Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sesja egzaminacyjna 2007/2008 przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sesja egzaminacyjna 2007/2008 przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego."— Zapis prezentacji:

1 Sesja egzaminacyjna 2007/2008 przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

2 Kalendarium dyrektora szkoły wskazuje zadania, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego przebiegu egzaminu wskazuje zadania, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego przebiegu egzaminu zawiera rejestr tych zadań wraz z terminami zawiera rejestr tych zadań wraz z terminami uwzględnia najważniejsze działania od przygotowania egzaminu po ogłoszenie wyników uwzględnia najważniejsze działania od przygotowania egzaminu po ogłoszenie wyników

3 Cztery pory roku  Jesień - zebranie i przekazanie do OKE danych o uczniach  Zima - korekta danych, powołanie zespołów egzaminacyjnych  Wiosna - przekazanie uczniom informacji o warunkach przeprowadzania egzaminu  Lato - wręczenie zdającym zaświadczeń

4 Jesień

5 Nowe menu OBIEG DANE O SZKOLE DANE O SZKOLE EGZAMINY EGZAMINY DANE O UCZNIACH DANE O UCZNIACH RAPORTY WNIOSKÓW RAPORTY WNIOSKÓW MATERIAŁY MATERIAŁY

6 Przekazywanie danych do OKE Przekazywanie danych do OKE Dane o szkole Dane o szkole Dane o uczniach w systemie OBIEG Dane o uczniach w systemie OBIEG

7 Dane o szkole  Nowa szkoła www.oke.krakow.pl www.oke.krakow.plwww.oke.krakow.pl Informacje i druki  Aktualizacja danych OBIEG

8 Przekazywanie do OKE danych o uczniach Zgłaszanie uczniów do sesji egzaminacyjnej Do 31 października 2007 r. za pomocą Edycji danych uczniów w systemie OBIEG za pomocą Edycji danych uczniów w systemie OBIEGewentualnie za pomocą programu Hermes w systemie OBIEG za pomocą programu Hermes w systemie OBIEG Instrukcja – Biuletyn Informacyjny OKE (OBIEG) Instrukcja – Biuletyn Informacyjny OKE (OBIEG)

9 Wprowadzanie danych ucznia Wprowadzanie danych ucznia

10 Wniosek o zwolnienie ucznia ze sprawdzianu/egzaminu Składa się jeśli: Składa się jeśli:  Stwierdzono szczególne przypadki zdrowotne  Wystąpiły szczególe wypadki losowe Nie składa się jeśli: Nie składa się jeśli:  stwierdzono upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym Wniosek w systemie OBIEG Informacje o zwolnieniu ucznia zaznacza OKE

11

12

13

14 Zima

15 Zamówione arkusze OBIEG - umożliwia sprawdzenie liczby zamówionych arkuszy z liczbą wynikającą z danych wprowadzonych przez dyrektora szkoły OBIEG - umożliwia sprawdzenie liczby zamówionych arkuszy z liczbą wynikającą z danych wprowadzonych przez dyrektora szkoły

16 Korekta danych Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Korekta danych 02. 11. 2007 30. 01. 2008 Możliwość korygowania przesłanych danych osobowych uczniów oraz dodawania i usuwania uczniów (np. zmienili szkołę) w Edycji danych uczniów. Tak zostaną zamówione arkusze. 31. 01. 2008 Zamknięcie Edycji danych uczniów. 11. 02. 2008 10.04.2008(SP)24.04.2008(G) Otwarcie Edycji danych uczniów w celu dokonania korekty w danych osobowych uczniów.

17 Raport dla KO 3 grudnia 2007 r. Lista szkół, w których odbywa się sprawdzian/egzamin w sesji egzaminacyjnej 2007/2008 Lista szkół, w których odbywa się sprawdzian/egzamin w sesji egzaminacyjnej 2007/2008 Liczba uczniów przystępujących do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego w sesji egzaminacyjnej 2007/2008 Liczba uczniów przystępujących do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego w sesji egzaminacyjnej 2007/2008 Nie dotyczy szkół ze zmienną liczbą uczniów (przyszpitalnych, sanatoryjnych, przy zakładach więziennych) Nie dotyczy szkół ze zmienną liczbą uczniów (przyszpitalnych, sanatoryjnych, przy zakładach więziennych)

18 Wiosna

19 Przygotowania do egzaminu Przygotowania do egzaminu Marzec 2008  Kody kreskowe  Biuletyn informacyjny OKE zawierający obowiązujące procedury egzaminacyjne Zostaną przesłane do Punktów Odbioru Prac (POP). Termin odbioru materiałów z POP zostanie podany na stronie OKE.

