Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie Projekt „Masz Okazję – Pomóż Sobie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie Projekt „Masz Okazję – Pomóż Sobie”"— Zapis prezentacji:

1 realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie Projekt „Masz Okazję – Pomóż Sobie”

2 Charakterystyka projektu Projekt współfinansowany przez UE w ramach PO KL 2007-2013 poprzez Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Okres realizacji projektu: 01.08.2008 – 31.12.2008 Wartość projektu: 447 149,54 zł (wkład unijny 402 336,02 zł) Liczba beneficjentów projektu: 103 osoby

3 Celem ogólnym projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz integrację osób dorosłych i młodzieży będących klientami MOPS Iława. Powyższe działania przyczynią się do realizacji celów szczegółowych: wzrostu umiejętności interpersonalnych i społecznych, zwiększenia motywacji do działania i podwyższenie poziomu własnej samooceny, podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie nowych kwalifikacji lub uaktualnienie już posiadanych, wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży, rozwijanie umiejętności i zainteresowań wśród młodzieży uczestniczącej w MKIS. Cele projektu

4 Działania realizowane przez MOPS Iława w ramach projektu: praca socjalna (kontrakty socjalne), wsparcie finansowe (w postaci zasiłków celowych bądź okresowych), cykliczne warsztaty tematyczne z zakresu kompetencji interpersonalnych, doradztwo zawodowe i budowanie Indywidualnego Planu Działania, aktywne poszukiwania pracy, specjalistyczne konsultacje indywidualne (psychologiczne, prawne, doradztwa zawodowego), szkolenia zawodowe, program aktywności lokalnej (KIS i MKIS). Działania projektu

5 Schemat projektu Rekrutacja (103 uczestników) Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej (KIS) (24 uczestników) Zajęcia w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej (MKIS) (10 uczestników) Warsztaty tematyczne, konsultacje indywidualne, szkolenia z zakresu obsługi komputera) (69 uczestników) Szkolenia zawodowe (55 uczestników)

6 Charakterystyka beneficjentów projektu W projekcie wzięło udział łącznie 112 osób. Dodatkowo wśród nich 8 osób czyli ok. 7% stanowiły osoby niepełnosprawne.

7 Program Aktywności Lokalnej (PAL) Program Aktywności Lokalnej obejmował bezrobotne 24 osoby w wieku aktywności zawodowej, mające trudności w integracji społecznej. Beneficjenci w ramach programu wykonywali prace społecznie użyteczne, jak również uczęszczali z zajęciach w Klubie Integracji Społecznej. Zajęcia w Klubie były realizowane z zakresu: wsparcia socjoterapeutycznego (24 godz.) wsparcia doradczo – psychologicznego (48godz.) doradztwa zawodowego (24 godz.) nauki stosowania technik komputerowych (24 godz.) Uczestnicy projektu moli korzystać również z indywidualnych konsultacji specjalistycznych w zakresie psychologicznym, prawnym czy też doradztwa zawodowego.

8 Program Aktywności Lokalnej (PAL) Ponadto Program Aktywności Lokalnej skupiał 10 osób w wieku 15 – 25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym. Młodzi ludzie uczestniczyli w zajęciach w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej z zakresu: warsztatów pedagogiczno – psychologicznych (24 godz.), nauki języka angielskiego (24 godz.), nauki stosowania technik komputerowych (24 godz.), zajęć kształcących i rozwijających zainteresowania tj.: nauka tańca towarzyskiego (40 godz.), nauka wschodnich sztuk walki – teakwondo (40 godz.), zajęcia muzyczno – wokalne (40 godz.).

9 Efekty projektu Udział w projekcie ukończyło zgodnie z planowanymi ścieżkami uczestnictwa łącznie 87 beneficjentów ostatecznych, w tym: 55 osób (warsztaty + szkolenia zawodowe) + 10 osób (MKIS) + 22 osób (KIS). Rezultaty twarde: certyfikaty ukończenia szkoleń zawodowych i podniesienie kwalifikacji lub ich aktualizacja przez uczestników warsztatów i szkoleń zawodowych, poprawa wyników w nauce przez 4 młodych uczestników projektu ukończenie udziału w KIS i MKIS przez 32 uczestników, objęcie wsparciem dochodowym łącznie 74 osób, kontynuacja nauki w szkole przez 10 osób, podjęcie zatrudnienia przez 9 osób.

10 Efekty projektu Rezultaty miękkie: podniesienie poziomu własnej samooceny, wzrost wiary we własne umiejętności, podniesienie poziomu motywacji do powrotu na rynek pracy i znalezienia zatrudnienia, integracja grup biorących udział w KIS i MKIS – wymiana doświadczeń, planów na przyszłość, wzajemne motywowanie do działania, przełamanie bariery w poruszaniu się po lokalnym rynku pracy, podniesienie świadomości społecznej u uczestników projektu, rozwijanie zainteresowań z różnych dziedzin u najmłodszych uczestników projektu.

11 Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na przerwę kawową


Pobierz ppt "Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie Projekt „Masz Okazję – Pomóż Sobie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google