Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 201 w Łodzi Przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej ul.Głogowa 3 91-474 Łódź tel. 042 61 60 109.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 201 w Łodzi Przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej ul.Głogowa 3 91-474 Łódź tel. 042 61 60 109."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 201 w Łodzi Przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej ul.Głogowa 3 91-474 Łódź tel. 042 61 60 109 www. sp201.edu.lodz.pl e-mail: szkola201@wp.pl Dyrektor szkoły :szkola201@wp.pl mgr Anna Berg Filia szkoły mieści się w Szpitalu im. J. Babińskiego przy ul. Aleksandrowskiej 159

2 Dojazd do szkoły

3 ATUTY SZKOŁY „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” Posiadamy Certyfikat Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” Przynależymy od 2001 r. do sieci szkół promujących zdrowie w ramach ogólnołódzkiego programu „Szkoła promująca zdrowie” Uczestniczymy w programie „Klub bezpiecznego Puchatka”

4 Wiadomości ogólne Szkoła mieści się przy ulicy Głogowej 3 w Łodzi. Budynek szkoły otoczony jest ogrodem rekreacyjnym. Spokojna okolica i położenie w dogodnym komunikacyjnie miejscu jest zaletą placówki.

5 Filia szkoły Filia szkoły mieści się w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży (Szpital im. Babińskiego przy ul.Aleksandrowskiej)

6 Filia szkoły Dzieci przebywające w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży mają możliwość kontynuowania nauki, a po zakończeniu leczenia mogą wrócić do normalnego życia i pracy w szkole macierzystej.

7 Filia szkoły Po ukończeniu leczenia uczniowie otrzymują zaświadczenie wraz z ocenami o realizowaniu obowiązku szkolnego w okresie pobytu dziecka w szpitalu. Na ich podstawie szkoły macierzyste klasyfikują uczniów i usprawiedliwiają długotrwałe nieobecności.

8 Filia szkoły Sala lekcyjna

9 Filia szkoły Sala komputerowa

10 Charakterystyka placówki Specyfiką szkoły jest wielokierunkowa terapia nastawiona na: niwelowanie opóźnień w rozwoju psychoruchowym, wyrównywanie braków programowych, reedukację dzieci, które odbyły już normalny cykl nauczania czytania i pisania, ale potrzebują wsparcia, gdyż mają utrwalone niewłaściwe nawyki i sposoby postępowania w tym zakresie, organizowanie sytuacji wychowawczych o charakterze profilaktycznym i korygującym dotychczasowe niewłaściwe zachowania

11 Charakterystyka placówki Praca dydaktyczno - terapeutyczna opiera się na współdziałaniu w zakresie: korelacji oddziaływań medycznych, psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i wychowawczych (TEAM, Interdyscyplinarny Zespół Terapeutyczny)‏ korekcie postaw dziecka i rodziny w stosunku do szkoły, nauczycieli, rówieśników i nauki zmianie postaw i zachowań rodziców względem dziecka oraz udzieleniu im pomocy w zrozumieniu jego problemów

12 Oferta szkoły Szczególne efekty nasza szkoła osiąga poprzez: Wstępną, pełną diagnozę pedagogiczną każdego ucznia oraz opracowywanie indywidualnych programów terapii. Mało liczne klasy – maksimum 8 uczniów. Dostosowanie przez nauczyciela długości trwania lekcji do aktualnej wydolności psychofizycznej dzieci – brak dzwonków lekcyjnych. Wydłużony czas pobytu dziecka w szkole. Odrabianie prac domowych pod kierunkiem pedagoga. Uczniowie zabierają książki i zeszyty tylko w piątek. Wykorzystywanie w popołudniowych zajęciach wychowawczych elementów arteterapii, biblioterapii, relaksacji itp.

13 Oferta szkoły Codzienny, bezpośredni kontakt nauczyciela i wychowawcy z opiekunem dziecka sprzyja rozwiązaniu problemów dotyczących nauki i wychowania.

14 Terapia pedagogiczna Terapia pedagogiczna wspiera działanie terapeutyczne lekarzy i psychologów. Realizujemy ją w 3 fazach: przygotowawczej, w której ustalamy na podstawie badań psychologiczno - medyczno-pedagogicznych dokładną diagnozę trudności pedagogicznych i wychowawczych każdego dziecka, planowania oddziaływań korekcyjno-wyrównawczych i opracowania indywidualnych programów terapeutycznych, realizowania przez cały zespół pedagogiczny zadań terapeutycznych oraz w formie indywidualnych zajęć prowadzonych przez specjalistę terapii pedagogicznej.

