Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn Tel. (89) 521-96-00, Fax (89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn Tel. (89) 521-96-00, Fax (89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 89/91, Olsztyn Tel. (89) , Fax (89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2014 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 Porównanie do poprzedniego okresu rodzaj wskaźnika r r.różnica Wnioski po ocenie formalnej (liczba) Wnioski po ocenie formalnej (dofinansowanie w mln zł) Umowy (liczba) Umowy (środki UE w mln zł) Kontraktacja (% alokacji programu) 95,90% 97,61%1,71% Wnioski o płatność (liczba) Płatności (środki UE w mln zł) Płatności (% alokacji programu) 70,78% 81,67%10,89% Certyfikacja do KE (środki UE w mln zł) Certyfikacja do KE (% alokacji programu) 69,61% 80,19%10,58% Projekty zakończone (liczba)

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (1) Problem: Opóźnienia w realizacji projektów spowodowane m.in.:  przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi,  długo trwającymi pracami konserwatorskimi i archeologicznymi,  stosowaniem formuły „zaprojektuj i wybuduj” przy realizacji inwestycji,  dokonywaniem zmian w dokumentacjach technicznych,  niewywiązywaniem się wykonawców z zawartych umów. Środek zaradczy: Wyrażanie zgody na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (2) Problem: W ramach projektów z zakresu instrumentów inżynierii finansowej realizowanych ze środków Poddziałania Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe zidentyfikowane zostały przypadki dotyczące łączenia różnych form wsparcia (pożyczek, poręczeń/gwarancji, dotacji) dla jednego beneficjenta ostatecznego/przedsiębiorcy. Środek zaradczy: IZ RPO WiM oczekuje na pismo MIiR z końcowymi ustaleniami KE z audytów w zakresie instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Małopolskiego (planowany termin – marzec br.).

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (3) Problem: Brak pełnej implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej do prawa polskiego. Środek zaradczy: IZ RPO jest w stałym kontakcie z IP i przedstawicielem MIiR w zakresie umożliwienia certyfikacji środków.

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (4) Problem: Opóźnienia w realizacji projektów wynikające z długotrwałego procesu przygotowania przyłączy energetycznych do przedsięwzięć z zakresu OZE. Środek zaradczy: Stały monitoring projektów i w razie konieczności, po wnikliwej analizie, aneksowanie umów w zakresie przesunięcia terminu rzeczowego zakończenia realizacji projektów.

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (5) Problem: Długotrwały proces odzyskiwania środków w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Środek zaradczy: Konieczne jest wydanie decyzji administracyjnych w II instancjach oraz postępowanie przed WSA i NSA.

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (6) Problem: Ogłaszanie upadłości beneficjentów (głównie spółek z o.o.) przez sądy gospodarcze, niezachowanie trwałości projektów. Środek zaradczy: Rozwiązywanie umów o dofinansowanie, dochodzenie zwrotu środków.

16 Kontrole planowe realizacji programu przeprowadzone przez IZ Kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Termin kontroli r. Zakres kontroli Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu w zakresie powierzonych zadań Nieprawidłowości Nie stwierdzono Kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP II Termin kontroli r. Zakres kontroli Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu w zakresie powierzonych zadań Nieprawidłowości Nie stwierdzono

17 Inne mechanizmy weryfikacyjne – przeprowadzone przez IZ (Departament Audytu Wewnętrznego) Kontrola w IP 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Termin kontroli r. Zakres kontroli System monitoringu trwałości projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze” Nieprawidłowości Nie stwierdzono Kontrola w IP II Termin kontroli r. Zakres kontroli System monitoringu zachowania trwałości oraz utrzymania wskaźników projektów w ramach działań wdrażanych przez WMARR S.A. Nieprawidłowości Nie stwierdzono

18 Kontrole przeprowadzone przez inne instytucje Podmioty przeprowadzające kontrole w IZ  IA  UKS  IPoC  CBA  NIK Podmioty przeprowadzające kontrole w IP  IA  IPoC Podmioty przeprowadzające kontrole w IP II  IA  UKS 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

19 Kontrole dokumentacji w 2014 r. 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Opiniowanie wzorów/zatwierdzonych dokumentów przetargowych Kontrole projektów na dokumentach Kontrole na zakończenie realizacji projektu IZ (w tym Dep. Kontroli) IP 0339 IP II 0095 Razem

20 Kontrole realizacji projektów w 2014 r. 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kontrole na miejscu realizacji projektów Sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych Kontrole trwałości projektu IZ (w tym Dep. Kontroli) IP IP II Razem

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

23 Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy technicznej obejmujące projekty z zakresu:  szkoleń pracowników i beneficjentów  zatrudnienia  zakupu sprzętu  wyposażenia, remontu, wynajmu powierzchni biurowych  ekspertyz, doradztwa  kontroli, audytu  promocji i informacji  ewaluacji  organizacji procesu wyboru projektów  organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WiM 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dziękuję za uwagę Katarzyna Taperek – Grzędzińska Kierownik Biura Monitoringu w Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn Tel. (89) 521-96-00, Fax (89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google