Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zachodzi we wszystkich tkankach Lokalizacja komórkowa: Cytoplazma Synteza może zachodzić: - de nowo – z acetyloCoA - przez elongację – z kwasu o min.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zachodzi we wszystkich tkankach Lokalizacja komórkowa: Cytoplazma Synteza może zachodzić: - de nowo – z acetyloCoA - przez elongację – z kwasu o min."— Zapis prezentacji:

1

2 Zachodzi we wszystkich tkankach Lokalizacja komórkowa: Cytoplazma Synteza może zachodzić: - de nowo – z acetyloCoA - przez elongację – z kwasu o min. 10 atomach węgla

3 Większość acetyloCoA powstaje w komórkach w mitochondrium (z oksydacyjnej dekarboksylacji pirogronianu lub w wyniku β- oksydacji kwasów tłuszczowych). Wewnętrzna błona mitochondrialna jest nieprzepuszczalna dla acetyloCoA. ATP ADP + P i HSCoA H2OH2O CO 2, ATP ADP + P i NAD + NADP + liazacytrynianowa

4 TWORZENIE MALONYLOCoA O // CH 3 – C ~SCoA O // - OOC – CH 3 – C ~SCoA CO 2, ATP ADP + P i Enzym: KARBOKSYLAZA ACETYLOCoA klasa: VI (ligazy) reakcja nieodwracalna enzym regulatorowy: * allosterycznie (+) cytrynian (─) acyloCoA długołańcuchowy * hormonalnie aktywna w formie nie ufosforylowanej

5 Etapy syntezy: Kondensacja enzym: syntaza 3- ketoacylowa Redukcja enzym: reduktaza 3-ketoacylowa Odwodnienie enzym: dehydrataza 3- hydroksyacylowa Redukcja enzym: reduktaza enoilowa

6 KOMPLEKS WIELOENZYMATYCZNY SYNTAZY KWASÓW TŁUSZCZOWYCH syntaza ketoacy- lowa reduktaza enoilowa trans- acylaza acetylowa trans- acylaza malony- lowa tioeste- raza reduktaza 3-ketoacy- lowa dehydra- taza 3- hydroksy- acylowa 4’fosfo- pantoteina 4’fosfo- pantoteina syntaza ketoacy- lowa trans- acylaza acetylowa trans- acylaza malony- lowa reduktaza enoilowa dehydra- taza 3- hydroksy- acylowa reduktaza 3-ketoacy- lowa tioeste- raza Podział funcjonalny Podział strukturalny

7 ACPACP Cys FP O \\ S – C – CH 3 O \\ S – C – CH 2 – COO - TRANSACYLAZA ACETYLOWA TRANSACYLAZA MALONYLOWA SYNTAZA β-KETOACYLOWA (enzym kondensujący) CO 2 1.

8 ACPACP Cys FP SH O O \\ \\ S – C – CH 2 – C – CH 3 2. REDUKTAZA β-KETOACYLOWA O OH \\ \ S – C – CH 2 – CH – CH 3 NADPH+H + NADP +

9 ACPACP Cys FP SH O \\ S – C – CH = CH – CH 3 3. DEHYDRATAZA β-HYDROKSYACYLOWA O OH \\ \ S – C – CH 2 – CH – CH 3 H2OH2O

10 ACPACP Cys FP SH O \\ S – C – CH = CH – CH 3 4. REDUKTAZA ENOILOWA O \\ S – C – CH 2 – CH 2 – CH 3 NADPH+H + NADP +

11 ACPACP Cys FP SH O \\ S – C – CH 2 – CH 2 – CH 3 TRANSLOKAZA ACYLOWA

12 ACPACP Cys FP O \\ S – C – CH 2 – CH 2 – CH 3 O \\ S – C – CH 2 – COO - TRANSACYLAZA MALONYLOWA

13 ACPACP Cys FP O \\ S – C – CH 2 – CH 2 – CH 3 O \\ S – C – CH 2 – COO - CO 2 SYNTAZA β-KETOACYLOWA (enzym kondensujący)

14 ACPACP Cys FP SHSH O O \\ \\ S – C – CH 2 – C – CH 2 – CH 2 – CH 3 O \\ S – C – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 3

15 ACPACP Cys FP O \\ S – C – CH 2 – (CH 2 ) 13 – CH 3 SH TIOESTERAZA H20H20 kwas palmitynowy + ACP

16 KWAS 16 WĘGLOWY 1 acetyloCoA 7 malonyloCoA = 7 ATP na karboksylację acetyloCoA 7 obrotów syntezy  2 NADPH+H + = 14 NADPH 1 H 2 O na odłączenie kwasu 8 ATP zużywa liaza cytrynianowa przy przeniesieniu 8 cz.acetyloCoA do cytozolu

17 ŹRÓDŁA NADPH + H + 1. Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa (Cykl pentozowy) 2. Dehydrogenaza 6-fosfoglukonianowa (Cykl pentozowy) 3. Dehydrogenaza jabłczanowa dekarboksylująca (z NADP) ATP ADP + P i HSCoA H2OH2O CO 2, ATP ADP + P i NAD + NADP +

