Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. 2016, poz. 239 ze zm.) określa, że organ stanowiący jednostki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. 2016, poz. 239 ze zm.) określa, że organ stanowiący jednostki."— Zapis prezentacji:

1

2 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. 2016, poz. 239 ze zm.) określa, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w ustawie. Na tej podstawie Rada Powiatu Grodziskiego uchwałą numer 374/XLVIII/14 z dnia 30 października 2014 roku przyjęła na 2015 rok program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w ustawie. Zgodnie z ustawą Zarząd Powiatu Grodziskiego do 31 maja każdego roku przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

3 Celami Programu na 2015 rok było: 1.umacnianie, w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 2.tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej; 3.prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców; 4.uzupełnienie działań Powiatu w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe; 5.zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Przedmiotem współpracy władz Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w ustawie na 2015 rok było: 1. realizacja zadań Powiatu określonych w ustawach; 2. podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Powiatu; 3. tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych; 4. określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania; 5. konsultowanie aktów prawa miejscowego stosownie do zakresu działania organizacji lub podmiotu.

4 Współpraca odbywała się w szczególności w formach: 1. zlecania organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie; 2. udziału w miarę możliwości organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu; 3. użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali w obiektach powiatowych oraz udostępniania sali konferencyjnej Starostwa na spotkania organizacji pozarządowych oraz podmiotów; 4. promocji i wsparcia działalności organizacji pozarządowych poprzez zapraszanie do udziału w posiedzeniach merytorycznych, informowania w lokalnej prasie i publikacjach o udziale organizacji oraz podmiotów w pracach na rzecz Powiatu; 5. współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych, w szczególności z programów Unii Europejskiej. Współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych w szczególności przybierała formy: 1.powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji; 2.wspierania takich zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowywanie ich realizacji.

5 Aktualna mapa organizacji pozarządowych wykonana w ramach ogólnopolskiej akcji Przejrzysty Samorząd dostępna jest na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego. Podział organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Grodziskiego, z uwzględnieniem formy organizacyjnej: 1) 143 stowarzyszenia rejestrowe, w tym 14 Ochotniczych Straży Pożarnych, 2) 91 stowarzyszeń zwykłych, 3) 48 stowarzyszeń sportowych, 4) 35 uczniowskich klubów sportowych, 5) 60 fundacji. Łącznie na obszarze powiatu działa 377 organizacji pozarządowych. Obszar działania wyżej wymienionych organizacji obejmuje Powiat, teren całego lub części kraju.

6 Rozmieszczenie organizacji w poszczególnych gminach powiatu grodziskiego

7

8 Badanie przeprowadzone przez Starostwo Powiatu Grodziskiego na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego wykazało, że aktywność w swojej działalności przejawia ok. 30% organizacji pozarządowych. Po wejściu w życie zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach to jest od 20 maja 2016 r., stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych będą obowiązane w terminie 24 miesięcy dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 zmienionej ustawy. Brak wpisu skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Zmiana ta zweryfikuje mapę organizacji.

9 Wśród organizacji należy wymienić te, które obecnie wykazują się pełną aktywnością: Fundacje i Stowarzyszenia: 1) Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki”, 2) Związek Dużych Rodzin „ Trzy Plus” Koło w Grodzisku Mazowieckim, 3) Polski Związek Niewidomych, 4) Polski Związek Wędkarski, 5) Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Grodzisku Mazowieckim, 6) Stowarzyszenie Europa i My, 7) Stowarzyszenie „Edyp”, 8) Stowarzyszenie „Ogród Sztuk i Nauk” w Podkowie Leśnej, 9) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Grodzisku Mazowieckim, 10) Stowarzyszenie Edukacji i Terapii HOMO et ANIMAL w Grodzisku Mazowieckim, 11) Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe, 12) Sekcja emerytów przy ZNP w Grodzisku Mazowieckim, 13) Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „PROMOTOR”, 14) Stowarzyszenie Społeczności Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II SZPZOZ.

