Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn Tel. (89) 521-96-00, Fax (89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn Tel. (89) 521-96-00, Fax (89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn Tel. (89) 521-96-00, Fax (89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2014 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 Porównanie do poprzedniego okresu rodzaj wskaźnika 30.06.2014 r.31.12.2014 r.różnica Wnioski po ocenie formalnej (liczba) 3 668 3 71446 Wnioski po ocenie formalnej (dofinansowanie w mln zł) 6 911 6 94837 Umowy (liczba) 2 383 2 42037 Umowy (środki UE w mln zł) 4 255 4 33782 Kontraktacja (% alokacji programu) 95,90% 97,61%1,71% Wnioski o płatność (liczba) 9 232 10 028796 Płatności (środki UE w mln zł) 3 140 3 629489 Płatności (% alokacji programu) 70,78% 81,67%10,89% Certyfikacja do KE (środki UE w mln zł) 3 044 3 563519 Certyfikacja do KE (% alokacji programu) 69,61% 80,19%10,58% Projekty zakończone (liczba) 1 572 1 730158

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (1) Problem: Opóźnienia w realizacji projektów spowodowane m.in.:  przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi,  długo trwającymi pracami konserwatorskimi i archeologicznymi,  stosowaniem formuły „zaprojektuj i wybuduj” przy realizacji inwestycji,  dokonywaniem zmian w dokumentacjach technicznych,  niewywiązywaniem się wykonawców z zawartych umów. Środek zaradczy: Wyrażanie zgody na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (2) Problem: W ramach projektów z zakresu instrumentów inżynierii finansowej realizowanych ze środków Poddziałania 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe zidentyfikowane zostały przypadki dotyczące łączenia różnych form wsparcia (pożyczek, poręczeń/gwarancji, dotacji) dla jednego beneficjenta ostatecznego/przedsiębiorcy. Środek zaradczy: IZ RPO WiM oczekuje na pismo MIiR z końcowymi ustaleniami KE z audytów w zakresie instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Małopolskiego (planowany termin – marzec br.).

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (3) Problem: Brak pełnej implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej do prawa polskiego. Środek zaradczy: IZ RPO jest w stałym kontakcie z IP i przedstawicielem MIiR w zakresie umożliwienia certyfikacji środków.

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (4) Problem: Opóźnienia w realizacji projektów wynikające z długotrwałego procesu przygotowania przyłączy energetycznych do przedsięwzięć z zakresu OZE. Środek zaradczy: Stały monitoring projektów i w razie konieczności, po wnikliwej analizie, aneksowanie umów w zakresie przesunięcia terminu rzeczowego zakończenia realizacji projektów.

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (5) Problem: Długotrwały proces odzyskiwania środków w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Środek zaradczy: Konieczne jest wydanie decyzji administracyjnych w II instancjach oraz postępowanie przed WSA i NSA.

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (6) Problem: Ogłaszanie upadłości beneficjentów (głównie spółek z o.o.) przez sądy gospodarcze, niezachowanie trwałości projektów. Środek zaradczy: Rozwiązywanie umów o dofinansowanie, dochodzenie zwrotu środków.

16 Kontrole planowe realizacji programu przeprowadzone przez IZ Kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Termin kontroli 19.09 - 02.10.2014 r. Zakres kontroli Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu w zakresie powierzonych zadań Nieprawidłowości Nie stwierdzono Kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP II Termin kontroli 04 - 18.08.2014 r. Zakres kontroli Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu w zakresie powierzonych zadań Nieprawidłowości Nie stwierdzono

17 Inne mechanizmy weryfikacyjne – przeprowadzone przez IZ (Departament Audytu Wewnętrznego) Kontrola w IP 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Termin kontroli 27.05 - 04.06.2014 r. Zakres kontroli System monitoringu trwałości projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze” Nieprawidłowości Nie stwierdzono Kontrola w IP II Termin kontroli 12-28.02.2014 r. Zakres kontroli System monitoringu zachowania trwałości oraz utrzymania wskaźników projektów w ramach działań wdrażanych przez WMARR S.A. Nieprawidłowości Nie stwierdzono

18 Kontrole przeprowadzone przez inne instytucje Podmioty przeprowadzające kontrole w IZ  IA  UKS  IPoC  CBA  NIK Podmioty przeprowadzające kontrole w IP  IA  IPoC Podmioty przeprowadzające kontrole w IP II  IA  UKS 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

19 Kontrole dokumentacji w 2014 r. 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Opiniowanie wzorów/zatwierdzonych dokumentów przetargowych Kontrole projektów na dokumentach Kontrole na zakończenie realizacji projektu IZ (w tym Dep. Kontroli) 3952143 IP 0339 IP II 0095 Razem 3955277

20 Kontrole realizacji projektów w 2014 r. 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kontrole na miejscu realizacji projektów Sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych Kontrole trwałości projektu IZ (w tym Dep. Kontroli) 67523 IP 561516 IP II 1215117 Razem 2447156

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

23 Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy technicznej obejmujące projekty z zakresu:  szkoleń pracowników i beneficjentów  zatrudnienia  zakupu sprzętu  wyposażenia, remontu, wynajmu powierzchni biurowych  ekspertyz, doradztwa  kontroli, audytu  promocji i informacji  ewaluacji  organizacji procesu wyboru projektów  organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WiM 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dziękuję za uwagę Katarzyna Taperek – Grzędzińska Kierownik Biura Monitoringu w Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn Tel. (89) 521-96-00, Fax (89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google