mniej, niż 60% maksymalnej ilości punktów są odrzucane i nie są dalej rozpatrywane II etap oceny – KE każdy członek KE dokonuje oceny indywidualnie projekty, które uzyskają mniej, niż 60% maksymalnej ilości punktów są odrzucane podczas posiedzenia KE dokonuje się podsumowania ocen i tworzy listę rankingową projektów do realizacji przyjmowane są najlepsze projekty z listy rankingowej, zależnie od możliwości organizacyjnych AIG PG

16 16 Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności w AIG (1) autorzy zakwalifikowanych projektów są wzywani do zawarcia umowy preinkubacji/inkubacji oraz umów związanych uczestnicy AIG PG muszą legitymować się zaświadczeniem o odbytym na PG obowiązkowym szkoleniu BHP i p-poż. uczestnicy AIG PG muszą posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od nieszczęśliwych wypadków inkubowane firmy mają obowiązek ubezpieczenia działalności od odpowiedzialności cywilnej, wysokość sumy ubezpieczenia będzie ustalana indywidualnie uczestnicy AIG PG mają obowiązek używania nazwy „Akademicki Inkubator Gospodarczy przy Politechnice Gdańskiej” jeśli inkubowana działalność jest prowadzona w tym samym pomieszczeniu, w którym wykonywane są obowiązki pracownicze, do rozliczeń przyjmuje się proporcję liczby pracowników zatrudnionych w pomieszczeniu i liczbę osób pracujących na rzecz inkubowanej działalności rozliczenie kosztów infrastruktury w przypadku j.w. następuje przy przyjęciu proporcji 50/50

17 17 Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności w AIG (2) uczestnik AIG PG składa władzom Inkubatora miesięczne sprawozdanie finansowe oraz kwartalne sprawozdanie z działalności po upływie umowy preinkubacji/inkubacji, strony dokonują protokolarnego przekazania pomieszczeń i sprzętu w przypadku osiągania znacząco gorszych wyników, od zaplanowanych (trwały deficyt), władze Inkubatora mogą, po uzyskaniu stosownych wyjaśnień, podjąć decyzję o skróceniu umowy preinkubacji/inkubacji w przypadku zaniedbywania przez uczestników AIG PG obowiązków służbowych/studenckich, władze Inkubatora mogą, na wniosek odpowiedniego Dziekana i po sprawdzeniu okoliczności, skrócić umowę preinkubacji/inkubacji, a w szczególnych wypadkach – wypowiedzieć ją ze skutkiem natychmiastowym

18 18 Jawność skład KE, lista Doradców merytorycznych, terminy konkursów i posiedzeń KE są jawne – dostępne na stronie internetowej AIG PG wyniki konkursu: lista rankingowa i lista przedsięwzięć przyjętych do realizacji w AIG PG jest jawna - dostępna na stronie internetowej AIG PG personalia projektodawców są niejawne – skojarzenia nazwisk projektodawców z projektami dokonuje Sekretarz KE po sporządzeniu listy rankingowej projektów wyniki gospodarcze poszczególnych inkubowanych przedsięwzięć są niejawne – jawne są wyniki AIG PG - dostępne na stronie internetowej AIG PG oraz w sprawozdaniach z działalności Uczelni

19 19 Następne kroki W dniu 14-12-2004 złożono wniosek o finansowanie działalności AIG PG ze środków ZPORR planowane rozpoczęcie projektu – styczeń 2005 okres finansowania w ramach projektu – 2 lata Planowane uruchomienie AIG PG (niezależnie od przyjęcia projektu ZPORR) – początek stycznia 2005 akcja informacyjna ogłoszenie o konkursie projektów przyjęcie zwycięskich projektów do realizacji


Pobierz ppt "1 Akademicki Inkubator Gospodarczy PG (AIG PG) KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google