Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O programie Edycja 2015/2016 to już szósta odsłona programu Szkoła z Klasą 2.0. Szkoła z Klasą działa nieprzerwanie od 2002 roku. Cele akcji są wciąż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O programie Edycja 2015/2016 to już szósta odsłona programu Szkoła z Klasą 2.0. Szkoła z Klasą działa nieprzerwanie od 2002 roku. Cele akcji są wciąż."— Zapis prezentacji:

1

2 O programie Edycja 2015/2016 to już szósta odsłona programu Szkoła z Klasą 2.0. Szkoła z Klasą działa nieprzerwanie od 2002 roku. Cele akcji są wciąż takie same: żeby szkoła była miejscem ciekawej i mądrej edukacji, żeby uczniowie chcieli i lubili się uczyć, a nauczyciele chcieli i lubili uczyć. Żeby szkoła była żywą społecznością współpracujących ze sobą nauczycieli, uczniów i rodziców. Żeby nie była nudna i smutna. Żeby w uczniach widziała ludzi. Przez ostatnie lata program nosił nazwę Szkoły z Klasą 2.0. Bo trudno dziś – w epoce powszechnego dostępu do internetu i telefonu, który staje się przenośnym komputerem – udawać, że można uczyć tak jak kiedyś, gdy nauczyciel był głównym źródłem wiedzy, a uczniowie ślęczeli nad podręcznikiem. W świecie wiedzy dostępnej na wyciągnięcie ręki, nauczyciel staje się tylko (i aż) przewodnikiem w zdobywaniu takich umiejętności, jak korzystanie z informacji, myślenie naukowe i krytyczne, twórcze podejście do problemów. A także podstawowej umiejętności - uczenia się przez całe życie. Szkoła z Klasą 2.0 to kompleksowy program wsparcia całej szkoły: dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów, skierowany do placówek wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Nauczycielom proponuje ciekawe i skuteczne metody nauczania, a dyrektorów wspiera w niełatwym procesie wprowadzania zmian.

3 Zasady programu Szósta edycja „Szkoły z Klasą 2.0” trwa cały rok szkolny – od września do końca sierpnia. Proponowane zadania do wyboru (jedno na cały rok szkolny): Nasz pomysł na e-szkołę – opracowanie i wdrożenie planu funkcjonowania e-szkoły, stworzenie przejrzystego grafiku używania sprzętu, zadbanie o formy motywowania i wspierania nauczycieli wykorzystujących TIK. Nasi e-nauczyciele – zorganizowanie wsparcia dla nauczycieli, dotyczącego wykorzystania nowych technologii na lekcjach. Szkoła z Wi-Fi – zainstalowanie w szkole dostępnej dla wszystkich sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Szkoła w sieci – założenie albo zmodyfikowanie szkolnej strony internetowej i jej zastosowanie w codziennej komunikacji z uczniami i rodzicami. Szkoła na platformie – wprowadzenie szkolnej platformy edukacyjnej, miejsca w sieci, gdzie gromadzone są i udostępniane szkolne materiały edukacyjne. Szkoła z e-dziennikiem – wprowadzenie e-dziennika w szkole i wykorzystanie go do poprawy jakości jej pracy. Komputery po lekcjach – udostępnianie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami. Zapraszamy inne szkoły – zorganizowanie międzyszkolnej współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń (otwarte spotkanie dla innych szkół, wspólna praca nauczycieli z różnych szkół nad materiałami edukacyjnymi, lekcje otwarte dla uczniów, nauczycieli i rodziców z innych szkół). Spacer edukacyjny TIK – wprowadzenie w szkole zwyczaju systematycznej obserwacji sposobów wykorzystania nowych technologii na lekcjach różnych przedmiotów, ale także podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych. Szkoła otwartych zasobów – zadbanie o to, by cała społeczność szkolna w świadomy i przemyślany sposób korzystała z otwartych zasobów edukacyjnych. Rodzice z Klasą – podjęcie współpracy z rodzicami w zakresie tworzenia dobrego klimatu do nauki z wykorzystaniem nowych technologii, nie tylko w szkole, ale i poza nią.

