Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w regulaminie udzielania stypendiów uchwalone przez Sejmik Województwa Małopolskiego w 2009 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w regulaminie udzielania stypendiów uchwalone przez Sejmik Województwa Małopolskiego w 2009 roku."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w regulaminie udzielania stypendiów uchwalone przez Sejmik Województwa Małopolskiego w 2009 roku

2 Zmiany zasad przyznawania stypendiów!

3 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 1. § 1 ust. 8 Szczególne osiągnięcia edukacyjne - wyniki olimpiad, konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego na poziomie laureata i finalisty w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium. § 1 ust. 8 Szczególne osiągnięcia edukacyjne – wyniki osiągnięte w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach trzeciego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania ww. osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji.

4 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 2. § 1 ust. 9 Inne osiągnięcia edukacyjne - osiągnięcia edukacyjne ucznia za ostatnie 2 lata szkolne poprzedzające rok, na który przyznawane jest stypendium, takie jak: olimpiady, konkursy szczebla niższego niż wojewódzki, turnieje przedmiotowe, wyniki egzaminów zewnętrznych, a także inne osiągnięcia dotyczące zainteresowań edukacyjnych ucznia np. udział w kółkach przedmiotowych. Brak osobnej punktowanej kategorii „Inne osiągnięcia edukacyjne”. Osiągnięcia szczebli niższych niż wojewódzki oraz za dwa lata szkolne wstecz będą możliwe do wpisania w Indywidualnym Planie Rozwoju i tam będą dodatkowo punktowane.

5 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 3. Brak punktacji za wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego oraz brak tej pozycji w tzw. Słowniczku Regulaminu. § 1 ust. 9 Sprawdzian lub egzamin zewnętrzny – sprawdzian przeprowadzany, zgodnie z odrębnymi przepisami, w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej lub egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. § 7 ust. 4 lit. d Wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego: max 10 punktów.

6 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 4. § 6 ust. 2 Obowiązkowa wersja elektroniczna Wniosku. Brak takiego warunku.

7 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 5. § 6 ust. 3 Wnioskodawca składa Wniosek bezpośrednio w siedzibie Beneficjenta Systemowego bez wcześniejszej weryfikacji w szkole, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium. § 5 ust. 2 Nauczyciel lub pedagog lub doradca zawodowy oraz dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń potwierdzają własnoręcznymi podpisami wiarygodność podanych we Wniosku informacji dotyczących w szczególności średnich ocen (tj. ogólnej oraz z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i technicznych), szczególnych osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz informacji zawartych w IPR.

8 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 6. § 6 ust. 5 Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. § 6 ust. 4 Wzór Wniosku określa Beneficjent Systemowy i zamieszcza go na swojej stronie internetowej

9 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 7. § 7 ust. 4 - 6 Wniosek może zostać oceniony maksymalnie na 120 punktów (100 pkt z punktacji generalnej + 20 pkt dodatkowych: stałe zameldowanie na terenie wiejskim: 10 pkt, osiągnięcia z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych: max 10 pkt). § 7 ust. 4 - 6 Wniosek może zostać oceniony maksymalnie na 110 punktów (105 pkt z punktacji generalnej + 5 pkt dodatkowych za stałe zameldowanie na terenie wiejskim).

10 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 7. Punktacja generalna: średnia ocen: max 20 pkt, dochody: max 20 pkt, szczególne osiągnięcia edukacyjne: max 30 pkt, inne osiągnięcia edukacyjne: max 10 pkt, Indywidualny Plan Rozwoju ucznia: max 20 pkt. Punktacja generalna: średnie ocen: max 25 pkt, dochody: max 10 pkt, szczególne osiągnięcia edukacyjne: max 30 pkt, wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego: max 10 pkt, Indywidualny Plan Rozwoju ucznia: max 30 pkt.

