Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja LOGISTYKA W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM Rozwój sieci dostaw w Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja LOGISTYKA W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM Rozwój sieci dostaw w Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja LOGISTYKA W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM Rozwój sieci dostaw w Unii Europejskiej

2 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Klasyczny proces logistyczny 2

3 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja 3 System logistyki przedsiębiorstwa przemysłowego

4 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Podział logistyki według zasięgu oddziaływania Mikrologistyka obejmuje procesy logistyczne zachodzące w obrębie pojedynczego przedsiębiorstwa Mezologistyka - zajmuje się procesami logistycznymi zachodzącymi w obrębie pojedynczego działu gospodarki Makrologistyka - zajmuje się procesami logistycznymi zachodzącymi w obrębie całej gospodarki krajowej Eurologistyka- obejmująca swoim zasięgiem kontynent europejski Logistyka globalna - obejmująca swoim zasięgiem gospodarkę światową 4

5 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Łańcuchy dostaw i sieci dostaw Łańcuch dostaw obejmuje wszelkie operacje związane z pozyskaniem podstawowych surowców do produkcji a skończywszy na sprzedaży końcowemu nabywcy produktu finalnego oraz utylizacji tego, co z niego zostaje po zużyciu. Prosty łańcuch dostaw : każdy uczestnik łańcucha jest powiązany logistycznie tylko z jednym dostawcą albo jednym odbiorcą Sieciowy łańcuch dostaw : to taki łańcuch w którym każde jego ogniwo (przedsiębiorstwo) może być połączone z kilkoma dostawcami i odbiorcami Sieci dostaw : Sieć w której dokonywana jest kompleksowa optymalizacja przepływu materiałowego we wszystkich łańcuchach dostaw wchodzących w jej skład. Jej powstanie łączy się z faktem uczestnictwa części przedsiębiorstw w więcej niż jednym łańcuchu dostaw. 5

6 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Determinanty kształtowania struktury i funkcjonowania europejskich łańcuchów dostaw Procesy integracyjne UE prowadzące do liberalizacji handlu Deregulacja rynku usług transportowo spedycyjnych Ograniczenie przewozów samochodowych na rzecz rozwoju przewozów kombinowanych Wzrost natężenia konkurencji i wymagań klientów Upowszechnienie narzędzi gospodarki elektronicznej Różnice i zmiany kulturowe 6

7 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Nowe uwarunkowania przepływu w łańcuchach dostaw Indywidualizacja popytu Skracanie cykli życia produktów Zmniejszanie średniej wielkości przesyłek przy wzroście ich średniej wartości i odległości przemieszczania Zwiększenie stopnia złożoności procesów logistycznych Ograniczanie niepewności popytu 7

8 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja 8 Kryteria jakości w usługach logistycznych

9 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja 9 Główne tendencje rozwoju łańcuchów dostaw w UE Koncentracja geograficzna Struktury organizacyjne Nowa konfiguracja sieci dostaw Zmiana roli MŚP Poprawa jakości obsługi dostaw Rozwój outsourcingu i ekologii Rozwój przewozów multimodalnych

10 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Centralizacja i koncentracja geograficzna 10 Likwidacja krajowych i regionalnych centrów dystrybucyjnych na rzecz centrów o zasięgu europejskim (NIKE zamiast 25 magazynów 1 duże centrum) Geograficzna koncentracja centrów europejskich w krajach Beneluksu (infrastruktura transportowa, dobra lokalizacja) 56% wszystkich europejskich centrów w Holandii: IBM, Canon, Nissan, Mitsubishi, Yamaha, Mattel, Levi Strauss, Samsung Belgia (Bruksela): DHL, Federal Express, Coca Cola, Toyota

11 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja 11 Czynniki lokalizacyjne centrów logistycznych w Europie

12 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Struktury organizacyjne Logistyka występuje obecnie najczęściej jako: – Pion w strukturze typu funkcjonalnego – Dział w organizacji macierzowej – Międzyfunkcjonalny zespół pracowniczy w organizacji procesowej – Dział na najwyższym poziomie hierarchii organizacyjnej zorientowanej liniowo Odchodzenie od struktur krajowych na rzecz tworzenia struktur europejskich – Powołanie komórek organizacyjnych SCM w celu integracji systemów logistycznych partnerów oraz koordynacji przepływów towarów i informacji w całej UE – Podział kompetencji i odpowiedzialności między zarządzającymi na poziomie międzynarodowym i krajowym 12

