Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTĘPOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ POSTĘPOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PRZYPADKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTĘPOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ POSTĘPOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PRZYPADKU."— Zapis prezentacji:

1

2 POSTĘPOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ POSTĘPOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ Wydział Środowiska i Rolnictwa 2016 r.

3 Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości

4 - http://rzeszow.uw.gov.pl - http://rzeszow.uw.gov.pl Szacowanie strat w infrastrukturze Odbudowa infrastruktury

5 Obowiązujące akty prawne - Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 r. nr 123 poz. 835 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1401 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 j.t.) - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)

6 Zarządzenie Nr 73/2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji ds. weryfikacji strat i szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi i ruchami osuwiskowymi ziemi na terenie województwa podkarpackiego

7 W świetle ustawy o stanie klęski żywiołowej przez klęskę żywiołową należy rozumieć katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

8 Klęską naturalną jest zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.

9 Awarią techniczną jest gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości.

10 Przez powódź w myśl ustawy prawo wodne rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych.

11 Szacowanie strat Szacowania strat dokonuje komisja powołana przez jednostkę. W protokole zamieszcza się szacunkową wartość strat nie odbudowy. Protokół zgodny ze wzorem zamieszczonym na stronie promocyjnej PUW wraz z załącznikami należy przesłać w ciągu 30 dni od ustąpienia zdarzenia na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Środowiska i Rolnictwa, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów oraz na adres e-mail: jmalec@rzeszow.uw.gov.pl Każda strona winna być parafowana przez członków komisji. jmalec@rzeszow.uw.gov.pl

12 Wójt/ Burmistrz/ Prezydent Miasta/ Starosta/ Marszałek Województwa natychmiast po wystąpieniu lub w trakcie trwania zjawisk mających znamię klęski żywiołowej, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin zobowiązany jest zawiadomić o zaistniałym zjawisku Wydział Środowiska i Rolnictwa PUW (sr@rzeszow.uw.gov.pl) oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podkarpackiego (planowane ujednolicenie systemu zbierania danych - SAC) Każde zawiadomienie będzie formalnie weryfikowane przez pracowników PUW z możliwością kontroli w terenie.

13 W przypadku nie dochowania powyższego obowiązku przesłany protokół szkód nie będzie rozpatrywany przez Wojewódzką Komisję ds. weryfikacji. W zgłoszeniu należy podać rodzaj klęski żywiołowej jak również zakres strat (infrastruktura drogowa, komunalna, itp.) oraz szacunkową wartość strat.

14 Warunkiem przyjęcia i zweryfikowania protokołu szkód sporządzonego przez gminną/powiatową komisję będzie udokumentowanie (potwierdzenie) wystąpienia na danym terenie i w określonym czasie zjawiska noszącego znamiona klęski żywiołowej (nawalny, intensywny deszcz) przez kompetentny organ (ekspertyza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zgodnie z położeniem terytorialnym). Protokół szkód nie udokumentowany wystąpieniem danego zdarzenia nie będzie rozpatrywany przez Wojewódzką Komisję ds. weryfikacji

15 Komisje gminne/powiatowe zobowiązane są do precyzyjnego określenia lokalizacji powstałej szkody, poprzez podanie numeru drogi ewentualnie numeru ewidencyjnego działki, jak również wskazanie kilometrażu, na jakim straty wystąpiły.

16 LpNr drogi Nazwa odcinka drogi Miejsco- wość Uszkodzony odcinek drogi Uszkodzony przepust Szczegółowy opis uszkodzeń UwagiSzacunko- wa wartość strat (zł) od kmdo kmw kmśrednica w cm 11234 Rzeszów -Łańcut Rzeszów 0+0000+5000+250Ø 80 Zniszczona droga o nawierzchni żwirowej, zamulone rowy. Przepust betonowy – popękane kręgi Droga wykazana w protokole z 2012 r. 100 000.RAZEM100 000

17 Po dokonaniu wizji w terenie oraz sporządzeniu protokołu strat należy przesłać komplet dokumentów do Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW w Rzeszowie.

