Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ realizacji PO KL 2007-2013 na rozwój Dolnego Śląska Barbara Dziubak – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania PO KL w Departamencie Funduszy Europejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ realizacji PO KL 2007-2013 na rozwój Dolnego Śląska Barbara Dziubak – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania PO KL w Departamencie Funduszy Europejskich."— Zapis prezentacji:

1

2 Wpływ realizacji PO KL 2007-2013 na rozwój Dolnego Śląska Barbara Dziubak – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania PO KL w Departamencie Funduszy Europejskich Forum Samorządu Terytorialnego, Kudowa-Zdrój, kwiecień 2014

3 Europejski Fundusz Społeczny około 509 mln €ponad 2 mld 135 mln PLN 2 371 podpisanych umów około 2 mld 083 mln PLN

4 ZATRUDNIENIE Priorytet VI 2872 rozliczone wnioski o płatność na kwotę ponad 658 mln PLN Europejski Fundusz Społeczny - Zatrudnienie 3 500 blisko 3 500 osób niepełnosprawnych zakończyło udział w projektach (159% wartości docelowej) 3 500 blisko 3 500 osób niepełnosprawnych zakończyło udział w projektach (159% wartości docelowej) 21 250 blisko 21 250 osób w wieku 15 – 24 lata zakończyło udział w projektach (109% wartości docelowej) 21 250 blisko 21 250 osób w wieku 15 – 24 lata zakończyło udział w projektach (109% wartości docelowej) 11 300 blisko 11 300 osób w wieku 50 + zakończyło udział w projektach (85% wartości docelowej) 11 300 blisko 11 300 osób w wieku 50 + zakończyło udział w projektach (85% wartości docelowej) 17 950 ponad 17 950 osób długotrwale bezrobotnych zakończyło udział w projektach (204% wartości docelowej) 17 950 ponad 17 950 osób długotrwale bezrobotnych zakończyło udział w projektach (204% wartości docelowej) 296 podpisanych umów o dofinansowanie na kwotę blisko 712 mln PLN

5 Gdzie realizowane są projekty? miasta na prawach powiatu: -Wrocław -Legnica -Jelenia Góra -Wałbrzych woj. dolnośląskie Europejski Fundusz Społeczny – Zatrudnienie

6 Jakie są efekty wdrażania Programu? Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i nowe miejsca pracy 13 315 77 13 315 osób otrzymało dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, dzięki którym stworzyły miejsca pracy dla siebie oraz dla 77 dodatkowych osób Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i nowe miejsca pracy 13 315 77 13 315 osób otrzymało dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, dzięki którym stworzyły miejsca pracy dla siebie oraz dla 77 dodatkowych osób Projekty inżynierii finansowej: 26 26 osób otrzymało pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, 79 79 osób skorzystało z usług doradczych, 18 18 osób uczestniczyło w szkoleniach Projekty inżynierii finansowej: 26 26 osób otrzymało pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, 79 79 osób skorzystało z usług doradczych, 18 18 osób uczestniczyło w szkoleniach Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej przekazanych: 2 131 osobom w wieku 15-24 lata - 2 131 miejsc pracy, 7 412 osobom w szczególnie trudnej sytuacji – 7 412 miejsc pracy, 1 548 osobom w wieku 50-64 lata – 1 548 miejsc pracy Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej przekazanych: 2 131 osobom w wieku 15-24 lata - 2 131 miejsc pracy, 7 412 osobom w szczególnie trudnej sytuacji – 7 412 miejsc pracy, 1 548 osobom w wieku 50-64 lata – 1 548 miejsc pracy Trwałość stworzonych miejsc pracy: 80% stosunkowo wysoka przeżywalność firm utworzonym dzięki wsparciu z PO KL (80% - w momencie realizacji badania ewaluacyjnego) Trwałość stworzonych miejsc pracy: 80% stosunkowo wysoka przeżywalność firm utworzonym dzięki wsparciu z PO KL (80% - w momencie realizacji badania ewaluacyjnego) Europejski Fundusz Społeczny – Zatrudnienie

7 Dolny Śląsk na tle Polski i UE Sytuacja na runku pracy w woj. dolnośląskim wskaźnik zatrudnienia (15-64)

8 Europejski Fundusz Społeczny – Zatrudnienie Dolny Śląsk nie odbiega znacząco od poziomu bezrobocia w skali Polski (w styczniu 2014 r. stopa bezrobocia na DŚ była niższa o 0,2 p.p. niż w kraju) Sytuacja na runku pracy w woj. dolnośląskim Stopa bezrobocia