15 Terapia pedagogiczna Proponowane przez specjalistę w ramach zajęć indywidualnych z dzieckiem ćwiczenia o charakterze stymulującym i usprawniającym funkcje percepcyjno- motoryczne, sukcesywnie prowadzą do osiągnięcia przez ucznia odpowiedniego poziomu czytania i pisania. przechodzą przez kolejne etapy czytania i pisania: etap sylaby, wyrazu, zdania, z myślą o dzieciach ryzyka dysleksji ćwiczenia rozwijają funkcje słuchowo- językowe, funkcje wzrokowo- przestrzenne, dotykowo-kinestetyczne, ogólną koordynację ruchową, integrację funkcji wzrokowo-słuchowo-ruchowych. Kształtują wrażliwość ortograficzną, lateralizację, orientację w schemacie ciała i przestrzeni, doskonalą sprawność manualną i grafomotorykę, pełnią funkcję odprężająco-relaksacyjną oraz służą podniesieniu samooceny ucznia, rozwijające jego motywację i koncentrację uwagi.

16 Terapia pedagogiczna Podczas zindywidualizowanej formy zajęć wykorzystuje się różnorodne techniki i metody pracy z dzieckiem: metodę 18 struktur wyrazowych E.Kujawy, program ćwiczeń na podstawie metody sylabowej J.Jastrząb, J.Mickiewicz, czytanie metodą ślizgania w oparciu o zasady glottodydaktyki prof.R. Rocławskiego, elementy metody J.Cieszyńskiej „Kocham czytać” wraz z zestawem ćwiczeń wspomagającym rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych. elementy metody Kinezjologii Edukacyjnej, Integracji Sensorycznej, „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz, edukacji wg. M.Montessori Metody wspierające rozwój percepcji wzrokowej i grafomotoryki - M. Frostig, H. Tymichowej, M. Pietniun techniki behawioralno - poznawcze wykorzystywane w pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji uwagi specjalistyczne programy multimedialne

17 Gabinet terapii pedagogicznej W wyposażeniu gabinetu Terapii pedagogicznej znajduje się m.in: zestaw pomocy Montessori, liczne gry dydaktyczne oraz zestaw pomocy autorskich n-la, uwzględniający charakter specyficznych trudności w uczeniu się u dzieci. literatura i pomoce do stymulowania rozwoju umiejętności matematycznych m.in. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej zestaw do ćw. analizy i syntezy słuchowej oraz nauki czytania E. Kujawy „Metoda dobrego startu” M. Bogdanowicz pomoce audiowizualne pakiet pomocy dyd.J. Cieszyńskiej i M.Korendo ćw. grafomotoryczne H. Tymichowej i M. Pietniun program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig

18 Terapia logopedyczna Większość uczniów naszej szkoły, to dzieci z głębokimi i różnorodnymi zaburzeniami mowy. Dlatego terapia logopedyczna ma w naszej placówce bardzo szczególny charakter i ważne miejsce. Zajęcia logopedyczne skupiają się nie tylko na fonetycznym aspekcie mowy (wymowie), ale także obejmują stymulację w zakresie semantyki i syntaktyki oraz pragmatyczne zastosowanie nabytych przez dziecko kompetencji językowych i komunikacyjnych.

19 Gabinet terapii logopedycznej Terapia logopedyczna oparta jest m.in. na: autorskim programie ”Umiem mówić i czytać” metodzie prof. J. Cieszyńskiej „Nauka czytania krok po kroku” elementach teorii integracji sensorycznej przesiewowych badaniach słuchu (tonalnego i przetwarzania centralnego)‏ metodach pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego

20 Gabinet terapii logopedycznej wyposażony jest w:  multimedialny zestaw komputerowy  programy do terapii mowy i języka: „Logopedia”, „Logo –gry” – program wspomagający trening artykulacyjny i ćwiczenia warstwy suprasegmentalnej mowy; „Logorytmika – słowa, dźwięki i piosenki” – zestaw ćw. kształtujący umiejętności językowo – słuchowo – ruchowe; „Obrazkowy słownik tematyczny” zestaw programów wzbogacających i kształtujących umiejętności zastosowania nowopoznanego słownictwa; „Zabawy słowem” program stymulujący sprawność językową. Zestaw programów do diagnozy zaburzeń słuchu, wzroku i mowy „Słyszę”, „Mówię”, „Widzę” tradycyjne pomoce rozwijające mowę i kompetencje językowe dziecka

21 Nauczanie indywidualne Na terenie placówki prowadzone także jest nauczanie indywidualne. Nauczanie indywidualne prowadzą wykwalifikowani specjaliści w sali terapii pedagogicznej Nauczaniem indywidualnym objęci są uczniowie o szczególnie głębokich zaburzeniach.