18 TWORZENIE WIĄZANIA NIENASYCONEGO PRZY C9 StearoiloCoA + Enzym Stearoilo-enzym Hydroksystearoilo-enzym Oleilo-enzym OleiloCoA + Enzym HSCoA H2OH2O O 2, NADH+H + H 2 O, NAD + HSCoA TRANSFERAZA ACYLOWA HYDROKSYLAZA ACYLOWA (Cyt b 5 ) DEHYDRATAZA HYDROKSYACYLOWA (hydrataza enoilowa) TRANSFERAZA ACYLOWA KOMPLEKS MIKROSOMALNY  9 - DESATURAZY CH 3 (CH 2 ) 7 CH 2 CH 2 (CH 2 ) 7 CO-SCoA OH | CH 3 (CH 2 ) 7 CH 2 CH(CH 2 ) 7 CO-SCoA CH 3 (CH 2 ) 7 CH =CH(CH 2 ) 7 CO-SCoA

19 WYDŁUŻANIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH – SYNTEZA PRZEZ ELONGACJĘ.

20 Regulacja metabolizmu kwasów tłuszczowych. β- oksydacjaacylotransferaza karnitynowa karnitynowa I hamowana przez malonyloCoA synteza kwasów tłuszczowych karboksylaza acetyloCoA hamowana przez acyloCoA aktywowana przez cytrynian aktywna w formie nieufosforylowanej aktywowana przez insulinę hamowana przez glukagon

21 lokalizacja tkankowa: wątroba i tkanka tłuszczowa lokalizacja komórkowa: cytozol

22 TWORZENIE 3 - FOSFOGLICEROLU CH 2 – OH | CH – OH | CH 2 – O – P CH 2 – OH | C = O | CH 2 – O – P CH 2 – OH | CH – OH | CH 2 – OH ATP ADP KINAZA GLICEROLOWA WĄTROBA NAD + NADH+H + DEHYDROGENAZA 3-FOSFOGLICEROLOWA TKANKA TŁUSZCZOWA

23 CH 2 – OH | CH – OH | CH 2 – O – P 2 ACYLOCoA 2 HSCoA O || O CH 2 – O – C – R || | R – C – O – CH | CH 2 – O – P ACYLOTRANSFERAZA 3-P-GLICEROLOWA

24 H 2 O PiPi O || O CH 2 – O – C – R || | R – C – O – CH | CH 2 – O – P FOSFATAZA FOSFATYDYNIANOWA O || O CH 2 – O – C – R || | R – C – O – CH | CH 2 – O – OH

25 ACYLOCoA HSCoA O || O CH 2 – O – C – R || | R – C – O – CH | CH 2 – O – OH ACYLOTRANSFERAZA DIACYLOGLICEROLOWA O || O CH 2 – O – C – R || | R – C – O – CH O | || CH 2 – O – C – R

26 we wszystkich tkankach w cytoplazmie funkcje strukturalne rozpad dostarcza wtórnych przekaźników informacji lub hormonów komórkowych

27 O \\ O H 2 C – O – C – R 1 // | R 2 – C – O – CH | H 2 C – O – P – seryna - kolamina - cholina - inozytol (2 x fosforylowany) PLA 1 PLA 2 PLC PLD

28

29 REGULACJA SYNTEZY: 1. na etapie lipolizy TAG w tkance tłuszczowej 2. intensywność β-oksydacji 3. dostępność szczawiooctanu i cykl Krebsa Lokalizacja tkankowa: Tylko w wątrobie Lokalizacja komórkowa: mitochondrium Materiał energetyczny dla tkanek pozawątrobowych i poza erytrocytami

30 O 2 || CH 3 – C ~ SCoA O O || || CH 3 – C – CH 2 – C ~ SCoA HSCoA ACETYLOTRANSFERAZA ACETYLOCoA

31 O || CH 3 – C ~ SCoA O O || || CH 3 – C – CH 2 – C ~ SCoA HSCoA SYNTAZA 3-HYDROKSY- 3-METYLOGLUTARYLOCoA (HMG-CoA) OH O | || - OOC – CH 2 – C – CH 2 – C ~ SCoA | CH 3

32 O || CH 3 – C ~ SCoA O O || || CH 3 – C – CH 2 – C – O - LIAZA HMG-CoA OH O | || - OOC – CH 2 – C – CH 2 – C ~ SCoA | CH 3

33 O || CH 3 – C – CH 3 O O || || CH 3 – C – CH 2 – C – O - COO - | CH 2 | CH – OH | CH 3 NADH+H + NAD + DEHYDROGENAZA 3-HYDROKSYMAŚLANOWA

34 WYKORZYSTANIE PRZEZ TKANKI – UTLENIENIE wszystkie tkanki poza wątrobą i erytrocytami lokalizacja komórkowa: mitochondrium CYKL KREBSA

35 CYKL KREBSA O O || || CH 3 – C – CH 2 – C – O - O O || || CH 3 – C – CH 2 – C ~ SCoA BURSZTYNYLOCoA BURSZTYNIAN TRANSFERAZA CoA HSCoA 2 acetyloCoA TIOLAZA


Pobierz ppt "Zachodzi we wszystkich tkankach Lokalizacja komórkowa: Cytoplazma Synteza może zachodzić: - de nowo – z acetyloCoA - przez elongację – z kwasu o min."

Podobne prezentacje


Reklamy Google