20 Przygotowania do egzaminu Przygotowania do egzaminu Szkolenia Rady Pedagogicznej zwi ą zane ze sprawdzianem/egzaminem (potwierdzone stosownym wpisem do protokołu posiedzenia Rady Pedagogicznej) Szkolenia Rady Pedagogicznej zwi ą zane ze sprawdzianem/egzaminem (potwierdzone stosownym wpisem do protokołu posiedzenia Rady Pedagogicznej) Przeszkolenie nauczycieli do pełnienia roli członków zespołów Nadzorujących Przeszkolenie nauczycieli do pełnienia roli członków zespołów Nadzorujących Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia lekcji na temat sprawdzianu/egzaminu oraz sposobu pracy z arkuszem Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia lekcji na temat sprawdzianu/egzaminu oraz sposobu pracy z arkuszem

21 Przygotowania do egzaminu Przygotowanie informacji dla ucznia: Przygotowanie informacji dla ucznia: jak kodować arkusz i kartę odpowiedzi jak kodować arkusz i kartę odpowiedzi jak zaznaczać odpowiedzi na karcie jak zaznaczać odpowiedzi na karcie co zrobić, gdy popełni błąd co zrobić, gdy popełni błąd w której sali będzie pisał sprawdzian/egzamin w której sali będzie pisał sprawdzian/egzamin co przynosi ze sobą (legitymację, przybory do pisania i rysowania) co przynosi ze sobą (legitymację, przybory do pisania i rysowania) przekazanie hase ł pobranych z systemu OBIEG przekazanie hase ł pobranych z systemu OBIEG

22 Przygotowania do egzaminu  Powołanie Zespołów Nadzorujących (ZN) przebieg sprawdzianu/egzaminu w salach, wyznaczenie przewodnicz ą cych tych zespołów.  Przeszkolenie ZN.  Uwaga: niewłaściwie dobrany skład ZN może być przyczyną unieważnienia sprawdzianu/egzaminu.

23 Przygotowanie dokumentacji  Wydrukowanie z systemu OBIEG: List obecno ś ci List obecno ś ci uczniów pisz ą cych w poszczególnych salach, Protokołów sprawdzania Protokołów sprawdzania List obecno ś ci Protokołów sprawdzania oraz przygotowanie druku Protokołu przebiegu sprawdzianu/egzaminu w sali Protokołu przebiegu sprawdzianu/egzaminu w sali

24 Przygotowania do egzaminu Sprawdzenie przygotowania sal do sprawdzianu/egzaminu ( tabela i instrukcja - Biuletyn Informacyjny OKE) Sprawdzenie przygotowania sal do sprawdzianu/egzaminu ( tabela i instrukcja - Biuletyn Informacyjny OKE) Odbiór arkuszy oraz ich zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem Odbiór arkuszy oraz ich zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem sprawdzian – 7 kwietnia 2008, sprawdzian – 7 kwietnia 2008, egzamin gimnazjalny – 21 kwietnia 2008 egzamin gimnazjalny – 21 kwietnia 2008

25 Przygotowania do egzaminu Odprawa Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego i sprawdzenie gotowo ś ci szkoły do przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu Odprawa Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego i sprawdzenie gotowo ś ci szkoły do przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu sprawdzian – 7 kwietnia 2008 sprawdzian – 7 kwietnia 2008 egzamin gimnazjalny – 21 kwietnia 2008 egzamin gimnazjalny – 21 kwietnia 2008

26 Sprawdzian/Egzamin gimnazjalny Sprawdzian/Egzamin gimnazjalny 8 kwietnia 2008 r. 8 kwietnia 2008 r.Sprawdzian 22 kwietnia 2008 r. Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna 23 kwietnia 2008 r. Egzamin gimnazjalny – część matematyczno - przyrodnicza

27 W dniu egzaminu Komisyjne otwarcie pakietu z arkuszami dla uczniów w obecno ś ci Przewodniczących Zespołów Nadzorujących oraz przedstawicieli zdających z ka ż dej sali nast ą pi w godzinach 8.30-8.45 Komisyjne otwarcie pakietu z arkuszami dla uczniów w obecno ś ci Przewodniczących Zespołów Nadzorujących oraz przedstawicieli zdających z ka ż dej sali nast ą pi w godzinach 8.30-8.45 Przekazanie Przewodniczącym Zespołów Nadzorujących: Przekazanie Przewodniczącym Zespołów Nadzorujących: arkuszy do sprawdzianu/ egzaminu (bez arkuszy uczniów zwolnionych, laureatów), arkuszy do sprawdzianu/ egzaminu (bez arkuszy uczniów zwolnionych, laureatów), bezpiecznych kopert, bezpiecznych kopert, kodów kreskowych, kodów kreskowych, List obecno ś ci uczniów dla danej sali, List obecno ś ci uczniów dla danej sali, List obecno ś ci List obecno ś ci druków Protokołu sprawdzania, druków Protokołu sprawdzania,Protokołu sprawdzaniaProtokołu sprawdzania druków Protokołu przebiegu sprawdzianu/egzaminu w sali. druków Protokołu przebiegu sprawdzianu/egzaminu w sali.Protokołu przebiegu sprawdzianu/egzaminu w saliProtokołu przebiegu sprawdzianu/egzaminu w sali