22 Zajęcia pozalekcyjne Zajęcia pozalekcyjne stanowią integralną część procesu dydaktycznego w naszej szkole Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne metody, dobrane odpowiednio do potrzeb i możliwości grupy terapeutyczno- wychowawczej

23 Zajęcia pozalekcyjne – przykładowe metody pracy Arteterapia - to zajęcia plastyczne: rysowanie kredkami, kredą, świecą, malowanie farbami, lepienie z plasteliny i modeliny, papieroplastyka, origami, prace trójwymiarowe z wykorzystaniem różnych technik i materiałów plastycznych.

24 Zajęcia pozalekcyjne – przykładowe metody pracy Wystawa prac uczniów

25 Zajęcia pozalekcyjne – przykładowe metody pracy Na zajęciach arteterapeutycznych

26 Zajęcia pozalekcyjne – przykładowe metody pracy Muzykoterapia jest metodą wykorzystującą muzykę w sposób ukierunkowany i wielofunkcyjny. Na zajęciach korzystamy z aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, „Wyliczanek” – ćwiczeń wielorako aktywizujących przy muzyce itp.

27 Zajęcia pozalekcyjne – przykładowe metody pracy Kinezjoterapia edukacyjna to „gimnastyka mózgu”: integruje półkule mózgowe poprawia pamięć stymuluje rozwój orientacji przestrzennej i różnicowanie wzrokowe ułatwia naukę czytania i pisania poprawia umiejętność słuchania i kojarzenia faktów ułatwia adaptacje w nowym otoczeniu rozwija intuicję, otwartość, zdolności komunikacyjne.

28 TYDZIEŃ EKOLOGICZNY

29 PROMOCJA ZDROWIA

30 POMOC PRZEDMEDYCZNA

31 Zajęcia pozalekcyjne – przykładowe metody pracy Biblioterapia – to praca z „tekstem” w oparciu o materiały drukowane i niedrukowane (bajki, opowiadania terapeutyczne) w połączeniu z ekspresją plastyczną, teatralną, muzyczną, gawędą. Są to także spotkania literackie dla całej szkoły z udziałem pracowników biblioteki, aktorów oraz wycieczki do biblioteki rejonowej.

32 BIBLIOTERAPIA

33 TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

34 Zajęcia pozalekcyjne – przykładowe metody pracy Zajęcia relaksacyjne ich celem jest odprężenie, rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego rozluźnienie bądź wyciszenie, świadome obniżenie aktywności myślowej. W naszej pracy stosujemy muzykę relaksacyjną z nagranym głosem lektora, rysowanie mandali, portretów z emocjami, warsztat plastyczny z cyklu „Spotkanie z wyobraźnią”

35 Życie szkoły - Współpraca Proces wychowawczy realizowany w szkole zależy od wielu innych procesów społecznych, zbiorowości oraz instytucji. Oznacza to że szkoła nie może ograniczać się wyłącznie do własnego terenu. Musi nawiązywać współpracę z innymi placówkami i organizacjami społecznymi w celu tworzenia optymalnego środowiska wychowawczego.

36 Życie szkoły - Współpraca Pokaz umiejętności psów-ratowników i pracowników Straży Pożarnej

37 Życie szkoły - Współpraca Wizyta pracowników ZOO wraz z podopiecznymi

38 ZOO W NASZEJ SZKOLE zwierzaczki

39 Współpraca z biblioteką Cykliczne spotkania biblioterapeutyczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty, filia nr 2 Pasowanie na czytelnika, spotkanie z Mikołajem, wystawa pokonkursowa naszych prac, kącik dla najmłodszych czytelników itd....

40 Życie szkoły - Współpraca Zabawy plenerowe z okazji Dnia Dziecka zorganizowane przez łódzką drużynę harcerską

41 Życie szkoły - Współpraca Spotkanie z Policjantami i pracownikami stacji Statoil oraz lekcja na sali gimnastycznej dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

42 Życie szkoły - Współpraca Wizyta Pani Róży Chrabelskiej – Wieremiejczyk aktorki Teatru Jaracza, która czytała dzieciom wiersze Danuty Wawiłow w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” Cykliczne spotkania w ramach Studia Integracji z J. Cwynarem

43 Życie szkoły – Uroczystości 11 listopad – Narodowe Święto Niepodległości

44 Życie szkoły - UROCZYSTOŚCI

45 Życie szkoły – UROCZYSTOŚCI WIGILIA, WIELKANOC

46 Życie szkoły – Uroczystości Mini Playback Show

47 Życie szkoły – Uroczystości Ostatki

48 WYCIECZKI

49 Szkolna gazetka,,Głoguś” Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły tworzą wspólnie gazetkę szkolną,,Głoguś”

50 Zapraszamy !!! Nasza strona internetowa mieści się pod adresem: http://www.sp201.edu.lodz.pl Szkolny email : szkola201@wp.pl


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 201 w Łodzi Przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej ul.Głogowa 3 91-474 Łódź tel. 042 61 60 109."

Podobne prezentacje


Reklamy Google