Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOPA INFLA CJI MIERZ ĄCA TRWAŁ Y WZROS T OGÓL NEGO POZIO MU CEN Sara Domagalska Adrian Pawlak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOPA INFLA CJI MIERZ ĄCA TRWAŁ Y WZROS T OGÓL NEGO POZIO MU CEN Sara Domagalska Adrian Pawlak."— Zapis prezentacji:

1 STOPA INFLA CJI MIERZ ĄCA TRWAŁ Y WZROS T OGÓL NEGO POZIO MU CEN Sara Domagalska Adrian Pawlak

2 Poję cie infla cji Inflacja jest to proces wzrostu cen wgospodarce narodowej w danymokresie czasu połączony z dużąutratą wartości pieniądza. Występujewówczas duży wzrost podażypieniądza i szybkości obiegupieniądza w gospodarce. Inflacjanajczęściej liczona jest rok do rokulub miesiąc do miesiąca. Wzrostpoziomu cen w okresie badanym wstosunku do okresu bazowego jestwyrażany procentowo i nazywanyjest stopą inflacji. Współczynnik tenpokazuje zmianę poziomu cen.

3 WAŻNE:Inflacja totrwaływzrostpoziomucen.

4 RO DZA JE INF LAC JI Przyjmując za podstawętempo wzrostu ceninflację dzielimy na: inflację pełzającą(nie przekracza 5%rocznie)charakteryzującąsię niewielkimwahaniom cen zroku na rok, nie jestgroźna dlagospodarki. Inflacjętą możnakontrolować;

5 inflację kroczącą(oscyluje w granicach 5- 10% rocznie)oczekiwania inflacyjneprowadzą dookreślonych zachowańpodmiotówgospodarczych iumacniają ten proces.Inflację tą możnaprzewidzieć iuwzględnić wpodejmowanychdecyzjach, zaczynawymykać się spodkontroli;

6 Inflację galopującą(przekracza 20%) - jestbardzo niebezpieczna dlaprocesów wzrostugospodarczego ponieważprzyczynia się do bardzoszybkiego tempa wzrostucen w bardzo krótkimokresie czasu, powodujezahamowanie systemówmotywacyjnych orazzahamowanie wzrostugospodarczego. Inflacja tawywołuje dużą ekspansjępieniądza na rynek;

7 hiperinflację - powstaje często zinflacji galopującej,następuje szybka(często z dnia nadzień) utrata wartościpieniądza i gwałtownywzrost cen.Powodowana jestzwykle przezcałkowite załamaniesystemu finansowegokraju i ogromnydeficyt budżetowyfinansowany przezdodruk pieniędzy.

8 W zależn ości od przycz yn wywołującyc h zjawis ka inflacy jne wyróżn ia się: Inflacja popytowa pojawia się wtedy gdy jest za dużo pieniądza w obieguw stosunku do wielkości produkcjiprzy określonych cenach w danymczasie. Nazywana jest także inflacjąpieniężną. Powodem jej powstaniamogą być nadmierne wydatkipaństwa, które nie mająodzwierciedlenia w dochodach(inflacja budżetowa), zbyt dużakreacja pieniądza kredytowego(inflacja kredytowa) lub nadmierny wporównaniu do wzrostu produkcjiwzrost płac (inflacja płacowa).

9 Inflacja podażowa (kosztowa) - dochodzi do niej, gdy rosną cenysurowców, co zwiększa kosztyprodukcji i ceny. Do wzrostu kosztówprodukcji może dojść, gdy nastąpiwzrost cen, np. węgla, ropy naftowej(np. z powodu wojny), ograniczeniedostaw surowców rolnych (np. zpowodu nieurodzaju).

10 Inflacja strukturalna występuje z powodu zmiany strukturygospodarczej danego kraju wpewnym okresie czasu. Producencinie odpowiadają na zmianę popytu.Niedostosowanie struktury podażydo struktury popytu powodujewzrost cen.

11 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Skut ki Infla ncji spada zainteresowanie kredytami banki ograniczają ofertę kredytową napędza wzrost kosztów produkcji wpływa na nasze zarobki-spadek płac realnych /za taką samą wypłatę możemy mniej kupić najmocniej uderza najmniej zamożnych zachęca do oszczędzania

12 http://www.bryk.pl/wypracowania/pozosta%C5%82e/ekonomia/14648-istota_inflacji.html http://www.bryk.pl/wypracowania/pozosta%C5%82e/ekonomia/14648-istota_inflacji.html http://las.polskieradio.pl/inflacja/artykul186171.html http://las.polskieradio.pl/inflacja/artykul186171.html http://www.zaliczaj.pl/zadanie/447990/pomozcie-skutki-inflacji/sort/1/ http://www.zaliczaj.pl/zadanie/447990/pomozcie-skutki-inflacji/sort/1/


Pobierz ppt "STOPA INFLA CJI MIERZ ĄCA TRWAŁ Y WZROS T OGÓL NEGO POZIO MU CEN Sara Domagalska Adrian Pawlak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google