18 Komplet dokumentów winien zawierać: 1. Protokół strat, sporządzony zgodnie z protokołem strat zamieszczonym na stronie promocyjnej PUW. 2. Tabelę „informacja o stratach w infrastrukturze komunalnej”. 3. Oświadczenie dotyczące prawa własności obiektów wykazanych w protokole strat.

19 4. Udokumentowanie (potwierdzenie) wystąpienia na danym terenie i w określonym czasie zjawiska noszącego znamiona klęski żywiołowej przez kompetentny organ. 5. Mapę poglądową przestawiającą odzwierciedlenie strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych z zaznaczonymi i opisanymi obiektami.

20 Dot. pkt 2 Województwo podkarpackie Informacja o stratach w infrastrukturze województwa, powiatu lub gminy dotkniętych klęską żywiołową.......................(rodzaj klęski) data wystąpienia................................... Lp Województwo /Powiat/ Gmina* Straty Drogi /wojewódzkie/ powiatowe/ gminne* Mosty na drogach wojewódzkich/ powiatowych/ gminnych* Obiekty użyteczności publicznej stanowiące mienie województwa/ powiatu/gminy * Obiekty wodno- kanalizacyjne stanowiące mienie województwa /powiatu/gminy * Inne mienie województ wa/powiatu / gminy** Straty w całości Wykonane dochody własne na.......... (rok poprzedzający wystąpienie klęski) Udział strat w wykonanych dochodach własnych na rok poprzedzających wystąpienie klęski /województwa/ powiatu/gminy/* w tys. zł 3+4+5+6+7w tys. złw % kmilość sztuk ilość sztuk/km 12345678910 ………………...................................... Marszałka/Starosty/Burmistrza/Wójta*

21 Członkowie Komisji Wojewódzkiej po otrzymaniu kompletu dokumentacji sprawdzają pod względem formalnym otrzymane dokumenty, następnie dokonują weryfikacji w terenie strat przedstawionych w protokole. Z każdej wizji w terenie Komisja sporządza protokół weryfikacyjny w dwóch egzemplarzach.

22 Pod koniec roku na podstawie pisma Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Wojewoda przesyła do jednostek samorządu terytorialnego tabelę z prośbą o przedstawienie listy zadań priorytetowych planowanych do wykonania w kolejnym roku. Zgłoszenie potrzeb powinno obejmować elementy wymienione w Wytycznych, w szczególności: datę wystąpienia klęski, opis zadania, szacunkowy koszt realizacji zadania, wnioskowaną kwotę dotacji.

23 LpJstNazwa zadania wraz z określe- niem przyczyny powstania zniszczeń oraz określenie czasu powstania zniszczeń Całkowita wartość zadania do realizacji ( w tys. zł) kosztorysowa Wielkość ogólnych zweryfikowa- nych strat w roku powstania zniszczeń ( w tys. zł) % ogólnych zweryfikowany ch strat w stosunku do wykonanych dochodów własnych z roku poprzedzające- go powstanie zniszczeń Wielkość zweryfikowa- nych strat w latach …. ( w tys. zł) Wielkość uzyskanej dotacji w latach …. ( w tys. zł) Wysokość proponowa- nej dotacji w roku …. ( w tys. zł) Uwagi 12345678910 1 2 3 Propozycja zadań do dofinansowania związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

24 Propozycje zadań priorytetowych powinny być usystematyzowane, zaczynając od zadań najpilniejszych. Przed ostatecznym zgłoszeniem zadania należy bezwzględnie dokonać jego obmiaru. Zadania zgłoszone do dofinansowania ze środków dotacji powinny dotyczyć wyłącznie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Zadania nie mogą znajdować się na terenach osuwiskowych.