9 Europejski Fundusz Społeczny – Zatrudnienie Sytuacja na runku pracy w woj. dolnośląskim Stopa bezrobocia w powiatach

10 Europejski Fundusz Społeczny – Zatrudnienie Wpływ funduszy unijnych na rynek pracy Według modeli makroekonomicznych lata 2012-2015 są okresem największego oddziaływania polityki spójności na rynek pracy Stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku była w 2012 r. niższa dzięki funduszom unijnym o 3,9 p.p. Średnio w Iatach 2014-2015 redukcja stopy bezrobocia wyniesie ok. 2,4 p.p. Stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku była w 2012 r. niższa dzięki funduszom unijnym o 3,9 p.p. Średnio w Iatach 2014-2015 redukcja stopy bezrobocia wyniesie ok. 2,4 p.p.

11 Europejski Fundusz Społeczny – Zatrudnienie Efektywność zatrudnieniowa Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (odsetek uczestników, którzy podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie) 68,98% ogółem: 68,98% 67,36% w tym osoby w wieku 15-24/ 15-30 lata: 67,36% 59,44% w tym osoby w wieku 50-64 lata: 59,44% 57,95% w tym osoby niepełnosprawne: 57,95% 62,50% w tym osoby długotrwale bezrobotne: 62,50% Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (odsetek uczestników, którzy podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie) 68,98% ogółem: 68,98% 67,36% w tym osoby w wieku 15-24/ 15-30 lata: 67,36% 59,44% w tym osoby w wieku 50-64 lata: 59,44% 57,95% w tym osoby niepełnosprawne: 57,95% 62,50% w tym osoby długotrwale bezrobotne: 62,50%

12 Europejski Fundusz Społeczny – Zatrudnienie Jakość i trwałość efektów na podstawie badań ewaluacyjnych Wsparcie jest oceniane dobrze przez uczestników i przyczynia się do wzrostu zatrudnienia Wsparcie jest oceniane dobrze przez uczestników i przyczynia się do wzrostu zatrudnienia, o czym świadczą deklaracje samych respondentów, dotyczące ich sytuacji zawodowej przed i po zakończeniu udziału w projekcie. Ponad 86% Ponad 86% uczestników projektów aktywizacji zawodowej podniosło swoje kwalifikacje. Ponad 83% uczestników projektów wskazuje, że oferowane wsparcie przyczyniło się do polepszenia ich sytuacji na rynku pracy. Ponad 83% uczestników projektów wskazuje, że oferowane wsparcie przyczyniło się do polepszenia ich sytuacji na rynku pracy. Formy wsparcia stosowane w ramach PO KL w województwie dolnośląskim należy uznać za właściwie dopasowane do rzeczywistych potrzeb uczestników zrealizowanych projektów, a dokładniej do grup docelowych - za takie uważa je 93% uczestników projektów. W odniesieniu do większości uczestników projektów można mówić o trwałości udzielonego wsparcia W odniesieniu do większości uczestników projektów można mówić o trwałości udzielonego wsparcia. Dowodzi tego m.in. fakt, że spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy w momencie przystąpienia do projektu, 70% pracuje w obecnym miejscu zatrudnienia ponad 6 miesięcy (w przypadku 64% z nich, jest to pierwsza praca od zakończenia udziału w projekcie).

13 INTEGRACJA I EKONOMIA SPOŁECZNA Priorytet VII Europejski Fundusz Społeczny – Integracja społeczna 464 podpisane umowy o dofinansowanie na kwotę blisko 414 mln PLN 3282 rozliczone wnioski o płatność na kwotę blisko 312 mln PLN Prawie 18500 osób objęto aktywną integracją 6350 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zakończyło udział w projektach

14 Gdzie realizowane są projekty? Europejski Fundusz Społeczny – Integracja społeczna miasta na prawach powiatu: -Wrocław -Legnica -Jelenia Góra -Wałbrzych woj. dolnośląskie

