Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek – najlepsza inwestycja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek – najlepsza inwestycja"— Zapis prezentacji:

1 Człowiek – najlepsza inwestycja
ISTOTA STATYSTYKI Człowiek – najlepsza inwestycja

2 Statystyka W znaczeniu czynnościowym -
to ogół czynności, których celem jest uzyskanie liczbowego obrazu jakiegoś zjawiska w otaczającej nas rzeczywistości (np. liczby zgonów, małżeństw, wielkość produkcji itd..), będącego przedmiotem statystycznego badania.

3 Statystyka W znaczeniu wytworu – efekt podjętych i wykonanych czynności, których celem było uzyskanie i odpowiednie opracowanie danych liczbowych badanego zjawiska.

4 Statystyka Jako dyscyplina naukowa – nauka zajmująca się badaniem zjawisk masowych i wykrywaniem występujących w nich prawidłowości.

5 Statystykę można podzielić na:
Statystykę opisową – która zajmuje się zbieraniem informacji o badanym zjawisku, przetwarzaniem tych informacji i ich prezentacją w postaci tabel lub wykresów. Statystyka matematyczna, która zajmuje się analizą zebranych wcześniej danych liczbowych za pomocą wzorów matematycznych i rachunku prawdopodobieństwa.

6 Przedmiot statystyki są zjawiska statystyczne, które dzielimy na:
Jednostkowe – pojedyncze lub rzadko występujące zjawiska, np. tornado. Masowe– dotyczącej dużej liczby jednostek i są powtarzalne, np. zakupy butów.

7 Zbiorowość statystyczna (masa statystyczna) to
ogół obiektów (faktów, zdarzeń) będących przedmiotem badania statystycznego. Podział zbiorowości statystycznych: Generalna – wszystkie jednostki poddane obserwacji statystycznej. Próbna – wycinek całości, czyli pewien fragment wyłoniony ze zbiorowości generalnej. Próbę wybiera się w sposób losowy lub celowy.

8 Masa statystyczna, populacja generalna – podział c.d.
Jednocechowa – taka, w której jednostki badane są pod kątem tylko jednej ustalonej cechy, np. kolor oczu. Wielocechowa – taka, w której jednostki badane są pod kątem wielu cech, np. płeć, wiek, hobby.

9 Zbiorowość statystyczna może być:
Określona liczebnie - taka, w której można podliczyć jednostki wchodzące w jej skład, np. liczba uczniów w klasie. Nieokreślona liczebnie - taka, w której nie można doliczyć się jednostek wchodzących w jej skład, np. populacja komarów nad jeziorem

10 Zbiorowość statystyczna może być:
Jednorodna - taka, w której występują jednostki tego samego typu, gatunku lub rodzaju. Niejednorodna - taka, której jednostki są pomieszane według typu, rodzaju lub gatunku

11 Aby dobrze określić zbiorowość statystyczną, należy odpowiedzieć na następujące pytania
Co lub kogo się bada? Gdzie się bada? Kiedy się bada? Jakie cechy się bada?

12 Jednostka statystyczna to:
Obiekt (fakt, zdarzenie), będący przedmiotem badania jako element składowy całej badanej zbiorowości statystycznej

13 Właściwości, które charakteryzują poszczególne jednostki statystyczne.
Cechy statystyczne Właściwości, które charakteryzują poszczególne jednostki statystyczne.

14 Cechy stałe Wspólne dla wszystkich jednostek wchodzących w skład badanej zbiorowości. Powodują one powstanie zbiorowości, ale nie podlegają badaniu. Wyróżnia się trzy kategorie cech: Przedmiotowe – określają, kto lub co będzie przedmiotem badania. Czasowe – określają, kiedy będzie prowadzone badanie na ustalonym przedmiocie. Przestrzenne – określają, skąd pochodzą jednostki statystyczne, to znaczy z jakiego miejsca lub obszaru

15 Cechy zmienne Cechy poddane badaniu statystycznemu: to właśnie one interesują badacza, gdyż powodują, że poszczególne jednostki statystyczne różnią się miedzy sobą.

16 Wyróżnia się dwie kategorie cech zmiennych:
Mierzalne (ilościowe) – takie, które wyrażone są za pomocą liczb. Cechom tym przyporządkowane są właściwe dla danego badania jednostki miary. - skokowe – takie, które przyjmują wartości całkowite i nie mogą przyjmować wartości ułamkowych. - ciągłe – takie, którą mogą przyjmować wartości ułamkowe. Niemierzalne (opisowe, jakościowe) – takie, które wyrażone są za pomocą słów.

17 Zadanie 1 W spółce ZENEK zatrudniającej 93 osoby, dokonano badania pracowników pod względem: wieku, płci, zajmowanego stanowiska, wykształcenia i wynagrodzeń. Określ zbiorowość statystyczną tego badania, ustal czy jest to populacja generalna czy próba, określ jednostkę statystyczną oraz zdefiniuj cechy statystyczne.

18 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Człowiek – najlepsza inwestycja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google