10 Uczniowskie Kluby Sportowe wpisane do Księgi ewidencyjnej uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Grodziskiego: 1)Uczniowski Klub Sportowy „MAZOVIA”, 2)Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA”, 3)Uczniowski Klub Sportowy „3” MILANÓWEK, 4)Uczniowski Klub Sportowy „PIRANIE”. Kluby Sportowe wpisane do Księgi Ewidencyjnej dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: 1)Grodziski Klub Żeglarski „CZYSTY WIATR”, 2)Grodziski Klub Sportowy „POGOŃ”, 3)Grodziski Klub Koszykarski, 4)Grodziski Klub Kolarski „OPTY- MAZOWSZE”, 5)Towarzystwo Cyklistów w Jaktorowie, 6)Grodziski Klub Szachowy, 7)Klub Sportowy Biegi Grodzisk Maz.

11 Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w ustawie jest realizowany przez jednostki organizacyjne powiatu oraz wydziały i samodzielne stanowiska Starostwa. Szczególnie współpracą zajmują się: - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, - Powiatowy Urząd Pracy, - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, - Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Ochrony Zdrowia, - Samodzielne Stanowisko Promocji Powiatu.

12 Wydatki poniesione na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 r. RODZAJ ZADANIA KWOTA otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 40 000 zł wydatki związane z realizacją zadań z pomocy społecznej 2 149 071 zł wydatki poniesione na realizację zadań współfinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 235 130 zł wydatki poniesione w ramach współudziału Starostwa w organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i ekologicznym 41 800 zł wydatki związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 14 163 zł

13 Umowy zawarte przez Powiat Grodziski z podmiotami działającymi w sferze ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2015 r.: 1) prowadzenie Domu Dziecka w Kostowcu przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, 2) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przez Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, 3) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przez Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, 4) organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Współpraca z podmiotami finansowanymi ze środków Powiatu i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 1) Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Milanówku, 2) Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MALWA PLUS”.

14 W Domu przebywa 18 podopiecznych. Placówka jest całkowicie finansowana ze środków Powiatu, koszt utrzymania placówki w 2015 roku wyniósł 852 192 zł. Podopiecznym zapewnia się całodobową opiekę, ponadto wychowankowie uczestniczą w różnych uroczystościach i imprezach, które pozwalają im się zintegrować, a także które rozwijają w nich właściwe postawy moralne i patriotyczne, m.in. udział w pochodzie z okazji Święta Niepodległości, organizowanie Dnia Babci, przedstawianie jasełek, przygotowywanie urodzin dla mieszkańców Domu. Dom Dziecka w Kostowc u Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi a Powiatem Grodziskim placówka opiekuńczo-wychowawcza, koedukacyjna, typu socjalizacyjnego prowadzona jest dla dzieci powyżej 10 roku życia. W wyniku ogłoszonego w 2014 roku konkursu została zawarta kolejna umowa na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.

15 Umowa zawarta pomiędzy Domem Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej a Powiatem Grodziskim. Jest to już druga umowa – obowiązująca od stycznia 2014 r. do grudnia 2018 r., została podpisana na podstawie otwartego konkursu ofert. Dom Pomocy Społecznej w Milanówku Placówka jest przygotowana dla 54 osób: - 33 osoby przebywają na starych zasadach (ich utrzymanie składa się z dotacji Wojewody oraz do 70% dochodów własnych podopiecznego); - 18 osób przebywa na nowych zasadach (ich utrzymanie składa się z wkładu rodziny lub gminy oraz do 70% dochodów własnych podopiecznego); - 3 miejsca pozostają wolne. Dotacja Wojewody wynosi 861 709 zł w skali roku.

16 Umowa została zawarta pomiędzy Domem Rehabilitacyjno- Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej a Powiatem Grodziskim na okres od października 2010 r. do lipca 2015 r., a następnie kolejna umowa od lipca 2015 r. do grudnia 2019 r. na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Dom jest przygotowany dla 30 osób. Placówka jest finansowana z dotacji Wojewody w kwocie 425 170 zł w skali roku. Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej Uczestnicy mogą brać udział w następujących warsztatach: 1) ceramicznych, 2) rękodzielniczych, 3) komputerowych, 4) kulinarnych. oraz zajęciach z psychologiem, podczas których stosuje się np. muzykoterapię.