15 Europejski Fundusz Społeczny – Integracja społeczna kontraktu socjalnego Dzięki środkom POKL możliwe było szerokie wykorzystanie nowego narzędzia aktywizacji społeczno – zawodowej, tj. kontraktu socjalnego wzbogaciła się oferta dla klientów instytucji pomocy i integracji społecznej Dzięki funduszom i realizowanym projektu wzbogaciła się oferta dla klientów instytucji pomocy i integracji społecznej (faktyczna możliwość udzielania szerokiej gamy usług o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym) POKL pozwoliło podnieść kwalifikacje osób, które bezpośrednio współpracują z klientami pomocy społecznej efekt wsparcia EFS jest odroczony w czasie W przypadku osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy efekt wsparcia EFS jest odroczony w czasie

16 Jakie są efekty wdrażania Programu? Europejski Fundusz Społeczny – Integracja społeczna Wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej 1 624 1 624 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej podniosło poziom swoich kwalifikacji poprzez kursy, studia podyplomowe, szkolenia i doradztwo Wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej 1 624 1 624 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej podniosło poziom swoich kwalifikacji poprzez kursy, studia podyplomowe, szkolenia i doradztwo Rozwój przedsiębiorczości socjalnej ok. 1 000 5 blisko 11,5 tys. 22 Wsparcie otrzymało ok. 1 000 podmiotów ekonomii społecznej, obecnie funkcjonuje 5 Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej, blisko 11,5 tys. osób otrzymało wsparcie za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną, docelowo postaną 22 spółdzielnie socjalne Rozwój przedsiębiorczości socjalnej ok. 1 000 5 blisko 11,5 tys. 22 Wsparcie otrzymało ok. 1 000 podmiotów ekonomii społecznej, obecnie funkcjonuje 5 Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej, blisko 11,5 tys. osób otrzymało wsparcie za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną, docelowo postaną 22 spółdzielnie socjalne Wsparcie klientów pomocy społecznej 22,5 tys. Blisko 22,5 tys. osób zostało objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów Wsparcie klientów pomocy społecznej 22,5 tys. Blisko 22,5 tys. osób zostało objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów Wdrożenie rozwiązań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami W ramach projektu systemowego POKL zostanie upowszechniony na poziomie subregionalnym model usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej Wdrożenie rozwiązań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami W ramach projektu systemowego POKL zostanie upowszechniony na poziomie subregionalnym model usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

17 Wyniki badań ewaluacyjnych Europejski Fundusz Społeczny – Integracja społeczna Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim jest oceniana jako lepsza w porównaniu do pozostałych regionów kraju OWES Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim jest oceniana jako lepsza w porównaniu do pozostałych regionów kraju, co wynika z wykształcenia się silnych i doświadczonych organizacji pełniących rolę OWES. Otoczenie sektora ES w dużej mierze korzysta z doświadczeń z PIW EQUAL poprzez zachowanie ciągłości organizacji biorących udział w projektach i ich kadr. Dzięki PO KL od 2009 roku OWES nieprzerwanie działają we wszystkich subregionach województwa. Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim jest oceniana jako lepsza w porównaniu do pozostałych regionów kraju OWES Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim jest oceniana jako lepsza w porównaniu do pozostałych regionów kraju, co wynika z wykształcenia się silnych i doświadczonych organizacji pełniących rolę OWES. Otoczenie sektora ES w dużej mierze korzysta z doświadczeń z PIW EQUAL poprzez zachowanie ciągłości organizacji biorących udział w projektach i ich kadr. Dzięki PO KL od 2009 roku OWES nieprzerwanie działają we wszystkich subregionach województwa.

18 Europejski Fundusz Społeczny – Integracja społeczna W 2007 roku na Dolnym Śląsku funkcjonowało 6 spółdzielni socjalnych oraz 1 instytucja wspierająca podmioty ekonomii społecznej. W wyniku interwencji POKL do końca 2014 r. powstaną kolejne 22 spółdzielnie oraz już dziś funkcjonuje 5 ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Ponadto, Dolny Śląsk jako jedno z pierwszych województw opracował i wdraża założenia Wieloletniego Planu Działań na rzecz Ekonomii Społecznej W 2007 roku na Dolnym Śląsku funkcjonowało 6 spółdzielni socjalnych oraz 1 instytucja wspierająca podmioty ekonomii społecznej. W wyniku interwencji POKL do końca 2014 r. powstaną kolejne 22 spółdzielnie oraz już dziś funkcjonuje 5 ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Ponadto, Dolny Śląsk jako jedno z pierwszych województw opracował i wdraża założenia Wieloletniego Planu Działań na rzecz Ekonomii Społecznej Do 31.12.2013r. 1 087 podmiotów ekonomii społecznej otrzymało wsparcie w ramach EFS Wpływ EFS na rozwój ekonomii społecznej

