Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PRZYJAZNA 6-LATKOM Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka J. Paweł II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PRZYJAZNA 6-LATKOM Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka J. Paweł II."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PRZYJAZNA 6-LATKOM Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka J. Paweł II

2 Uwarunkowania prawne Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013.1265) W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 1)urodzone w 2007r.; 2)urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 30 czerwca 2008r. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

3 Motywy obniżenia wieku szkolnego wcześniejsze wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka w zakresie: wyrównywania szans edukacyjnych rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień rozwijania samodzielności we wszystkich sferach

4 Rodzicu, nie wolno nam pozwolić, aby lęki paraliżowały marsz w wyznaczonym kierunku. John F. Kennedy

5 Sukcesy szkolne zależą od… SZKOŁY (bazy, oferty) RODZICÓW (nastawienia, świadomości) DZIECKA (możliwości, potrzeb)

6 Rodzicu, aby skutecznie działać, trzeba korzystać z informacji, aby informację wykorzystywać trzeba ją mieć.

7 Rodzicu zanim podejmiesz decyzję… odpowiedz sobie na pytanie Co wiem o swoim dziecku? porozmawiaj z nauczycielem przedszkola o jego osiągnięciach i ewentualnych trudnościach sprawdź, jak okoliczne szkoły podstawowe przygotowane są do przyjęcia 6-latków dowiedz się, czego dziecko będzie się uczyło

8 Do czego dążą szkoły przygotowując się do przyjęcia 6-latków? wydzielenia części szkoły – sal i szatni dla najmłodszych stopniowej modernizacji zaplecza sanitarnego zapewnienia możliwości zjedzenia obiadu w czasie przeznaczonym tylko dla najmłodszych organizacji sal zabaw i placów zabaw z wykorzystaniem środków programu MEN Radosna szkoła

9

10

11

12 Jakie zmiany organizacyjne są wprowadzane w I etapie kształcenia (edukacji wczesnoszkolnej)? podzielenie przestrzeni klasowej na część edukacyjną i rekreacyjną (przygotowanie z dziećmi kącików zainteresowań, biblioteczki klasowej)podzielenie przestrzeni klasowej na część edukacyjną i rekreacyjną (przygotowanie z dziećmi kącików zainteresowań, biblioteczki klasowej) stworzenie warunków do pozostawiania części podręczników i przyborów w klasie, szkolestworzenie warunków do pozostawiania części podręczników i przyborów w klasie, szkole systematyczne doposażanie klasy w różnorodne pomoce i materiały sprzyjające organizacji, np. zabaw badawczych, konstrukcyjnych, tematycznych …systematyczne doposażanie klasy w różnorodne pomoce i materiały sprzyjające organizacji, np. zabaw badawczych, konstrukcyjnych, tematycznych …

13 Przykłady aranżacji sali edukacyjnej

14

15

16

17

18

19 Co ułatwi dziecku start szkolny? samodzielność w zakresie samoobsługi otwartość na kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi itp. radzenie sobie w nowych miejscach, nowym środowisku wyrażanie emocji adekwatnych do sytuacji wytrwałość w pracy współdziałanie w zespole radzenie sobie z trudnościami motywacja do uczenia się

20 Jakie zmiany zaszły w klasie pierwszej? Gdy dziecko przychodzi do szkoły… ma dłuższy czas na poznanie: nauczyciela rówieśników innych pracowników szkoły pomieszczeń i otoczenia szkoły

21 Jakie zmiany zaszły w klasie pierwszej? Gdy dziecko przychodzi do szkoły… nauczyciel: rozpoznaje jego możliwości poprzez obserwowanie go podczas różnych zabaw opracowuje plan pracy wychowawczo-dydaktycznej z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej oraz możliwości uczniów, ich zainteresowań, tempa pracy, stopnia samodzielności

22 edukacji polonistycznej języka obcego nowożytnego edukacji muzycznej edukacji plastycznej edukacji społecznej edukacji przyrodniczej edukacji matematycznej zajęć komputerowych zajęć technicznych wychowania fizycznego Czego dotyczy nauka w klasach I – III? Nauka odbywa się w systemie zintegrowanym

