Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Dorota.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Dorota."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Dorota Wróblewska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

2 Uchwałą Nr 16/134/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia projektu systemu wdrażania Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych na szczeblu regionalnym Zarząd Województwa wskazał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu do wdrażania działania związanego z promocją integracji społecznej

3 Cel Priorytetu Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia i integracji na rynku pracy. Wzmocnienie potencjału instytucji pomocy i integracji społecznej działających na terenie regionu, zmierzające do poprawy skuteczności ich funkcjonowania i jakości realizowanych usług. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

4 Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (projekty systemowe) Działanie 7.2Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe) Działanie 7.3Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (projekty konkursowe)

5 Projekty realizowane w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będą realizowane w procedurze systemowej i konkursowej

6 Podziałanie 7.1.1. beneficjenci – ośrodki pomocy społecznej grupy docelowe – osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do jednej z poniższych grup:  zwolnione z zakładów karnych (do 12 m-cy),  osoby bezdomne,  osoby niepełnosprawne,  osoby uzależnione od alkoholu i innych środków odurzających poddające się procesowi leczenia,  młodzież od 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym,  ops i ich pracownicy,  inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy realizujący działania w zakresie integracji i pomocy społecznej. Działanie 7.1. ( projekty systemowe)

7 Działanie 7.1. Podziałanie 7.1.1. – cd.. Typy projektów: – kontrakty socjalne (w tym indywidualne programy wychodzenia z bezdomności) i – programy aktywności lokalnej obejmujące m.in.:  zatrudnienie socjalne, szkolenia, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,  usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym w celu przezwyciężenia barier w powrocie na rynek pracy  nowe formy wsparcia indywidualnego i środowiskowego oraz – wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej.

8 Działanie 7.1. Podziałanie 7.1.2. Beneficjenci – powiatowe centra pomocy rodzinie grupy docelowe : – osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do jednej z poniższych grup :  osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi,  uchodźcy, cudzoziemcy z pobytem tolerowanym, zezwoleniem na osiedlenie się czy zamieszkanie, mające trudności z integracją zawodową i społeczną,  osoby opuszczające zakłady poprawcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze i resocjalizacyjne,  pcpr i ich pracownicy,  inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy realizujący działania w zakresie integracji i pomocy społecznej.

9 Działanie 7.1. Podziałanie 7.1.2 – cd. typy projektów : – kontrakty socjalne (w tym indywidualne programy integracji uchodźców, usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze) – programy aktywności lokalnej, – wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym wspieranie działań warsztatów terapii zajęciowej) – wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej

10 Kryteria dostępu do projektu systemowego (ops i pcpr) Kryteria merytoryczne  Posiadanie strategii rozwiązywania problemów społecznych spełniających wymogi konstrukcyjne i merytoryczne. Gminy i powiaty nie posiadające strategii są obowiązane ją przygotować i przyjąć do 31 grudnia 2008 roku; Kryteria organizacyjne  Zatrudnianie przez gminy odpowiedniej liczby pracowników socjalnych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej. PCPR-y zobowiązane są zatrudnić co najmniej jednego doradcę ds. osób niepełnosprawnych. Gminy i powiaty nie spełniające tych wymogów są obowiązane spełnić je do 31 grudnia 2010 roku. Kryteria finansowe  Posiadanie wkładu własnego.

11 Działanie 7.1. Podziałanie 7.1.3. beneficjent – regionalny ośrodek polityki społecznej Grupy docelowe:  pracownicy ROPS  pracownicy i wolontariusze ops i pcpr  pracownicy i wolontariusze innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej realizujących działania w sferze integracji Typy projektów : – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej z regionu połączone ze specyfiką realizowanych działań.

12 Działanie 7.2. (projekty konkursowe) Podziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Beneficjenci – wszystkie podmioty Grupy docelowe:  wszystkie do których działanie kierują ops i pcpr  otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie poradnictwa i projektów promocyjnych) Typy projektów :  wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej np. cis, kis.  kursy i szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

13  zatrudnienie subsydiowane w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i społecznej,  poradnictwo  rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego,  usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej i w powrocie na rynek pracy,  rozwinięcie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w poszukiwaniu zatrudnienia, Działanie 7.2. Podziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - cd.

14 Działanie 7.2. Podziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - cd.  wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,  wsparcie tworzenia i działalności pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe, kluby środowiskowe)

15 Działanie 7.2. Podziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej. beneficjenci – wszystkie podmioty Grupy docelowe – podmioty ekonomii społecznej w szczególności stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy) Typy projektów :  doradztwo, szkolenia umożliwiające zdobycie środków dla założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,  usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej m.in. prawne, finansowe, marketingowe,  działania na rzecz partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,  promocja ekonomii społecznej poprzez kampanie promocyjno- informacyjną

16 Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. beneficjenci – wszystkie podmioty Grupy docelowe:  mieszkańcy terenów wiejskich, oraz gmin do 25 tys. mieszkańców,  społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów,  podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów

17 Alokacje dla województwa kujawsko-pomorskiego na Priorytet VII Łącznie - 87 566 339,79 euro Działanie 7.1.- 56 918 120,84 euro Działanie 7.2.- 24 518 575,15 euro Działanie 7.3 - 6 129 643,80 euro

18 Dziękuję za uwagę Prezentację przygotowano w oparciu o materiały C. Miżejewskiego oraz P.Hermana Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Ul. Słowackiego 114 Tel. (056) 657 14 60, 657 14 70 ropstor@to.onet.pl www.ropstorun.home.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Dorota."

Podobne prezentacje


Reklamy Google