19 ADAPTACYJNOŚĆ Priorytet VIII 474 podpisane umowy o dofinansowanie na kwotę blisko 465 mln PLN 2732 rozliczone wnioski o płatność na kwotę ponad 340 mln PLN Europejski Fundusz Społeczny – Adaptacyjność prawie 10 tys. przedsiębiorstw objęto wsparciem szkoleniowym 457 doktorantów otrzymało stypendia naukowe 1687 osób ze środowiska akademickiego otrzymało wsparcie w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej typu spin off i spin out 372 przedsiębiorstwa uzyskały wsparcie w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą prawie 54 tys. pracowników, w tym blisko 8 tys. osób 50+ zakończyło udział w projektach szkoleniowych prawie 54 tys. pracowników, w tym blisko 8 tys. osób 50+ zakończyło udział w projektach szkoleniowych

20 Gdzie realizowane są projekty? miasta na prawach powiatu: -Wrocław -Legnica -Jelenia Góra -Wałbrzych woj. dolnośląskie Europejski Fundusz Społeczny – Adaptacyjność

21 Wyniki badań ewaluacyjnych Europejski Fundusz Społeczny – Adaptacyjność 75% badanych pracowników dostrzegło pozytywny wpływ szkoleń na ich sytuację zawodową i wzrost kompetencji zawodowych, natomiast u 34,5% respondentów wzrosło wynagrodzenie od czasu udziału w projekcie prawie 85% uczestników szkoleń wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy zawodowej prawie 95% uczestników projektów oceniło szkolenia dobrze bądź raczej dobrze 50% badanych, którzy zmienili pracę w okresie od przystąpienia do projektu do momentu badania, wskazało przydatność szkoleń w znalezieniu nowej pracy

22 Instrument „szybkiego reagowania” Europejski Fundusz Społeczny – Adaptacyjność zapewnienie kompleksowego wsparcia dla przedsiębiorstw i ich pracowników, przechodzących procesy restrukturyzacyjne działaniami „szybkiego reagowania” 2.571 osób, ponad 64% osób Do końca 2013 roku działaniami „szybkiego reagowania” objęto łącznie 2.571 osób, z tego w 2013 roku było to ponad 64% osób zgłoszonych do urzędów pracy jako objęci zwolnieniami grupowymi w województwie dolnośląskim

23 Instrument „szybkiego reagowania” Formy wsparcia XI.2009 – VIII.2013 VII.2013-IV.2015 Doradztwo zawodowe 1 127485 Doradztwo psychologiczne 168150 Szkolenia zawodowe 627252 Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 272132 Doradztwo indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 265132 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20189 Wsparcie pomostowe (podstawowe, wydłużone, doradztwo) 185, 126, 14789 Dodatek relokacyjny/motywacyjny 11856 Europejski Fundusz Społeczny – Adaptacyjność

24 Instrument „szybkiego reagowania” EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA w ramach projektów systemowych 2009 – 2013 65,5% zrealizowana w latach 2009 – 2013 65,5% 2013 – 2015 55% planowana w latach 2013 – 2015 55% Do obliczenia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej uwzględnia się: - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, - umowy cywilnoprawne, - samozatrudnienie. Europejski Fundusz Społeczny – Adaptacyjność wyniosła min.

25 EDUKACJA Priorytet IX Europejski Fundusz Społeczny - Edukacja 1137 podpisanych umów o dofinansowanie na kwotę ponad 492 mln PLN 5145 rozliczonych wniosków o płatność na kwotę ponad 377 mln PLN Realizacja programów rozwojowych w 691 szkołach kształcenia ogólnego, w tym 399 – z obszarów miejskich i 292 – z obszarów wiejskich. 217 dolnośląskich placówek wychowania przedszkolnego otrzymało pomoc finansową 5 660 dzieci w wieku 3-5 lat z obszarów wiejskich chodziło do przedszkola 1 276 szczególnie uzdolnionych uczniów w trudnej sytuacji materialnej otrzymało stypendia 274 publiczne szkoły zawodowe zostały objęte projektem systemowym 579 szkół (71%) objęto projektem systemowym Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III