4 W programie aktywny udział bierze także dyrektor, który wprowadza zmiany w pracy szkoły Nauczyciele pracują wraz z uczniami i realizują w każdym semestrze po jednej ścieżce edukacyjnej. Proponowane ścieżki edukacyjne do wyboru (każdy nauczyciel wybiera indywidualnie): 1.Debata uczniowska – rozwija zaangażowanie i odpowiedzialność oraz kształtuje w uczniach postawy obywatelskie. Debatowanie uczy uważnego słuchania i wyrażania własnego zdania. Ta metoda pracy doskonale sprawdza się na wszystkich przedmiotach, debatować można na dowolnie wybrany temat. W pierwszym semestrze zachęcamy do prowadzenia debat związanych z Kodeksami 2.0, czyli zasadami mądrego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii w szkole. 2.Projekt edukacyjny – kształtuje samodzielność, kreatywność i umiejętność pracy zespołowej. Projekt może być prowadzony w ramach jednego przedmiotu lub międzyprzedmiotowo. Założeniem projektu edukacyjnego jest rozwiązanie konkretnego problemu lub znalezienie odpowiedzi na postawione pytanie/a badawcze. 3.Uczymy innych – uczniowie samodzielnie (pod opieką nauczycieli) przygotowują i prowadzą zajęcia dla młodszych lub starszych kolegów, rówieśników albo dorosłych. Ta ścieżka uczy wyszukiwania i selekcjonowania informacji, przygotowywania materiałów dopasowanych do odbiorcy oraz dzielenia się wiedzą.

5 4. Odwrócona lekcja – w ramach tej ścieżki nauczyciel przed lekcją przygotowuje i udostępnia uczniom zestaw materiałów do samodzielnej nauki w domu. W trakcie zajęć w szkole uczniowie mają czas na pogłębianie zdobytej w domu wiedzy, pracę grupową i praktyczne ćwiczenie nabytych umiejętności pod okiem nauczyciela. 6.Otwarte zasoby i prawa autorskie – uczniowie zdobywają wiedzę o tym, jak i dlaczego należy chronić prawa autorskie swoje i innych. Dowiadują się, dlaczego istotne jest tworzenie materiałów edukacyjnych lub innych dzieł (filmików, zdjęć, muzyki, tekstów literackich), którymi można się dzielić, bez łamania praw autorskich. Zdobywają praktyczną wiedzę o opisywaniu źródeł, tworzeniu bibliografii i korzystaniu z wolnych licencji. 5. Uczniowskie forum naukowe – krótkie, pełne pasji wystąpienie na dowolny temat, przygotowane przez uczniów pod okiem nauczycieli, przez cały semestr. W trakcie przygotowań zbierają materiały, pogłębiają wiedzę na wybrany przez siebie temat, uczą się sztuki poprawnej wymowy oraz interesującej prezentacji i ćwiczą swoje wystąpienia przed kamerą, a następnie występują na forum.

6 7. Odkrywaj, eksperymentuj, dociekaj – uczniowie rozwijają postawy badawcze poprzez dogłębną analizę, doświadczanie i eksperymentowanie zarówno na przedmiotach ścisłych, jak i humanistycznych. Uczą się samodzielności w zdobywaniu wiedzy, wyciągania wniosków z popełnianych błędów i konsekwentnego dążenia do rozwiązania postawionych problemów. 8. Czytaj (ze zrozumieniem) – uczniowie rozwijają wrażliwość, uczą się rozumieć konteksty kultury, ćwiczą pogłębioną analizę i umiejętność interpretacji. Dzięki temu zadaniu rozwijają pasję czytania i uczą się nie tylko, jak czytać teksty, ale również jak tworzyć własne. Nad działaniami całego Zespołu 2.0 czuwa szkolny koordynator. Koordynator planuje pracę na cały rok szkolny, organizuje ogólnoszkolne wydarzenia programowe i dba o przepływ doświadczeń między nauczycielami. Zadania koordynatora: MOST (Międzysemestralne Otwarte Spotkanie TIK-owe) – to ogólnoszkolne wydarzenie organizowane pod koniec pierwszego semestru; w jego trakcie Zespół 2.0 powinien rozpoznać potrzeby szkoły, opisać jej zasoby i wraz z uczniami stworzyć bądź zmodyfikować Kodeks 2.0 (zasady korzystania z TIK w edukacji). Podczas MOST-u uczniowie prezentują również efekty pracy w ścieżkach z pierwszego semestru; Szkolny Festiwal 2.0 – to podsumowania całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli. Przyjmuje formę ogólnoszkolnego wydarzenia, dnia otwartego, pikniku itp. W wielu szkołach zapraszani są także przedstawiciele władz lokalnych oraz inne szkoły. Zespół 2.0 powinien znaleźć czas na ewaluację programu - jego mocnych i słabych stron.