13 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Dostosowanie zasad współpracy z dostawcami Główne kryteria wyboru dostawców: – Krótki czas realizacji dostaw i ich punktualność (czas realizacji w dniach i godzinach) – Wysoka elastyczność dostaw – Duża częstotliwość i niezawodność Poprawa systemów komunikacji i obsługi klienta: – Upowszechnienia informatycznych systemów zarządzania, elektronicznej wymiany danych, ruchu pojazdów w czasie rzeczywistym, automatycznej identyfikacji produktów – Wprowadzanie nowoczesnych koncepcji zarządzania (TQM, controlling, re engineering, organizacje sieciowe) 13

14 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja 14 Zapotrzebowanie na usługi logistyczne

15 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja 15 Wzrastająca rola długookresowych umów logistycznych

16 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Zmieniająca się rola małych i średnich przedsiębiorstw Tradycyjne logistyczne kompetencje i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw: – Dostarczanie surowców i materiałów, części producentom dóbr finalnych – Dostarczanie produktów finalnych hurtownikom lub sprzedawanie ich małych ilości ostatecznym odbiorcom – Świadczenie usług przewozowo spedycyjnych – Produkcja dóbr lub usług w niszach rynkowych uznanych za nieopłacalne dla firm działających na dużą skalę – Franchising, handel wyrobami znanych firm 16

17 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Zmieniająca się rola małych i średnich przedsiębiorstw Zmiany jakościowe w europejskich sieciach dostaw MŚP – Rozwijanie nowych kompetencji i umiejętności w celu podnoszenia wartości dodanej (orientacja procesowa, szybka analiza informacji, zdolność do outsourcingu) – Wzrost aktywności i elastyczności w formowaniu sieci dostaw wykorzystujących zasoby dużych firm – Powstawanie i wzrost znaczenia brokerów transakcyjnych jako ogniw pośredniczących w relacjach pomiędzy uczestnikami łańcuchów dostaw – Zwiększanie wpływu detalistów na prognozowanie popytu 17

18 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Typy przedsiębiorstw rynku usług logistycznych Przodujące przedsiębiorstwa logistyczne : pośrednicy pomiędzy globalnymi producentami i nadawcami ładunków a innymi regionalnymi pośrednikami logistycznymi specjalizującymi się w dostawach określonych produktów lub obsługujących określony geograficznie rynek Przedsiębiorstwa logistyczne oferujące poza wykonawstwem usług również doradztwo w zarządzaniu łańcuchem dostaw (strona czwarta) Ogólnoeuropejskie przedsiębiorstwa logistyczne oferujące szeroki pakiet usług o zasięgu kontynentalnym (sprawny system komunikacji, właściwa lokalizacja terminali, sieć biur sprzedaży) 18

19 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Typy przedsiębiorstw rynku usług logistycznych Niszowe przedsiębiorstwa logistyczne : unikatowe umiejętności i zasoby, koncentracja na specjalistycznych usługach lub wybranych grupach klientów, produktach lub obszarach geograficznych Przedsiębiorstwa logistyczne handlu elektronicznego : tworzenie i obsługa systemów dystrybucji zleceń związanych z detalicznymi transakcjami internetowymi 19

20 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Wzrost znaczenia transportu multimodalnego Transport multimodalny : polega na przewozie ładunku na podstawie jednej umowy przy wykorzystaniu co najmniej dwóch środków transportu – Transport intermodalny dotyczy przewozu ładunków przy użyciu środków przewozu różnych gałęzi transportu, lecz w tej samej jednostce ładunkowej (opakowaniu, np. kontener) znajdującej się na całej trasie od nadawcy do odbiorcy. – Transport kombinowany, to transport gdzie jednostka ładunkowa w przeważającej części trasy przewożona jest między punktami przeładunkowymi przez żeglugę śródlądową, morską lub kolej, oraz jej dowóz i odwóz następuje transportem drogowym. 20