25 Nazwa zadania powinna być rzetelnie wskazana. Późniejsze zmiany nazwy nie będą dokonywane. Należy pamiętać, iż zmniejszenie/zwiększenie kilometrażu drogi, zmiana numeru działki jest także zmianą nazwy zadania.

26 Prawidłowa nazwa zadania powinna zawierać takie elementy jak: - charakter planowanego zadania tj. remont, odbudowa, - lokalizacja odbudowanego/przebudowanego/remontowanego obiektu tj. numer drogi - obligatoryjnie, numer działki, nazwa miejscowości, relacja, - kilometraż odbudowywanej lub remontowanej drogi tj. w km 0+000-1+000. (tylko odcinek na jakim są planowane prace budowlane) Np.: Odbudowa drogi powiatowej nr 1234R w miejscowości Rzeszów w km 0+000- 1+000

27 Odbudowa czy remont Kwalifikacji zadań należy dokonywać w oparciu o kosztorysy inwestorskie, które szczegółowo określają charakter prac przewidzianych do wykonania. W przypadku niezgodności wniosek do zwrotu. Planowane prace budowlane na wytypowanym zadaniu muszą mieć odzwierciedlenie w protokołach strat sporządzonych przez wojewódzką komisję ds. weryfikacji.

28 Ciąg dróg

29

30 Przed wydaniem promesy pracownicy Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego mogą przeprowadzić wizytację terenową zadania w celu ustalenia, czy zgłoszenie potrzeb jest uzasadnione i zgodne ze stanem faktycznym.

31 Promesa stanowi przyrzeczenie przekazania jednostce w niej określonej dotacji na realizację zadania własnego związanego z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

32

33 Po otrzymaniu promesy należy sprawdzić czy nazwa zadania zgodna jest z nazwą zgłoszoną przez jednostkę. W przypadku różnic należy niezwłocznie wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o sprostowanie pomyłki. Nie należy czekać ze sprostowaniem do momentu złożenia wniosku.

34 Po otrzymaniu promesy samorząd natychmiast powinien rozpocząć przygotowywanie procedur przetargowych. Nazwa zadania określona w promesie jest wiążąca dla jednostki i powinna być stosowana we wszystkich dokumentach związanych z ubieganiem się o dotację

35 Umowa o dotację

36 NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOTACJĘ (wykaz zamieszczony na stronie promocyjnej PUW) 1. Wniosek o dotację, skierowany do właściwego terytorialnie Wojewody; wniosek powinien określać promesę Ministra, na podstawie której został sporządzony. Dla każdego zadania powinien być przygotowany odrębny wniosek.

37 4. Data rozpoczęcia prac (dd-mm-rr) 5. Planowane zakończenie prac (dd-mm-rr) 5.1 Planowane zakończenie zadania (dd-mm-rrrr) (termin ostatecznego odbioru zadania) 6. Wartość prac brutto: 6.1 objętych umową z wykonawcą do wykonania w 20....... r.zł 6.2 przedstawionych do dofinansowania:zł co stanowi 100% wartości kosztów zadania 7. Udział własny jednostki samorządu terytorialnego brutto – w tym: 7.1. środki finansowe zabezpieczone w budżecie:zł 7.2. kredyty i pożyczki:zł 7.3. inne środki (podać źródła)..................................................zł 7.4. razem (suma poz. 7.1., 7.2., 7.3.):zł co stanowi............. % wartości kosztów zadania 8. Wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa brutto: (w pełnych złotych) (różnica poz. 6.2., 7.4.).,00 zł co stanowi............. % wartości kosztów zadania

38 Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania lub kwoty przedstawionej do dofinansowania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Kwotę dotacji, przy udziale której realizowane jest zadanie, wyliczamy zawsze od kwoty do dofinansowania, czyli z poz. 6.2 we wniosku o dotację. Wnioskowana kwota dotacji w poz. 8 wniosku o dotację winna być podawana w pełnych złotych i zaokrąglana zawsze w dół.