26 Gdzie realizowane są projekty? miasta na prawach powiatu: -Wrocław -Legnica -Jelenia Góra -Wałbrzych woj. dolnośląskie Europejski Fundusz Społeczny – Edukacja

27 Działania na rzecz lepszego dopasowania efektów kształcenia do sytuacji na rynku pracy kryteria wyboru projektów Obowiązek wykorzystania ICT w procesie kształcenia – kryteria wyboru projektów : Poddziałanie 9.1.2 i 9.2 kryteria wyboru projektów Obowiązek wykorzystania ICT w procesie kształcenia – kryteria wyboru projektów : Poddziałanie 9.1.2 i 9.2 274(ponad 96%); 274 szkoły kształcenia zawodowego wdrożyły programy rozwojowe (ponad 96%); ponad 98% ponad 98% programów rozwojowych szkół zawodowych wdrażano we współpracy z przedsiębiorstwami 274(ponad 96%); 274 szkoły kształcenia zawodowego wdrożyły programy rozwojowe (ponad 96%); ponad 98% ponad 98% programów rozwojowych szkół zawodowych wdrażano we współpracy z przedsiębiorstwami 690ponad 47%) Ponad 690 szkół kształcenia ogólnego (ponad 47%) zrealizowało/realizuje programy rozwojowe; ponad 52% ponad 52% wszystkich szkół położonych na obszarach wiejskich 690ponad 47%) Ponad 690 szkół kształcenia ogólnego (ponad 47%) zrealizowało/realizuje programy rozwojowe; ponad 52% ponad 52% wszystkich szkół położonych na obszarach wiejskich

28 Europejski Fundusz Społeczny – Edukacja „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku I i II” W ramach projektów systemowych „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku I i II” położono szczególny nacisk na aktywne formy współpracy szkół z pracodawcami „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku I i II” W ramach projektów systemowych „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku I i II” położono szczególny nacisk na aktywne formy współpracy szkół z pracodawcami Wycieczki zawodoznawcze ponad 1 600 Projekty zawodoznawcze Praktyki/Staże zawodowe ponad 23 700 Zajęcia wyjazdowe w nowoczesnych placówkach udział 4 348 uczniów docelowo 1 839 ponad 460 docelowo 508 docelowo 31 524 docelowo udział 4 493 uczniów Zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach akademickich 846 edycji / udział 11 094 uczniów docelowo 1 031 edycji

29 Typ placówki Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego wspartych w ramach Poddziałania 9.1.1 (w tym nadal funkcjonują) w tym liczba utworzonych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (w tym nadal funkcjonują) Liczba dzieci objętych wsparciem w ramach Poddziałania 9.1.1 w tym w nowoutworzo nych ośrodkach wychowania przedszkolneg o Ogółem: 181 (147)140 (108)6 5803 761 w tym: Przedszkola 32 (32)6 (6)2404275 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 18 (12)7 (3)797175 Punkty Przedszkolne 131 (103)127 (99)3 3793 311 Zespoły wychowania przedszkolnego 00 (0)00 Prawie 80% Prawie 80% przedszkoli utworzonych ze środków POKL funkcjonuje także po zakończeniu finansowania z programu Prawie 80% Prawie 80% przedszkoli utworzonych ze środków POKL funkcjonuje także po zakończeniu finansowania z programu Europejski Fundusz Społeczny – Edukacja Edukacja przedszkolna

30 Europejski Fundusz Społeczny – Edukacja ponad dwukrotny wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-5 lat na terenach wiejskich W latach 2007-2012 można zaobserwować ponad dwukrotny wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-5 lat na terenach wiejskich odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 200720082009201020112012 ogółem48,854,161,363,070,070,2 miasta63,868,574,076,783,182,6 wieś18,924,234,936,144,145,9 Edukacja przedszkolna

31 Europejski Fundusz Społeczny – Edukacja Edukacja przedszkolna w powiatach zwiększenie odsetka dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną w latach 2007-2012 wzrost o 33,6 pkt. proc. wzrost o 31,3 pkt. proc. wzrost o 29,5 pkt. proc. wzrost o 32,3 pkt. proc. wzrost o 32,4 pkt. proc.

32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! www.efs.dolnyslask.pl

33


Pobierz ppt "Wpływ realizacji PO KL 2007-2013 na rozwój Dolnego Śląska Barbara Dziubak – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania PO KL w Departamencie Funduszy Europejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google