21 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Przesłanki rozwoju transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce Polityka transportowa UE jest ukierunkowana na rozwój proekologicznych rodzajów transportu, Polska jest położona na skrzyżowaniu głównych europejskich korytarzy transportowych, Wzrost wymiany międzynarodowej, generujący zwiększenie popytu na przewozy międzynarodowe, szczególnie w tranzycie, Spadek popytu na przewozy masowe na korzyść towarów wysoko przetworzonych o wysokiej podatności na technologie transportu kombinowanego, Poważne rezerwy zdolności przewozowej transportu kolejowego - co oznacza duże możliwości przejęcia przez kolej części przewozów z transportu drogowego w systemie technologii transportu. Sieć drogowa wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych 21

22 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja 22 Schemat transportu intermodalnego

23 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Transport intermodalny w Polsce Usytuowanie terminali intermodalnych w Polsce: Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Kraków, Łódź, Małaszewicze, Poznań, Pruszków, Sosnowiec, Szczecin, Świnoujście, Warszawa i Wrocław. Wskaźnik gęstości terminali w przeliczeniu na 1000 km linii kolejowych wynosi w Polsce 0,5, dla porównania - w innych krajach UE, np. we Włoszech, Niemczech wynosi 1,4 do 2. 23

24 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja 24 Transport intermodalny a emisja CO2 w Europie

25 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja 25 Transport kombinowany w Polsce

26 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Rozwój outsourcingu i ekologii Wynika z dużej odpowiedzialności proekologicznej w Europie Wprowadza się systemy zarządzania jakością i środowiskiem na podstawie norm ISO Przepływy w łańcuchach dostaw strumieni opakowań zwrotnych surowców wtórnych i odpadów. Możliwość uzyskania oszczędności i dodatkowych zysków Proekologiczne regulacje europejskie zmuszają firmy do : – Gromadzenia, segregacji i składowania oraz dostarczania odpadów i surowców wtórnych z i do miejsc ich recyclingu – Wykorzystywania zużytych elementów i odpadów do produkcji nowych i pełnowartościowych wyrobów 26

27 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Źródła prezentacji Literatura przedmiotu określona w syllabusie w pozycjach podstawowa i uzupełniająca. www.akademialogistyki.pl Eurostat, Transport networks concentrated around economic hubs www.logforum.net 27

28 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Podstawowe pojęcia logistyki Ewolucja i rozwój zarzadzania łańcuchem dostaw Koncepcje zarządzania wykorzystywane w zarządzaniu łańcuchami dostaw Tematyka 28

29 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Podstawowe definicje 29 Dostawca FIRMA Odbiorca Logistyka to zarządzanie procesami przemieszczania dóbr oraz działaniami wspomagajacymi te procesy w systemach, w których one zachodzą. Logistyka stanowi spoiwo w współczesnych łańcuchach dostaw. Łańcuch dostaw to sieć organizacji zaangażowanych poprzez powiązania z dostawcami i odbiorcami w różne procesy i działania, które tworzą wartośc w postaci produktów i usług dostarczonych ostatecznym klientom. PYTANIE ! Jak należy zdefiniować współczesną logistykę oraz łańcuch dostaw?

30 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Prosty łańcuch dostaw : każdy uczestnik łańcucha jest powiązany logistycznie tylko z jednym dostawcą albo jednym odbiorcą Sieciowy łańcuch dostaw : to taki łańcuch w którym każde jego ogniwo (przedsiębiorstwo) może być połączone z kilkoma dostawcami i odbiorcami Rodzaje łańcuchów dostaw 30

31 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Rodzaje sieci łańcuchów dostaw 31 ŁAŃCUCHY DOSTAW Sieciowość jest atrybutem funkcjonowania korporacji transnarodowych Stabilne  Charakteryzuje się trwałymi związkami pomiędzy jej uczestnikami Dynamiczne  Krótkotrwały układ funkcjonujący tylko w czasie jednego przedsięwzięcia Lider montażysta  Powszechny w branży motoryzacyjnej, komputerowej i elektronicznej Lider sprzedawca detaliczny  Sieć detaliczna tworzy łańcuch dostaw