7 MOST odbył się we wtorek 9 lutego 2016 roku i trwał trzy godziny lekcyjne. Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Spotkanie prowadzili koordynator i nauczyciele uczestniczący w projekcie.

8 Przedstawiciele klas po odebraniu swoich plakietek oraz karteczek do głosowania zajęli swoje miejsca i z niecierpliwością oczekiwali rozpoczęcia. Debatę szkolną otworzyła pani dyrektor, która przywitała obecnych i przypomniała główne cele programu „Szkoła z Klasą 2.0”. Następnie prowadząca przedstawiła cel spotkania, ustaliła zasady debatowania oraz przeprowadziła krótką pogadankę na temat TIK, bezpieczeństwa w sieci, cyberprzemocy (stalking, pishing, grooming, trollowanie itd.) i prawa autorskiego. Następnie uczniowie na podstawie swoich doświadczeń wykorzystania technologii informacyjnych na lekcjach wypowiadali się w formie plusów i minusów o zaletach i wadach wykorzystywania TIK na zajęciach. Wśród plusów pojawiły się: nieograniczony dostęp do Internetu, pozyskiwanie informacji, atrakcyjność lekcji, komunikacja z innymi. Minusami według uczniów są słabe oprogramowania, problemy z zasięgiem Internetu, ściąganie gier na szkolne laptopy. Kolejnym punktem debaty była praca nad stworzeniem szkolnego kodeksu 2.0. Na wstępie przedstawione zostały wszystkie propozycje zapisów kodeksu wypracowane podczas debat klasowych.Przedstawiciele klas podawali kolejno propozycje do szkolnego kodeksu, starając się uzasadnić swój wybór. Kiedy wszystkie wnioski zostały wyczerpane, następowała pomiędzy uczestnikami konstruktywna dyskusja. Uczniowie wykazali się sporym obiektywizmem i do najmniej ciekawych lub nie wnoszących wiele pomysłów podchodzili dość krytycznie. Ustalone wstępnie propozycje zapisywano w programie i wyświetlano na ekranie. Po omówieniu wszystkich części kodeksu nadszedł czas na głosowanie. Odczytano kolejno każdy z zapisanych punktów, zaś uczniowie poprzez podniesienie zielonej karteczki wyrażali swoje poparcie dla danej propozycji, czerwona oznaczała brak akceptacji. Zazwyczaj uczniowie byli jednogłośni – tak jeśli chodzi o zatwierdzenie, jak i odrzucenie zapisanych propozycji. Sporadycznie zdarzały się sytuacje, gdy część osób miała odmienne zdanie. W takich przypadkach decydował głos większości. W wyniku dyskusji nad kolejnymi punktami kodeksu i wspólnej pracy redakcyjnej na koniec debaty przyjęty został Kodeks 2.0 Szkoły podstawowej nr 6 w Pyskowicach. Ostatecznej korekty zapisów kodeksu dokonała pani Barbara Szczepańska. Następnie nadszedł czas na podsumowanie pierwszego semestru w programie. Nauczyciele i uczniowie biorący udział w projekcje podzielili się swoimi doświadczeniami. Uczniowie prowadzący lekcje w ramach projektu zaprezentowali najciekawsze fragmenty swoich lekcji, opowiedzieli o swoich odczuciach jakie im towarzyszyły. Kolejnym punktem spotkania był pokaz prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów klas 4-6 na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Na koniec pani dyrektor podziękowała nauczycielom i uczniom za owocną pracę podczas debaty.