39 2. Kopia promesy, potwierdzona za zgodność z oryginałem. 3. Zestawienie rzeczowo-finansowe prac do wykonania. Zgodnie z Wytycznymi przy udziale dotacji mogą być usuwane/finansowane tylko te szkody, które wynikają z protokołu Komisji Wojewódzkiej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa, czyli tzw. Wydatki kwalifikowane. Pozostałe roboty związane z realizacją danego zadania muszą być sfinansowane ze środków własnych i są to tzw. Wydatki niekwalifikowane.

40 Wydatkami niekwalifikowanymi są również wydatki ponoszone na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wynagrodzenia dla osób sprawujących nadzór inwestorski lub autorski oraz inne wydatki, nie mające bezpośredniego związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych np. organizacja i ochrona placów budowy, prace geodezyjne.

41 Jeżeli zakres rzeczowy zadania realizowanego przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa obejmuje tylko wydatki kwalifikowane, czyli bezpośrednio wynikające z protokołu komisji wojewódzkiej, wówczas do wniosku o dotację należy sporządzić tylko jedno zestawienie rzeczowo- finansowe, na kwotę wynikającą z umowy z wykonawcą, obejmującą wartość prac brutto do wykonania w danym roku.

42 Przykład Poniższa tabela zawiera opis zniszczeń na drodze gminnej LpNr drogi Nazwa odcinka drogi Miejsco- wość Uszkodzony odcinek drogi Uszkodzony przepust Szczegółowy opis uszkodzeń UwagiSzacunko -wa wartość strat (zł) od kmdo kmw kmśrednica w cm 11234 Rzeszów- Łańcut Rzeszów 0+0001+000-- Zniszczona droga o nawierzchni żwirowej, zamulone rowy. - Droga wykazana w protokole z 2012 r. 100 000 RAZEM100 000

43 Jednostka ogłasza przetarg na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1234R relacji Rzeszów-Łańcut w km od 0+000 do 1+000 w miejscowości Rzeszów”. Wartość wybranej oferty to 200 000,00 zł. Zgodnie z kosztorysem ofertowym wykonywane roboty to: wyrównanie istniejącej podbudowy, położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, plantowanie poboczy i uzupełnienie poboczy, remont przepustu. Ww. roboty z wyłączeniem remontu przepustu (wydatek niekwalifikowany – przepust nie jest ujęty w protokole) stanowią wydatki kwalifikowane, ponieważ konieczność ich wykonania wynika bezpośrednio z opisu zniszczeń zawartych w protokole komisji wojewódzkiej.

44 Jeżeli zakres rzeczowy zadania, realizowanego przy udziale dotacji z budżetu państwa, obejmuje również wydatki niekwalifikowane, wówczas do wniosku o dotację należy sporządzić trzy zestawienia rzeczowo – finansowe dla zadania objętego wnioskiem, tj. - zestawienie rzeczowo – finansowe - obejmujące wartość całego zadania, czyli kwotę wynikającą z umowy z wykonawcą ( kwota po rozstrzygnięciu przetargu ), -zestawienie rzeczowo – finansowe na tzw. wydatki kwalifikowane, które stanowią kwotę do dofinansowania, - zestawienie rzeczowo-finansowe na tzw. wydatki niekwalifikowane, które stanowią różnice pomiędzy wartością całego zadania a wydatkami kwalifikowanymi.

45 3.Kopie protokołów sporządzonych przez komisję wojewódzką do spraw weryfikacji strat. Finansowanie zakresu prac budowlanych mającego odzwierciedlenie w protokołach strat i weryfikacji. 4.Kopie kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu ofertowego sporządzonego przez podmiot, któremu udzielono zamówienia publicznego, ewentualnie kopię innego dokumentu określającego szczegółowy opis zadania. 5. Kopia ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz o wyniku postępowania o zamówienie publiczne. W przypadku niezastosowania ustawy prawo zamówień publicznych - kopia dokumentów- potwierdzających dokonanie wyboru wykonawcy, np. wytworzonych na podstawie wewnętrznego regulaminu jednostki w sprawie przeprowadzania postepowań przy zakupach poniżej 30000 euro.