17 W ramach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami są finansowane m.in. zawody sportowe organizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Zawody były organizowane w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na zadanie przeznaczono 40 000 zł. Celem zawodów było wyłonienie najlepszych szkół, które reprezentowały Powiat Grodziski na arenie wojewódzkiej, ale również popularyzacja rywalizacji sportowej, jako zdrowego i alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego. W zawodach wzięło łącznie udział 36 placówek z terenu powiatu grodziskiego. W przeciągu całego roku szkolnego do rywalizacji stanęło 3860 uczniów. Sportowcy podzieleni na 3 kategorie wiekowe rywalizowali w wielu dyscyplinach sportowych m.in. w koszykówce, piłce ręcznej, piłce nożnej, siatkówce, biegach przełajowych, biegach sztafetowych, pływaniu. Organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

18 Placówka została utworzona w 2001 r. W Warsztatach może uczestniczyć 30 osób o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w zajęciach tego typu. Całkowite utrzymanie placówki w 2015 r. wynosiło 513 200 zł, z czego: środki z PFRON-u 461 880 zł, zaś wkład Powiatu to 51 320 zł. Zajęcia prowadzone były w pięciu pracowniach: 1) plastycznej, 2) rękodzielniczej, 3) ceramicznej, 4) komputerowej, 5) funkcjonalno-społecznej. Warsztaty Terapii Zajęciowych przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Milanówku

19 Warsztaty zostały utworzone w 1994 r. przy Dziewiarskiej Spółdzielni Inwalidów, obecnie są one prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus. Po reformie administracji i utworzeniu powiatów, Powiat Grodziski uczestniczył w finansowaniu Warsztatów. Placówka jest przygotowana dla 38 uczestników. Całkowite utrzymanie placówki w 2015 r. wynosiło 721 930 zł, z czego: środki z PFRON-u 559 736 zł, zaś wkład Powiatu to 162 194 zł, w tym 100 000 zł zakup samochodu. Warsztaty Terapii Zajęciowych Malwa Plus w Grodzisku Mazowieckim Uczestnicy mogą brać udział w następujących zajęciach: 1) ceramicznych, 2) komputerowych, 3) dziewiarskich, 4) plastycznych, 5) kulinarnych, 6) stolarskich, 7) rękodzielniczo-szwalniczych.

20 Powiat Grodziski współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. przy realizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i ekologicznym. W 2015 roku odbyło się 31 imprez z udziałem organizacji: Lp.Nazwa imprezyOrganizatorDofinansowanie 1.Spotkanie karnawałowe z tradycjami zapustowymiTowarzystwo Przyjaciół Dzieci1 000,- 2.Imprezy Polskiego Związku Niewidomych-członków z Powiatu Grodziskiego Polski Związek Niewidomych3 500,- 3.II Konkurs piosenki turystycznej i szantowej „Pod Żaglem Teligi” Klub Żeglarski „Czysty Wiatr ” i Stowarzyszenie „Kraj-Obrazy”800,- 4.XVII Listopadowy Złaz NiepodległościowyOSP Skuły1 000,- 5.Powiatowy Konkurs Historyczny Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski w Grodzisku Maz.1 000,- 6.Turniej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Zima w mieście” GKS „Pogoń” 1 000,- 7.Turniej halowej piłki nożnej uczniów szkół ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty GKS „Pogoń”1 000,- 8.Powiatowe zawody sportowe w dziesięciu dyscyplinach sportowych szkół ponadgimnazjalnych Powiatowy Szkolny Związek Sportowy3 000,- 9.Turniej halowej piłki nożnej dla dzieci o Puchar Starosty GKS „Pogoń”1 000,-

