Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w regulaminie udzielania stypendiów uchwalone przez Sejmik Województwa Małopolskiego w 2009 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w regulaminie udzielania stypendiów uchwalone przez Sejmik Województwa Małopolskiego w 2009 roku."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w regulaminie udzielania stypendiów uchwalone przez Sejmik Województwa Małopolskiego w 2009 roku

2 Zmiany zasad przyznawania stypendiów!

3 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 1. § 1 ust. 8 Szczególne osiągnięcia edukacyjne - wyniki olimpiad, konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego na poziomie laureata i finalisty w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium. § 1 ust. 8 Szczególne osiągnięcia edukacyjne – wyniki osiągnięte w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach trzeciego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania ww. osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji.

4 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 2. § 1 ust. 9 Inne osiągnięcia edukacyjne - osiągnięcia edukacyjne ucznia za ostatnie 2 lata szkolne poprzedzające rok, na który przyznawane jest stypendium, takie jak: olimpiady, konkursy szczebla niższego niż wojewódzki, turnieje przedmiotowe, wyniki egzaminów zewnętrznych, a także inne osiągnięcia dotyczące zainteresowań edukacyjnych ucznia np. udział w kółkach przedmiotowych. Brak osobnej punktowanej kategorii „Inne osiągnięcia edukacyjne”. Osiągnięcia szczebli niższych niż wojewódzki oraz za dwa lata szkolne wstecz będą możliwe do wpisania w Indywidualnym Planie Rozwoju i tam będą dodatkowo punktowane.

5 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 3. Brak punktacji za wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego oraz brak tej pozycji w tzw. Słowniczku Regulaminu. § 1 ust. 9 Sprawdzian lub egzamin zewnętrzny – sprawdzian przeprowadzany, zgodnie z odrębnymi przepisami, w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej lub egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. § 7 ust. 4 lit. d Wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego: max 10 punktów.

6 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 4. § 6 ust. 2 Obowiązkowa wersja elektroniczna Wniosku. Brak takiego warunku.

7 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 5. § 6 ust. 3 Wnioskodawca składa Wniosek bezpośrednio w siedzibie Beneficjenta Systemowego bez wcześniejszej weryfikacji w szkole, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium. § 5 ust. 2 Nauczyciel lub pedagog lub doradca zawodowy oraz dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń potwierdzają własnoręcznymi podpisami wiarygodność podanych we Wniosku informacji dotyczących w szczególności średnich ocen (tj. ogólnej oraz z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i technicznych), szczególnych osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz informacji zawartych w IPR.

8 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 6. § 6 ust. 5 Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. § 6 ust. 4 Wzór Wniosku określa Beneficjent Systemowy i zamieszcza go na swojej stronie internetowej

9 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 7. § 7 ust Wniosek może zostać oceniony maksymalnie na 120 punktów (100 pkt z punktacji generalnej + 20 pkt dodatkowych: stałe zameldowanie na terenie wiejskim: 10 pkt, osiągnięcia z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych: max 10 pkt). § 7 ust Wniosek może zostać oceniony maksymalnie na 110 punktów (105 pkt z punktacji generalnej + 5 pkt dodatkowych za stałe zameldowanie na terenie wiejskim).

10 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 7. Punktacja generalna: średnia ocen: max 20 pkt, dochody: max 20 pkt, szczególne osiągnięcia edukacyjne: max 30 pkt, inne osiągnięcia edukacyjne: max 10 pkt, Indywidualny Plan Rozwoju ucznia: max 20 pkt. Punktacja generalna: średnie ocen: max 25 pkt, dochody: max 10 pkt, szczególne osiągnięcia edukacyjne: max 30 pkt, wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego: max 10 pkt, Indywidualny Plan Rozwoju ucznia: max 30 pkt.

11 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 8. Brak takiego zapisu § 11 ust. 3 Opiekunem dydaktycznym powinna zostać osoba, która, jako kandydat na opiekuna dydaktycznego, wypełniła Wniosek o przyznanie stypendium danego Stypendysty. Odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne w wyjątkowych przypadkach po uzyskaniu zgody i na warunkach określonych przez Beneficjenta Systemowego.

12 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 9. § 16 ust. 2 Przerwanie nauki przez stypendystę oznacza utratę prawa do pobierania kolejnych transz stypendium. § 16 ust. 2 Przerwanie nauki przez stypendystę i nie podjęcie nauki w innej szkole, odpowiednio gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, na terenie Województwa Małopolskiego, oznacza utratę prawa do pobierania kolejnych transz stypendium.

13 Dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o stypendium podczas naboru wniosków na rok szkolny 2009/2010: Wniosek o przyznanie stypendium należy pobrać ze strony internetowej (Zakładka: DOKUMENTY DO POBRANIA) Do Wniosku należy załączyć: Część I A wniosku – Dane osobowe: kserokopię aktu urodzenia dziecka w przypadku, kiedy uczeń ubiegający się o stypendium jest niepełnoletni (kserokopia aktu urodzenia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę, tj. rodzica lub opiekuna prawnego ucznia), kserokopię orzeczenia sądowego, jeżeli ustalono opiekuna prawnego ucznia (kserokopia orzeczenia sądowego w tej sprawie musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę).

14 kserokopię orzeczenia lekarskiego potwierdzającego niepełnosprawność członka rodziny ucznia, w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko niepełnosprawne. Część I B Wniosku – Sytuacja materialna rodziny ucznia zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu dla każdego pełnoletniego w chwili składania wniosku członka rodziny ucznia; zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; inne oświadczenia i zaświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia dochodu rodziny (określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia r.).

15 Szczególne osiągnięcia edukacyjne: Rola Dyrektora szkoły/Kandydata na Opiekuna Dydaktycznego Dyrektor szkoły oraz Kandydat na Opiekuna Dydaktycznego ucznia potwierdzają własnoręcznymi podpisami prawdziwość podanych we wniosku danych odnośnie średniej ocen, siedziby szkoły, a zwłaszcza szczególnych osiągnięć edukacyjnych ucznia. Konkursy/olimpiady/turnieje uznawane jako szczególne osiągnięcia edukacyjne Warunkiem uznania osiągnięć ucznia za szczególne osiągnięcie edukacyjne jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji.

16 Zaświadczenia o konkursach Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.), w przypadku konkursów organizowanych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjów każdy laureat lub finalista konkursu otrzymuje zaświadczenie zawierające następujące informacje: 1) oznaczenie komisji konkursowej, 2) nazwę konkursu, 3) imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia laureata lub finalisty, 4) nazwę szkoły, do której uczęszcza laureat lub finalista, 5) uzyskany wynik i przyznany tytuł laureata lub finalisty, 6) numer, datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 7) podpis i pieczęć kuratora oświaty.

17 Olimpiady i turnieje W przypadku olimpiad, które są organizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla uczniów ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, a także w przypadku organizowanych turniejów dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół zasadniczych i szkół średnich zawodowych, komitet główny olimpiady lub turnieju wydaje laureatowi lub finaliście zaświadczenie, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia. Komitet główny olimpiady lub turnieju prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń.

18 Dziękuję za uwagę Barbara Kubiak Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ds. wdrażania projektów ul. Kordylewskiego Kraków tel. (12) tel. (12)


Pobierz ppt "Zmiany w regulaminie udzielania stypendiów uchwalone przez Sejmik Województwa Małopolskiego w 2009 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google