Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 26 października 2011 r. „Na czym polega logika projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 26 października 2011 r. „Na czym polega logika projektu."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 26 października 2011 r. „Na czym polega logika projektu w kontekście programu rozwojowego” Część I

2 Abu projekt mógł otrzymać dofinansowanie musi być spójną, logiczną i dopasowaną propozycją rozwiązania określonego problemu. Projekt jest nakierowany na osiągnięcie konkretnych, realnych celów. PROJEKT

3  Projekt jest skonstruowany z kilku podstawowych elementów: diagnoza, cele, grupa docelowa, działania, budżet i harmonogram.  Wszystkie powyższe części składowe wniosku muszą tworzyć jedna spójną, logiczną całość.  Jeśli, którykolwiek z elementów zaistnieje w sprzeczności z drugim w takim przypadku zostaje zakłócona logika projektu.

4 Ścieżka projektu Problem Działania Cel Rezultaty

5 PROGRAM ROZWOJOWY SZKOŁY LOGIKA PROJEKTU

6 Przedsięwzięcia, działania projektowe, projekty tworzące program rozwojowy powinny:  wynikać z diagnozy identyfikującej problemy i potrzeby,  zawierać jednoznacznie zdefiniowane konkretne i wykonalne cele,  mieć przypisany, wyodrębniony budżet zadaniowy,  być zaplanowane w czasie harmonogram realizacji od – do,  być ukierunkowane na efekt – przewidywać rezultaty.

7  Tak definiowane programy rozwojowe w sposób kompleksowy i trwały powinny przyczyniać się do rozwoju danej szkoły/placówki oświatowej oraz odpowiadać zdiagnozowanym potrzebom dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. A zatem powinny być tworzone z myślą o konkretnej szkole lub placówce oświatowej.  Programy rozwojowy danej szkoły/placówki oświatowej powinny zawierać w sobie takie elementy, które są zgodne z polityką danej szkoły, z określonymi kierunkami jej rozwoju oraz z uzasadnionymi potrzebami.

8 DIAGNOZA  Etap powyższy obejmuje: -identyfikację i analizę kluczowych problemów w poszczególnych obszarach funkcjonowania szkoły/placówki z określeniem związków przyczynowo- skutkowych wraz ze wskazaniem ograniczeń i możliwości, -charakterystykę osób uczestniczących w realizacji programu rozwojowego – uczniów, nauczycieli, -analizę potrzeb szkoły wynikających z warunków społecznych i demograficznych.  Źródła informacji niniejszej diagnozy mogą być m.in. wyniki ewaluacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w tym analiza wyników egzaminów, ocen semestralnych. Istotna z tego punktu widzenia jest również analiza potrzeb szkoły wynikających z warunków społecznych i demograficznych (np. dane z urzędów pracy)

9 Planowanie  Etap powyższy obejmuje: -analizę celów – opracowanie celu głównego i celów szczegółowych programu rozwojowego na podstawie przeprowadzonej diagnozy i zidentyfikowanych na jej podstawie problemów, -analizę przewidywanych rezultatów – określenie spodziewanych efektów: należy dążyć do tego aby były one jak najbardziej mierzalne; precyzyjne i szczegółowe określenie rezultatów pomoże ekspertom oceniającym projekt sprawdzić skuteczność podjętych działań, -zaplanowanie działań w czasie – określenie struktury działań z uwzględnieniem kolejności i zależności między nimi oraz czasu realizacji,

10 WDRAŻANIE  Etap powyższy obejmuje: -zarządzanie programem rozwojowym szkoły/placówki – podział obowiązków i komunikacji w zespole realizującym program rozwojowy, -bieżącą kontrolę i monitoring realizowanych przedsięwzięć zaplanowanych w programie – koszty i harmonogram realizacji prac, -należy na bieżąco czuwać nad realizacją umowy o dofinansowanie oraz zapewnić osiągnięcie celów zapisanych w projekcie,

11 Dziękuję za uwagę! Urząd Marszałkowski Wojew ó dztwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20 15 – 691 Białystok Tel. (0-85) 65 48 220 (0-85) 65 48 245 (0-85) 65 48 245 (0-85) 65 48 255 (0-85) 65 48 255 (0-85) 65 48 275 (0-85) 65 48 275 (0-85) 65 48 285 (0-85) 65 48 285 (0-85) 65 48 209 (0-85) 65 48 209 Faks: (0-85) 65 48 220 INFOLINIA: 0 801 308 008 www.pokl.wrotapodlasia.p l www.pokl.wrotapodlasia.p l


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 26 października 2011 r. „Na czym polega logika projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google