28 Przygotowanie prac uczniów i protokołu zbiorczego do przekazania do Punktu Odbioru Prac (POP) W przypadku zgłoszenia w Protokole przebiegu sprawdzianu/egzaminu w sali zmian w danych ucznia należy wprowadzić korektę w Edycji danych uczniów. W przypadku zgłoszenia w Protokole przebiegu sprawdzianu/egzaminu w sali zmian w danych ucznia należy wprowadzić korektę w Edycji danych uczniów. Wypełnienie i wydrukowanie w Edycji danych uczniów OBIEG Protokołu zbiorczego w dwóch egzemplarzach. Wypełnienie i wydrukowanie w Edycji danych uczniów OBIEG Protokołu zbiorczego w dwóch egzemplarzach. Posegregowanie bezpiecznych kopert z pracami, uzupełnienie opisu na kopertach i przygotowanie ich do oddania, zgodnie instrukcją pakowania. Posegregowanie bezpiecznych kopert z pracami, uzupełnienie opisu na kopertach i przygotowanie ich do oddania, zgodnie instrukcją pakowania.

29 Przekazanie prac uczniów i dokumentacji egzaminacyjnej do POP W POP nale ż y odda ć : W POP nale ż y odda ć : bezpieczne koperty z pracami uczniów i Protokołami sprawdzania, bezpieczne koperty z pracami uczniów i Protokołami sprawdzania, Protokół zbiorczy wypełniony i wydrukowany z systemu OBIEG, Protokół zbiorczy wypełniony i wydrukowany z systemu OBIEG, dokumentację i koperty z arkuszami nie do oceny (instrukcja pakowania - Biuletyn Informacyjny OKE). dokumentację i koperty z arkuszami nie do oceny (instrukcja pakowania - Biuletyn Informacyjny OKE). opcjonalnie: opcjonalnie: Decyzję o przerwaniu sprawdzianu/egzaminu i unieważnieniu pracy ucznia (jeśli taka decyzja została podjęta, wraz z arkuszem zdającego, któremu przerwano egzamin), Decyzję o przerwaniu sprawdzianu/egzaminu i unieważnieniu pracy ucznia (jeśli taka decyzja została podjęta, wraz z arkuszem zdającego, któremu przerwano egzamin), oryginał Arkusza obserwacji przekazany przez obserwatora oryginał Arkusza obserwacji przekazany przez obserwatora

30 Lato

31 Ocenianie Błędy popełnione w szkole, które utrudniały ocenianie Błędy popełnione w szkole, które utrudniały ocenianie Oderwana karta odpowiedzi od pracy. Oderwana karta odpowiedzi od pracy. Uczeń używał korektora. Uczeń używał korektora. Zaznaczenie odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartach odpowiedzi ołówkiem lub jasnym długopisem. Zaznaczenie odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartach odpowiedzi ołówkiem lub jasnym długopisem. Brak zaznaczenia przez zespół nadzorujący kodu na matrycy znaków. Brak zaznaczenia przez zespół nadzorujący kodu na matrycy znaków. Uczeń podpisał się w miejscu przeznaczonym na podpis egzaminatora. Uczeń podpisał się w miejscu przeznaczonym na podpis egzaminatora.

32 Przetwarzanie danych Błędy popełnione w szkole, które utrudniały przetworzenie danych Błędy popełnione w szkole, które utrudniały przetworzenie danych Niepoprawnie naklejone kody kreskowe. Niepoprawnie naklejone kody kreskowe. Błędy w kodowaniu: Błędy w kodowaniu: kodzie ucznia, kodzie ucznia, matryca znaków. matryca znaków. Praca napisana na arkuszu przeznaczonym dla innego typu wymagań niż zadeklarowany (skutkuje unieważnieniem). Praca napisana na arkuszu przeznaczonym dla innego typu wymagań niż zadeklarowany (skutkuje unieważnieniem). Zaznaczenie odpowiedzi do zadań zamkniętych kółkami Zaznaczenie odpowiedzi do zadań zamkniętych kółkami

33 Przekazanie wyników i za ś wiadcze ń Wyniki 28 maja 2008 r. – sprawdzian 12 czerwca 2008 r. – e. gimnazjalny Zaświadczenia 20 czerwca 2008 r.

34 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Dziękuję za uwagę Małgorzata Kuźniak-Stankowska Wydział Organizacyjno-Administracyjny


Pobierz ppt "Sesja egzaminacyjna 2007/2008 przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google