46 6. Kopia umowy z wykonawcą dofinansowywanego zadania. 7. Kopia zgłoszenia robót dotyczących przedmiotowego zadania lub pozwolenia na budowę, ewentualnie kopia pozwolenia wodnoprawnego wraz z wypisem z rejestru gruntów.

47 8. Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego, że straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% wykonanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej. Zgodnie z Wytycznymi straty wywołane zdarzeniem klęskowym nie mogą być mniejsze niż 5% wykonanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.

48 …………………… podpis i pieczątka skarbnika/ głównego księgowego Miejscowość, dnia........….............. OŚWIADCZENIE dotyczące zadania będącego przedmiotem wniosku Oświadczam, że straty wywołane klęską żywiołową wynoszą..…% wykonanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej. STRATY W CAŁOŚCI w …..roku Wykonane dochody własne z ……r. (rok poprzedzający wystąpienie klęski) w tys. zł ……………………………………. podpis i pieczęć wójta/burmistrza/prezydenta lub zarządu powiatu/województwa

49 W oświadczeniu o wysokości strat, dane w kolumnie 1 tj. straty w całości w roku wystąpienia klęski powinny być zgodne z danymi zawartymi w protokołach komisji wojewódzkiej. Jeżeli w danym roku kalendarzowym, na terenie jednostki zdarzenia klęskowe wystąpiły np. dwukrotnie, wówczas sumujemy wielkość strat i % strat z tych klęsk. Dochody własne ( kolumna 2 tabeli) pozostają bez zmiany.

50 Jeżeli jednostka przedstawia do dofinansowania zadanie, którego przedmiotem jest obiekt uszkodzony/zniszczony w 2012 r. to w kolumnie „Straty w całości” przedstawia kwotę z protokołu Komisji wojewódzkiej ds. weryfikacji z 2012 r. Natomiast w kolumnie „Wykonane dochody własne” dane dotyczące roku 2011.

51 9. Oświadczenie potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych, które jednostka samorządu terytorialnego przeznacza jako udział własny do zadania będącego przedmiotem wniosku wraz z podaniem źródeł sfinansowania udziału własnego (np. środki własne jednostki, kredyt, pożyczka,…). W oświadczeniu wpisujemy kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy poz. 6.1 a poz. 8 we wniosku o dotację. 10. Oświadczenie, że zadanie będące przedmiotem wniosku o dotację jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka musi posiadać prawo własności danego obiektu tj. działki na których znajduje się obiekt muszą być własnością jednostki. Dofinansowanie nie będzie udzielone jeżeli np. droga jest tylko w zarządzie jednostki.

52 11. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania zadania. 12. Oświadczenie o uzyskanym odszkodowaniu. 13. Kopie uchwał o wyborze starosty, wicestarosty lub marszałków, wicemarszałków oraz pozostałych członków zarządu lub kopię zaświadczenia z gminnej/miejskiej komisji wyborczej stwierdzającego fakt wyborów wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Ewentualnie kopia dokumentu upoważniającego inną osobę do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki samorządu terytorialnego.

53 14. Kopia uchwały o powołaniu skarbnika jednostki samorządu terytorialnego/głównego księgowego budżetu; ewentualnie kopia dokumentu upoważniającego inną osobę do kontrasygnaty zobowiązań majątkowych. 15. Oświadczenie o wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków (z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, wg której ujęta zostanie dotacja celowa z budżetu państwa).

54 Ponadto przypominamy, że nie przekazanie ww. dokumentacji do Wojewody Podkarpackiego w terminie wskazanym w promesie oznacza rezygnację z przyznanego wstępnie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

55 Wniosek powinien być złożony przynajmniej na 30 dni przed zakończeniem zadania. Zakończenie zdania musi nastąpić po podpisaniu umowy pomiędzy Wojewodą a jednostką samorządu terytorialnego. Finansowanie a nie refundacja. Wszystkie załączniki do wniosku w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (każda strona).