11 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 8. Brak takiego zapisu § 11 ust. 3 Opiekunem dydaktycznym powinna zostać osoba, która, jako kandydat na opiekuna dydaktycznego, wypełniła Wniosek o przyznanie stypendium danego Stypendysty. Odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne w wyjątkowych przypadkach po uzyskaniu zgody i na warunkach określonych przez Beneficjenta Systemowego.

12 Lp.Regulamin z 31 marca 2008 r.Regulamin z 27 kwietnia 2009 r. 9. § 16 ust. 2 Przerwanie nauki przez stypendystę oznacza utratę prawa do pobierania kolejnych transz stypendium. § 16 ust. 2 Przerwanie nauki przez stypendystę i nie podjęcie nauki w innej szkole, odpowiednio gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, na terenie Województwa Małopolskiego, oznacza utratę prawa do pobierania kolejnych transz stypendium.

13 Dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o stypendium podczas naboru wniosków na rok szkolny 2009/2010: Wniosek o przyznanie stypendium należy pobrać ze strony internetowej www.stypendia.mcp.malopolska.pl (Zakładka: DOKUMENTY DO POBRANIA) www.stypendia.mcp.malopolska.pl Do Wniosku należy załączyć: Część I A wniosku – Dane osobowe: kserokopię aktu urodzenia dziecka w przypadku, kiedy uczeń ubiegający się o stypendium jest niepełnoletni (kserokopia aktu urodzenia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę, tj. rodzica lub opiekuna prawnego ucznia), kserokopię orzeczenia sądowego, jeżeli ustalono opiekuna prawnego ucznia (kserokopia orzeczenia sądowego w tej sprawie musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę).

14 kserokopię orzeczenia lekarskiego potwierdzającego niepełnosprawność członka rodziny ucznia, w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko niepełnosprawne. Część I B Wniosku – Sytuacja materialna rodziny ucznia zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu dla każdego pełnoletniego w chwili składania wniosku członka rodziny ucznia; zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; inne oświadczenia i zaświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia dochodu rodziny (określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003 r.).

15 Szczególne osiągnięcia edukacyjne: Rola Dyrektora szkoły/Kandydata na Opiekuna Dydaktycznego Dyrektor szkoły oraz Kandydat na Opiekuna Dydaktycznego ucznia potwierdzają własnoręcznymi podpisami prawdziwość podanych we wniosku danych odnośnie średniej ocen, siedziby szkoły, a zwłaszcza szczególnych osiągnięć edukacyjnych ucznia. Konkursy/olimpiady/turnieje uznawane jako szczególne osiągnięcia edukacyjne Warunkiem uznania osiągnięć ucznia za szczególne osiągnięcie edukacyjne jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji.

16 Zaświadczenia o konkursach Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.), w przypadku konkursów organizowanych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjów każdy laureat lub finalista konkursu otrzymuje zaświadczenie zawierające następujące informacje: 1) oznaczenie komisji konkursowej, 2) nazwę konkursu, 3) imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia laureata lub finalisty, 4) nazwę szkoły, do której uczęszcza laureat lub finalista, 5) uzyskany wynik i przyznany tytuł laureata lub finalisty, 6) numer, datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 7) podpis i pieczęć kuratora oświaty.

17 Olimpiady i turnieje W przypadku olimpiad, które są organizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla uczniów ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, a także w przypadku organizowanych turniejów dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół zasadniczych i szkół średnich zawodowych, komitet główny olimpiady lub turnieju wydaje laureatowi lub finaliście zaświadczenie, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia. Komitet główny olimpiady lub turnieju prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń.

18 Dziękuję za uwagę Barbara Kubiak Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ds. wdrażania projektów ul. Kordylewskiego 11 31-542 Kraków tel. (12) 37-69-161 tel. (12) 37-69-164


Pobierz ppt "Zmiany w regulaminie udzielania stypendiów uchwalone przez Sejmik Województwa Małopolskiego w 2009 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google