21 Lp.Nazwa imprezyOrganizatorDofinansowanie 10.Turniej Piłki Siatkowej Kadetek i MłodzikówUKS „Sparta” 800,- 11.Świąteczny Turniej Piłki SiatkowejUczniowski Klub Sportowy „Sparta”700,- 12.Wyścig Kolarski – II „Memoriał Eryka Stolarza”Grodziski Klub Kolarski Opty-Mazowsze700,- 13.Otwarty Turniej w szachach szybkichMazowiecki Związek Szachowy700,- 14.57 Mały Wyścig Pokoju MłodzikówGrodziski Klub Kolarski Opty-Mazowsze700,- 15.Rajdy roweroweStowarzyszenie „Bezpieczne Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki” 800,- 16.III Podkowiańska Dycha –bieg na 10 kmPodkowiańskie Towarzystwo Biegowe1 000,- 17.Turniej Piłki Siatkowej JuniorówUczniowski Klub Sportowy „Sparta”700,- 18.IV Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Drużyn TPDTowarzystwo Przyjaciół Dzieci500,- 19.Finałowe Zawody Grand Prix Grodziska Mazowieckiego w pływaniu Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” 500,- 20.XII Rodzinny Zlot RowerowyTowarzystwo Cyklistów w Jaktorowie800,- 21.XII Szaradziarskie Mistrzostwa Grodziska Mazowieckiego Stowarzyszenie EDYP 400,- 22.Turniej Grand Prix w Piłce Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” 600,-

22 Lp.Nazwa imprezyOrganizatorDofinansowanie 23.Powiatowe Zawody WrotkarskieUczniowski Klub Sportowy „3” Milanówek1 000,- 24.Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Grodziskiego Grodziski Klub Koszykarski 800,- 25.Zakończenie sezonu rowerowego – Jaktorów 2015Towarzystwo Cyklistów w Jaktorowie 800,- 26.Wyścigi szkolne – propagowanie sportu rowerowego Grodziski Klub Kolarski Opty-Mazowsze500,- 27.Powiatowe Mistrzostwa w Judo o Puchar StarostyUKS „Piranie” 2 500,- 28.Zawody wędkarskie: towarzyskie zawody wędkarskie o Puchar Starosty, zakończenie lata, piknik dla rodzin wędkujących, Międzynarodowy Dzień Dziecka Polski Związek Wędkarski 4 000,- 29.Piknik edukacyjny „Żyj zdrowo i aktywnie z psem”, zajęcia integracyjne kynoterapeutyczne, zajęcia edukacyjne dla uczestników WTZ Malwa Stowarzyszenie EDiT Homo et Animal 2 000,- 30.Piknik integracyjnyStowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych3 000,- 31.Złaz „Babie Lato”Klub Żeglarski „Czysty Wiatr” i Stowarzyszenie „Kraj-Obrazy”5 000,-

23 25 września 2015 roku odbył się po raz jedenasty Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji” pod hasłem „Z nadzieją w przyszłość”. Ogrody Integracji gromadzą każdego roku ok. 500 osób. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, przyciągając dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnością ze szkół specjalnych, placówek terapeutycznych, ośrodków szkolno- wychowawczych oraz domów pomocy społecznej z teren powiatu grodziskiego, pruszkowskiego oraz warszawsko-zachodniego. Największe imprezy organizowane z udziałem organizacji pozarządowych Ogrody Integracji Ogrody chętnie wspierają swoją obecnością środowiska artystyczne.

24 Impreza organizowana przez Stowarzyszenie EDiT HOMO et ANIMAL odbyła się 20 czerwca 2015 r. Podczas pikniku można było obejrzeć pokazy umiejętności psów terapeutycznych, asystujących i tropiących, a także tresurę metodami pozytywnymi. Podczas imprezy przedstawiono sposoby spędzania wolnego czasu z czworonogiem, obyły się także pokazy pierwszej pomocy. Dodatkowo dla młodszych uczestników pikniku zorganizowano wiele ciekawych konkursów i atrakcji. Piknik Edukacyjny „Żyj zdrowo i aktywnie z psem” Największe imprezy organizowane z udziałem organizacji pozarządowych

25 Dla uczestników przygotowano Trasy Złazu które odnosiły się do znanych obrazów malarza takich jak: „Droga w lesie”, „Rzeka”, „Odlot ptactwa”. Na koniec przygotowano mnóstwo atrakcji m.in. wspólne ognisko, układanie puzzli prezentujących obraz artysty, konkurs wiedzy o malarzu, plener malarski. Impreza została zorganizowana przez Klub Żeglarski „Czysty Wiatr” i Stowarzyszenie „Kraj-Obrazy” w dniu 19 września 2015 r. Celem złazu było upamiętnienie malarza Józefa Chełmońskiego, popularyzacja miejsca w którym żył i tworzył oraz promowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu przez dzieci i młodzież. Złaz Turystyczny „Babie Lato” Największe imprezy organizowane z udziałem organizacji pozarządowych