32 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Rozwój zarządzania łańcuchem dostaw 32 Ewolucja logistyki oraz czynniki motywujące jej rozwój w poszczególnych etapach: Dystrybucja fizyczna (lata 60-70) Dystrybucja fizyczna (lata 60-70) Zintegrowane zarządzanie logistyczne (lata 70-80) Zintegrowane zarządzanie logistyczne (lata 70-80) Zarządzanie łańcuchem dostaw (lata 90 dotychczas) Zarządzanie łańcuchem dostaw (lata 90 dotychczas)  Rozszerzanie asortymentów.  Wzrost stawek przewozowych  Wytwarzanie produktów o wyższej wartości  Rozszerzanie asortymentów.  Wzrost stawek przewozowych  Wytwarzanie produktów o wyższej wartości  Deregulacja transportu  Pojawienie się globalnej konkurencji  Poszukiwanie źródeł dostaw za granicą  Czynniki ekonomiczne  Deregulacja transportu  Pojawienie się globalnej konkurencji  Poszukiwanie źródeł dostaw za granicą  Czynniki ekonomiczne  Zmienny charakter rynku  Zmiany struktury kanałów i partnerstwo  Globalizacja gospodarki i rynków  Technologia  Polityka rządu i deregulacja  Zmienny charakter rynku  Zmiany struktury kanałów i partnerstwo  Globalizacja gospodarki i rynków  Technologia  Polityka rządu i deregulacja PYTANIE ! Jak przebiegał proces ewolucji logistyki?

33 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Integracja procesów w łańcuchu dostaw 33 DostawcyProducenciHurtownicyDetaliściKlienci Przepływ informacji Przepływ pieniędzy Przepływ produktów ZAPAMIETAJ ! Łańcuchy dostaw przekraczają granice między firmami w zarządzaniu i koordynacji przepływu

34 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Cechy łańcucha dostaw 34 CechaTradycyjny systemŁańcuch dostaw Zarządzanie zapasami W pojedynczej firmie Koordynacja działań w całym łańcuchu Przepływ zapasówPrzerywanyCiągły i przejrzysty KosztMinimalizowany w firmie Cena łącznie z kosztami wyładunku InformacjaKontrolowana przez firmę Wspólna lub dzielona RyzykoSkoncentrowane na firmie Wspólne lub dzielone PlanowanieZorientowane na firmę Zespoły planistyczne łańcucha dostaw Związki między organizacjami Słabe. Orientacja na minimalizację kosztów Partnerstwo zorientowane na cenę produktu wraz z kosztami wyładunku PYTANIE ! Czego wymaga efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw ?

35 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Cele przedmiotowe funkcjonowania łańcucha dostaw 35 Udana integracja łańcucha dostaw zależy od osiągnięcia trzech głównych celów: ZAPOTRZEBOWANIE ZAPASY KOORDYNACJA  Rozpoznanie wymagań ostatecznego klienta co do poziomu obsługi  Decyzje w których punktach łańcucha dostaw umiejscowić zapasy i ile ich tam składować  Opracowanie odpowiedniej polityki i procedur zarządzania łańcuchem dostaw jako zintegrowana całością

36 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Czynniki zewnętrzne wywołujące zmiany w łańcuchu dostaw 36 Zmienny charakter rynku Zmiana struktury kanałów i partnerstwo Globalizacja gospodarki i rynków Technologia Polityka rządu i deregulacja PYTANIE ! Jakie czynniki ukształtowały koncepcję łańcucha dostaw?

37 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Czynnik: zmienny charakter rynku 37 Cena i jakość  Zmiany dotyczą rynku dóbr konsumpcjnych  Konsumenci poszukują optymalnego połączenia jakości i ceny.  Konsument nie chce już płacić wysokiej ceny tylko za to że produkt jest markowy Wpływ na logistykę  Dostawcy wydłużają czas obsługi np. 24h na dobę  Czynnik wygody wpłynał również na sposób pakowania i udostępniania produktów  Skrócenie cykli realizacji zamówienia oraz elastyczne dostawy Czas  Zniecierpliwienie klientów w odpowiedzi na praktyki, które powodują marnotrastwo czasu  Coraz więcej klientów nie toleruje opóźnień które według nich są spowodowane brakiem sprawności w działąniu Czas Cena Logistyka