56 Dotacja nie będzie udzielona, jeżeli wartość zadania podlegającego dofinansowaniu, jest mniejsza niż 50 tys. zł. Wartość dotacji nie może być niższa niż 40 tys. zł.

57 Wysokość środków dotacji przyznanych na finansowanie zadania ulega zmniejszeniu o równowartość kwoty: 1.obniżenia kosztów zadania 2.uzyskania w związku z realizacją zadania zwrotu podatku VAT oraz wpływu z tytułu kar umownych 3.uzyskanego odszkodowania za szkody, które obejmuje zakres zadania.

58 Przekazanie środków Rozliczenie dotacji

59 Dotacja zostaje uruchomiona na podstawie decyzji Ministra Finansów wydanej na wniosek Wojewody, pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacja zostaje przekazana na rachunek Samorządu w terminie do 14 dni od daty przedłożenia „wniosku o wypłatę dotacji”. Powyższy wniosek wysyłamy tylko za pomocą platformy ePUAP Wniosek o wypłatę dotacji należy złożyć wraz z kopią faktury. Warunkiem przekazania dotacji jest dostępność środków na rachunku bankowym Wojewody.

60 WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1. Nazwa jednostki samorządowej realizującej zadanie: ………………………………………………..…………………………………………. 2. Numer i data umowy dotacyjnej (aneks do umowy): ………………………………………………..…………………………………………. 3. Nazwa zadania (zgodnie z podpisaną umową dotacyjną): ……………………………………………………..……………………………………. 4. Data zakończenia zadania (data odbioru): ……………………………………………………..……………………………………. 5. Kwota przyznanej dotacji na finansowanie zadania: ……………………………………………………..……………………………………. 6. Kwota dotacji przekazana na podstawie wcześniejszych wniosków na w/w zadanie: ……………………………………………………..……………………………………. 7. Kwota dotacji objęta niniejszym wnioskiem:……………………….…zł słownie złotych:………………………………………………………………………………………

61 Samorząd zobowiązuje się do wykorzystania dotacji w terminie do 14 dni od daty wykonania zadania lub od daty otrzymania środków dotacji, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja jest udzielona. Niewykorzystane środki dotacji bez wezwania podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Wojewody.

62 Samorząd zobowiązuje się do przedłożenia do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie rozliczenia końcowego kosztów zadania w terminie do 21 dni od terminu wykorzystania lub otrzymania dotacji. Rozliczenie należy przesyłać dopiero po otrzymaniu środków od Wojewody!!!

63 ROZLICZENIE KOŃCOWE kosztów zadania pn........ realizowanego z udziałem środków publicznych w ramach umowy dotacji Nr…. z dnia…… (i aneksem do umowy nr … z dnia … ) przez jednostkę samorządu terytorialnego........ województwo.......... Koszt zadania wykonanego w ramach umowy o dotacje wyniósł brutto............................................zł. (słownie:................................................................................................................................................) Źródła finansowania w zł (brutto) Razem (2+3+4+5) Środki z budżetu państwa Środki finansowe z pozostałych źródeł Środki własneKredyt bankowyInne środki 12345 100%…………%…………..%…………% Środki z budżetu państwa Kwota (zł)SłowniePrzelew z dnia otrzymane do zwrotu

64 Lp.WystawcaNr faktury Data wystawienia faktury Kwota faktury [zł] Kwota faktury opłacona ze środków dotacji [zł] 1.2.3.4.5.6. Razem: WYKAZ FAKTUR / RACHUNKÓW dokumentujących sfinansowanie zadania (słownie (kol.6):.............................................................................................................................. ) Uwaga! W tabelę należy wpisać wszystkie faktury/rachunki wystawione przez wykonawcę lub wykonawców w związku z realizacją zadania objętego tą umową.