26 Powiat Grodziski przyjmując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok, jako podstawowy priorytet przyjął tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i partycypację społeczną. W związku z tym Powiat ściśle współpracował ze stowarzyszeniami, które te cele realizowały: 1) Współpraca ze Stowarzyszeniem „Europa i My” Współpraca polegała na udostępnianiu sali i auli w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Dziecięcego. Starosta Grodziski objął patronatem honorowym i wspierał realizację programu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który powstał w 2006 roku oraz Uniwersytetu Dziecięcego założonego w 2011 r., a także brał udział w ważnych wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetów. 2) Współpraca ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych „Obiektyw” Zamieszczanie zgodnie z umową materiałów informacyjno-promocyjnych na portalu społecznościowym „Obiektyw.info”, którego wydawcą jest Stowarzyszenie. Zamieszczane informacje dotyczyły różnych wymiarów działalności Powiatu m. in. wydarzeń, relacji z sesji Rady Powiatu, postanowień oraz decyzji Zarządu Powiatu, materiałów informacyjnych oraz promocyjnych. Inne inicjatywy z udziałem organizacji pozarządowych

27 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) określa zasady udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej. Na tej podstawie na terenie powiatu grodziskiego utworzono 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc prawna świadczona będzie 5 dni w tygodniu po cztery godziny dziennie. Nieodpłatna pomoc prawna Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: 1) Żabia Wola, ul. Główna 5 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-13); 2) Milanówek, ul. Piasta 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16); 3) Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11A (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16); 4) Grodzisk Mazowiecki, ul. Żwirki i Wigury 4 (od poniedziałku do piątku w godz. 9- 13).

28 W październiku 2015 r. Powiat Grodziski zawarł porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką oraz Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych. Na tej podstawie w grudniu zostały podpisane umowy z 4 adwokatami i 3 radcami prawnymi na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2 punktach. Nieodpłatna pomoc prawna Prowadzenie pozostałych 2 punktów zostało powierzone organizacji pozarządowej. W dniu 21 grudnia 2015 r. została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem „Bezpieczny Dom” z siedzibą w Kielcach, które zostało wybrane w wyniku otwartego konkursu ofert. Stowarzyszenie prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w Grodzisku Mazowieckim.

29 W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Powiatu Grodziskiego uchwałą nr 313/XLVIII/10 z dnia 28 października 2010 roku, określiła szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W 2015 roku na tej podstawie został poddany konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2016 r. Projekt był opublikowany na stronie biuletynu informacji publicznej pod adresem www.bip.powiat- grodziski.pl, gdzie w ciągu czternastu dni od zamieszczenia organizacje mogły zgłaszać uwagi zarówno elektronicznie jak i pisemnie. Przeprowadzanie konsultacji społecznych

30 1) właściwe zdiagnozowanie i przyjęcie celów współpracy z organizacjami pozarządowymi na etapie opracowywania i konsultacji programu, 2) znaczna aktywność organizacji pozarządowych w najważniejszych sprawach dotyczących mieszkańców Powiatu, 3) szeroki zakres przedmiotu działalności organizacji pozarządowych, 4) duży udział finansowy Powiatu w przedsięwzięciach inicjowanych przez organizacje pozarządowe, 5) partnerskie traktowanie przez instytucje samorządowe organizacji pozarządowych, 6) wzrastające zaufanie organizacji pozarządowych do instytucji publicznych takich jak starostwo i jednostki organizacyjne powiatu. Na optymalną realizację Programu wpływają następujące kwestie:

31 Dziękuję za uwagę Joanna Damaziak Sekretarz Powiatu Grodziskiego Grodzisk Mazowiecki, kwiecień 2016 r.


Pobierz ppt "Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. 2016, poz. 239 ze zm.) określa, że organ stanowiący jednostki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google