9

10 Podczas debaty uczniowie wykazali się aktywnością oraz kreatywnością. Debata przebiegała dynamicznie i zgodnie z wytyczonym planem. Rozmowom towarzyszyła wysoka kultura wypowiedzi, jak również przyjazna, nieburzliwa atmosfera. Uczniowie zwrócili uwagę na słaby zasięg internetu w szkole, który często zaburza harmonijny przebieg lekcji. Uczniowie docenili również zaangażowanie nauczycieli, którzy często i sprawnie korzystają z dobrodziejstw, które oferują im technologie informacyjno-komunikacyjne (laptopy, tablice multimedialne, projektory). Toczyła się również dyskusja na temat rozumienia zasad prawidłowego korzystania z TIK. Owe zasady zostały dokładnie omówione, co stało się podstawą do aktualizacji naszego szkolnego kodeksu. Dużo pozytywnych emocji wzbudziły także prezentacje przygotowane przez uczniów na temat bezpieczeństwa w internecie. Odbyta debata potwierdziła, że tego typu debaty są w naszej szkole potrzebne.

11

12

13

14 Kodeks 2.0 Naszej szkoły 1. Uczniowie w naszej szkole nie kopiują tekstów z internetu udając, że sami je napisali. Jeśli je wykorzystują, zawsze zaznaczają, jakie jest źródło materiału i kto jest jego autorem. 2. Telefony komórkowe uczniów i nauczyciela są podczas lekcji wyłączone. 3. Nauczyciele w naszej szkole chętnie korzystają z rad uczniów jak stosować nowe technologie. 4. Nauczyciele mają adresy mailowe przeznaczone do kontaktu z uczniami i rodzicami. 5. Nauczyciele w naszej szkole proponują uczniom internetowe narzędzia - programy, strony, filmy itp. - ułatwiające uczenie się. Proszą też uczniów o pomoc w ich znalezieniu i wspólnie wybierają najbardziej wartościowe. 6. W naszej szkole dążymy do tego, by ze sprzętu komputerowego korzystali nauczyciele wszystkich przedmiotów. 7. Uczniowie korzystają ze szkolnych komputerów w czasie przerw, podczas "okienek" i po lekcjach, zgodnie z regulaminem pracowni.

15 Uczniowie zaprezentowali zadanie „szkoła w sieci” za pomocą ścieżek „odwróconej lekcji” oraz „czytaj ze zrozumieniem” [uczniowie kl. IV dla IV, uczniowie kl. VI dla V i uczniowie kl. IV,V i VI dla klasy II oraz kl. VI dla VI). Uczniowie przedstawili lekcje matematyki, religii oraz języka polskiego. Tematy z matematyki były związane z prostokątami i kwadratami i ich własnościami oraz mnożenie ułamków zwykłych. Z religii tematyka była związana z zapowiedzią Zbawiciela. Dla ścieżki „Czytaj ze zrozumieniem” nauczyciel języka polskiego przygotował lekcje dla kl. VI „Legenda żeglarska” H. Sienkiewicza. Uczniowie oraz nauczyciel zaprezentował te same ścieżki z innymi tematami z matematyki. Klasyfikacja trójkątów ze względu na boki i kąty -powtórzenie przed sprawdzianem [uczniowie kl. V dla V] i cechy podzielności [kl. V dla kl. V], z religii tematyka wiązała się z pokusami Jezusa podczas pobytu na pustyni oraz z języka polskiego przygotował nauczyciel Noc z Baśniami, gdzie uczniowie słuchali różnych baśni do późnych godzin nocnych, a następnie wcielili się w bohaterów książek i odbył się wielki bal. Podczas realizacji ścieżek uczniowie aktywowali uczniów za pomocą łamigłówek (kl.IV dla IV), zagadek oraz zabawy (w klasach młodszych). Uczniowie brali udział także w scenkach, aby przybliżyła się dla nich treść prowadzonych lekcji. Nauczyciel języka polskiego przygotował grę w statki, która miała na celu pokonanie przeciwnika podmuchem wiatru (własnego powietrza) do ścianki. Uczniowie zrozumieli jak łatwo statek może ulec zniszczeniu, zatopieniu i katastrofie.

16 Uczniowie prezentowali swoje ścieżki wykorzystując prezentacje multimedialne wyświetlane mi.in przez projektor. W trakcie opisu zadań i ścieżek powstawały równolegle artykuły w szkolnej gazetce URWIS.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Pobierz ppt "O programie Edycja 2015/2016 to już szósta odsłona programu Szkoła z Klasą 2.0. Szkoła z Klasą działa nieprzerwanie od 2002 roku. Cele akcji są wciąż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google