65 ………………......................... skarbnik / główny księgowy budżetu.................................................................... wójt/burmistrz/prezydent miasta/ starosta powiatu lub marszałek województwa................................................................................ wicestarosta/członek zarządu powiatu lub wicemarszałek/członek zarządu województwa Oświadczam, że dokonano zapłaty za wyżej wymienione faktury lub rachunki. Oświadczam, iż wymienione w wykazie faktury/rachunki, w kwocie określonej w kolumnie Nr 6, nie były i nie będą przedkładane innym instytucjom uczestniczącym w finansowaniu wymienionego w umowie zadania, celem uzyskania pożyczki lub dotacji na jego dofinansowanie. SPRAWDZONO I ZATWIERDZONO (dotyczy Wojewody) …………………………………………… …………………………………………... data i podpis pracownika merytorycznego data i podpis Wojewody/osoby upoważnionej

66 Do rozliczenia końcowego kosztów zadania należy załączyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: – protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania, – faktur, rachunków lub innych dokumentów równoważnych dowodom księgowym, potwierdzających powstanie kosztów zadania, – dokumentów bankowych, potwierdzających sfinansowanie kosztów zadania.

67 Wymienione dokumenty winny spełniać cechy dowodów księgowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), być zatwierdzone do wypłaty i opisane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z poźń. zm.).

68 Opis faktury winien zawierać:

69 Zapłacono przelewem dnia …………………… Źródła finansowania: 1.W zakresie robót przedstawionych do dofinansowania (środki kwalifikowane): -ze środków dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości ……………………………………..… zł oraz podlega ujęciu w księgach rachunkowych w dziale …..……..., rozdziale …………..., paragrafie ……..…… - ze środków własnych w wysokości ……………………………………………………………….………...… zł oraz podlega ujęciu w księgach rachunkowych w dziale …….…., rozdziale …..….…., paragrafie …..……....… 2.W pozostałym zakresie (środki niekwalifikowane): - ze środków własnych w wysokości ………………..…………………………………………………………. zł oraz podlega ujęciu w księgach rachunkowych w dziale..………., rozdziale ……….., paragrafie ………..…… ……………………………………………….. data, podpis pieczątka imienna Skarbnika/Głównego Księgowego/osoby upoważnionej ………………………………………. data, podpis pieczątka imienna Kierownika Jednostki/osoby upoważnionej

70 PROTOKÓŁ RZECZOWO-FINANSOWY KOŃCOWEGO ODBIORU ZADANIA Komisja powołana zarządzeniem nr....z dnia.......r. w sprawie odbioru zadania p.n...........wykonanych przez…. w miejscowości........w składzie: L.p. Przedstawiciel/ e Zamawiającego 1 2 3 Wykonawca/Przedstawiciel Wykonawcy 4 5 Inspektor nadzoru 6 Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu……, Komisja stwierdza, że w ramach umowy z wykonawcą nr............... (i aneksem do umowy z wykonawcą z dnia) oraz umowy o dotacje nr :.............. z Wojewodą Podkarpackim z dnia …………… (i aneksem do umowy z dnia …) zostały wykonane:: (szczegółowo według zestawienia rzeczowo – finansowego robót do wykonania załączonego do wniosku o dotację oraz do umowy dotacyjnej) Roboty kwalifikowane Rodzaj obiektu :........................................................................... długość / ilość:............................................................................................. 1............................................................. w ilości............................ na kwotę..................................................zł 2.............................................................. w ilości............................ na kwotę..................................................zł Koszty kwalifikowane(brutto):

71 Roboty niekwalifikowane Rodzaj obiektu :........................................................................... długość / ilość:............................................................................................. 1.....................................................w ilości............................ na kwotę........................zł 2...................................................... w ilości............................ na kwotę......................zł Koszty niekwalifikowane(brutto): Łączna wartość wykonanych robót (brutto) : ………................................. zł Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………. Podpisy członków Komisji : 1......................................................................3...................................................................... 2......................................................................4...................................................................... 5......................................................................6......................................................................