38 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Czynnik: zmiana struktury kanałów i partnerstwo sieciowe 38 Zmiany struktury kanałów dokonują wielcy detaliści, którzy poprzez wyrafinowanie i pozycję w łańcuchu zaczynają go modyfikować Wielcy i nowi detaliści domagają się zmian w postaci zindywidualizowanych i dostosowanych do ich potrzeb systemów logistycznych Sprawna logistyka stanowi ważny element sukcesu dużych detalistów. Zdolność sprzedaży po niskich cenach zależy od sprawnego systemu dostaw Kanały logistyczne opierają się na nowych technologiach (zakupy z domu, przez telefon, Internet). Technologia rewolucjonizuje systemy dystrybucji

39 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Na skutek globalizacji zmienił się charakter współczesnego biznesu - kopiowanie rozwiązań TQM, JIT w celu utrzymania konkurencyjności. Strategie produkcji i marketingu na rynkach międzynarodowych determinują nową rolę logistyki związaną z alokacją produkcji, zapasów i sprzedaży w wielu miejscach na świecie. Powoduje to wzrost złożoności działalności logistycznej. Wzrost handlu pomiędzy różnymi regionami świata przyczynia się do rozwoju globalnych sieci logistycznych. Współpraca pomiędzy przewoźnikami krajowymi i międzynarodowymi, wzrost znaczenia przewozów intermodalnych opartych na współpracy kilku firm. Zmieniają się zatem wzorce dystrybucji i transportu Czynnik: globalizacja gospodarki i rynków 39

40 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Czynnik: technologie informacyjne 40 Wsparciem dla procesu integracji logistyki stały się obniżki cen sprzętu i oprogramowania Informacja. Elektroniczna wymiana danych EDI (kody kreskowe) wspierają narzędzia kontroli i zarzadzania zapasami Problem adaptacji technologii. Wdrożenie nowych technologii daje korzyści skali działania Systemy eksperckie Symulacje procesów. Analiza wielu zbiorów danych. Slajd  40

41 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Czynnik: polityka rządu i deregulacja transportu 41 W wyniku działań deregulacyjnych uległy poprawie koszt i jakość usług transportowych Systemy logistyki odwrotnej Wzrost zainteresowania problemami recyklingu i gospodarką odpadami Ograniczenie regulacji ekonomicznych Wpływ na logistykę Firmy transportowe zaczęły konkurować na tych samych zasadach jak inne Pozostałe zmiany Wzrost liczby przewoźników Koncentracja rynku usług

42 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Zmiany strategiczne w łańcuchach dostaw 42 SZYBKOŚĆ I CZAS PRODUKTYWNOŚĆ AKTYWÓW ZADOWOLENIE KLIENTA. REINZYNIERIA ORGANIZACJI JAKOŚĆ PYTANIE ! Jak skutecznie wdrażać koncepcję łańcucha dostaw? Wdrożyć kluczowe strategie

43 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Czas to zmienna strategiczna i główne źródło przewagi konkurencyjnej Początkowo w odniesieniu do skrócenia czasu wprowadzania nowych produktów Tendencja skracania czasu przeniosła się do logistyki. Presja na obniżanie poziomu zapasów oraz wdrażania metod zarządzania nimi (JIT, MRP) Skrócenie czasu realizacji zamówienia to zmniejszenie zapasów, kosztów składowania a więc zwiększenie wartości dodanej łańcucha dostaw Produkcja w systemie „szybkiego reagowania” – systemy pull zamiast push Czas i szybkość w łańcuchach dostaw 43

44 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Jakość nie została zapomniana przez klienta 44 CZAS I JAKOŚĆ Znaczenie jakości  Nie tylko w produkcji ale w każdym ogniwie łańcucha dostaw  Wdrażanie systemów zarządzania jakością opartych na koncepcji TQM Efekt synergii  Skracanie czasu dostaw a jednoczesnie wzrost jakości usług zwielokratnia przewage konkurencyjną  Firmy analizują potrzeby jakościowe, wprowadzją nowe standardy lub decydują się na outsourcing Wpływ presji klientów na terminową, wysokiej jakości i elastyczną osługę odczuwa się w całym systemie logistycznym

