Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania statutowe dla doktorantów i młodych naukowców dr Tomasz Janus Biuro ds. Badań Naukowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania statutowe dla doktorantów i młodych naukowców dr Tomasz Janus Biuro ds. Badań Naukowych."— Zapis prezentacji:

1 Badania statutowe dla doktorantów i młodych naukowców dr Tomasz Janus Biuro ds. Badań Naukowych

2 Podstawa prawna na UKSW Zarządzenie Nr 12/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

3 Podstawa prawna na UKSW § 3 O przyznanie kwot z dotacji dla młodych naukowców mogą ubiegać się: 1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w UKSW na stanowiskach naukowych i naukowo-dydaktycznych, dla których UKSW jest podstawowym miejscem pracy i którzy złożyli oświadczenie o przystąpieniu do badań naukowych na UKSW oraz oświadczenie o przypisaniu co najmniej 50% dorobku naukowego na UKSW i którzy w momencie składania wniosku spełniają warunki wynikające z definicji młodego naukowca określone w przepisach prawa, zwani dalej młodymi naukowcami; 2) uczestnicy studiów doktoranckich.

4 Na co można pozyskać środki? Wniosek o dofinansowanie konferencji naukowej w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego / dotacji dla młodych naukowców (Załącznik nr 3) Wniosek o dofinansowanie publikacji naukowej w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego / dotacji dla młodych naukowców (Załącznik nr 4) Wniosek na rok.... o przyznanie dofinansowania na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Załącznik nr 5)

5 Kiedy można składać wniosek? § 8.2. Nieprzekraczalny termin składania wniosków (...), upływa z dniem 15 czerwca roku poprzedzającego realizację projektu.

6 WNIOSEK NA PROJEKT BADAWCZY

7 Wniosek na projekt badawczy

8 Nazwa wydziału Kolejny rok kalendarzowy Imię i nazwisko doktoranta Tylko przy projektach zespołowych

9 Wniosek na projekt badawczy MOŻLIWE ZGŁOSZENIE CZĘŚCI (NP. ROZDZIAŁU) DOKTORATU, BADAŃ DO DOKTORATU.

10 Wniosek na projekt badawczy § 11.2. (...) KTÓRYM JEST – W PRZYPADKU MŁODEGO NAUKOWCA – KIEROWNIK KATEDRY LUB OPIEKUN NAUKOWY, W PRZYPADKU UCZESTNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH – PROMOTOR LUB OPIEKUN NAUKOWY. § 11.3-4 KOORDYNATOR SPRAWUJE OPIEKĘ MERYTORYCZNĄ NAD PROJEKTEM I NIE UCZESTNICZY W NIM FINANSOWO. NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ FUNKCJI KOORDYNATORA Z CZŁONKOSTWEM W ZESPOLE BADAWCZYM.

11 Wniosek na projekt badawczy PRZYKŁADOWE Artykuły naukowe Referaty na konferencjach Rozdział doktoratu

12 Wniosek na projekt badawczy § 33 STAWKA HONORARIUM AUTORSKIEGO DLA KIEROWNIKA PROJEKTU ZA 1 ARKUSZ WYDAWNICZY W JĘZYKU POLSKIM (21 STRON A-4) WYNOSI NIE WIĘCEJ NIŻ 2 000 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁ) BRUTTO, A W JĘZYKU OBCYM – NIE WIĘCEJ NIŻ 4 000 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁ) BRUTTO, NATOMIAST DLA PRAC NAPISANYCH W JĘZYKU SFORMALIZOWANYM (Z MATEMATYKI, LOGIKI I INFORMATYKI) NIE WIĘCEJ NIŻ 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁ) BRUTTO ZA 1 STRONĘ FORMATU A-4.

13 Wniosek na projekt badawczy WSZYSTKIE WYDATKI ZWIĄZANE Z WYJAZDAMI PRZEJAZD ZAKWATEROWANIE DIETY OPŁATY KONFERENCYJNE ITP.

14 Wniosek na projekt badawczy USŁUGI ZLECANE PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM, KTÓRE ROZLICZANE SĄ NA PODSTAWIE FAKTURY.

15 Wniosek na projekt badawczy MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE ŚCIŚLE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU.

16 Wniosek na projekt badawczy § 35.4. Książki zakupione w ramach realizacji projektu i niezbędne do jego wykonania podlegają wpisowi do rejestru biblioteki wydziałowej lub, w przypadku wydziałów, które nie mają wyodrębnionej biblioteki wydziałowej, do rejestru Biblioteki Głównej. Po zakończeniu realizacji projektu książki przekazuje się odpowiednio do biblioteki wydziałowej albo do Biblioteki Głównej. Jeżeli zakupione książki są niezbędne do dalszej realizacji projektu, kierownik projektu może z nich korzystać przez okres dłuższy niż przewiduje umowa, o której mowa w § 28 ust. 1, za zgodą dziekana. W przypadku wydziałów, które nie mają wyodrębnionej biblioteki wydziałowej, korzystanie z zakupionych książek może się odbywać na zasadach uzgodnionych z Biblioteką Główną.

17 Wniosek na projekt badawczy APARATURA NAUKOWO - BADAWCZA Zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Aparaturę naukowo - badawczą o większych rozmiarach należy opisać w załączniku. § 13. 1. W przypadku zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo- badawczej (...) kierownicy projektu zobowiązani są do uzyskania akceptacji Kanclerza UKSW.

18 Wniosek na projekt badawczy Doktorant Koordynator Jeżeli zakup aparatury Np. gdzie planuje jechać? Jakie usługi obce będę kupował? Komu będę zlecał prace? Ile i po co książek kupię? Jakie materiały zakupię?

19 WNIOSEK NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

20 Wniosek na konferencję naukową Koordynator Od maja roku po roku złożenia wniosku Doktorant

21 Wniosek na konferencję naukową Dla studentów/doktorantów

22 Wniosek na konferencję naukową TAKA SAMA KWOTA 2000

23 Wniosek na konferencję naukową 1000 2000 MAKSYMALNIE 50% KOSZTÓW CAŁEJ KONFERENCJI

24 WNIOSEK NA PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ

25 Wniosek na publikację naukową Koordynator Wydawnictwo UKSW Doktorant

26 Wniosek na publikację naukową DoktorantWydawnictwo UKSW WYDAWNICTWO UKSW

27 Gdzie znaleźć wnioski? www.bbn.uksw.edu.pl

28 Gdzie znaleźć wnioski? WNIOSKI DO EDYCJI

29 Gdzie znaleźć wnioski?

30 WNIOSKI DO EDYCJI

31 A MOŻE COŚ WIĘCEJ?

32 Więcej o badaniach statutowych? www.bbn.uksw.edu.pl/node/297

33 Więcej o badaniach statutowych? www.bbn.uksw.edu.pl/node/225

34 A MOŻE JESZCZE WIĘCEJ?

35 Więcej o badaniach?

36 www.bbn.uksw.edu.pl/projektybadawcze

37 Więcej o badaniach?

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Badania statutowe dla doktorantów i młodych naukowców dr Tomasz Janus Biuro ds. Badań Naukowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google