72 Jeżeli łączna wartość wykonanych robót ( brutto) jest mniejsza niż wartość zadania wskazana w umowie z wykonawcą, wówczas jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do zwrotu określonej kwoty dotacji. Powyższe wynika z zawieranej umowy dotacji, tj.: w przypadku obniżenia kosztów zadania, uzyskania odszkodowania, uzyskania zwrotu podatku VAT lub uzyskania wpływów z tytułu kar umownych wysokość środków zabezpieczonych przez Samorząd nie ulegnie zmianie, obniżeniu ulegnie wysokość dotacji.

73 Przykład: Całkowita wartość zadania (brutto) : - 300 000,00 Kwota przedstawiona do dofinans. (brutto): - 300 000,00 Środki własne jst (brutto): - 60 000,00 - 20% kosztów zad. Kwota dotacji (brutto): - 240 000,00 - 80% kosztów zad. Po dokonaniu odbioru robót okazało się, że łączna wartość wykonanych robót (brutto) wynosi 295 000,00 Całkowita wartość zadania (brutto) : - 295 000,00 Kwota przedstawiona do dofinans. (brutto): - 295 000,00 (Środki własne zabezpieczone przez jst nie ulegają zmianie ) Środki własne jst (brutto): - 60 000,00 (Obniżeniu ulega kwota przyznanej dotacji) Kwota dotacji (brutto): - 235 000,00 W takim przypadku jednostka winna zwrócić do budżetu państwa kwotę 5 000,00 zł, w terminie wynikającym z zapisów zawartej umowy dotacji.

74 Samorząd zobowiązuje się do niezwłocznego, bez wezwania, zwrotu na rachunek Wojewody otrzymanej kwoty dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia otrzymania dotacji w przypadku: – nieprzystąpienia przez Samorząd do realizacji zadania lub opóźnienia w jego realizacji tak dalece, że jest niemożliwe, aby zostało wykonane w terminie określonym w umowie, – niewykonania zadania w terminie, określonym w umowie, lub nieuzyskania planowanych efektów określonych umową, – niewydatkowania przez Samorząd środków stanowiących udział własny w kosztach realizacji zadania określony w umowie.

75 Umowa może być rozwiązana przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: –wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, –nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, –odmowy poddania się kontroli przez Samorząd bądź niedoprowadzenia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym przez właściwego Ministra lub Wojewodę, –nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia rozliczenia końcowego.

76 Usuwanie skutków ruchów osuwiskowych

77 Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego http://rzeszow.uw.gov.pl Usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi Usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi

78 Dofinansowanie zadań polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej wystąpieniem ruchów osuwiskowych ziemi. Dotacja nie będzie udzielona, jeżeli wartość zadania, po udzieleniu zamówienia publicznego, jest mniejsza niż 40 tys. zł. Wartość dotacji nie może być niższa niż 32 tys. zł.

79 Wojewoda powołuje: - Wojewódzką Komisję ds. weryfikacji strat i szkód spowodowanych ruchami osuwiskowymi ziemi (zarządzenie Nr 73/2016) oraz - Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków (zarządzenie Nr 72/2016)

80 Na stronie promocyjnej PUW zamieszczony został wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania opinii Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków http://rzeszow.uw.gov.pl Usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi Usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi

81 Kontrola

82 Kontrole wykonywane są na podstawie planów kontroli sporządzonych przez właściwych terytorialnie wojewodów lub na podstawie planów kontroli zatwierdzonych przez Ministra. Nie są wykluczone kontrole doraźne.

83 Kontrole wykonania umów oraz wykorzystania dotacji przyznanych tymi umowami wykonują właściwi wojewodowie (osoby upoważnione) lub pracownicy Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

84 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "POSTĘPOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ POSTĘPOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PRZYPADKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google