45 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Produktywność aktywów 45 1 ZAPASY 3 KANAŁY DYSTRYBUCJI 2 MAGAZYNY Zmniejszenie zapasów w całym łańcuchu dostaw. Zintensyfikowana współpraca i wymiana danych pomiędzy dostawcami i nabywcami. Obniżanie kosztów zapasów oraz wzrost wskaźnika ich rotacji daje podwyższanie stopy zwrotu z kapitału Analiza i zmniejszenie zapotrzebowania na magazyny prywatne oraz ograniczenie własnego transportu

46 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Inżynieria organizacji 46 Ponowny przegląd i ocena procesów wewnętrznych w organizacji. Ograniczanie liczby przewoźników Długoterminowe zobowiązania dostawców Partnerskie relacje biznesowe Zewnętrzni usługodawcy logistyczni Koncentracja na podstawowej działalności – outsourcing dystrybucji Zmniejszenie liczby menedżerów średniego szczebla

47 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Orientacja na klienta 47 1 2 3 4 Mierniki poziomu obsługi Czas/cykl realizacji zamówienia Odsetek zamówień dostarczonych w terminie Odsetek zamówień dostarczonych w komplecie Odsetek właściwie fakturowanych zamówień Podstawowe elementy obsługi to niezawodność oraz elastyczność CEL zwiększanie wartości dodanej Standardy obsługi klienta narzucone są przez czołowe firmy w łańcuchu dostaw Obsługa i zadowolenie klienta to czynnik wpływający również na łańcuch dostaw

48 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Koncepcje zarządzania wspierające łańcuch dostaw 48 Sposób zwiększania konkurencyjności dostaw. Usprawnianie procesów i orientacja na klienta. Rekonstrukcja procesów. Zarządzanie czasem. Zachowanie odpowiednich standardów jakościowych Lean management Agile management BPM TBR Six Sigma Total Quality Management. PYTANIE ! Jakie inne koncepcje zarządzania wspierają zarządzanie łańcuchem dostaw?

49 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Koncepcja total quality management 49 Kompleksowe zarządzanie jakością TQM Procesy logistyczne w łańcuchu dostaw Dostawcy Producenci Hurtownicy Detaliści Jakość surowców materiałów i prefabrykatów Jakość infrastruktury logistycznej Jakość procesów i relacji gospodarczych Jakość produktówJakość obsługi Wartość dla klienta oraz cele przedsiębiorstwa

50 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Przeorganizowanie łańcucha wartości w taki sposób aby kolejność i charakter wszystkich działań stwarzały możliwość produkowania i dostawy przy coraz mniejszych zasobach Troska o najlepszą obsługę klienta jest zadaniem wszystkich ogniw w łańcuchu dostaw a nie tylko ostatniego Konfiguracja łańcucha wartości nie jako siec podmiotów powiązanych transakcjami ale ciąg procesów o określonej sekwencji Płaskie struktury Istotą procesu ma być ciągły przepływ materiałów zgodny z zasada just in time Eliminacja marnotrawstwa Zapewnienie wysokiej jakości procedur i przekazywanych dóbr wraz z funkcjonowaniem drożnych kanałów komunikacyjnych Koncepcja lean management 50

51 Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Koncepcja agile management 51 Synchronizacja podaży z popytem Eliminacja czynności zbędnych Skracanie czasu przezbrajania maszyn Decentralizacja zarządzania Synchronizacja podaży z popytem Eliminacja czynności zbędnych Skracanie czasu przezbrajania maszyn Decentralizacja zarządzania koncepcja nadaje się do wykorzystania w warunkach krótkiego czasu dostosowania się do nowych oczekiwań rynkowych Czynnikiem sukcesu rynkowego jest dostępność serwisu koncepcja nadaje się do wykorzystania w warunkach krótkiego czasu dostosowania się do nowych oczekiwań rynkowych Czynnikiem sukcesu rynkowego jest dostępność serwisu Negative Positive Działania Zastosowanie Elastyczne zarządzanie. Efekt: Zdolność do szybkiej reakcji na zmieniające się potrzeby klientów. Zapamiętaj


Pobierz ppt "Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja LOGISTYKA W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM Rozwój sieci dostaw w Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google