23 W zakresie edukacji polonistycznej: 1.rozwijania umiejętności czytania i pisania poprzez zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania (I etap)zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania (I etap) jednoczesne wprowadzanie liter drukowanych i pisanych (II etap)jednoczesne wprowadzanie liter drukowanych i pisanych (II etap) naukę czytania i pisania w tempie dostosowanym do możliwości dzieci (III etap)naukę czytania i pisania w tempie dostosowanym do możliwości dzieci (III etap) 2.doskonalenia umiejętności językowych w zakresie wzbogacania słownictwa i poprawnego wypowiadania się 3.kształtowania zainteresowań książką Czego dotyczy nauka w klasach I – III? Połowa czasu przeznaczona na edukację polonistyczną to rysowanie i pisanie

24 Czego dotyczy nauka w klasach I – III? W zakresie edukacji matematycznej: wydłużenie czasu na działania w oparciu o materiał konkretny (np. materiał przyrodniczy, patyczki, guziki) I etapwydłużenie czasu na działania w oparciu o materiał konkretny (np. materiał przyrodniczy, patyczki, guziki) I etap przejście od działań matematycznvch z wykorzystaniem rysunków pomocniczych do symboli (cyfry, znaki) II etapprzejście od działań matematycznvch z wykorzystaniem rysunków pomocniczych do symboli (cyfry, znaki) II etap (¾ czasu na praktyczne działania matematyczne, ¼ czasu na pracę w zeszycie ćwiczeń)

25 Czego dotyczy nauka w klasach I – III? W zakresie innych edukacji i zajęć: W zakresie innych edukacji i zajęć: przygotowywanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innychprzygotowywanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych zwiększenie częstotliwości zajęć w naturalnym środowiskuzwiększenie częstotliwości zajęć w naturalnym środowisku włączanie muzyki do codziennych zajęć szkolnychwłączanie muzyki do codziennych zajęć szkolnych przybliżanie dzieciom wartości etycznych na podstawie doświadczeń, obserwacji życia codziennego i utworów literackichprzybliżanie dzieciom wartości etycznych na podstawie doświadczeń, obserwacji życia codziennego i utworów literackich organizowanie różnych sytuacji wdrażających uczniów do współdziałania z innymiorganizowanie różnych sytuacji wdrażających uczniów do współdziałania z innymi wprowadzenie obowiązkowych zajęć komputerowych i nauki języka obcego od klasy pierwszejwprowadzenie obowiązkowych zajęć komputerowych i nauki języka obcego od klasy pierwszej Zajęcia z edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego – nowożytnego może prowadzić inny nauczyciel - specjalista

26 Co zapewnia szkoła dziecku po zajęciach zintegrowanych? różnorodne, atrakcyjne formy opieki świetlicowej udział w kołach zainteresowań (np. sportowych, teatralnych, plastycznych, językowych, komputerowych) uczestnictwo w zajęciach wspierających dzieci z trudnościami w uczeniu się (np. wyrównawczych, terapeutycznych, logopedycznych)

27 Każe dziecko powinno kroczyć od kamienia do kamienia właściwą ścieżką. Powinno odczuwać ciepłą rękę nauczyciela, powinno czuć się bezpieczne, a jednocześnie szczęśliwe z pokonywania trudności. B. Rocławski

28 Źródła Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013.1265) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17) Fotografie: –Szkoła Podstawowa nr 14 –Szkoła Podstawowa nr 26 –Szkoła Podstawowa nr 44 –Szkoła Podstawowa nr 149 www.radosnaszkola.men.gov.p www.supergify.pl

29 Opracowanie prezentacji: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Teresa Dąbrowska Hanna Derewlana Małgorzata Marczak Beata Wosińska


Pobierz ppt "SZKOŁA PRZYJAZNA 6-LATKOM Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka J. Paweł II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google